Sunteți pe pagina 1din 33

Click to

Click to edit
edit Master
Master title
title style
style

Regimul deformant. Armonici,


Curs 10 subarmonici, interarmonici de
tensiune sau curent

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click
Definirea to edit Master
edit Master
regimului title style
deformanttitle style
• Regimul deformant este regimul permanent de funcţionare a reţelelor
electroenergetice de curent alternativ, în care undele de tensiune şi de curent
sunt periodice şi cel puţin una din ele nu este sinusoidală.

• Abaterea periodică a curbei de variaţie a tensiunii sau a curentului de la forma


sinusoidală se numeşte distorsiune sau deformare.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click to
Click
Functia to edit
edit Master
periodicaMaster title
y(t) = y(t title style
+ T) style
Prin compunerea fundamentalei cu armonicele rezultă curbe de tensiune şi curent de
forma:

unde T este perioada, f este frecvenţa fundamentalei, ω este pulsaţia fundamentalei.

Curbele de tensiune sau de curent produse de perturbaţiile electromagnetice conţin,


pe lângă oscilaţia fundamentală cu frecvenţa f1 (de exemplu, 50 Hz), o serie de
oscilaţii parazite care pot fi:
• armonici (curbe distorsionate, care pot avea componente sinusoidale cu
frecvenţa egală cu un multiplu întreg al frecvenţei fundamentale);

• subarmonici (curbe distorsionate, care pot avea componente sinusoidale cu


frecvenţa egală cu frecvenţa fundamentală înmulţită cu un număr real subunitar);

• interarmonici (curbe distorsionate, care pot avea componente sinusoidale a


căror frecvenţă nu poate fi exprimată ca multiplu al frecvenţei fundamentale).
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Analiza
Click armonică
Click toto edit
edit Master
Master title
title style
style
• Pentru studiul mărimilor electrice periodice nesinusoidale se utilizează operaţia
de descompunere a unei oscilaţii periodice oarecare în oscilaţii armonice
ale căror frecvenţe sunt multipli întregi ai frecvenţei fundamentale.
Ecuaţia cea mai generală, care exprimă o funcţie periodică nesinusoidală, dată
prin dezvoltarea în serie trigonometrică (Fourier) este:

• Descompunerea în serie armonică a unei funcţii periodice nesinusoidale,


exprimată matematic prin seria Fourier se numeşte analiza armonică. Prin
aceasta se determină valoarea coeficienţilor lui Fourier (AN şi BN).
Reprezentarea mărimilor de stare periodice nesinusoidale (deformate) prin serii
trigonometrice are avantajul descrierii complete, calitative şi cantitative, a naturii
şi gradului de deformare.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Metoda
Click integrării
to edit
Click to edit Master
Master title
title style
style
T

 y(t )  sin N t dt ;
2
AN 
T
0

 y(t )  cos N t dt ;
2
BN 
T
0

 y(t )dt .
1
C0 
T
0

Calculul coeficienţilor Fourier cu ajutorul relaţiilor anterioare nu se poate


efectua decât dacă se cunoaşte expresia analitică a undei periodice
nesinusoidale.
Expresiile coeficienţilor Fourier pot fi simplificate în cazul în care undele
periodice nesinusoidale manifestă o anumită simetrie.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Metoda
Click grafică
to edit
Click to edit Master
Master title
title style
style
Pentru a face analiza armonică, se aplică următorul algoritm :
1. se împarte perioada într-un număr par de părţi egale 2p; fiecare dintre aceste
diviziuni este egală cu :

2. pe curbă se trasează ordonatele Yk, corespunzătoare acestor diviziuni şi se


numerotează, de la zero la 2p; evident, prima şi ultima ordonată vor fi egale :

3. coeficienţii termenilor generali ai descompunerii în serie Fourier vor fi daţi de


relaţiile:

Metoda comportă o eroare sistematică, ca urmare a faptului că se calculează un


număr finit de armonice (de la cea de rang 1 până la cea de rang p).

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Clickaleto
Cauze
Click toregimului
edit Master
edit Master title style
deformant
title style
Pentru a produce armonici este necesar şi suficient să existe una din 2 condiţii:
– tensiunea electromotoare a sursei să nu fie de formă sinusoidală;
– unul dintre elementele de circuit dipolare (R, C, L) să fie neliniar.
Regimul deformant este produs în sistemul energetic de elementele deformante,
ulterior el fiind propagat şi amplificat prin reţelele electrice de transport şi distribuţie.

