Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

CERERE
PRIVIND DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND
PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL PE
VENITURILE DIN SALARII ƷI DIN PENSII 230
Anul 2 0 1 7

I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI


Iniǹiala Cod numeric personal / NumNJr de identificare fiscalNJ
Nume
tatNJlui

Prenume
E-mail
StradNJ NumNJr

Telefon
Bloc ScarNJ Etaj Ap. Judeǹ/Sector

Localitate Cod poǵtal Fax

II. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITƉ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL
Venituri din salarii Ƿi asimilate salariilor

Venituri din pensii

III. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) Ƿi ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015
1. Bursa privatNJ

Contract nr./data Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /


2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult
unitNJǹii de cult 9232411
Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult FUNDA‫܉‬IA WORLD VISION ROMANIA
Cont bancar (IBAN) RO26BREL0002000736060100 SumNJ (lei)

IV. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUI


Cod de identificare fiscalNJ
Nume, prenume/Denumire

StradNJ NumNJr Bloc ScarNJ Etaj Ap.

Judeǹ/Sector Localitate Cod poǵtal

Telefon Fax E-mail

Anexele nr. - fac parte integrantNJ din prezenta cerere (se înscrie, dacNJ este cazul, numNJrul anexelor completate).

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în declaraͅii, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnNJturNJ contribuabil SemnNJturNJ împuternicit

Loc rezervat organului fiscal Nr. înregistrare: Data:

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759


Cod 14.13.04.13
ANEXA nr.
la Cererea privind destináia sumei reprezentând pânNJ la 2%
din impozitul anual pe veniturile din salarii Ƿi din pensii

Anul 2 0 1 7
Cod numeric personal/NumNJr de identificare fiscalNJ

II. 1. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITƉ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii Ƿi asimilate salariilor

Venituri din pensii

III.1. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) Ƿi ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privatNJ

Contract nr./data
Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /


2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult
unitNJǹii de cult 9232411

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult FUNDA‫܉‬IA WORLD VISION ROMANIA

Cont bancar (IBAN) RO26BREL0002000736060100 SumNJ (lei)

II. 2. DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITƉ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL

Venituri din salarii Ƿi asimilate salariilor

Venituri din pensii

III.2. DESTINAƹIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNƉ LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL,


POTRIVIT ART.79 , ART.82 alin.(6) Ƿi ART.102 DIN LEGEA NR.227/2015

1. Bursa privatNJ

Contract nr./data
Documente de platNJ nr./data

SumNJ plNJtitNJ (lei)

Cod de identificare fiscalNJ a entitNJǹii nonprofit /


2. Susǹinerea unei entitNJǹi nonprofit/unitNJǹi de cult
unitNJǹii de cult

Denumire entitate
nonprofit/unitate de cult

Cont bancar (IBAN) SumNJ (lei)

Prezenta anexNJ face parte integrantNJ din formularul 230 "Cerere privind destinaͅia sumei reprezentând pânNJ la 2% din impozitul anual pe veniturile din
salarii Ƿi din pensii".

Sub sancǹiunile aplicate faptei de fals în declaraͅii, declar cNJ datele înscrise în acest formular sunt corecte ǵi complete.

SemnNJturNJ contribuabil SemnNJturNJ împuternicit

NumNJr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.04.13