Sunteți pe pagina 1din 55

https://kupdf.

net/download/claudia-schafer-shiatsu-masajul-care-
vindeca_5988d03ddc0d600e41300d1c_pdf#

Claudia Schafer Shiatsu Masajul Care Vindeca

Claudia Schafer Shiatsu Masajul Care Vindeca


August 8, 2017 | Author: dudelush | Category: N/A
164p

Short Description
Download Claudia Schafer Shiatsu Masajul Care Vindeca...

Description
CLAUDIA SCHĂFER (Coordonator)

Stiistsu M asajul cape vindeca Forţa blândă pentru un plus de energie Traducere de Ovidiu
Gheorghe

HICUUSCU

Recomandările incluse în această carte au fost verificate cu atenţie. Cu toate acestea nu se pot
oferi garanţii depline pentru eficienţa lor. © 1998, Compact Verlag Munchen Heilmassage.
Shiatsu die sanfte kraftfur neue Energie

Pentru ediţia în limba română: © Editura NICULESCU SRL, Bucureşti, 2003 Adresa: 781821 -
Bucureşti, Sector l Str. Octav Cocărăscu 79, Tel/Fax: 222.03.72 Tel.: 224.24.80, 223.25.05 E-mail:
edit@niculescu.ro Internet: www.niculescu.ro Tehnoredactare computerizată: Tuta Titieni Tipărit
laS. C . EU RO PO NTIC ISBN 973-568-633-3

C u âvn tîn a in te P e ân l gă a c u p u n c t u r a , c a r e e s t e oă m d ee t o d "»ie ca re e x p e


rim e ă, n taînt lu m e a o c c id eănstae l im pne u ••n c eîn c e m a i m u lt te h n ic a S h ia ts u .
D e o a re c e n ic i u n a 1 i ie c e l e d oă um e t o d e d e t r a t a r e n u c e r e e l e m e n t e lia re
s a u a c e s te a s u n t m in im e , p u în n epreraac lo tic ăr irg e ra p id şi fără p ro b le m e . M
etod a jap onez ă S hiatsu(shi= degeteşi ateu=apăsa re) m u la b aă za cu p u n c tuşirap re so p u
n c tu ra c h in eăzeşiassec înte m e iaăz p e a c e leşiap rin c ip ii e n e rg eşiticfize io lo g ic e . A v
a n ta je le a u toăriitra st a u tra ăriit a lte i p e rs o a n e c o n s ta uîn p re v e n ire a sîna cue tin
ire a e vţie o lu i b o lii,în uşu rinţa a p lic ării ără f ris c u r i p e n tru ănăta s te , în lip s a «Ie d e lo
r s e c u n d a re şi c hînia rc a z u l a pării lic în d e lu n g a şite in c la rita te a c u c a re s u n t d e
fin ite p u n c teăro le ra a s us pe ra c ncţio n e aă.z P r in a c e aă s tc a r t e a u t o r u l ărueşt r
me să vă fa m ilia r iz e z e c u a ăc eştiinţă a s t a v in d eărcii şi să vă d e te rm in eă su tilizţai te h
n ic a S h ia ts u .
C a ra c te ris tic med i a leicin e i E x tre m u lu i O rie n t C o n c eţia p d e a n s a m b lu O m u l e
s te c o n s idîne ramt e d ic in a E x tre m u lu i O rie n t o 'ita te c o m p ă. le xS e p o rnştee d e la
c o n ţia c e pcă în tre lin e le in te r,n oe rg a nlee s e n z o riaşile a lteţe s u tu ri a le (p ulu i (p ie
le a , m şc uh iişi o a s e le ) e xăist o c o reţie la . U b tervaţie: O ricăru i o rg a n s a ug ru pă d e o
rg a n e îi re vin e o fuţie n cîn co rp .

D e e x e m p lu in şi im vaa s e le s a n g vţin in ed e c irc uţiala aftn g e lui. F ic a tuşil rin ic h ii re


g leă amz e ta b o lism,'sutol m a c u l ţi in te s tin u l re a lizăedaigz e s tia . P rin a c e s teţii fu o
rg n ca n e le ie a juăt re c ip ro c înlad e p lin ire a s a rc in ilo r s p e c ific e . T o tuşi o rg a n e le
sşie frân e a ăz re c ip ro, cp e n tru ă,c p rin tre a lte le , e le a u n e v o ieţiu dn e aa ca lto r o rg
aşin dee e n e rg ia lo r p e n tru şi înad- e p lin i fuţiile n c p ro p rii. D aăto rit a c e s te i in te rd e
p eţe n dîne tre n o rg a n e , c a re s e reăa liz e a z p rin aţiu c n e a c o mău na sân g e lu i (Q i) şi
m e rid ia n e, los re fo rm e aăz u n e cilibţp h în in te rio ru l c o rp u lu i o m în e ntre esc s tim u
la re şi re stricţio n a re . O b servat/e: D acă acest ech ilib ru se p ierdîn e, cca azu l îm b olnăvirilo
r, nu suăfer do ar un o rg an,şicialte o r g a n e p o t fi, d e a s e m e n e a , a f e c ta te m a i
devrem e sau mârziu ai t .

M a s a ju ăl m t ăd u ito r D a to rit ă fa p tu lu i ă c o rg a n e le s e ă aînfl tr-o sân tr să le gătu ră


a tât a tu n c i ânc d s u n t ănăto s a s e , âtc şi în c a z d e b o aă,l în tim p u l e x a m ării, in d ia g
n o sării tic şi te ra p ie i s e v a re a liz a o a n aă liz c o m p leă ta în tre g u lu i o rg a n is m . O b s
e rvţie a: M ed ic in a E x tre m u lu i O rien t nşte u poriv rg ea n e le , sis te m e le îm s a bu o
lnăvirileîn m o d izo lat.

S e v a re a liz a o d ia g n o s tic a re ăc oşimop letra t ta re c o re s p u năto z a re .

M e nţin e rea ănătă s ţii p rin p rev e n ire w

M e d ic in a E x tre m u lu i O rie n t căo npsr id e veer n ire a fo a rte im p o rta ă, n la t fe l c şi a


tra ta re a tim p u rie . P rin tr-u n c o m p o rta m e n t c ăta u m t,p in flu e n te le n e g a tive a
sănă u p ra - s tă ţii p o t fi c o n tra c a ra te . T reăb uniee as d aăm p t m e d iu lu i n a tu raîn l c
o n juăto r r. Să n e îm b u nătă ţi m re z is teţan c o rp u lu i şi să e v ităm p o s ib ilii fa c to riîmd
eb o lnăv ire . A s e a v în ea ve d ere : O b s e rvţie a: 1 . E c h ilib ru l p s ih ic 2 .A n tre n a m e n
tu l fiz ic 3. V iaţa e c h ilib ra ăt 4. A lim e n ţia ta sănăto a să 5 . T ra ta re a tim p u rie a b o lilo r

B a z e le m e d ic in e i E x tr e m u lu i O r ie n t C o n c eţia p d e s p re oşim n a tuăr D in c e le m


a i v e c h i tim p u ri a s iaăzticuiit oa urevţie la u co sm o sşi o m . O rganism ul um an este,
conform concep ţiei •siatice, o reprezentare m şorat ic ă a U niversului.

P ro c e s e le c e s e ădşoe as făr în in te rio ru l o rg a n is m u lu i m im nşi c a re s u n t d e s e o


ri v iz ib ile p ţia rin baoplilo a rir, s u n t tiftns le g a te d e m o d ific a re a c e lo r c in c i e le m e n
te imo r dia le (L e m n u l, F o cămân u l, Ptu l, M e ta lu l, A p a ). oa s taîn s e a măncă o m u l n u
p o a te fi s e p a ra t dă,e cni a tu r iin p a rte c o m p o năean te şi i s e aăfl în tr-o sân tr să le
gătu ră i U n ive rsu l. Observ aţie:

N a t u r a c a m a c r o c o s şi m oo sm u l c a m i c r o co sm os se su pu n acelo şi lerag i.

C e le c in c i ele m e n te C e le c in c i e le m e n te s u n t: L e m n u l,ămân F o ctuu l, P M e ta


luşil A p a . A c e s te e le m e n te săeînatr-flu n ra p o rt d e ţin s uesreşi c o m p le ta re re c ip
ă,rod ca r,în a c e la şi tim p , s e p o t d is tru g e . 9

M a s a juăl mt ăd u ito r C o n fo rm in te rp ăriire tm eicd in e i traţio d in a le , c e le c in c i e le


m e n te s e ţin s u sre c ip roînc o rd in e a a mă.in tit D a r e le s e p o t şia fla în o p o ţie z i : p o
lu l o p u s a l fo c u lu i e s te m e ta lu l, ia r p o lu l o pămân u s a tu l plu i e s te a p a . M e ta lu l
şi le m n u l s e e x c lu d re c ip ro c laşi fe a pl ac ac u fo c u l s a u fo c u l c uămân p tu l.

Yin şi Yang Yin şi Y a n g s eăsge s c aâtt în U n iv e rs ât , cşi în o rg a n is m u l u mîna nm a i m u


lte fo rm e . O b s e rvţie a :

A c e s te d ăo ufo r m e d e e n e r g ie o p u s e c o n s titu ie ,îm p r e uă,n o e n e r g ie p r im


oă,r dm iael ţninân d a s tfe l e c h ilib ru l.

A c e s t e c h ilib ru se m aănînifeasrm t o n ia d in U n iv şi e rs s e b a z e ăa zp e aţiu c n e a c e


lo r dă ofou ţre c o m p le m e n ta şi re în a c e şi la tim p o p u s e . A c e s ţe te afocţior n e aăz şi
în in te rio ru l o m u lu i,lizân re ad u -s e a s tfe lătu le gra d in tre oşim U n ive rs. O b s e rvţie a :

A rm o n ia d in tre c e leă fo d orţeu s e ăps tre aăz c u a ju to ru l e n e rg ie i c o rp u lu i o m e n


esc.

10

B a ze le md eic in ei E x tre m u lu i O rie n t D a că flu x u l e n e rg e tic e s te bînlotr-u c a nt a n


u m it p u n c t *' orga n is m u lu i u m a n s e p ro d u c e u n d e z e c h ilib ru , c a re a re i u rm a
reîm b o lnăv ire a . D e a s e m e n e a , u n s u rp lu s s a u o iu a re a u n e ia d in c e le ă
ednoeurg ii a lein Yşi Y a n g ifică flu x u l e n e rg ie i. B o a la c e îna paacree s t m o m e n t în to
td e a u n a e x p re s ia pării e rtue rb c h ilib ru lu i e n e rg e tic . i 'i'*0rvaţie:

S im b o lic s u n t c o m p a ra te căe fo le rdmoeu d e •n e rg ie Y şi in Y a n g c uămân p tu lşi c e


ru l.

C e ru l e s te m a s c uăld lin ,u ro c s , u s c a t, lu m in o s , e l s e «HA s u sşi o feă.r Pămân tu l e


s te fe m,inreinc e , u m eînd ,tu iw c os , s e aăfljo s şi p rim şte e . A c e s t p rin c ma ip ius c ulin
-fe m lnin a ţcio n e aăz şi în c o rp u l o m e n e s c s u b fo rm a c e lo r iln uă fo rţe . O rg a n
e,lefu n ţciile c o rp u luşii părţi a le s a le s u n t o iion ta te c u o ţăfo dr ife rit ă către Y inşi Y a n g
. O rg a n e le pn siv e , d e a c u m u la re , ămân c a pii,l s p lin, arin ic h ii, fic aşitu l in im a s u n t
in fluţaeten în tr-o m ăs u ră m a i m a re dătre e c Y in , Ia r o rg a n e le a c tiv e c a s to , in m te a
csutin l u l g,roinste s tin u l a ubţire , v e z ic şi a b ila s u n t s u b o rd o n a te luYi.a nPg rin -u
relie fa re a u n e ia s a u a lte ia d in tre ăc efoleţre dporim u o rd ia le In z o n a d ife rite lo r o rg
a n e , a p a re o te n s io n a re c e c o n d u c e la np a riţia flu xu lu i e n e rg e tic p rin ca re s e
ăreeacliz h ilib e aru z l. U n e x e m p lu s e m n ific în a ativc e s t s e n s e s te c e l a l Ile rb eirişi
în g h eţăr ii a p e i. A,ppar inîn călz ire , e s te a dă u s In p u n c tu l d e fie rbşie tra re n s fo r mă
aînt a b u r i;în a c e s t m o m e n t e xăisutn s u r p lu s d e Y a n g . D ăa ra, pdaa ce s te 11

M a s a juăl mt ăd u ito r tra n s fo rmăa tîn g h e ţaă p rin în g h eţa re a tu n c i e xăisut n m in u s


d e Y a n gin. Ye ste o fo ţă r c e stăpân eşte re ce leşi liniştea. O b s e rvţie a: T o t c e e a c e r e p
r eăzviniaţă t s e e x p r im ă p rin en erg ie.

Fenom ene - Yang ce r soare zi vară m asculin cald în e xte rio r lum in os n elinştit i ta re n
emăsurabil expansionist en ergie

F e n o m e n e - Y in pămân t lună noa pte iarnă fe m inin rece în in te rio r întu n ec a t liniştit m
oale măsu rabil recep tiv m a te rie

S hia ts uşi m e rid ia n e le O b serva ţie: In m e dc in i a E x tr e m u lu i O r ie n tă e x is t d o uăs


p re z e c e m e rid ia n e p rin c ip a le . 12

B a z e le m e d ic in e i E xlutrei O mrie u nt C e leşa s e m e rid ia n e Y a n g p o rn e s c în d e jos


su, s c e r s p r e ămân p t, şi c e leşa s e m e r id ia n e Y in s e le ilflşoa ră d e jo sîn su s, d e
laământ p s pre ce r. O btorv a tie: A ceste m erid ian e aâtu lun a t g im i,âtcşi p u n cte •p e ciale
d e ev id ţie e nre d ife rite .

în a fară d e a ce s te a e ăxist o p t m e rid ia n e sp e cşiiaole itrle d e m e rid ia n e a u x ilia re , p


rin in te rm ăroera d iuto l ca te otle lalte m e rid ian e se ă îna flle gătu ră.

F u n cţiile m e rid ia n e lo r E n e rg ia d in c o rp u l o m e n e s că cînirc tr-u u ln c irc u it în ch is,


co m p arabil cu circu itul sangvin. O bservaţie: „R ec ip ie n te le " c u e n erg ie su n t re p re ze n
ta te d e m e rid ia n e , p e n tru ă e le c s u n t a s e m u ite c u m e rid ia n e le g lo b u luămân i p
te s c c a re m e rg d e la u n p o l la celălalt.