Elementele deformante produc sau amplifică tensiuni şi curenţi armonici şi pot fi:
• de categoria I, care alimentate cu tensiuni sau curenţi riguros sinusoidali produc fenomene
deformante (de exemplu: cuptoare cu arc, redresoare de putere şi, în general, orice element
de circuit pronunţat neliniar);
• de categoria a II-a, care nu dau naştere la regim deformant, dar care alimentate cu curenţi
deformanţi amplifică această deformaţie (de exemplu, linii electrice, în condiţiile în care
inductanţele şi capacităţile lor proprii alcatuiesc circuite oscilante, a căror frecvenţă poate
coincide cu frecvenţele curenţilor armonici produşi de elementele deformante de categoria I).

Sursele de regim deformant


• pot fi clasificate în surse de tensiuni armonice şi de curenţi armonici
• pot exista atât în reţelele furnizorilor de energie electrică, cât şi în cele ale consumatorilor.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click
Surse
Click to
de to editarmonici
curenţi
edit Master title
Master title style
style
sunt acele elemente deformante care, în regim sinusoidal de tensiune, introduc armonice
superioare în curentul absorbit din reţea.
• Impedanţa echivalentă a reţelei la locul de racord al sursei exercită o influenţă destul
de slabă, dar care uneori trebuie luată în considerare.
• Valorile tensiunilor armonice, rezultate în aceste puncte de racord, sunt proporţionale
cu intensităţile curenţilor armonici generaţi şi cu impedanţele echivalente ale reţelei,
pe armonicele N corespunzătoare:

în care: UN este armonica de ordinul N a tensiunii; IN - armonica de ordinul N a curentului;


ZN - impedanţa echivalentă a reţelei, pentru armonica de ordinul N.
În general, se poate face aproximaţia :

unde: XN este reactanţa reţelei pentru armonica de ordinul N; X1 este reactanţa reţelei pentru
frecvenţa fundamentală.
Sursele de curenţi armonici pot genera îndeosebi armonice de ordin par; în condiţii
obişnuite, ele deţin o pondere scăzută în raport cu celelalte armonice din reţea.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click
Click
Surse to
de to editarmonice
edit
tensiuni Master title
Master title style
style
• sunt surse care produc t.e.m. nesinusoidale. Deoarece reactanţa surselor de
tensiune (pe fiecare armonică în parte) este comparabilă ca valoare cu
reactanţa echivalentă a reţelei în punctul comun de racord, aceste surse
generează curenţi nesinusoidali cu valori puternic dependente de
caracteristicile reţelei.
• La sursele de tensiuni armonice, din motive constructive (simetria maşinilor
electrice), undele tensiunilor şi curenţilor sunt alternativ simetrice şi deci nu
conţin decât armonice impare; aceste surse pot cauza uneori oscilaţii
subarmonice.
• Condiţionarea reciprocă între armonicele de curent şi cele de tensiune este
puternic influenţată de reactanţele şi configuraţia reţelei (conexiunile maşinilor
rotative şi a transformatoarelor, bobine, baterii de condensatoare etc.), precum
şi de fenomenele de rezonanţă şi ferorezonanţă care se pot manifesta în
anumite situaţii. Perturbaţiile armonice pot apărea în diferite puncte ale reţelei
mult îndepărtate de sursa deformantă, din cauza disproporţiei relative a
impedanţelor pe care se închid aceşti curenţi.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click
Surse de to edit
tensiuni Master title
armonice
Click to edit Master title style
style
Zona de propagare a armonicelor superioare este cu atât mai extinsă cu cât
tensiunea de lucru la bara de racord a sursei deformante este mai ridicată.
• În zonele din reţea în care sursele de curenţi armonici predomină asupra surselor
de tensiuni armonice, inductanţele circuitelor conduc la amplificarea armonicelor
de tensiune;
• In zonele de reţea în care predomină sursele de tensiuni armonice asupra celor de
curenţi armonici, capacităţiile au un rol de amplificare a armonicelor de curent.
• Elementele liniare ale reţelei (R, L şi C = ct), nu convertesc frecvenţele tensiunilor
şi curenţilor armonici, ci realizează amplificarea sau atenuarea lor.
• Elementele neliniare sunt răspunzătoare şi de conversia frecvenţelor.

Prin urmare, tensiunile armonice, provenind de la sursele de tensiuni nesinusoidale şi


aplicate reţelei în diferite puncte, dau naştere curenţiilor armonici de ordin
corespunzător sau diferit, amplificaţi ori atenuaţi de către elementele neliniare ale
circuitelor şi de către cele reactive (L, C).

