Sunteți pe pagina 1din 6
TTR, | Goria iakomowaie sorosAt INTRARE + IESIRE 973 py O, 08 old DECLARATIE DE AVERE Subsemnata, MOTOC MARIA ;avand functia CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI de CONTABIL SEF la PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOSANI, CNP____ , domiciliul_ BoTosant. cunoscdnd prevederile art, 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie rispundere ci impreuni cu familia” defin urmitoarele: *1) Prin familie se infelege soful/sofia si copiii aflati in intrefinerea acestora. 1. Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fari. [COM MINATENINESCT MOTOC MARIA @) 2017 1000 MP} 1/2 | CUMPARARE| orc CRISTINEL * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afld in circuitul civil. #2) La "Titular" se menfioneazi, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soful/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Clidiri NOTA Se vor declara inclusiv cele aflate in alte far. SoTonT ‘ 1 MOTOC MARIA a 2003 7110mp | W2 | CUMPARARE |soroc CRISTINEL SOTOSENT MOTOC MARIA ® 2007 | s8,59mp | 12_| MANSARDARE | Motoc CRISTINEL [COME NAT ENINESCO MOTOC MARIA @ 2017 | 260 mp | 1/2 | CUMPARARE |Motoe CristINEL * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit, (3) east de vacanji; (4) spajil comerciale/de producti *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sojul/sotia, eopilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietatilor. IL. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatriculirii, potrivit legii AUTOTURISM VOLKSWAGEN 1 2005 CUMPARARE AUTOTURISM OPEL ASTRA. 1 2003 CUMPARARE 2, Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colectii de art si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cdror valoare insumata depaseste 5.000 de euro NOTA Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacii ele se aflé sau nu pe teritoriul Romani Ja momentul declaratii, IM. Bunuri mobile, a ciror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni IV. Active financiare 1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire § inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumatd a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate, |AEGON @) LEI 2006 *Categoritle indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) deposit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitit sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior). 2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piaf’ fnsumata a tuturor acestora depiiseste 5.000 de euro NoTA: Se vor declara inclusiv investitile si participarile in strainatate. i/societate fluril u asociat/beneficiar de it participar¢ *Categoriile indicate sunt: (1) hértit de valoare deyinue (titturi de stat, certificate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societii comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 3 3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depisesc echivalentul a 5.000 de euro pe NOTA: Se vor declata inclusiv cele aflate in strainatate. V. Datorii Debite, ipoteci, garanfii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizifionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, dacd valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA, Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate. BANCA TRANSILVANIA 2017 2032 180.000 LET VI. Cadouri, servieii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafi de valoarea de piafi, din partea unor persoane, organizatii, societigi comerciale, regii autonome, companii/societiti nationale sau institutii publice romdnesti sau string, inclusiv burse, eredite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decit cele ale angajatorului, a cdror valoare individuala depaseste 500 de euro* 1.1. Titular 1.2. Sof/soyie 1.3. Copii *Se excepteazl de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea VI. Venituri ale declarantului si ale membrilor sii de familie, realizate in ultimul an fiseal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. $71/2003 privind Codul fiscal, cu modificirile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate. J. Venituri din salari 1.1, Titular CL-CP.C.T. BOTOSANI IMOTOC MARIA ae SALARIATA 38.597 lei 1.2. Sof/sotie IMOTOC CRISTINEL SALARIAT 45.405 lei 13. Copii 2 Veniturt din activin independente 2.1. Titular CABINET EXPERT | SERVICH CONTABILITATE, MOTCG MARIA: CONTABIL EXPERTIZE JUDICIARE. ae ACCES SERVICII CONTABILITATE 2.700 lei 2.2. Soysojie 3. Venituri din cedarea folosinjei bunurilor B.1. Titular IMOTOC MARIA Ap 16 se B sir Primaverti Tnchiriere 3.400 lei 3.2. Sof/sotic 4. Venituri din investitit /4.1. Titular [4.2. Sot/sotie IS: Venituri din pensit 5.1, Titular 5.2. SoV/sotie 6 Venituri din activivei agricole 6.1. Titular (6.2. Soy/sotie i ali 7. Venituri din premit si din jocuri de noroe 7.1. Titular 7.2. Soysotie 7.3. Copii 8. Venituri din alte surse 8.1. Titular 8.2. Soysotie 8.3. Copii IMOTOC MARIUS-CRISTIAN IMOTOC MARIA-RALUCA ALOCATII DE STAT 2.016 lei Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexaetitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completarii 08.06.2018 Semnatura