C e le d oăs u p re z e c e m e rid ia n e p rin c ip a le s u n t c e le m a i im p o rta n te ăi ce n e rg e


tice . E le p o rn e sc d e la u n o rg a n ac tiv s a u p a sşiiv s u n t d e n u m ite ăd unpu m e le a c e
s tu i o rg a n . F lu x u rile e n e rg e tic e a le s to m a c u lu i, in te s tin u lu i m ibţire, in te stinu
lu i g, ro b ilei, s ve zicii u rin şi a rea le ce lo r tre i în călz ito ri s u n t Y a n g , p e nătru a c ce s te
o rg a n e s eă în a fl 13

M a s a juăl mt ăd u ito r
le gătu ră c u m e d iuînlc o n juăto r r şi p ro d u c e n e rg ie ă.a c tiv (C e le tre i re p reă zle
ingătu t ra d in tre c e le tre i o rg a n e c a re re g le aăz a p aîn o rg a n is m , re s p e cămân tiv
pii,l s p linşia rin ic h,ii„în călz ito ru l trip lu " n u e s te u n o rg a n in d e p e n d e n t, c i u n s is
te m c e ţin s ues d ife rite le o rg a n e .) O rg a n e le p a s iv e c a p lămân ii, in im a , c irc u itu l
s ,a ns gp vlinina , fic aşitu lrin ic h ii re p re z in ă t p u n c te le d e p o rn ire a le c şa e los rla e lte
ăic e n e rg e tic e p rin c ip a le ; a c e s te a s u n t m e rid ia n e le Y in . O b s erva ţie :

în m a reîn, tre g u l s is te m a l m e rid ia n e lo r e s te Y a n g , p e n tru ă înc c o m p aţie ra c u s


is te m u l o rg a n e lo r s e a fl ă m a i a p ro a p e d e s uţă. p ra fa

P rin in te rm e d iu l dmiaenrie lo r Y a n g s e re aălize le găa-z tu ra c a p u lu i câin u ile m şi p ic


io a re le . Ia r m e rid ia n e le Y in p o rn e s c d e la to raătre ce m c e m b re le in fe rio şi asurep
e rio a re . O b se rvţie: a

T o a tem e rid ia n e le p rin c ip s uanlet p oţio z i n a te a tât în p a r te a d r eă,a pcât t şi în p a r


te a ân s tgă a c o rp u lu i dău p rin c ip iu l o g lin z ii.

E x isăt o c a le e x te rio ă, alar s u p raţafa c o rp u ,luşii u n a in te rio aă,r c a re d u c e la u n a n


u m it o rgă acna,red ueps te d e n u m it m e rid ia n u l. L uân d în c o n s id e ra re ţiile fu n c c o
m u n e , cşa e les e m e rid ia n e Y aşin gc e leşa s e m e rid ia n e Y in , p o t fi gînru p a te tre i p
e re c h i. 14

B azele mdeic in e i E x tre m u lu i O rien t fc> Tae Y ang M e rid ia n u l in te s tin u luţire i s ucba
re sîne tin d e d e la m ftn ftla p ic ioşir m e rid ia n u l v e z ic ii c a reă clea ap gu l d e l* lor t> T a
e Y in M e rid ia n u l s p lin , ceai re fa c e ătu le gra c a p u lu i c u H»itu:e le şi m e rid ia n u
lămân p l ilo ,r c a re s eîn tin d e d e la tow ce până la mână. fc >C h a o Y a n g M e rid ia n u l c e
lo r între călzito i ri, ca re se dă eşosaf ră d e l* ma nă până la c a pşi, m e rid ia n u l bqilee ifa c e
leătu g ra «U nire cap şi m em bre. €> C h aoY in M e rid ia n u l rin ich ilo r, ca re se ăşo da erăsdf
e la p icio r la turne e ,şi m e rid ia n u l in im ii ca re faătu ceraleîngtre to ra ce şi mem b re le su
pe rio are . Q Yang Ming M e rid ia n u l in te s tin u lu i g ro s , ăc emân le a gc u c a p u l, ţi m e
rid ia n u l sto m a cu lu i, ce face ătu raîn le tre g capşi p icio r. O T stie i Y in M e rid ia n u l fic a tu
lu i, c eă pleica io g ru l c u to ra cşie le n in iid ia n u l c irc u itu lu i s a n g v in , c a re ătu fa crae
dleing tre ii nuceşi mână. O btervaţie: A păra re a ex te rioăar a c o rp u lu i e s te reaăliza d et
către c e le tre i p e re c h i d e m e rid ia n e Y a n g . Z o n a d e a păra re in te rioăa re s te re a
lizăa dt e către c e le tre i p e re c hi d e m e rid ian e Y in .

15

M a s a juăl mt ăd u ito r

P e re c h e a d e m e rid Tiaanee Y a nre g a liz e aăz le gătum c u m e d iuînl c o n juăto r r şi v a fi


p r im a p e r e c h e as u p u s a ta c u lu i e n e rg ie i p a to g e n e a mînecdoiunlu juăto ir r. D
uăp e a u rm e aăz p e re c h e a Y aCha n g o Y a n şi g Y a n g M in g . Z o n a Y in e s t e aăd în u s
s tân r să le găt u ră p r in in te rm e d iu l p e re c h ii d e m e rid T aiae nYeinc,u Y a n g M in gîn.
in te rio ru l c o rp u lu i s e d e sCc fthaid o eY'in ,le gătu ra d in tre T a e Y in şi C h a o Y in e s te p
re ă lud ae t p e re c h e a m e d ie Y in T sn Je Y in . în c a z u l u nîm e i b o lnăv iri a ăpru te d a
toăritu n o r e n e rg ii n a tu r a le c a u z a to a re d e b o li, în tr etâib u viee r ific ăa t pătru n d e
re a b oînlii s is te m u l im u n ita r. A b ia a p o i e n e rg ia p o a t e f i tr a n săm is m a i d e p a r
te c u a ju t o r u l p r e s iu n ii d e g e te lo r. D a to ă fa rit p tu lu iăcc e le d oăs u p re z e c e m e
rid ia n e p rin c ip a le n u s u n t s u fic ie n te p e n tru a u m p le c u e n e rg ie în tre g uţel s u t,
e x is ă tşi a lte ăic s e c u n d a re . D e la u n p u n c t L o a l u n u i m e rid ia n p rin c ip aşte l p
oornleeătu g ră către u n p u n c t un L n a l u n u i a lt m e rid ia n p rin c ip a l. în to td e a u nîna
să s u n t c u p la te u n m e rid ia n Y a n g c u u n m e rid ia n Y in . D e la p u n c te le L o a le m e
rid ia n e lo r p o rn eşte c e a m a i luănle g gătu ră către o rg a n u l c o re spăto u nr.z

E x isăt o e x c eţie p în c a z u l m e rid ia n p lămân ilo rşi b ile i. A ic i, c e a m a iă lulengătu g ră e


s te ătr c e m e r id ia n u l in te s tin u lu i şig rao fic a tu lu i.

B a z e le m ic e din e i E x tre m u lu i O rie n t A lte ăci s e c u n d a re a lim e nă temauşc z h iişi


te n d o a n e le m iorg ie d in s p re m e rid ia n e le p rin c ip a le . M e rid ia n e le a u x ilia fo rm
re e aăzle gătu ri Y in -Y a în ng "• p re c u m âin m ile , p ic io a reşileo rg a n e le in te rm e d ia
re . i i - c e n tra le re p reăz cinetn tru l d e c o o rd o n a re a tu tu ro r irilo r la te ra le . iorvatie:

P rin a c es teăi cd e e n e rg ie n u mmite e rid ia n e m in u n ec irc uăl e n e rg ia p rim o rd ă ial s


au mşten o ită, •s e nţia lă v ieţii, şi ca re n u p o ate fi în lo c u ă. it

A c e a s ta a lim e năteoarg z a n e le m in u n e , cdaare to rit ă lu ncţie i lo r, s u n t a trib u ite o


rg a n e lo r d e a c u m u la re , d a r d in p u n c t d e v e d e re aătu l airlcii lo r s e a p ro p ie d e o
rg a n e le goale . O r g a n e le m in u n e s u n t s is t e m e le d e o r g a n e , sc h e le tu l, c irc u
itu l s a n g v in , s is ic te a t-b mlă, ui l of rg a n e le «mia leşi s is te m u l n e rv o s c e n tra l.
Ştiinţa v in d eării c E x tre m u lu i O rie n t cşte u n: o a Q 1 2 m e rid ia n e p rin c ip a le O 6 m e
rid ia n e Y a n g O 6 m e rid ia n e Y in Q 8 m e rid ia n e a u x ilia re Q a lte m e rid ia n e s e c u n
d a re A s ăt z i m e rid ia n e le p o t fi s ta b ilite ju to cruu l aăms u ră torilo r b io e le c trice . 17

B a z e lete h n ic Sh ii ia tsu Shia tsu, te h n ic a ja p oăn de ez v in d e c a re p rin m a s a j, s e re a


liz eăa cz u a ju to ruâin l milo r, m a i e x a c t a d e gşie te lo r p a lm e lo r , p e n tr uîn lăatu r a
în c o r d a r e a . S e ştdeo r e r ecâ ştig a r e a e c h ilib rîn u lu tr ei c o rşip s u fle şit a c tiv a re a
fo rţe lo r d e a u to v ca in dree . O b s e rvţie a: Mâin ile s u n t p u n c te d e c o n ta c t p e n tru
tra n s fe ra re a e n e rg ie i. ^P rin a p lic a re a te h n ic ii S h ia ts u e s te tra ta tîn tre g u l c o rp
în.tre a g a ate ţien es te c o n c e nătra t a s u p ra ârfu v rilo r d e g e te lo r.
-----------------------------------_______

l
In c a z u l tra ăriit u n e i a lte p e rs o a n e s e o b se rv aâtim e d ia t c de puternic ă trebuieăsfie
apăsareaîn puncte le respective. C e l m a i in d ic a t lu îl crerup re z ăin găs t ire a u n eăii cd e m
ijlo cîn tre păcl e reşi d u re reşoua ăr . O b s e rvţie a: C u cât e s te m a i m aînr ec o rd a r e a , c
uât amt a i p u te rn ic ă e s te aăs p a re a .

S e p o t d e o s în e b ig e n e ra l tre i n iv e le ăsd ae rea. p A păs a re a şou a ăr s e fo lo sşte e p


e p a rte a dţă in afac o rp u,lu i p e părţile la te ra le aâtu le lu g işi p e p a rte a in feărioa aar b d
o rrie n u lui. P rina păs a re a m o dtă e rsae tra te ăa zc a p uşil s to m a c u l.A păs a re a p u te
răneics te in d ică apt e n tr u ărţile p d in c o rp c u mşcuh i p u te rn ic i. 10

B a z e le te h n ic ii ts S hu ia

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P e n tru o ta trare c o m păleat


a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u e s te n e v o ie d o aătu r răd,e o o p pe ă,
rn p o d e a u a s a u u n p a t. O b se rva ţie: P o zţia i faţă d e p e rs o a n a tra ă ta tre t b u ie ăs p
e rm it ă c a mâin ile c e lu i c e tra ăte să a z fie în tin s e . A c e s t lu c ru în le s n şete d o za re a
c o re ă cat p re s iu n ii c o re s p u năto z a re fieăre c i părţi a c o rp u lu i.

C e l m a i d,-eaps lic a re a m e to d e i s e reăa liz c ue a z a ju to ru l d e g e te lo r m a ri. P u n c


tu l p rin c a re ă s e re a liz e a z a păs a re a s e ăa fle x a c t s u ădăc b r in a u n g h ie i d e g e tu
lu i m a re . A c o lo u n dăs e aarep a tre b u ie ă sse a p lic e p e o s u p ra fa ţă m a i m a re , s e
fo lo s e s c a m b e le d e g e te m a ri. A c e s te a tre b uăies es a tinăgşi să fo rm e z îm e p re
uăn u n u n g h i d e a p ro x im a tiv 4 5 d e g ra d e . O b s erva ţie : M etod a d e tra tare p rin fo
lo sirea am b elo r deg ete m a ri s e a pălicîn c a zu l ărţii p s u p e rio a re a c a p şi u lu i în părţile
la te ra le ale ţe b ra lo rşi p icio a relo r.

Cân d s e a păa sc u to aă tp a lm a , p u n c tu l d e re a liz a re a p re s iu n ii s eă aînfl m ijlo c u l


p a lm e i. D e g e te le v o r fi c o m p le t în tin s e a tin ângd s u p raţafa tra taă.t 19

M a s a juăl mt ăd u ito r Observaţie:

Cu ajutorulîntregii palm e este tratat ă zona stom acului, suprafe ţe m ai m ari ale spatelui,
precum şi zona abdomenului.

A u to tra ta re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u M a jo rita te a e xţiilo e rcri s e re a liz eăacze


l m a i b inîne p o zţia i aşe z a,t în a c e s t c a z e s te a p ro a p e im păo s eib il s o bţină n iv e lu l
d e p re s iu n e e x a câin t c uilem în tin s e . O b s erva ţie : în ca z u l a u to tra ăriit c o a tele s u
n t rid ic a te p e n tru a s e a fla p e dţia ir e cd e aăs p a re , aân v d ca scop p o zţio i n a re a fo
ţeri în a n te b ţ.ra L a aţio c n a re a a s u p ra p u n c telo r d in zo n a c a p u lu i c o a te leîntre d
rebputa iete s p re e xte rio r.
în a n u m it e p u n c te s e r e căo mtraant ad r e a p r in fo lo s ire a a dăo us a u tre i d e g e te .
A s tfe l, sţau pdr ae fa a p lica re e steărită. m Observaţie:

In cazul autotrat ării degetele trebuieă sfie uşor în d o ite , ia r aăs p a re a se v a reizaal cu b u ric
u l degetuluişi nu cu vârful.

20

B azele tehnicii S hiatsu In te n s ita te aăsării a p d e p in d e d e p ro p riile ţii. s eSn ez a im e d ia


tâtc d e ta re tre b u ieăsaapt. 1

'ftM /vaf/e: S e u rm ăreşte în sănătoşire a , e lim in a reînac o rdării şi d e s tin d e re a c o rp u lu


i. A p lic a re aă re a g u la t •c e s te i te h n ic i e s te fo a rte imă.p oSrta e nret c o m aăn d tra ta
r e a p r e v e ăn tiv d e tr e i ână p la p a tr u o r i p e •ăp tămână, 1 5-2 0 d e m in u te .

Id e a l e s te c a a u to tra ătasree aresa liz e z e d inţiap o z i iş «/a t p e u n s c a u n s a u p e p o


dă esata.ţi Dp ae cu n s c a u n , "»li g rijă, c a p ic io a reălefies p e p o d e a ia r s p aă tes te le as

21

B a za cra n iu lu i p^p^^ pre lu n g irii c ra n iu lu i. Aţi tinc gu e d e gtele e aătăto r r şi m ijlo c iu


şou a ra c reătu s t ră d e la ăpătu c i s u p e rio r a l gâtu lu i, im e d ia t s u b b a z a c ra n iulolu
i.a păs A caţio m a i ta re c u d e g e te le . S e ăs v aa adpe tre i ocâtjşjrj ri se cu n d e cu m ic i p a
u ze .