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
• Echipamentele furnizorilor de energie electrică (în special alternatoarele şi
transformatoarele) nu pot produce, prin construcţia lor, o undă sinusoidală pură,
ci doar una practic sinusoidală.
• În general, curenţii armonici sunt produşi într-o mai mică măsură de către
echipamentele de producere, transport şi distribuţie a energiei electrice.
Ponderea principală revine consumatorilor casnici şi industriali, care contribuie, în
cea mai mare măsură, la producerea regimului deformant; în acest sens,
consumatorii casnici, deşi de putere mai redusă decât cei industriali, pot
reprezenta o sursă importantă de distorsiuni armonice, deoarece se pot utiliza
simultan un număr mare de aparate, pe perioade lungi de timp.
• Consumatorul casnic mediu, care utilizează din ce în ce mai multe echipamente
electronice neliniare (receptoare TV, lămpi fluorescente, cuptoare cu microunde,
calculatoare, variatoare de lumină etc.) contribuie la poluarea cu armonice a
reţelei de alimentare cu energie electrică, în special din cauza punţilor
redresoare, care intră în componenţa sarcinilor electronice.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


"Puterea deformantă" a unor categorii
Click
Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
de receptoare casnice şi industriale
RECEPTORUL EFECTE POLUANTE

Redresoare monofazate - armonice de rang impar;


controlate/semicontrolate, - amplitudine maximă de ordinul 1/N cu descreştere mai
dublă alternanţă cu sarcină rapidă atunci când N creşte;
rezistivă sau curent netezit.
- dispariţia anumitor frecvenţe pentru anumite valori ale
Aparate electrocasnice. unghiului de control al fazei în cazul redresării
Tuburi fluorescente. semicontrolate sau controlate secvenţial.
Redresoare monofazate - armonice de rang par/impar;
monoalternanţă, cu sarcină - amplitudine maximă de ordinul 1/N cu descreştere mai
rezistivă sau curent netezit rapidă atunci când N creşte.
Redresoare haxafazate cu p - armonice, teoretic, de rangul N=pm ±1 (m=1,2…);
faze efectiv controlate - amplitudine maximă de ordinul 1/N cu descreştere mai
rapidă atunci când N creşte;
- dispariţia anumitor frecvenţe pentru anumite valori ale
unghiului de control al fazei în caz de semicontrol.
Motoare universale cu - armonice de rang impar;
circuite magnetice saturate - amplitudine sub 15% pentru N =3;
- descreştere foarte rapidă când N creşte.
Tuburi cu descărcări - creştere puternică şi aparişia unor frecvenţe pare în
fluorescente perioada de încălzire a tuburilor

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
RECEPTORUL EFECTE POLUANTE

Maşini de spălat cu control - armonice de rang impar;


electronic al tamburului - armonice de rang par în sistemul cu simplă alternanşă;
- nivelul primelor ranguri de aproximativ 15 % cu
descreştere în funcţie de rang.
Receptoare TV în culori de Sisteme folosind ambele alternanţe :
tipul 1 (circuitele de - armonice de rang impar;
alimentare)
- amplitudine sub 80% pentru N = 3;
- descreştere puternică a amplitudinii cu creşterea lui N.
Sisteme folosind o singură alternanţă :
- armonice de rang par şi impar, eventual, plus o
componentă continuă;
- amplitudine sub 45% pentru N = 2;
- descreştere puternică a amplitudinii cu creşterea lui N.
Receptoare TV în culori de Sisteme cu diode
tipul 2 (circuitele de - amplitudine de ordinul a 60% pentru N = 2;
alimentare)
- amplitudine descrescătoare cu creşterea lui N.
Sisteme cu tiristoare
- amplitudine de ordinul a 100% pentru N = 2;
- amplitudine foarte lent descrescătoare cu creşterea lui N.
Cuptoare cu arc în perioada - armonice de rang par şi impar;
de topire - amplitudine de ordinul 5% pentru N = 2;
- descreştere lentă cu creşterea lui N
Compensatoarele statice ale - armonice de rangul 5,7, 11, 13 etc.;
cuptoarelor cu arc - amplitudine de ordinul 5% pentru N = 5;
- descreştere foarte rapidă cu creşterea lui N.
Locomotive monofazate cu - armonice impare;
redresoare - amplitudine de ordinul 20% pentru N = 3;
- descreştere foarte rapidă cu creşterea lui N.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
• Printre sarcinile industriale, care pot fi surse importante de distorsiuni armonice, se
numără convertizoarele de putere, cuptoarele de inducţie, cu arc etc.