Punct de ap ăsare labazacraniului

A u to tra ta re M uşc h ii âgtu lu i Tratare:

\şe zaţi am b ele âini m pe^muşchii p ozi ţionaţi lung ul âtu g lu i. P alpa ţi cu degeteleătăto ar r şi
m ijlocii * d u n g a c e a m a i d e su sâtualugi. Aăsaţi p în a ce la şi tim p, pen tru trei se cu nde.ă
oD up p auz ă înain taţi cu d egetele aproxim ativă dou lă ţim i de d eget m ai şijo s a păs aţi din n
o u.în aintaţi în acela şi ritm din ce în ce m ai jos,până la nivelul um erilor. l

P uncta da apăsare la mşch u iigâtului

23

M a s a juăl mt ăd u ito r

P a rte a s u p e rio ă aa rc a p u lu i Tratare:


C u d e g e te leătăto a r r, mijlo c işi a păsa, în to td e a unîn a a ce la şi tim p ,în D e gete le se vor
şe za a în linie d reap ă la t o d i!$ jnă> f j& câte d o uă lă ţim i d e d e g e t. P rim a lin ie ăsee xa a
flct pe m ijlocul cap ului pe dţiairec nasu lui. A ăsa p re a m od erat ă sp re p u te rnăicd u re az ă
tre i se cu nd e . L in iileăto u rm a re sun t p a rale le cu p rim a, la lin oie distan ţa de d oău lă ţim
i d e d e g e, tîn to ta l s e v a ăsa ap d e tre i o riâtec tre i secunde.

24

P u n c te d e ăttW a p B Vp artea «upa rloa ră a c a p u lu i

A u to tra ta re

U m e riişi s p ate le Imtittc:

C u d e g elete m lo ij c iuşi in e la r d e laânma sân t gă iip aţi m uşc h ii d e la uăru m l d re pînt s


u s s p reât.g L a n a ta te a d ru m u lu i s e oăbusne rvp u n c t c a re ţio re -a c a ză la a ăpsa re,
în a c e s t p u nîşict a u o rig in e a c e l m a i los e a c ra m p e le m u s c u la re A c e s t p u n c t s
e n s ib il s e a păs a d e tre i oâte ri c tre i s e c u n d e . R eţi peextae rc i-

P u n cte d e ăsa ap reîn zo n a u m erilo r

il şi la u măru l sân t g.

M a s a juăl mt ăd u ito r

A u totrata r e

P arte a s u p e rio ă a rs p a te lu i în c a z u l a u toării tra ts p a te ,luva i fi m a i d ific , p ile n tru


fic e s te n e c e să aor a n u m e m o b ilitaîntec hae ie tu rii ăru u mlu i p e n tru a a tin g e p u n c
te leăsdaerea pd in a c eăa sz to nă D a că a c e st e x eţiu rc i v i s e p a re p re a d ific ţiil, oruaglte
a i p e rs o aăn să vă a ju te . M a i im p o rta nâtt do ericc e a ltc e v a e s te ăs n u vă în c o rdţiaîn
tim p u l e x eţiilo rc ir. Tratare:

Aşe z aţi-vă c u s p a te le d re p t p e u n, sfăcrăa u| n vă s p rijin. iD u c ţei mân a sân t gă p e s te


uăru m l d re p tâtc m a i jo s p e s p a te . A c o loăs eşte s e gu njK frie t,% o lăţim e d e d e g e t d
e c o lo a neba ravă.le r Ap t is aţl ac is t p u n c t p e n tru tre i s e c, uianrd ae pi om e rgţie ţtaâ lâ
ţh fii d e d e g e t m a i sînu sd ir eţica u măr u lui pt eă l a u rmăto ru l p u n c t.şaA s e c oţină n d
e -a lu n g u l u n e i lin ii d e jo sîn s u s . P e a c eă alin s t ie fie c a r e p u n c t e s te >ăsa t p u te
rn ic tim p di esecu tren d e . în c e p ţei din n o u d in p u n c tu l c e l m a i d e jo s a l a te lu i, la c
a re pţi uateju n g e , la tre ă ţi m i l i d e djeei de .' co lo a n a v e rteă,b ra p el o lin ie p a ra ă cu
le l pim r j > P e p a rte aâns tgă a s p a te lu i s e reă p e t jg ^e g u şir l d e e x e rc ţii.i P u n c tee
da păs a re p e p a rte a s u păear io s pa aelu rt i
26

Masajulămăduitor t Partea inferioar ăa spatelui

28

a s p taelu i

A utotratare A c e st e x e ţiu rci p o a te fi re a liza t d e u n u l sin gînu r. T o t ' aşe z a t , s e a p l


eăa uşo c r p a r t e a s u p e r ăi o a r ilui în faă. t S e aşa ză a m b e le âin m i p e p a r te a d r
eăaşfp t i stângă pe o asele şoldu lu i. D e ge te le m a ri ese afl d i s t a nţă d e t r e iă lţim i d e d e
g e t d e c oel o a n )r a ăl . în a c e s te p u n c te s e văs a aa pd e tr e i o r rei secunde. A poi
mţierge încă trei ăţim l i de deget! ex te rio rşi a păs aţi d in n o u tre i s e c u n d eâtel de c i. U
ltim u l p u n c t s eă la a fltre iălţim i d e d e g e t m a i| i va fi, de a se m e n e a, ăsat a p câta trei
secun d, e J*«2,

Z o n a lo m bă a r In tim p u l e fe ăr c tuii u ltim u lu i e x eţiur c di e tr a ta r e a im , tre b u ieă ss


taţi în p ic io a re , p e n tru a a v e a c o rp u l 11 c:

S e în c e p e d in p a rte a d re ă a pst p a te lu i. P a l d e g e te le ătăto a r r şi m ijlo c iuc oc cis u


l. A ic i se *fâ isa tim p d e dăo use cu nd e , im e d ân ia tgăl co lo a n a te b raă.l A p o i m e rgţi
ed o uă lă ţim i d e d e g e t m a i s us ipăsaţi d in n o u . C o n tinţi upână a a ju n gţie ia ta lie . P e
te a d in ân s t g a a sapM is ev a p ro c e d a la fe l. "

* vtMmmmlffismm&tmiiit,, '

29

M asajulăm t ăduitor

Puncte de ap ăsareîn zona lom bar ă 30

A u to tra ta re F aţa In u r măto ru l p a ra g r a f s e v a d e s c r ie tr aţetai, r e a fe ciţlu p e n tru c


a re tre bău vă ie aşe s z aţi d in n o u c o m o d . «rr
Je pâlmţî uşo r mâin ile şi aşe z aţi d e gle )r, m ijlo c iu şi in e laîn r tre ădăc r in a ăpru lu şi i b| ii.
A păs aţi m o d e ra t d e tre i âte o ri tre c i secur iţi c u d e g e t e l e s p r e e x t ână e r i o lra po
t | ia ră în t r e m i j l o c u l ân s pcre n e l oşir ră dăc i. A păs aţi şi a ic în i a c e la şi m o d . L a
ârşiî| sf r â lin ia d in tre c a p e te ân le cs ep nr e loşir rădăc f u lu i, to tîa fe,l d e tre i o riâtec tre
isecunde.

P u n cte d e ap ăsare p e fru n te 31

M a s jau l ăt măd u ito r O c h ii A c u m a v e n ân it dr u l o c h ilo r. P u n cte le dăsări e ap c o


res p u nz ăto a re se aă flp e m a rg in e a in te rioa ă a ro rb ite lo r A m b ii o ch i vo r fi trata ţi
sim u lta n , c elânsgt cu m ân a stân g A ia r ce l d re p t cuânma d rea ă. pt O b serva ţie: D a că p
u rtaţi le n tile d e c o n taîncdt,e părtaţi-le în a in te dîn e c e p e re a m a s a ju lu i.

P u n c te d eăsa pa reîn z o n a o c h ilo r

32

A u to tra ta re

S e d eăr p t e a ză d e g e t e le ătăt a r o r , m ijlo c şiiu i d e la a m b e leâinmi şi s e şaa ză p e m


a rg in e a n io a ră a o rb ite lo r. D e g e tu l in e la r tre ă fie b u ie s n a p ro a p e d e nŢinân a s .
d o c h în ii c hşii s e a p aăs c u vârfu rile d e g e te lo r s p re p a rte a său pae rio a r lin ii o rb ite
lo r. D u pă tre i se cu n d e d eăsa a pre se şaa ză d e g e te le i m a i aân d c p e p le o a p eînlech
ise . A ici ăsaţi a p uşo r •loc u n d e .în c o n tin u a re s e ăa pma sa i jo s ătre c (jln e a in te
rioăaar o rb ite lo r. D e g e te le s e cău rb e a z r, p e n tru a a ve a oţiuance m a i bă. un

Tâm p le le

P u n c te d eăsa apre laâmt p le

ş£gcJ°"W^"f*-% •"\-

T ra ta re aâmt p le lo r, d e s ăc ris în M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

c o n tin u e r e a l i z a s i m u l t a n c u d e g eătăt t e l oe r şi ar P u n c tu l d e ăs a pa r e d in z o
nâm a pt le lo r s eimî|^ s o a dân c ituăr uşo a ră. S e a p aă sm o d e ra t d e tre w itf i eo tre i s e
cunde.

O b ra jii în u rmăto a re a z oă ntra taăt s e aăfl o b ra jii, re s p e c tiv z o n a n a s u şilu ia o s u lu


i m o la r.

P u n cetd« a păs a re m z o n a o b ra jilo r

A u to trare ta

;u d e g e tu l ătăto a r rs lrap a să p e n tru ^ In e a e x te rioăaar n a s u lu i. D e a c o lo s e lăţim e


d e d e g e t s p re e x şite srioe ra p a aarte a p laăt a o s u lu i m o la r. P e nifŞfoa tru u re r a 'n a
in ta ţi către e x te rio r c u ăd olăuţi m i de d e g e, t re g u la t tim p d e tre i se cu n d e .

G u r aşi băr b ia U ltim a zoă ntratat ă a feţe i cup rind e guşirabărb ia .

P u n c te d e ăs a pa reîn z o n a g u rii

35

M as aju l tămăd u ito r Tratare:

S e v o r aăsp a p a tru p u n c in te ju d ru l ug/i i. în c e p u t s e a tin g e c u d e gătăto e tu l ra ur


^nu nc t în t r e n a şi s b u z a s u p e r iă, o aAr p o si $ fA d e g e t e le ătăt a r o a r e d e laânma
d r ae f f fş' îs i m u lt a n , u n p u n c t a f la t ălalâţid m o uf ' o t e d e părta re d e cţuol g u rii s p
re o b ra z . A l p a tru le a p u n c t săeînatre fl b u z a in fe rio ă şia r vârfu l bărb ie i,şi v a fi aăsp
a t m o d e ra t to imt pt d e tre i s e c u n d e . U n a lt p u n c t ăs d ea re a ps e aă fls u b p a rte a
d in faţă a m a x ila ru lu i in fe rio r. A c e s ta " s e v a a m o d e ra t d e tre i o ri, c u d e g e tu l m
a re în , sdue,s jo s

P u n cte d e ăs apareîn zo n a ărb b iei

A u to tratare Gâtu l D e la caîn p a inăm t sp re ât. g irr

A c o lo unde s eîm p re u n e ăa z u le i, e x is ă tu n p u n c t c a re v a ăs fi aatpc u d e tu ge o r ,


în d ir eţia c o s u lu , în i n ic i u n c a z n u s e i în s p re ât. g A păs a re a v a fi m o dăe şi ra st e gv
a d e tre i o riâtec tre i se cu n d e .

P u n c t d e ăs a pare p eâtg

D u pă p a rte a d in ţăfaa gâtu lu i, tre c e m la ărţile p la te ra le . A ic i n u s e ăreşte u rm a păs a


re a a n u m ito r p u n c te , c i « în tre g ii z o ,n cu e mşcări i uşo a re s p re m o d e ra te . 37
M a s a juăl mt ăd u ito r T ratare :

S e şa a ză d e g e te le ătăto a r r şi mloij c iu,^ şi d e a lta aâtu lugi, s u b m a x ilaânr,gă l s u p e


rio ăa r a tra h e e i. S e văs a aa pp e mşcuh i uşoT d e d oău s e c u n d e . M a i d ,e p amrte e
rgţie c u d e -a lu n g uâtu l g lu,i în d ireţia c u m e rilo r. S e va ăsa'îo ap t tim p u l şo u r câte d
oău s e c u n d e .ânCd aţi a ju sn Ja u m e r i,în to a r cţi-vă e s p r e m a x ila r, d aţin r pmu a în i s
p a te, s p re u re c, hîne u ltim a p a, rte lin ia tra ăta vt a i f c h ia r s u b u re c h e .

P u n c te d eăsaapr eîn z o n a la teă ra a glâtu lu i

38

l©?'

in':

A u to tra ta re

P ic io a re le C o n tinăm u cu tra ta re a p ic io a re loăto r. Ua rm re le e x e rt-iţit p riv e s c p ic io


ru l d reână p t la p ta lp ă. Cân d te rm inţi a •fa nte e x e rcţii,i re p e ta ţi-le şi p e n tru p ic io
ruânl sgt. în c e plpd e la c o a ă. p sS e şaa ză vârfu rile d e -g e r m a riîn c e l m aîni a lt p u n c t a
l p ic io ru lu i p e p a rte a faţă, în tim p c e d e g e te le c e le la lte cşo u prrin d u Iile la te ra le a
le c o a p s e i. S e ălupcere ao z lin ie qin a ăr , până la ro tuă,l lăsân d în to td e a u n a dă o u n i
d e d e g eînt t r e p u n c t u l ăsa ap t a n t e r ioşir lâto ru l. S e a păa tim s p d e tre i s e c uînn
dfie e c a re iot.

Pu n c te d e ăs a pa re p e p a rte a dţăina fa c o ase pi

39

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

U r măt o a r e ali n ie c a r e s e v a î p a rte a in te rio ă a rc o a p s, eşii s e în tin d , inte rio aăr a


în c h e ie tu rii g e n uiunluc hi. D ep fe ' fi aşe z a t e u n uânl lgă a l t u în l p u n c t% u li d % j -A
păs a r e a d u r eăatrz e i s e c u n d e , ia r dţa" is di ta n p u n c te e s te d e ădlăo ţui m i d e d e
g e t.

40

P u n c te de apăs are p e p a rtea in terio ar ăa co ap s ei

A u to tra ta re P e g a măbe x isăt tre i lin ii, dăo up e p a rte a d inţă fa şi e m uşch i. i re:
P u n c te le d e p e p a rte a ţăd in a gfaa m b e i s eă a fl 0 p a rteşi d e a lta a tib, ie e xa i ct d e la
g e n u nână ch i p ic irte a su p e rioăaar g le zn e i. Sşa e ază d e g e te le m a ri rte a p ro p ia te ,
c h ia r s u b g e n u n c h i, s u b ţa p ro e m in e n 1 C e le la lte d e g e te c u p rin d p ic io ru l la
te ra l. S e v a i sa p u te rn ic tim p d e tre i se cu n d e , a în p oaiins ta e va ia lă ţim i d e d e g e t
m a işijosse v a aăsp a d in n o u . im u l p u n c t d e p e lin ia im ăa gs ein a ărfl p e m a rg in e a
orio aăr a o s u luîni, p a rte a d e s u s a g le z n e i. P e lin ia i p a rte a in te rio ă a r tib ie i, sîne c
e p e to t d e s u s , d e > în c h e ie tuă.r S e şaa ză a m b e le d e g e te m în acrie l u d e s u s p u n
c t d e p eşilins eie v aîn a in ta c uâte c uă lă ţim i d e d e g e ână t , p la p a r t e a in t e răioaa r
•zn e i. D u ra şi ta fo ţra a păsării su n t id e n tice cu ce le d e lin ia e x te rioă.a rP e lin ia d e p
eşcmh ui s e p ro-c e a ză la fe l. A m b e le d e g e te m aşari zăs ep ea p a rte a o rio aăr a g e n u
n c h iu lu i, ia r c e le la lte d e g e te c u p rin d lo rul. L in ia se ăa fle xa ct p e m ijlo cuşch l m iu u
lu i, ână p o su l ăclcâiu lu i. Aăsa p re a va d u ra to t tre i se cu n d e , ia r >ta nţa d in tre pu ncte
va fi dăe lădo ţi mu i d e de g e t.

41

M a s a juăl mt ăd u ito r

ib

!i

P u n c te d e ăs a pa re p e p a rteina fa dţă a g a m b e i

}t

P e n tru u ăto rm a re aşe d inţă d e tra ta re şe , zaaţi-vă c o m o d p e u n s c a u n . P ic io r u l d


r e pşe t zsae pv ea a g e n u n c h iu ân l sgt . 42

Auto tra ta re

ire: •

S e a p aăsc u d e g e tu l m şia rec u d e g e tu ătăto l ar r mân a sân t gă. S e şaa ză d e g e tu l m


a re p e p rim u l| d e g e t u lu i m a r e d e la , piaicr ioaătăt rr o r u l e a c e s tu ia d in ă.u rm S e
a p aă sm o d e ra t c u a d e g e te d e laână, m tr e i s e c u n d e . A şe p ozi aţia ui m a r e d e l
aână m l a b a z a u n g h i e i d ei g e t u l d e la p ic io r , ia r d e g eătăto tu l ar rp e p a r te ar d i
a d e g e tu lu i.ăs A aţi p d in n o u tim p d e tre i se e cund A păs aţi la te ra l c u d e g e tu l m şi
ac re u c e l ătăto a r ri l o s . D uăptre i s e c u n d e d ăs e a pre , tre ţic ela a | i o s . C e le la lte d
e g e te d e la p ic io r ăs e tr a te a z şi m o d, d e c i d e s uîns jo sşi a p o i d in la te ra l. A lte d
oăup u n c te im p o rta n te ăs ep ea flg le ză.n Pu n c te d e ăs a pa re p e p a rte a din (iţi şi d in s
p a te a d e g e te lo r d e la p ic io a re

Aşe z aţi p ic io ru l d re p t p e p o d le e ac ,aţi-vă a p uşo r s p re p e n tru a p u te a a ju n g


eâncu a lam p ic io r. 43

P u n c te d e ăs a pa reîn la te ra lu l d e g e te lo r (e xte rio r-in te io rr)

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

G le z n a Tratare:

Aşe z aţi d e g e t u l m a r e d e ânl aa mdr e s p a te le g le z n e i d re , înp te a dân c itu ra d in


trgfje te n d o n u l lu i le, A hiai r d e g e t u l m a ân r e gsît c o r e s p u ăto n z r ,în s p a t e le g le
z nân e i gsit a p ic io r . C e le la lte d e g e te c u p r in d p a r te a s u p e r la b e i p ic io ru lu i. S e
ăs v aa adpe d oă uo r i câte secunde.

P u n c te d eăsa pa re p e g leăz n

44

n it

A u to tratare T a lp a ic p io ru lu i L a fin a lu l o pţiilo e rar la p ic io ru l d re p t s e v o r tra ta p a


tru mc te S h ia ts u p e ă.taAşe lp z aţi-vă c o m o d p e s c a u n , c u :io ru l d re p t p e s te g e n u
n cânh iu g .l s t iritare: A p u c ţia p ic io r u l c u a m bMenilei şr l m a ri în tr-u n p u n c t a fla t p
e o ă m e d ia n im a g in aă r în e m in eţen i p la n ta re . A iciăsaţi a p tre i se cu n d e , A p o i se
să în tr-u n p u n c t a fla t p e şia clin e eie,aîn p a rte a c e a su bţire a ălp t ii, to t tre i s e c u n, în
d ea in taţi în su s ână p io d u lălp t ii, ia în r fin aînl tr-u n p u n c t la te ra l, p e lu n g u l oi tălp ii.
In fie ca re se va ăsaa ptrei se cu n d e. •rvaţie:

A b ia d uăp c e ţai te rm in a t tra ta re a c oăm ap le t p ic io r u lu i d r e pînt,c e p ţei c u c e l ân


s tg , e fe cân tu d •x e rcţiile i d e s c ris e la c oă,a pg sa m ăb şi m a i jo s .

P u n c te d e ăs a pa re p e ta lp ă

45

M a s a juăl mt ăd u ito r Mâin ile C o n tinăm u c u a p lic a re a te h n ic ii S h ia ts u a s u p ra m e


m b re lo r s u p e rio . Paeren tru tra ta reâin a m ii d re p te foţilo s i mân a stân gă. Tratare:
D e g e tu l m a r e s e a păaasdân c în a xlai ! ia r d e g e te leătăto a r r , m ijlo cşiiu in e la r s e a |
l p a r t e a d in e x te r io r ţua lub i,r ap e mşcuh i.S . s i m u l t a şi n c u d e g e t u l m şia r ce u c
e il e ' în a i n t e aăzt r e i ăl ţi m i d e d e g e t p e l nin i a t ; m uşc h i d e -a lu n g u l o sînu lu jo
is . S e c o n ătin u l a tin g e r e a u ltim u lu i p u n c t d e p e lin ie , c h ia r i c otu lu i. D is taţan d
in tre p u n c te eînto s tetd ea 1 lă ţi m i d e d e g e t, ia r d u raăsării ta a,pd e tre ies

P u n c tede apăsa re pe pa rtea in te rioa ă ar b raţu lui

A u to tra ta re P e n tru a tre c e la tra ta re a ţu a nlutei,b arac e s ta s e H oşte s p re in te rio r, a


sîntfe câtl d e g e tu l m a re ă fie s "tiep tatîn jo s . 1

' flfnr e: - « ~ ». • >

D e g e tu l m a re vîn a fiaşa fe l şae z a t la c u rb u ra u lu i,în cât c e le la lte tre i d e g ăe tea


jusn ăg la p a rte a orio aăr a m şuc h iu lu i a n te ţu b ra lu i. D uăp o a păs a re tre i s e c u n dîn e
,a in taţi c u tre ăi ţilm i d e d e g e t s p re he ie tu ra âin m ii. D e g e tu l m aămân re r e p e p a
rte a Tio a ăr a m şuc h iu lu i, c e le la lte d e g e te , p e p a rte a ii m o aă. r D u ăp în că tr e i s e c
u n d e d eăs a pr e , untatiîn jos.

P u n c te d e ăs a pa re p e p a rte a in teărio a aanr te bţu ralu i

M asajulăm t ăduitor D osul m âin ii P entru efectuarea exerci ţiilor pentru dosulâinii, m s»
depărtează degetele de laâna m dreapt ă, cu palmîn a jos P unctele S hiatsu se ă între afl tendo
an e le leag ce i încheietura âinii m de degete.

P u ncte d e aăsa p re p e d o s uâin l mii

Tratare:

S e aşa ză d e g e tu l m a re d e la mân a i p u n c tu l S h ia ts u a fla în tre t ădăc r in a d e g e


tuip^ p şi rădăc in a d e g e tu lu iătăto a r r d e lamân a^ ^ ffe pîă. D e getul ătător ar al mâin ii
stân gi se vaşeza a fiftîhctu l corespunz ător de pe palm ă. A cest punct foarte sensibil la apăsare,
va fi ap ăsat puternic tim p de trei secunde.

48
A u to tra ta re »•' Aşe z aţi d e g e tu l m aînre a dân c itu ra d in tre d e g e tu l iir.itâto r şi d e g e
tu l m ijlo c iu . D e g eătăto tu l ar rva fi p la sa t di; p a rte a c e aă, la ltîn p a lm ă. S e v a aăspa
m o d e ra t iirnp d e tre i se cu nd e . A lte d oău p u n c te s u nşe t az a te pţin u m aîn i faţă,
'Itim u l lân a f d u -se în tre ce le dă o uîn ch e ie tu ri. A păs a re a .i d u racâte tre i se cu n d e . P
u n c te le Siahtsu co re s p uăto n za re d in tre d e g e tu l iijl o c iuşi in e la şi r d in tre in e la şi r
d e g e tu l m ic v o r fi .ita teîn ace la şi m od . l a fin a l v o m tra d etag e te ,leîn a c e s t s c o p ,
ărtaţi dep rte leşirela x aţi-le .

P u n c te d e ăsa ap re p e d eg ete

M a s a juăl mt ăduito r Tratare:

p a rte a d inţăfaşi p a r a r t ic u lţiai a d e g elut ui m a r,eîn t r e d e g e t u l a rătăto r d e la ân m


a stân gă. D u ra ta ăs a paţii e s te?i s e cu n d e . A p şe o i zaaţi d e g e tu l m a re d eânlaamsst p
e ăr dăc i n a u n g h i e i d e g e t u l u i m a r e d e l a d re a pă.t A ăr tăto ru l sânt g s e aăflp e p a
rte a c efa la l d e g e tu lu i. S e aăptre a s i s e c u n d e . T o t tre i s^e c u n d a p a să d in la te r a
l p rim a a rtic ţie, uînlaa c e la şi mo c a p a să m o d e raînt p a rte a la teăraa l u n g h ie i tim p d
e f se c u n d e . S e p r o c e d eăa la z fe l p e n tr u to a te d e gîne tte âi le : p rim a a rtic ţie u la,
a p o i a d o u aăs , a pre d e s uşis d e jo s , a p o i d in la te ra l. T o a te e x eţiile rc i p e n tru ţ,b
ramână şi d e g e te s e v o r re p e taşi p e n tru p a rteân a st gă.

E x e rcţiii d eîn c h e ie re D u pă a c e a ăs t a u to tra ta re c o mă,p le a ct o rdţi-vă a tim p p e n


tru âte c v a e x eţiirc i d e în c h e ie re , e fe c tuîna tep o zţiai c u lca t. O bserva ţie:

50

A c e s te m şcăr i i d e f in a l s u n t im p o rta n te p e n tru ărire m a e fe c te lo r a u ării. to tra t

A u to tratare E x e rcţiile i a u u rm ăto a re a o rd in e : Aşe zaţi-vă p e p o d e a cu ţeb ra le în tin


se sp re sp a te . •

B raţe le vofir în tin s e âtc d e m u lt s e p o a te . D e g e te le d e la p ic io a re sînu nd tre p ta te


în a in te, a s fte l în cât g le z n a ăsfie în tin să, în a c e a ăs tp o zţie i , n u măraţi până la cinci.

B raţe le ămân r în tin s e , d e g e te le d e la p ic io a re sunt în d re p ta te în su s.


Rămân eţi cin c i s e cu nîn d ea ce a ăs tp o ziţie .

R e la xa ţi b raţe le şi p icio a re le .

A p o i, c u âin m ileîn tin s eşi re la x a te , re s ţip ira a dân c p e n a s . ămân P l ii tre b u ieă sse u
m p le cu a e r.

Ţin eţi-vă re s p ira ţia p uţin , ia r a p oăsi laţi a e ru l ăs ia să p e g uă.r R e p e ta ţi a ce st e xeţiu


rci d e d oăuo ri.

A b ia d uăpc e v -a ţi re la x aînt a c e a ăs tp o zţie i cel p uţin cin c i m in u teă ,rid v ic ţai în c e t.

51

ta-

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u T ra ta re a c o m ăp le a ta lte i
p e rs o a n e c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P rin tra ta re a a lte i p e rs o a nlib e esre e aăez
e n e rg ii n e băn u ite . E s te o s e nţie z a c o m p le ă, t re s imţită d e în tre g u l c o rp , şi c a re
a tin g e to a te m e rid ia n e le c la s ic e . M e rid ia n e s te u n te rm e n a pţinân a r d te h n ic ii
d e v in d e c a re c şl h in e z e d e s e m n e ăa zc a n a lu l d in in te rio ru l c o rp u lu i p rin c a re
tre c e e n e rg ia . S e p oşte rn ed e la id e eăa pce n tru flu xu l d e e n e rg ie s u n t n e c e s a re
ăs d opure z e c e m e rid ,iapneen tru aăitrîn a rm o n ieşi a ăr mân e sănăto s. C e i c a re s im t e
fe c te le S h ia ts u , dăecsacleo pa esrp re re la xa re , sp re se nţia za d e b inşie sp re sto ca re a
d e e n e rg ie . C e i c a re a pălicte h n ica S h ia tsăie u tr s c o e x p e rie ţă nu n ică, p rin ădru ire
a d e e n e rg şi iep rin a tin g e re a u nări e i psăc lt u te c u a ju to ru lâin m ilo r. Observaţie:

In cazul tra ării t com plete a corpu lu i sunt apăsate şi puncte care prin tratare cauzeaz ăo anum
ită durere.

52
T ra ta re a alte i p e rs o a n jeu to c urual te h n ic ii S h ia ts u A c e s te şa a -n umite p u n c te
„A u -w e ia " s u ăs n t pân r d ite i io în tre a g a s u p ra ţăfaa c o rp u luşii s u n t s e n s ibînile m
o d sptcia l la p re s iu n e . P u n c t e le„A u - w e ia " s u n t s i tîn u a taec e l e lo c u r i u n d e
îns tâln e e s c m a rile a r te re c u şin e rv ii fo lo s e s c d re p t e c lu z e p rin c ip a le p e n tru m
e rid ia n e .

A c e s t e p u n c t e s ăe paef l p a r t e a s u p e răi oaa r u m e rilo r, p e p a rte a s u


păeariooamr o pţilo la r,în a xlei , la ildăc in a d e g e tu lu i m a re , pşcehm iişe u z u tu lu i, p
eârfu v l : po tu luşii în p a rte a in te rio ă a rg e n u n ch iu lu i.

T r a t a r e a a lt e i p e r s o a n e M

Părţile s u p e rio a re a le u m e rilo r Aşe z aţi-vă în faţa p a rte n e ru lu i, a în s tfe câtl să a ju n


gţie uşo r la p a rte a s u p eărioa aurm e rilo r.