Concluzii:
• aparatele care produc poluare armonică sunt circuitele de alimentare ale
receptoarelor TV, constituite din sisteme de redresare şi ale căror elemente de
filtrare pe partea de curent continuu sunt reduse adesea la o simplă capacitate;
• aparate - denumite eufemistic "normal" poluante - sunt sisteme de redresare, care
se caracterizează printr-o undă de curent mai mult sau mai puţin asemănătoare cu
o undă dreptunghiulară;
• aparatele cele mai puţin poluante sunt echipamentele cu caracteristica de curent-
tensiune neliniară, care folosesc elemente redresoare.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Clickaleto
Efecte
Click toregimului
edit Master
edit Master title style
deformant
title style

Fenomenele de rezonanţă armonică pot genera:

• supracurenţi
– supraîncălzirea căilor de curent
– suprasarcina condensatoarelor
– uneori declanşări false ale protecţiei

• supratensiuni
– suprasolicita izolaţia
– deterioreaza dielectricul condensatoarelor

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Cele mai deranjante efecte ale armonicilor
Click
de
Click to
curentto edit
şi de Master
tensiune
edit Master title style
determină
title style
daune:
• perturbarea funcţionării echipamentelor electronice sincronizate la tensiunea
reţelei, inclusiv a echipamentelor de comandă a redresoarelor;
• creşterea erorilor aparatelor de măsurare (wattmetre şi contoare de energie activă
electronice), perturbarea funcţionării releelor de protecţie şi a receptoarelor de
telecomandă centralizată;
• solicitarea peste limitele admise a instalaţiilor statice de compensare a Q;
• interferenţe în reţele telefonice, transmisie prin IF şi perturbarea recepţiei TV;
• interfenţele cu sistemele centralizate de telecomandă pe frecvenţă muzicală;
• intensificarea zgomotului acustic produs de funcţionarea motoarelor.
• scăderea randamentelor motoarelor şi încărcarea suplimentară a elementelor
sistemului energetic (linii, transformatoare);
• apariţia unor supratensiuni periculoase pentru instalaţiile sistemului energetic în
condiţii de rezonanţă pentru anumite armonice;
• micşorarea cos φ la consumatorii deformanţi şi în sistemul de alimentare;
• creşterea potenţialului punctului neutru pentru conexiuni stea ale
transformatoarelor sau ale altor receptoare.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Indicatori pentru caracterizarea
Click
Click to
to edit
edit
regimului deformantMaster
Master title
title style
style
Prin indicatori, regimul deformant poate fi caracterizat în domeniul timp şi în domeniul frecvenţă.

1. Valoarea efectivă

2. Valoarea medie pe o semiperioadă (T/2) este o măsură a nivelului tensiunii


continue care poate fi obţinută în urma redresării unui curent alternativ:

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
3. Factorul de vârf

Factorul de vârf prezintă o importanţă deosebită în analiza solicitărilor electrice ale izolaţiilor.
Se defineşte ca raport dintre amplitudinea (valoarea maximă) curbei nesinoidale periodice
(uM) şi valoarea efectivă (U) a acesteia:

(a) (b)
Factorul de vârf pentru curba rezultantă (3) din compunerea curbei de frecvenţă
fundamentală (1) cu o curbă corespunzatoare armonicii de rang 3 (2),
aflată în fază (a) şi în opoziţie de fază (b) în raport cu fundamentala.
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
4. Factorul de formă

Factorul de formă se defineşte ca raport dintre valoarea efectivă a tensiunii (U) şi


valoarea medie a tensiunii pe o semiperioadă (Umed T/2):

Trebuie menţionat că numai armonicile impare contribuie la constituirea valorii medii


pe o jumătate de perioadă. Pentru fundamentală (N = 1, U0 = 0):

În sistemele electroenergetice, factorul de formă poate fi:


kf = 1,11, pentru o curbă sinusoidală;
kf > 1,11, pentru o curbă periodică mai ascuţită decât o sinusoidă;
kf < 1,11, pentru o curbă mai aplatisată decât o sinusoidă.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
• 5. Nivelul unei armonice de rang (ordin) N
Rangul N al unei armonice este egal cu raportul dintre frecvenţa armonicei şi frecvenţa
fundamentalei (prin urmare, rangul fundamentalei este 1).
Filtrele fac parte dintre echipamentele a căror funcţionare depinde de valoarea acestui
indicator.
Pentru o armonică de rangul N, nivelul armonicei este egal cu raportul (exprimat în
procente) dintre valoarea efectivă a armonicei considerate (YN ) şi valoarea efectivă a
fundamentalei (Y1) :