P u n c te d eăsa apre p e p a rte a s u păear io um a re rilo r

T ra ta re ateail p esro a n e f r «f «re.

P a lp aţi c u d e g e tu l m a r e d eânlaa msân t e n c ut l c e n tra l d e p eăru u ml p a rte n e ru


lu i. H nc t u A c e s ta t s ™f t l a la o d is taţăn d e a p ro x im a tiv p aătru ţim il d e dege| • gât,
im e d ia t s u b şc m huiu l m a re a l ăru u mlu i. Aep .oz aţi d e g e tu l m a re d e ân la amd re a
ăp td e a s u p|Ir ighie i d e g e tu lu i m a re d eânlaa msân t gă. A păs aţi d|| :l ori âcte trei
secunde. itr vaf/e; A c e s ta e s te u n p u„A n cu-we t ia", s e n s ib, il in a c e s t p u n c t c hîşi e
iea u o r ig in e a a d e s e a c r a m p e le m u s c u la re d in z o n lu a i s spaaute a u m e rilo în r s
p re c eă.a f P a rte n e ru l tre b uăievăs sp u nă cân d aţi a tin s a c e s t p u n c t.

A c e laşi e x e rcţiui s e e fe c tu eăaşiz p e n tr u uăru m l •pt.

P a rte a d in s p a te a u m e rilo r P a lp aţi p e p a rte a d in s p a te ăru a ulumi d re p t d e -a lu


ng ul o m o platului ânăpa ju ngţie la coţul l in te rio r sup erio r.

55

M asajultămăduitor

P uncte de ap ăsare pe partea din spate ărului a um

T rata re a a lteeirpsoa rv T ra ta re: ţj degetul m are de la ânam stângă exac a c e l p u n c t, ia r d


e g e tu l m a r e dân e alad m r eă de asup ra u ngh ie i acestuăsaţi ia A pde tre i secunde. t P e n
tru a aăsp a în p u n c tu l d e p e o m o psla âr\tu l aşe z aţi în m o d c o re s p uăto n zr d e g e tu l
m a re d mâ e la dreaptă şi apăsaţi cu cel de laâna m stângă.
B a z a c ra n iu lu i P a r t e n e r u l s eşaază p e p o d e a p e a b d o mţ e n , d u m n eavo astr ă
de a sup ra lu i cu p icio are le ărta d ep te, ast^ încât să pu teţi lucra şuor cu mâinile pe spa te le
parte nerul ^ Aplecaţi-vă uşor şi îndoiţi genunchii. T ratare: »W^(I P|WW I«^* »WWWMBB1

«BI

P u n eţi d e g e tu l amto ng p a mân a sân t gă p eşti je tu l m a re d e laânma d re a pă.t A păsaţi


în p u n c tu l re s e aăfl im e d ia t s u b b a z a c ra n iu lu i p e m ijlo c u l Sperior al cefei. ăsaţi A p
de trei oriâte c trei secunde. O bs e rvţie a :

A c e s t p u n c t e s te jm rtan p ot p e n tru irig a re a c u sân g e a c re ie ru, lu îl ip u teţi a păs a


s in g u r d e m a i m u lte o ri p e zi, a tuânn dc i ocb s e rvţi acă vă cu p rin d e o b o s e ala . 5 7

M a s a ju ămăd l t u ito r

P u n c t d e ăs a pa re la b a z a c ra n iu lu i

C e a fa P e n tru tra ta re a ceămân fe i reţi d e a s u p ra p a rte n e ru lu i. T ratare :

Aşe z aţi d e g e te le m a ri p e p a rte a său pa e rio a r m uşc h iu lu i m a re , c a re ăs ed ea-a fl


lu n g u l co lo a n e i v e rte b ra leîn d re a p ta şi în sân t g a d e la căe acătre f u m e ri, P rim u l
p u n c t s eă aacflo lo u n d e fib re le m u s c u la re tre c s p re c a p . C u a m b e le d e g e te m a
riăssae pv ua tearn p ic în d re a p ta şi în sân t g a âcte tre i s e c u n d e . A p o i m e rg e a -cu d e
g e te le m aătre ri c gât d o uă lă ţi m i d e d e g e t.ă A- p s aţi d in n o u tim p d e tre i s e c u n d
e .ţi Pînroacceedşi iaa m o d la d isţe ta nd e d oă u lă ţi m i d e d e g e t.imUeltle p u n c te s e
ăaaflc o lo u n d e şc m huii a ju n g la u m e ri. 58

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e

P u n c te d e ăs a pa re p e c e a fa

C o lo a n a v e rteăb ra l P e n tru tra ta re a acnoeloi v e rte b raămân le r eţi în a c e naşi p o zţie


i faţă d e p a rte n e r. ăD a c e a să t p o zţie i vă s o lic ită p re a m u lt, pţiu să te în g e n u n c hţie
alân gă p a rte n eşir să vă a p le cţia a s u p ra a c e s tuăsân ia , dl c aîn tre a g a d u m n e a v o a
s ătr g re u ta teă sfie s u p o rta ă dt e p ic io a re . Tratare:

în c e pţie c u tra ta r e a c o lo a n e i v e rte şe bz raţia dlee. - A g e tu l m a r e d eânlaa md r e


aăpînt a dân c it u r a c a r e săe a fl i m e d i a t s u b o s u l p r o e m in e n ăt t ud le slau pcear pi
oh r a c o lo a n e i v e r t e b r a le , a c o lo u n d e s eăttor ea cr ee a l a u r m v e rte bă.r A păs
aţi m o d e ra t tim p d e tre i s e c u n d e b. 'Im e d ia t s u a c e s t p u n c t săeu ar mfătl o a r e a
ân a dc it uăr a c o lo a nâ e i v e rte b ra le . loA caşe o z aţi d e g e tu l m a r e d ân e la a sm ânt
gă. D u pă tr e i s e c u n d e dăse aar ep p uţin ed e g e tu l m a r e d e la mân a d re aăpînt p u n c
tu l uăto rmrîn a c e şila m o d . P r o c e d a i a s tfe l, d-ae lu n g u l c o lo a n e i v e rteână b
ralalec opc sd .

59

M asajul tămăduitor

P uncte de ap ăsare pe coloana vertebral ă

60

Tratarea altei persoane în d re a p ta şi în s ât n g a c o lo a n e i v e rte b ra le P e n tru u rm ăto ru


lşir d e e x e ţii rc ip a rte n e rii sşa e ză a în u ce laşi m o d c a p e n tru eţiux el rcd ie tra ta re a c
o lo a n e i virte b ra le , d e s c ris a n te rio r.

P u n c te d e ăs a pa reîn d re a p ta şi în s ât n g a c o lo a n e i v e rte b ra le

M a s jaul tămăd u ito r Tratare:

Aşe z aţi d e g e tu l m a re d e ânlaa msân t gă la tf0i c e n tim e tri d elocaon a v e rte bă,raînl p a
rte a ân s tgă, iar d e g e tu l m a re d e ân la a md re aăp tîn p a rte a d re aIfp S D u pă c e aăs p
aţi m o d e ra t tre i s e c uînn daem blee părţi, m e r g ţei m a i jo s c u ăd olăuţim i d e d e g, epte
n tru a a păs a d in n o u . A s tfe l,în a in taţi d e -a lu n g u l c o lo a n e i v e rte b ra l până la şe z
u t. A lte dăo lin u ii d e p u n c te săe laa fld o" i c e n trim e triîn d re a p ta şi în sât n g a p rim e
lo r. A cae s te v o r tra taîn a c e la şi m o d .

O m o p ţii la în a dân c itu ra d in m ijlo c u l o m o p la tu ăluui ns ep ua nfl c t c a re re aţioc n e


aăz im e d ia t la p re s iu n e . A c e s ta e s te u n p u n c t „A u - w e "ia a ăc r u i tr a ta r e d u c e
la a te n u a r e a d u r e r ilo r d a to ra te in fla ăriim s e ro zăitţi i o a s e loşir rig idăitţi i gâtu lu i.
Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri adân c itu ra d in m ijlo c u l o m o p la tu ăsaţi lu i.dAe pduo
câte d o ău s e c u n d e . A p o i e feţi catuc ea la şi e xe , p e n tru o m o p la tân tu l gs. sS&e^W
SSrfKli Sa. ii

Trata re :

62

/.-r -if-toJ^-glfe

aflMfh'-ir-l-'
... -':• :':: :,f

*•*

i,*

wo*

T ra ta re altei a p e rs o a n e Şe z u tu l P e n tru tra ta re aărţiip d in d re a p ta şeaz u tu lu i, în g


e n u n c hţie alân gă şo ld u l d re p t a l p a rte n e ru lu i, ia r p e n tru p a rte a d inânstg a aşe zu
tu lu, lân i gă şo ld u l sânt g .

P u n c te d e ăs a pa re p şe e zut

63

M a sa ju l tămăd u ito r T ra ta re :

P alp aţi z o n a s u p e rio ă ar m uşc h ilo rşe zi >lo u n d e s e fa c e tre c eătre re a scp a te .aca D
n e rul s im te o s e n s ib ilita te m a i căjjş p u tearnc ei s t j \u -we ia", în s e a măn că aţi găs it lo
c u Jl.b v o r ab ele d e g e te m a ri u n u l p e s tesîTa^eltuvl a te rn ic d e dăo uo ri câte tre i se cu
nde.

P a rte a p o s te rio ă aa rc o a p s e i

P e n tru a e fe c tu a a c e s te ţiie xlae rc c oi a p s a d reă,a p t în g e n u n c hţie ala te ra ân l l gă


p ic io ru l p a rte n e,ruînlutâi s e va tra ta c o m p le t p ic io ru l d re p t, ia r a p o i s e v a tre c e
la tra ta re a c e lu i st ân g, co n fo rm d e s c rie rilo r d e m a i jo s .

P u n c te d e ăs a pa re p e p a rte a p o s te ă rio a caora p s e i

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare:

P u n c te le c a re s e aăpsaes a ăfl p e p a rte a d in m ijlo c a s p a te lu i c o a p s e i, p e o lin ie


ăimînatre g in a r *şe z u tşi g e n u n ch i. A m b e le d e g e te m a ri şeza, se vo r a u n u l ân l gă
a ltu,i în c e i m a i d e s u s p,ula n ctre t c e re a d intreşe zu tşi p icio r. D uă po a păsa re d etrei
se cu n d, e 8 e vaîn a in ta din ce în ce m ai jo sătre c u rmătoru l p un ct •d e a păs a re , âpnă la
g e n u n ch i. D ista ţa dnin tre p u n c te iste d e d oăulă ţim i d e d e g e t.

P a rte a e x te rio ă aa rc o a p s e i P u n cte le d e p e p a rte a e xăte rio a caor a p s eîni c e p


lătura i d e su b o asele şo ldu luşii co n tinu ă până la ge n u nchi , "' lin ie d reaă.p t i uitare:
Aşe zaţi a m b ele de g e te m ari ân ungă u l ce l ăl la lt în • •l m a i d e s u s p u n c t a l lin ie
ăsi.aţiAapdân c tre i '•< nn d e . A p oîni a in taţi în d ireţia c g e n u n c hluiui, c u o n ,ilă ţim i d e
d e ge , înt a ce st m oînda in taţi, cu a păsări i rate tre i s e cu n d eână , p la g e n u n c h i.

65

M asajulătmăduitor

P uncte de ap ăsare pe partea exterioar ă a coapsei

66

T ratarea altei soana per

P uncte de ăsare ap pe partea interioar ă a coapsei

67

M asaju lăm t ăd u ito r

P a rte a in te rio ă a rc o a p s e i P e n tru a tra ta p a rte a in ăte rio a aco r a p s e i d re p te în g


en u n ch eţi alângă p icio ru l ân st g a l p a rte n e rulu , în i a c es i fe l p u te ţi să a ju n gţie p e s
te p ic io ru ân l sgt, la pr ate ;i in te rio aăr a p icioru lui dre p t. Aşe zaţi a m b ele d eg ete m ari
pe p arte a interioare ' p ic io ru lu, în i m ijlo c . Aăsp aţi a dân c, în a in taţi câte d o uă lă ţim i d e
d e g eână t p la g e n u n c h i. S e rtee p e 3ăsare a p e o linie im agă inpână ar la g en un ch i.

G am b a G a m b a d re aăpvta fi tra ta ă ta s e mănăto r c u c o a p,sa în g en u n ch ea ţi în faţa


picio rulu i d re p t a l p a rte ne ru lu i. **

A tin g ţei c u a m b e le d e g e te m a ri p a rte a s u p e rio a ăr a g a m b e i, im e d ia t s u b p a


rte a d in s p a te a g e n u n ch iu lu i. ăsaţi A p p u te rn ic dăo use c u n d e . A p o i în a in taţi d o
uă lă ţim i d e d e g e t, p e o lin ie im ă, a gînin a r d ire cţia călcâiu lu i şi a păs aţi d in n o u . P ro
cţie dîna a c e laşi m o d ână p a tin gţei u ltim u l p u n c t d e p e lin ia g a m b e i, ca re s elă
aafco lo un d e sărg e leşte m uşch iu l, d ea su p raălcâiu c lu i.

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e

P u n c te d e ăs a pa re p e g a ăm b
G le z n a P e n tru a p u te a tra ta g le zn a p ic io ru luîni gderep n u nt,ch e aţi în aşa fe l ângă l p
icio ru l d re pînt,cât co rp u l d u m n e a voastră să se afleîn faţa picioare lo r partene ru lu i.
ţintare:

A pie c aţi-vă uşo r în a in teşi aşe z aţi d e g e tu l ân m j la mân a d re atăp în p a rte a in te rio ă
aar g le z n eîr| i, iân citu ra d in tre gleăzn şi te n d on u l iu i A h iie. în p u n c tu l c o re s păto u
n rz alaf t în p a rte a e x te riiră a g le z n e işea z aţi d e g e tu l m a r eânsgt . A ăps aţi m o d e ra
t tre i s e c u n d e .ă Do uspc u ărt p a u ză, a păs aţi din nou.

69

M a s a juămăd l t u ito r

P u n cte d e ăs apare p e g lezn ă

T a lp a p ic io ru lu i Şi p e n tru tra ta reălpa ii, t şe a z aţi-vă la p ic io a re le p a rte n e ru lu i. P e


ta lp ă s e aăfl p a tru p u n c te S h ia ts u im p o rtai n te . T re d in tre e le s eă apfle o lin ie c a re
tra v eărstaelpa zaîn lu n g u l e i. A ăpsân d în a c e s te p u n c te ăreşte s e m irig a re a cân u gse
a c o rp u lu i, a c e s t lu cânrud acva e fe c t a te n u a re a o b o s e lii. A l p a tru le a p u n c t săe
îna flb o lta p e c a re o foărmtaelpa za , m a i s u s , la te raţăl dfae p rim u l p u n c t. 70

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare:

A p u c ţia p i c i o r u l c u a m b eâil en i şi m aşe zat d e g e te le m ri ua n u lânl gă a ltu l c h iaân


r lgă p ro e m in ţa en călcâiu lu i. A ic i ăs a paţi tr e i s e c u n d e . A p o i ţip a lp a p u n c t a fla t
p e a cşie lin e aie în , p a rte a c e a m a ţire i sub 1 'Ip i . A ici aăsaţi p p u te rn ic tre i s e c u n d e
. A l treeile a p u n i a flă c h ia r s u b p o dălp u l ii.t Aăs p aţi tre i s e c u n d e :e l p u n c t . Aămr
a s d o a r p u n c t u l d i n ăl b op lti a t jăs aţi şi a ic i c u d e g e te le m a riânu gă n ucl el ăla l lt,
tre j îcu n d e . D u pă c e ţai te rm in a t tra ta re a c oămap le p ic t io ru lu i d re p t, în c e p ţei c
u c e l âns gt , şi a păs aţi în p u n c te le c o re s p u ăto n z a re c e lo r d e s c ris e p e n tru p ic io
ru în l d re p t, •c e e aşi o rd in eşi c u a c e eşiad u raă.t

P u n c te d eăsa apre p e taă lp

71

M a s a juăl mt ăd u ito r Gâtu l ' E x e rcţiile i urm ăto a r e p r iv e s c p a r te a dţăin a fa co rp ulu


i. D e a ce e a , ce l tra taşat ză secom a od p e sp a te . C e l c a re tra te ăa zs e aşa ză în g e n u n
ch ân i, lgă tru n c h iu l c e lu i tra ta t, pe n tru a a ve a m şoar i acce u s laâtu g l acestu ia . T
ratare:

Părţile la te ra le a le g a lu lu i v o r fi tra ta te faţăp e o s u p ra în tin ă.s N u tr e b u ie a tin s e a


n u m ,ited înptre u nacgtea ză oan gâtu lu i tre b u ie tra ă c ta u taăsări p uşo a re ână p la m o d
e ra te . S e aşa ză d e g e te leătăto a r r şj m ijlo c iu ,- od pe a rteşi d e iaa l a gâtu lu i, s u b m a
xânilagăr, ml a rg in e a s u p ăe rio a traa hr e e i. S e v a aăs p a p e mşcuh i şuo r, tim p d e dă
osue c u n d e . M a i d e p a rte me rg fe c u d e g e te le-a dluen g uâtu l g lu i,în drecp i a u m e
rilo . S re v a aăs p a to t tim pşo u lr ucâte d oău s e c u n d eân . Cd ţai a ju n te s u m e ri,în to ar
ceţi-vă s p re m a x ila r , dţina r mp auîni s p a te , u re c h, eîn utilm a p a rte , lin ia ătra v atafit c
h ia r s uecbhuer.

72

P u n cte d e ăsa ap re p eâtg

T ra ta re altea i p e rs o ea n

P a rte a s u p e rio ă aa rb raţu lu i P u n c te le d e p e p a rte a s uăp ae rio b raaţurlu i s e aă flp


e i lin ie c a re tra v e rs ă ebarazţu l d e la p a rte a e x teă rio a ar io tu lu i ână p la m ijlo cîn u lc
h e ie tu riiâin m ii. Ţintare:

Aşe z aţi d e g e te le m a ri uân n ugăl lc eăla l lt, p e. pa rte a e x te rioă aar c o tu lu , pi rin âzn d
b ra ţu l c u d e g e te .j le A c e s t p u n c t d e la c o t văs a afit aapâdn c tre i s e cu n d e . în a
inân t d câte d o ău lă ţi m i d e d e g e t,ăsaaţi p câtel 11 oi secun de în fie care punct de pe lin ie.
U ltim ul e' pu nct s iilă în m ijlo c uînl c h e ie tu riiâin m ii, p e p a rte a e x teă.rio a r

P u n cte d e ăs apare p e p a rte a su p erio ă a ar b raţu lu i

73

M asajulătmăduitor

P un cte de ăsa a p re pe antebţ ra

74

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e D o s u l âmin ii P e n tru e fe c tu a re a ţiilo e x er rcpi e n tru d o s


uâin l iim , iu rte n e ru l d ărte e p a ăz d e g e te le d e la ân am d re aă,p t c u in im aîn jo s . P u
n c te le S h ia ts uă sîne aadâfln c itu rile d in tre iH iid o a n le ce le aăgîn c h e ie tu raâin m ii d e
d e g e te . l uitare:

S e aşa ză d e g e tu l m a re d e ânlaa msân t gă în ne tu l S h ia ts u aîn flatre t ădăc r in a d e g e


tu lu i mşia re lăc in a d e g e tu luătăto i a r r. D e g e tu ătăto l a r r a l âmin ii mg i s e v aşeaz a în
p u n c tu l c o re s păto u nr zd e p e imă. A c e s t p u n c t fo a r te s e n s ibăsil alar e ,a pc a r e
10 u n p u n „A c t u -w e ",ia v a i f p re s a t p u te rn ic p e n tru i se cu n d e . Aşe z aţi d e g e tu l
m aînrea dân c itu ra d in tre d e g e tu l ităto r şi d e g e tu l m ijlo c iu . D e gătăto e tu l ra vr a fi
p la s a t > p a rte a c e aă,laînlt p a lm ă. S e v a aăspa m o d e r a t ip d e tre i s e c u n d e . A lte ă
pduonuc te s u nşe t za a te iţln m a în i faţă, u ltim u lflân a d u -s eîn tre c e le dăo u h o ei t u r i.
Aăsp a r e a v a d u râte a c tr e i s e c u ,n d e i u r t e le S h i a t s u c o r e sătpouanr ze d i n t r e
d e lg e t u iu şi in e laşir d in tr e in e şi la rd e g e tu l m ic , v o r fi : în a ce la şi m o d .

M a s a juăl mt ăd u ito r

P u ncte de ap ăsare p e d osulâinii m

D e g e te le C onform arte i vinării de cdin E xtre m u l O rie nt, deg etele s e a ăfl în in te rd e pe
n dţăe ncu o rga n e le inte rne . A s tfel, p rin a păsare a lo r, fuţiile n c o rg an e lor p o t fi influ ţa
tee np ozitiv.

76

P uncte de ap ăsare pe degete

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e Tratare :

S e ia m âna dreapt ă a partenerului şi seîncepe de la d egetul m are. C u dege tele dum neă avoa
m areşi stra rătător ţînep parte a dinţăfa şi p artea din spate a prim e i articulaţii a dege tului m
areăsaţi . A p m od erat tim p de trei secund e . A p o, aşe i zaţi d e g e tu l m a re ădăcin la r a u n
g h ie i d e g e tului m are drept al partenerului. ătătorul A r se afl ă de partea Ceala ălt a
degetului m are. ăDtrei up secunde deăsare, ap ipăsaţi p rim a articuţiela din late ra l. A p oi se
vor ăsaap tim p • le trei secunde ărţile p laterale ale unghiei degetului m are. în a c e s t m o d s e
v o r în tra otard in e c e le la lte d e, g e te în to td e a u n a , s e v aăsaapîn tâi p rim a , ia r a p o i
a d o u a «rtic u laţie a fieăru c i d e g e în t, tâi d e s u sşi d e jo s a p o i d in Inloral.

A n te b ra ţu l P u n c te le S h ia ts u d e p e aţ nstee b araăfl p e o lin ie im ng in aăr în tre c oşit


în c h e ie tu raâin m ii. ţintare:

S e aşa ză a m b e le d e g e te m a ri âftgă u n u l cl eăla l lt, n m ijlo c , p e p a rte a in teă rio a


caor tuuil p a rte n e ru lu i, ia r 'a lte d e g e te c u p rin d a rţia, tic uînlaa c e s t p u n c t s e păs a
p u te rn ic p e n tru tre i s e c u n d e . P a rte m-n e ru l d u 'o a s tră tre b u ieăss imăt o p re s iu
n e d e s tu l d e ,m a re 77

M a s a juăl mt ăd u ito r "a vân d în v e d e reă ca c e s ta e s te u n p„A u nucw -t e ia". în a in ta


ţi c u d e g e te le m a răi dlăoţi m u i d e d e gşie t a păs aţi d in n o u p e n t r u tr e i s e c u n
dţie .fieT cr aa ta re , p u n c t a fla t la d is ţătad en d oău lă ţi m i d e d e g eână t p la « în c h e ie
tu r aâin m ii. U ltim u l p u n c t lăs eîn amf ijlo c u l j părţii in fe rio a reînac h e ie tu riiâin m ii.

P u n c teeda păsa re p ein te rio ru l a n teţub lu rai

78

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e P a lm a în p a lmă e xisăt tre i p u n cte S h ia tsu im p o rta n te . P


rim u l se «Hă p e m ijlocu l şchiu m u lu i perni ţei d e la b aza deg etu lu i m are . A l d oile a p u n
c t s eă aaflăl tu ri, a c o lo u n d eşcmh iu u l p e rn ţe i d e la b a z a d e g e tu lu i m a re tre c e s
pă.reA pl atrelmile a p u n c t săe a fl exac tîn m ijlo cu l p a lm e i. E xa ct ace st a l tre ile a pu n ct
e ste ce l m a i im p o rta n t p e n tru a tin g e re a u n e i m a i ăbţui an ecovrp itaulitlu i. Tratare:

Ţin eţi în aşa fe l mân a p a rte n e ru lu i, cu pîna dlmreap ta tă în s u s,în cât să p u teţi a ju n g
eşou r cu d e g e te le m a ri la punctele de tratat. şezaAţi degetele m ari unul ângă lcelălalt, în p
nm lup un ctşi a păsaţi p uternic tre i secu nde . Pţiroce la feda l şi în cazul celorlalte puncte
ăsând ap tot trei secunde. D upă te r m in a re a e xţiilo e rcr i p e n tru p a r te a dă,re a p t nşe z
aţi-vă lân gă p a rte n e ru l d u m n e a vă oîna sptra rte a âns tgă şl re p e ta ţi to aăt s e ria d e e
x eţiircpie n tru p a rte a s u p ăe rio a ar b raţu lu i, a a n te ţu b rlua i, a âin m ii şi a d e g e te
loînr, a c e eşia o rd in e . P u n c te d eăsa pa re în p a lm ă

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

Interiorul ărţii p superioare a bra ţului

'

Aşe z aţi-vă la a p ro x im a tiv 3 0 c e n tim eşo tri ldduel d re p t a l p a rte n e ru lu i, p e n tru o


tra ta re ă acopămrţiio d su pe rio a re a ţu b ra lu i. P a rten e ru în tin l d e b ţu ral în la te raşil
roteşte partea interioar ă în sus. P rim ul punct S hiatsuă se afl la axilă. D e a co lo o lin ie d e pu n
cte tra ve ă brsea raţul zpână la cot. T ra ta re :

'f t

P A pă s aţi c u d e g e tu l m a r e d r e p t ăla tim a x pil d e d ouă se cund e. Dăacaţi atin s p


unctul corect, pa rten erul va reac ţiona, pentruă cacesta este un punct „A u-w eia ". U rmăto ru l
p u n c t s e ă aînfl p a rte a d e s u s p e in te rio ru l bţuralu i. A ic i s e v oşe r zaa a m b e le d e g
e te m a ri, u n u l ân l gă c eăla l lt şi s e va aăsa p p u te rn ic tre i secunde. S e v o r tra ta to a te
p u n cte le d e p e lin ie a fla te la o d ista nţă de dou ă lă ţim i d e deg etână p la cot. D e fiecare
d a tă se va aăsa p tre i se cu nd e cu d e g etele m ari. în tâi s e v a tra ta p a rte a s u păe rio a ab
rraţu lu i d rept, iar a poi se va trece laâncel g. st
80

T ratarea altei persoane

P u n cte d e ăs a pa re p e in te rio ru ărţii l ps u p e rio a re aţublu rai

81

M a sa ju ămăd l t u ito r

P a rte a d inţăfaa c o a p s e i în g e n u n c h ţie alân gă p ic io ru l d re p t a l p a rte n e ru lu i, a s


tfe în l cât să a ju n gţie uşo r la c o a pă.s P u n c te le S h ia ts u d e p e p a rte a d inţăfaa c o a p s
e i s eă apfle m ijlo c u l şc m uh iu lu i p e o lin ie c a re p oşte rn ed e la a rticţia u laşo ld u lu i
ână p la u n p u n c t s itu a t d e a su p ra g e n u n c h iu lu i. T ra tare :

Aşe z aţi d e g e te le m a ri ân u ngău l cleăla l lt în c e l m a i în a lt p u n c t a l lin şi ie c ui rpin d


eţi c u mâin ile mşcu h iu l c o a p s e i. A păs aţi p u te rnic tre i s e c u,nînd ea in ta ţi câte d oău
lă ţi m i d e d e g eînt jo s , aăsân p d în fie c a re p u n c t tim p d e tre i,^s e c u n d e

P u n cte d e ăsa ap re p e p a rte a dţă inafac o ap s e i

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e

P a rte a d inţăfaa g a m b e i P e g a măb e xistă do uă lin ii d e p u n cte d e tra tat. P rim a lin ie s
e aă flc h ia r ânl gă tibie , p e p a rte a e x te ărioaa r p icioru lui, şi seîn tin de d e la u n p un ct d
e su b ge nână u nchi p la p arte a d inţăfaa g le zn ei. A doua linie este paralel ă cu prim a, pe
partea interioar ă a tibiei, de la genunchi ână pla partea interioar ă a gleznei. T ra ta re :

în ce p eţi d e la p arte a e xte rio ă şia aşe r zaţi a m b e le de g e te m a ri u nân u lgăl ceăl la lt su
b ge n u nchi în p u nctu l d in tre tib ie şi m uşch i. C e le la lte d e g e te cu p rin d p icio ru l. A
păsaţi tre i s e cu n d e p u te rn ic.ăto U ru rml p u n c t s eăa fl la o d is taţăn d e tre iă ţim l i d e
d e g e t m a i Şi jo sa. ic i a păs aţi p u te rn ic tre i s e c u, nînd ea c e la şi m o d traţita to a te p u
n c te le d e p e lin ână ie lap g le ză.n P ro c e dţiaia fe l şi pe p arte a in te rio ă aartib ie i.

P u n c te d e ăsare ap p e p artea d inţăfaa gam b ei

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P a rte a su p e rio ă ar a la b e i p ic io ru lu i în g e n u n c h ţie în a aşa fe lân l gă p ic io ru l d re p


t a l p a rte n e ruluiîncât să aju nge ţi cu mâinile uşor la laba piciorulu i acestuia Tratare :

Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri ân u ngău lc leăla l lt la a p ro x im a tiv 5 c e n tim e tri d e b a


z a dînetre g e te lo r, te n d o a n e le p rim e lo ăr d oe ug e te d e la p ic io a re te. C e lalte d e g
e te s eă apfle ta lp ă s u b a c e s t p u n c t.ăs Aaţip m o d e ra t tre i s e c u, nîndaein taţi până la
ju m ăta te a d is ta nţe i faţă d e d e g e te şi a păs aţi d in n o u m o d e ra t tre i s e c u n d e . A l
tre ile a p u n c tă slae caaflătu p l a âdn c itu rii d in tre d e g e tu l mşia re a l d o ile a d e g e t d e
la , pînic io r m od asem ănător proceda ţi şi la celela lte adâncituri dintre tendoanele degetelor.