[%]

în care simbolul Y se înlocuieşte cu simbolul U pentru curba de tensiune şi, respectiv, cu


simbolul I pentru curba de curent.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
6. Spectrul de frecvenţe
În unele dintre aplicaţiile tehnice interesează numai anumite amplitudini ale armonicelor
superioare în vederea eliminării unora dintre ele sau a combaterii lor.
Reprezentând pe un grafic în abscisă valorile diverselor frecvenţe, sau ordinul diferitelor
armonice, şi în dreptul acestora un segment de dreaptă de lungime proporţională cu
amplitudinile armonicelor corespunzătoare, se obţine o diagramă care se numeşte
spectrul de frecvenţe al undei respective.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
7. Factorul de distorsiune
Se numeşte factor de distorsiune al unei curbe nesinusoidale raportul (în procente) dintre
valoarea efectivă a reziduului deformant (Yd) şi valoarea efectivă a curbei fundamentale (Y1).

Pentru tensiune:

Pentru curent:

Ca şi în cazul regimului nesimetric, măsurătorile de evaluare a indicatorilor privind


regimul deformant, se pot efectua la interval foarte scurt (TVS=3 secunde),
scurt (TSH = 10 minute), lung (TL = 1 oră), zilnic sau săptămânal.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Exemple de sarcini cu
Click
Click to
to edit
edit Master
Master
diferiţi factori de distorsiune title
title style
style
TIPUL DE SARCINĂ FACTOR DE FORMA CURENTULUI
DISTORSIUNE

Alimentare monofazată 80%


(predomonă armonica de
(redresor şi condensator de rang 3)
filtrare)
Valori ridicate pentru
Convertor semicomandat armonicele de rang 2, 3 şi
4 pentru sarcini reduse

Convertor cu 6 pulsuri, 80%

Filtru pur capacitiv

Convertor cu 6 pulsuri, 40%

Filtru pur capacitiv şi


inductivitate serie (>3%) sau
motor de tensiune continuă

Convertor cu 6 pulsuri şi 28%


inductivitate mare pentru
netezirea curentului

Convertor cu 12 pulsuri 15%

Variator de tensiune Variază în funcţie de


alternativă unghiul de intrare în
conducţie

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click
Valori to edit
normate Master
pentru title
regimul de
Click to edit Master title style style
formant

• Niveluri de compatibilitate în punctele de delimitare


Stabilirea unor norme admisibile pentru regimul deformant presupune realizarea unui
compromis între:
- imunitate (la consumator),
- compatibilitate (la furnizor)
- emisie (la constructorul de echipamente).

Recomandările CEI cu privire la distorsiunea armonică totală sunt date în funcţie de


caracteristicile mediului electromagnetic, după cum urmează:
• instalaţii din clasa 1: sub 5 %;
• instalaţii din clasa a 2-a: sub 8 %;
• instalaţii din clasa a 3-a: sub 10 %.

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Niveluri limită de compatibilitate (în % din fundamentală)
Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
pentru armonicele individuale de tensiune
Click
în reţele de joasă, medie şi înaltă tensiune

ARMONICE IMPARE ARMONICE IMPARE


ARMONICE PARE
NEMULTIPLU DE 3 MULTIPLU DE 3
Armonice de Armonice de Armonice de
Rang N Rang N Rang N
tensiune (%) tensiune (%) tensiune (%)
j.t.-m.t. î.t. (*) j.t. m.t. j.t. m.t.
5 6 3 3 5 2 2 2 1,5
7 5 2 9 1,5 1 4 1 1
11 3,5 1,5 15 0,3 0,3 6 0,5 0,5
13 3 1,5 21 0,2 0,2 8 0,5 0,2
17 2 1 >21 0,2 0,2 10 0,5 0,2
19 1,5 1 12 0,2 0,2
23 1,5 0,7 >12 0,2 0,2
25 1,5 0,7
>25 ** **

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Niveluri limită de compatibilitate pentru armonicele de curent (în % din
Click to
Click to edit
edit Master
Master title
title style
style
fundamentală) care se vor utiliza pentru consumatori