P u n c te d eăsa pa re p e p a rte a s u păe rio a laabr e i p ic io ru lu i

Tratarea altei persoane D egetele de la picioare C aşi în c a z u l d e g e te lo r dâin e lai, pmu n c


te le dăsa e a re p de p e d e g e te le d e la p ic io aăreînstre e aaflrtic ţii, u lasu s , joşis la te ra l.
Tratare:

, ««« __

Aşe z aţi d e g e t u l m a r e d r e p t p e p r im a p a r t e a d e g e tu lu i m a r e d e la, iapricdioe


rg e tuătăto l a r r d e p a rte a c e a laălt a lu i; ăs a paţi tr e i s e c u n d e . Aşep zoaţii ad e g e tu l
m a r e p eădăc r in a u n g ,h ieiai r aătăt r o ru l d e p a rte a c e a laălt a d e g e tu lu i m a r e d e
laŞi paicicioi raăs . paţi m o d e r a t tim p d e tr e i s e c u n dţi ela. Rp er im v e an i p a r te a d e g
e tu lu i m a re d e la p iccati-l io r.dAinp ula te ra l c u a ju to ru l d e g e t u lu i m şia r ea l c e lu
iătăta ro r , a p o i âns gt reţi-l. S trân g e pîn a c eşila m o dşi a d o u a p a r t e a d e g e tu lu i. C o
n tin ţiu ac u c e le la lte d e g e te d e la ân p icd în io trâ,i tr a t p a rte a d e s u s , a p o i p a
rteşia părţile d e jolas te ra le .

P u n c te d e ăs a pa re p e d e g e te le d e la p ic io a re

în g e n u n c hţi eîna p a rte a c e ăa şila lte fe c tuţi ato a te e x e rc iţiile p e n tru p icşi iolarb a p
ic io ru lu ăi, m d uopd e lu l d e s c ris m a i s u s . 85

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P a rte a s u p e rio ă aa rc a pluu i P e n tru a e fe c tu a a c e s te ţiie xpeerc n tru i c aînp ,g e n u


n c h e aţi în faţa c a p u lu i p a rte n e r u lu i. ţaD istrtae bn u ie ă s p e rm ăit tra ta re a c uâin
mileîn tin s e . Tratare:

Aşe z aţi a m b e le d e g e te m a ri p e m ijlo ădăc c , inlaa r păru lu i. Aăs p aţi m o d e ra t tre i s


e cu, în n daein taţi p e lin ia d e m ijlo c s p re şte cretu l c a p u lu i cu ăd lă o uţim i d e d e g e
t.ăA- p s aţi şi a ic i tre i se c u n d e . P roţi cîne daace la şi m o d ână p la c reşte tu l c a p u lu i. R
eţiv elan i ădăc r in a ăpru lu i. şAe z aţi d e g e te le m aînri d re a p ta şi în sân t g a lin ie i d e m
ijlo în c p u n cte a fla te la o tre im e d inţa dcătre is ta npărţile la te ra le a le c a p u lu i. ăsA aţi p
m o d e ra t tim p d e tre i s e, c u n d e în a in taţi c u d e g e te le m a ri p a ra le l c u lin ia dâte e
m ijlo c c d o uă lă ţi m i d e d e g eătre t c c re şte tu l c a p u lu i. D ă uop a păs a re d e tre i s e c
u n d e m ţi emrga ie d e p a rteânăp cân d d e pă şiţi p uţin creşte tu l c a p u lu i. In fin a l m ţi
eprg e eo aălt lin ieîn a d o u a tre im e aătăp ju mi c a p u luîni, a ce la şi m od

P u n c te d eăsa pa re p e p a rte a siou ap răe ra c a p u lu i

16

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e F r u n te a P e fru n te seă acin fl ci lin ii d e p u n cteţiopnoazite ve


rtic a l. P rim a lin ie tra ve rse ă fru a zn te a p e m ijlo c dădăcin e la r a ăpru lu i în jo s . U rm ăto
a re a p e re c h e d e lin ii e s teă pşia srae letel rmăin în m ijlo c u l ân s pcr e n e lo r. U ltim a p e
re c h e , ddee lin a siie m e n e a , p a ra le, se le te rmăinîn p a rte a e x te rio ă aa rspân r ce n e
lo r.

P u n c te d e ăs a pa re p e fru n te

Tratare:

Aşe z aţi d e g e te le m a ri uân n ugăl lc eăla l lt p e m ijii la ăr dăc in a ăpru lu işi a păs aţi m o d e
ra t tre i s e c u n d e . A p o i în a in ta ţi d o uă lăp m i d e d e gşie ta păs aţi d in n o u tim p d e
tre i s e c u n d e . U ltim u l p u n c t d e păelina ie c e as es t ăa fl In tr e s ân p r c e n e . A d uţi c
ed e g e te le m a r i d in n o u la rădăc in a ăru p lu işi aşe z aţi-le e x a c t d e a s u p ra m ijlo c u
lu i sp rân c e n e lo r. Şi, p e a c e aă slin t ie, în a in ta ţi câte d oău Iflţim i d e d e g eână t p la s
pân r c e n ,eîn c a z u l u ltim e lo r lin ii d in d re a pşita stân g a se p ro ce dăe la a zfe l. 87

M a s jau l ăt măd u ito r O c h ii A m b ii o c h i a i p a rte n e ru lu i s e v o r tra ta s im u lta n c u d


e g e te le ătăto a r a re . D ăa ce s te ca zîn u ld e părtaţi le n tile le d e c o n ta c t. P u n c te le d e
tra taăt îns e o arbfliteşi p e p le o a p e (în c h ise ). p

Tratare:

Aşe z aţi d e g e te le ătăto a r a re p e m a rg in e a s u p e rio aăr a o rb ite loân r, gă l n a s. Aăs p


aţi uşo r tre i s e c u n d e . D u c eţi a ăr tăto ru l s p re e x te rioăr ţimo el d e d e g e t. A păs aţi d
in n o uşour tr e i s e c u ,n dînea in ta ţi cătr e e x te rio ru l o rb ite lo ăsrtrâpn d d is taţan d e oă
ţilm e d e d e g e tîn tre p u n c te . A pşe o iz aţi d e g e te le ătăto a r r şi m ijlo c iu p e p le o a în
p ecle h is eşi a păs aţi fo a rte şou r.

P un cte d e ăsare ap la o ch i

88

T ra ta re a a lte i p e rs o a n e P e n tru tra ta re a o c h ilo şe rz aţi-vă a lân gă şo ld u l p arte neru


lu i. Tratare:
A păs aţi cu a m b e le ătăto a r a re şuo r p e m a rg in e a in fe rio aăr a o rb ite loân r lgă n a s. A
p oîni a in taţi o ăl ţim e d e d e g e t s p re e x teşirioa rpăs aţi d in n o u . L a d isţăta n fe o ăl ţim
e d e d eg e t se va re peăsa ta arepa, până cân d ju n geţi la m a rg in e a e xterio ă aa or rb itei.

G uraşi bărb ia E x isăt p a tru p u n c te S h iaînts ju u ru l g u rii. P rim u l s e a flo în tre m a rg in


e a in fe ărioaanr a s u luşii b u za su p e rioă.a r A l d o ile aşi a l tre ile a p u n c t fo rmă eoapz e
re c hşie s e a ăfl a r e la tr eăi ţim l i d e d e g e t d isţătadne c oţul l g u r ii, p e u 'ij i. A l p a tru le
a p u n ct săeîna afl dân c itu ra ărb b ie i,în tre «i inferioar ă şi vârful bărbiei.

P u n c te d e ăs a pa reîn z o n a g uşiriibărb ie i

M a saju l tămăd u ito r T ratare: A păs aţi m o d e ra t c u d e g e tu l m a re ffţu ndcret)p d in tre


n aşis b u z a s u p e rio ă ap re n trutre i s e c utfii; n A poi a păsaţi cu a m b e le d e g e te m a ri s
im u ltalen pa uflantecte lân gă c oţu l l g u rii. L a fin aăs l aaţi, p d e a s e miţeea , tre i s e c u n d
eîn p u n c tu l d in tre b u z a inăfeşîriovârfu ar l bărb ie i.

P a rte a in fe rio ă a rbărb ie i

P u n c te d e ăsa ap re p e p a rte in afe rio aăra bărb iei

90

T ra ta re a a lte i p e ers o a n Tratare: •$&

i> .

P u n c tu l d e s u ărb b bie s e aăflîn s p a te lep lffrd in faţă a m a n d ib u le i.şe Az aţi b u ric u l


d e g e tu i dlure p t m ijlo c iu ia dăoulă ţim i de de g e t dârfu e v l bărb ie,i su b bărbie în
adâncitură. A păsaţi m ode rat de dăou ori câte trei secunde.

Tâm p le le P entru a tra ta âmt plele âtc m ai bin îngenu e nchea ţi în spatele capulu i
partenerului.

P u nct» d e aăs p a re la tâmptă

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

în z o n a âm t p le lo r s e o b săe rv o uşo a ră ad citură. Aşezaţi în acele puncteătătoarele ar cu


deget» m ijlo c ii d e a s u p ra a c e s to raăs. aţiA pd e d oău o ri c tre i se cu n de în a m b e leărţi
p sim u lta n .

92
O brajii U ltim ele pu ncte S h iatsu ăsep eaflosul m olar.

Punct e ap re p a jl

T ra ta re altea i p e rs o a n e Tratare:

Aşez aţi d e g e te le lomcii ij de a s up ra u n gh iilo r a rătăto a re lo r. S im u lta năs aaţip m o d e


ra în t p a rte a d re a păt şi în p a rte a ân st gă, p e m a rg in e a e x te ărioaa r n asului tim p d e
tre i secun , înade in taţi o ăl ţim e d e de ge t către e xte rioşir a păs aţi d in n o u tre i se c u,
nîndaein taţi în că d e d oău o ri câte o ăl ţim e d e d e g şi e t a păs aţi. 2

E x e rcţiii d eîn c h e ie re Aşe z aţi-vă în s p a te le p e rso a n e i tra ta te . P e rso a n a tratată stă


în tinsă pe p od ea cuţafaîn su s, cu bţerale întinse în sp ate. A p uca ţi mâin ile şi tra g ţei-le către
d u m n ea vo aă,str în a ce la şi tim p p a rte n e ru l inăsp a dân ir c p e n a s, îşi u m p le p lămân
ii c u a eşir în tin d e p ic io a reşile d e g e te le d e la p ic io a re . Dău pp uţin tim p e lib eţi
ramâin ile în tim p c e p a rte n e rul e xp ă pir e g uăr şi re lax e aăzîn tre g u l co rp . A ce st
exerciţiu va fi re peta t şase d e o ri.

93

V in d e c a rcu e a a ju to r u l teciih Snhîa i ts u L ip s a p o fte i dân e cma re M uţil o a m e n i s


uăfedr in âc n d în cân d d e lip s a p o fte i d e mân ca re . A ce sta n u e ste u n m oîntivg rijo d
era re . C hia r d a că s u fe ri ţi d e ăce r li sa u d e reărig l a le d ig e stie i, g ra vita te a lipsei p o
fte i deânmca re n u tre b u ie e xa ă, g era în tasem en e a ca zu ri, p ofta d eânmca re revin e d e
la sine . N atura ăcu t în af aşa fe lîn cât o rg a n ism uăl sse a ju te sin gşi, u r d upă trecere a b o
lii, foa m e aă revin s ă. P ro blem ele ap ar atun ând ci cca uzele su nt in su ficien ţa sa live i sa u a
su cu lu i g a stric. D e a se m e n ea , iriga re a in su ficie ntă cu sân g e a sto m a cu lu i p o a te co
n d u ce la lipăsa cro n ic a poftei de âncare. m Aceste func ţii dereglate trebuie corectate.
Tratare:

S e tra te aă z c u to ăa t mân a mă î în tâi s to m a c u luîn i tre o m b ilicşi m a rg in e a in fe rio a r


s te rn u lu i. S e v a a v e aă cgarijm şuc h ii a b d o m e in u l n u fieîn co rd ţai. S e vo r re a
lizaşcări m i circu la remtijj 3 0 d e s e c u n d e . ăD uopdhn i ire a m âin ii p e a b d o r a păsaţi m
o d era t cu am beâin le m i de tre i o ri. A c e s t e x e rţicui s e v a r e a l i z a oă dpe at d im in eţa
a , în p a t d uăptre z ire . C e le la lte p u n cte şjiuS h i v o r fi t r a ta te d e t r e i o r i p e z i c u a
p r o x im fi a t iv o f în a in te de mă.as

94

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu


Puncte Shiatsu în cazul lipsei poftei de âncare m

95

M a s jau l ăt măd u ito r Tratare:

A tin gţie c u d e g e te le p u n c tu l d e tre c e re d i la u ltim a c o a săt s p re s tra tu l m o a le


ăsd eim ge r d eu j|s a c e a s ta . A păs aţi a c e s ţe t s ut m o a l e c u d e g e t e l e dîne o r i d ire
ţcia c o a s te lo r. ăD uapp ro xim a tiv ăp o jpsmână d e a p lic a re re g ău la a tte h n icSh ii ia ts
uţe, s u tu l ind âee a pi nă s e va ân a f a . P o fta d eânmca re va re ve n i d e la . sin e

A stm u l E x isăt d ife rite fo rm e d e aîns tm p rim . u ân l rd a s tm u l a d u c e c u s in e o in sţă


u fic în ie rne s p irţiea . E x is ă to p e rm a n eăn lu t păt c u tu şe a şi c u n e v o ia d e a e r .ă E x
is t te a m a d e aîntee c aîn o ric e m o m e n t. O bserva ţie:

C r iz e le d e a s t m p o t a v e a t r e i c a u z e d iferite : a s tm u l bşic ro ,nas tm u l ca rd şi


iacren a l.