Coeficientul de
RANGUL ARMONICELOR IMPARE
Isc /Is
distorsiune
N 11 11<N<17 17<N<23 23<N<35 N 35
<20 4 2 1,5 0,6 0,3 5
20-150 7 3,5 2,5 1 0,5 8
50-100 10 4,5 4 1,5 0,7 12
100-1000 12 5,5 5 2 1 15
>1000 15 7 6 2,5 1,4 20

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Limite de emisie a distorsiunilor
Click
pentru to edit
echipamente Master
electrice
Click to edit Master title title style
style
Perturbaţiile produse în reţeaua de alimentare cu energie electrică de către diferite
receptoare electrice trebuie limitate, în scopul menţinerii unui nivel acceptabil al
perturbaţiilor electromagnetice pe ansamblul SEN.
CEI delimitează patru clase de echipament, cu tensiunea cuprinsă între 220 V şi 415 V,
după cum urmează:
• clasa A: echipament trifazat echilibrat şi toate celelalte echipamente, cu excepţia
celor incluse în alte clase;
• clasa B: instrumente, scule şi utilaje electrice portabile;
• clasa C: echipamente de iluminat, inclusiv dispozitivele de compensare;
• clasa D: echipamente având un curent la intrare de formă specială şi absorbind o
putere sub 600W (sunt incluse majoritatea dispozitivelor electronice de putere, cum
ar fi: redresoarele, circuitele de filtrare etc.).

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


a) Limite de emisie admisibile pentru aparate electrocasnice
Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
individuale de clasa A, în regim stabilizat de funcţionare
Click

ARMONICE IMPARE ARMONICE PARE


Rang Curent armonic maxim Rang Curent armonic maxim
N admisibil [A] N admisibil [A]
3 2,30 2 1,08
5 1,14 4 0,43
7 0,77 6 0,30
9 0,40 8<N<40 0,23*8/N
11 0,33
13 0,21
15<N<39 0,15*15/N

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
b) Limite de emisie admisibile pentru receptoare de televiziune
Click

ARMONICE IMPARE ARMONICE PARE


Curent armonic Curent armonic
Rang N maxim admisibil Rang N maxim admisibil
[A] [A]
3 0,80 2 0,30
5 0,60 4 0,15
7 0,45
9 0,30
11 0,17
13 0,12
15<N<39 0,10*15/N
Componenta continuă: 0,05

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Click to
to edit
edit Master
Master title
title style
style
Limite de emisie admisibile pentru lămpi cu balast încorporat
Click

VALOARE MAXIMĂ,
Rang N
în [%] din fundamentala undei de curent

2 5
3 30 (*)
5 7
7 4
9 3
11< N <39 (**) 2

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Limite de imunitate la armonice pentru
Clickechipamente
Click
diferite to edit
to edit Master
Master title style
electricetitle style
Alegerea clasei de imunitate a unui echipament la diferite perturbaţii presupune o evaluare
a condiţiilor de funcţionare (de serviciu) a echipamentului respectiv, pentru a le
compara apoi cu valorile limită specifice claselor de imunitate, recomandate de fabricant;
de exemplu, transformatoarele şi motoarele electrice de curent alternativ trebuie astfel
concepute încât să poată funcţiona în condiţiile alimentării cu o tensiune practic
sinusoidală.

• Tensiunea de alimentare este considerată practic sinusoidală atunci când nici una din
valorile instantanee nu diferă faţă de valoarea instantanee a undei funda-mentale cu
mai mult de 5% din amplitudinea acesteia din urmă. Dacă motorul electric
funcţionează în reţele în care trebuie consideraţi şi alţi factori de influenţă (cum ar fi
abaterea tensiunii, prezenţa unor nesimetrii etc.), atunci trebuie verificată
supratemperatura care rezultă conform limitelor indicate în standardele de profil.
• Influenţa regimului deformant de funcţionare se poate manifesta prin apariţia unui
zgomot de fond pe liniile de telecomunicaţii, care poate provoca perturbaţii
supărătoare.
• Convertizoarele cu semiconductoare, utilizate în diferite activităţi industriale, se fabrică
în 3 clase de imunitate (A,B,C).
ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ
Condiţii electrice de serviciu pentru
Click
Click to
to edit
edit Master
Master title
title
convertizoare cu semiconductoare style
style

INDICATORUL CLASA DE IMUNITATE

A B C
Coeficientul de distorsiune în regim stabilizat [%]
25 10 5
Armonice individuale în regim stabilizat [%]
 impare: 12,5 5 2,5
 pare: 2 2 1

ACSAEE - Prof.Dr.Ing. Sorina COSTINAŞ


Intrebări ?