C e a m a i d în e stâln ită fo rmă d e a s tm e s te a s tm u l b ro nşic . C e le m a i fin e ra ţii m ific a


lea pămân l ilo,r b ro n h iile , s e în c o rd e aă,z c e e a c e d u c e la in fla m a re a m u c o a s e lo
r. D in p u n c t d e v e d e re s im p to m a tic a p a re cţiea ora re p ă, ids p ira s u p e rfică, ia lc o
re laă tc u e x te n u a re . *

96

V in d e c a r e a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u în c a z u l a s t m u lu i şicb r, o cn a u z a e s t
e a d e s e a o a le rg ie (p o leân n , sf a u ăru p l a n im a le lo r). A s tm u l c a rd ia c n u a r e n ic
i o ătu le gră c u a le r g iile . D in c a u z a u n e i le z iu n i v a lv u la re c a rd iaânc eg esle s e b lo
c hăeîna zpămân l i, fa p t c e d u c e la in s u fic ţăieren s p ira to rie . O ăfomrma i raă rd e a s tm
e s te a s tm u l re n a l. A s tm u l re n a l a pă aprero bd le a tomrit e lo r la r in ic h i s a u dăr e
riie gml e ta b o lis m, uînlu i a c e s t c a z , re s p ira ţia a âdn că, în g re u năa tşi le năt e s te
tipă.ic T e h n ic a S h ia ts u p o a te fi aăp la lic aatc c e s e le a c u te d eşi apsetm n tru p re v e n
ir e a a c e s tu ia . C e l m a i im p o rta n t ă p pu en c t s e a fl m jilo c u l p ie p tu lu i e x a c t p e
s te rn . T ra ta re :

P a lp ţai c u d e g e te le ânăp cân d găs iţi p u n ctu l d e p e a Ip a tra c o aăslet g aăt d e s te rn .


ăs A paţi pute rn icşi în a c e şi la [tim p d e p laţispaie le aîn c o loşi-nc oace . în c a z u l u n u i a
cc e s făc u t e s te„s u fic ietăn a ctiv a re a scă uarta c e s tui i p

P u n c te S h ia în ts uc a z u l a s tm u lu i
97

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

U n a lt p u n c t im p o rta n t ăs ep ea flm a rg in e a s u p e rio aă ra c la v ic u le,loînr p a rte a ân


s tgă şi în p a rte a d re a pă.t T re b u ie ă sp a lp ţai c la v ic u laîn c e pân d d e la s te rn . P u n c
tu l s eă a cfl o lo u n d ela vcic u la p re zăinot c u rb uă.r P rin tr-o ăs a pa re p u te rnă icd e p la
sţia p ie le a în c o loşi-n c o a ce . P e n tru p re ve n ire se reăcotra mta a n- d re a d e tre iană D
la cin c i o ri ziln ic . O bs erva ţie :

P e n t r u a d e te r m in a c a uşiz ef le orm a a s tm luu i tre b u ieă sc o n s u lta ţi u n s p e c ia lis


t.

D u re rile în tre v e rte b re D u re rileîn tre ve rte b re a u d e v e n it a p ro a p ţiu e on ea fe c g e


n e raă.l A c e s te rtila c a g ii ta m p o n d in tre v e rte b re s u n t s u p u se aăz s ti m a i m u lt c
a ân o ric d u n eîm i p o ăvrări e n o rm e . L ip s a d e şc m ia re , s a rcin îm ile p o ăv răto a re la
lo cu l d e mă u n c p re c u mşi o g re u ta te m a re a c o rp u luăi sdoinlicciteîn c e m a i m u lt c o
lo a n a v e rte ă. bCraarltila g iile ta m p o n i s u n s u p ra s o lic ita te , ia r s p şi a temleuşc h ii a
b d o m e n u lu i n u m a i fa c faă.t

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u O bserva ţie :

D u r e r ileîn tr e v e r te b r e s u n t oţiua nfeec tip ică g ra d u lu i n o s tru d e cţie iv iliz . Eax e


rc ţiile i S h ia ts u p o t d o a r a te n u a a c e s te d uăreuri. n D ac d is c d in tre v e rte b re s e d e
pă lassaeua zs e fis u re a ză a p a re o a fec ţiu n e ce n u p o a te fi trata ă p rint te h n ic a S h ia
ts u . şi, T o tud u re rile c a u z a te d e a tin g e re a n e rv ilo r d in z o n e le re s p e c tiv e s u n t
tra ta b ile .

P e n tru a tra ta c o lo a n a v eă,rtetre b rab lu ie ă sc e reţi aju to ru l u n e i a lte p e rs o a n e . P


u n c te le S h ia ts u s u n t g re u d e rttin sşi d e tra ta t d eătre c c e l c a re s uă.feAr c e s ta d in
uărm imb u ie ăs s e aşe z e p e a b d o mîne tr-o n p oţie z i c o m oă.d 11 atare:

S e p a lp e ăa zc u a teţie n z o n a d u re ro ă.a sS e p o- a In o b s e rv aă cîn z o n a d in im e d ia


ta a p ro p ie re a d u re rii m u s c u la tu ra e sîntetărită. P rin c ioănce li şuo a re s e în c e a rc ă e
lim in a re a a c e sîntec oi rdări. L a o juăta m te d e < se v a tra ta a c eăa zs ot nă p e n tru a p ro
x im a tiv 3 0 d e în d e ; p r o c e d e u l s e răe dp ee tm a i m u l t e o^ r i .

99
M a s a juăl mt ăd u ito r

P u n c te S htsiau în c a zu l d u re rilo în tre r v e rte b re

P e n tr u tr a ta rîne ac o n tin u a r e , tr e băufiieţi fo s ate r ] a te nţi c u m ăv a p ro p ţiiad e z o


n e le d u re ro a s e . T ra ta re : *

A c o lo u n dîşie a u o rig in e a d u re rilea, ,pa s elp av la te ra l p e c o lo a n a v eă,rteînbtre ra l


ou%v d erte bj| s e a flă o a âdn c ituă,r u n d e s e v aăsaap uşoK pânâ%ân c l s e s im te d u re re
a . A c e s t lo c s e v a freăta c atedînin ju m ju măta te d e ă.o r

100

V in d e c a r e a c u auljutetohrn ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts u cazul d u re riloînr tre v e rte b re

A lte p u n c te S h ia ts u ăs pe ea pfl a rte a d inţă fa a c o rp u 9!, d e a c e e a , s e p o t tra şota r


şi ud e ăctre c eînl ca uă.z tf/tre;

• W P e n truîn c e p u t s e v a tra ta u n , pc ua nrec ts e ăa fl d i s t a ţnă d e d oău lă ţim i d e d e


g e t s u br fseţt e r naţi uşo r c u d e g e tAp u l.o ,i c io că n iţ i c u b u r ic u l tulu i în ju ru l o m b
ilic u lu i. ^«^î*,*^

*~ ^. âlk.JjjiJiL

i c a z u l m a joărit ţii d u re rilo r, d a to ă rit a c e s tu i fe l d e s e o b s e ărvo a te n u a re tre pă


ta a td u re rii. C u to a te 101

M a s a juăl mt ăd u ito r a ce s te a , p e te rm e n lu n g nău daeju câtt o sc h im b a re d e a titu d


in eşi învă ţa rea re gu lilo r cu p rivire laţiapco o zire ct ăa sp atelu i.

In c o n tin ţa e nu rin aă r Incon tin eţan u rinaăr se m a n ifeăstla co pii,în ce le m a i dive rse
form e . în ca z u ri d e stu l d e ra re , in c oţan tin u rin e naăr e s te c a u zaăt d e in flaări m a le
ve z icii s a u aăilo le rc u rin a re . D ia g n o sticu l s e staşte b iled e ătre c m e d ic , ia r tra ta re a
se re a lize aăz tot d e ătre c a ce sta . D u re aăz p uţin , şi o d aăt c u tra ta re a in fla ăriim in co n
tin en ţa u rin aăr disp a re. O b s erva ţie: C e a m a i d eînstâln ită c a u ăz a in c o n ti nţe e ni u
rin a re e s te o tu lb u ra re ă. p s ih ic

în ac e st c a, za titu d in e a d u m ne a v ăoafaţă str d e c o p il tre b u ie m o d ifica ă. Pt e d e p s


ire a , a m ţările e n in şi re p roşu rile sa u p ro m isiun ile d e re co m p en se nu au nici un se n s.
P en tru că nici un copil nu fa ce ţionat intenîn p at; ca uzele p ot fi lipsa iu b irii, g elo z ia co p ilu
lu i p eţi ce fraila ţi, lc ertu riîn fa m ilie sa u p rob le m e şco la aă. l C o pilu l n u re a lizea ă a ce z
ste coreţii.la C e a m a i bău ns o luţie e s te ăs d isc u ta ţi cu c o p ilu l. T e h n ica S h ia tsu p o
ate fi d e îna juretozor lva re a p ro ble m e i. 102

V in d e care a cu a ju to ru l te h n icii S h ia tsu

Puncte S hiatsu în cazul incontinen ţei urinare

O bservaţie: Toate punctele se vo r trata cu ăsări ap uşoare sau prin ciocanire. P ielea copiilor
este m ai sensibil ă şi reacţionează la cea m ai şoară u apăsare. 103

M asajulămădu t itor Tratare:

P e n truîn c e p u t traţitatre i p u n c te în d şr ijp tjjl în s tân g a c o lo a n e i ve rte b ra le . ţia D


ire e scte d ey |tff s jo s. A p o i se tra teăa ste z rn u l, d e a se m e n e a , d eîn su jo s. s C e l m a i
b u n m o m e nt e ste c u a p ro xim G|| în a tiv a inte o pulcare. A lte pun cte seăafl p e pa rtea
dinţăfaa corp ului.

P u n c te S htsiau în c a z u l in c o n tin ţe ieunrin a re

104

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u Tratare: -

"

>

Aşe z aţi mân a p e juăta m te a in fe r ioă aar m e n u lu i p e rs o a n e i tra ta te . A ăicvi


eszeica.aflA păs aţi uşo r tim p d e c in c i se c u n d e . P rin e fe c tu a re a a c e s toă r edxoe
urcţii,i v e z ic a e s te s tim u laă t să s e d e s c a rc e . A s tfe l, p e ric o lu l in ţeci o n tin e n u rin
a reîn tim p u l s o m n u lu i îne sd te e părta t.

C o n ju n c tiv ita O c h ii s u n t p rin tr e c e le m a i s e n s ib ile o rg a n e a le c o rp u lu i o m e


n.^e sDce a c e e, a p a re o reţiea c ra p ăid cân d o c h ii s u n t irita ţi, în tim p u l fre ăriic o c h
ilo r, p oătru t pn d e im p u rit ă ţi . R e z u lta tu l e s te a d e s e a in fla m a re a c o n ju n c tiv e
i. Şi a le rg iile la p o leărn ,d pe a n im a le s a u p ra f p o t d u c e la iritaţia^c o n ju n c tiv e i s a
u la co n juă.n ctiv it în c a z u l c o n ju n c tiv ite i, te h n ic a S h ia ts u a p a re c a o măs u ră d e
c o m p le ta re a tra ta m e n tu lu i m e d ic a l. T ra ta re a o c h ilo r tre b u ăie sse re a liz e în z
eto td e a u n a dătre e c m e d,ic în c iu d a te nţietai d e aă vs cărp in a , tre b u ie eăv ita fretc a
re a o c h ilo r, p e n tru ă acc e s t lu c ru p ro vă oparec lu n g ire a b o lii. T ratare:

A m b e le p u n c te dăs e aare p s e ăa flim e d ia t s u; b u r e c h e . Aăspaţi p u t e r n ic şi r e p e


ta t la n iv e lu l lo b u lu i u r e c h ii,în tr - o aân d c ituăr d in tr e d oă uo a s e . ţiA a tin s p u n c
tujgre l c t, d aăcs imţiţi o d u re re s ă. u rd 105

M a s a ju ăl m t ăd u ito r

P u n c te S htslau în c a z u l c ju o nn c tiv ite i

In d ic ţaie :

în c a z u l c o n ju n c t iv it e i a c u t e , a c e s te p u n c te , d e -o p aşirted e a lta a c a p u lu i,
tre b u ie a păsa te âct m a i d e s p o sib il. A lte tre i p u n c te săepaeflmână. T ra ta r e : în tâi s e
v a t r a t aânma sân t gă, a p o mâ i d re a pă,t în c e le tre i p u n cînteu, rmăto a re a o rd in e : 1.
d e p re s iu n e înatre d e g e tu l mşia re a rătăto r; 2. p u n c tu l dân e lgă u n g h ia d e g e tu lu
ătăto i a rri 3. p u n c tu l dân e lgă u n g h ia d e g e tu lu i m a re . 106

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts uc a z u l c o n ju n c tiv ite !

Şi a ce ste p u n cte tre b u ie tra ta te d e m a i m u ,lte o ri p e z i p e n tru a a te n u a c o n ju n c


tiv ita ă. a c u t

T e n s iu n e a a rteăria ridl ic aăt M u lt tim, pte n s iu n e a a rteăria ridl ic aăt a fo s t p rivă itc a
o a fe ţciu n e tipăicîn a inării t în vârs tă. O b serva ţie:

In d e c u r s u l ţii, v ie v a s e le d eânsg e s e sâmtr te a ză d a to rit ă d e p u n e rilo r d e c ,a lc


în a rp lu s , fle x ib ilita te a a rte r e lo r s e re d u c e , ţii ia r inpte e re rn i ai a c e s t o r a d e v i
n r igşiiz if r a g il i. R e z u lt a t u l e s t e c reşte re a te n s iu n ii a rte ria le .

107

M a s a juăl mt ăd u ito r D e acee aîn, sp e cia l oa m e n ii în m ai vârstă su feăr d e aşa -n umita


arte rio sc le roă.z în u ltim ii a n i, aţiu fence a s -a răs pân d it d in cîn e c e m a i m uînlt rân d u l
o a m e n ilo r m a i tin e ri. S tre su l a re o inţă fluneenga tiv ă a su p ra ării st fiz ice . O b s e rvţie
a: S tre s u l la lo c u l d e m ă şi u nînc v iaţa p e rs o năa l re p re z ină t u n fa c to r d e irita re a s
is te m u lu i n e rv o s v e g e ta tiv .
A ce st sistem nu fun ţio nce ază a rbitra r. C o mrta p om e n-\ tu l p o a te d a in fo ţii rmdae s p
re o a ţiu fe cn e . M a n ifeările st p ot; fi: n e rvo z ita te a , sta re a d e irita re , ca p a ăz c ita u
tăte ad esc c o n c e n tra re . Dă aac c e s te s im p to m e s u n t tre c u\ te c u ve d e re aşi n u s e
ia u ăsu m ri, a p ar a fe ţiucn i fizice p e term\ e n lu n g , c o nţio d i n a te s p re e x e m p lu d e
te n s iu n e aă?a' rte ria l ridicată. ! t

O bservaţie: \ S im p to m e le te n s iu n ii a r te ria le rid ic a te s u n t p ie le aîn r oşită, n e a


teţie n , r e s p irţiea a g itaă,t in s u fic ie nţa r e s p ir a t o r ie , v a lo r i r id ic a te a le p u ls u lu
i. A c e s te s e n in e tre b u ie tra ta te c u s e rio z ita te .

P rin a p lic a reîna m o d re g u la t a te h n ic ii S h ia ts u , p e te rm en lu ng se p o a te n orm a


liza te n s iu n eă.a a rteria l

108

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u Tratare: A'

A păs aţi c u a m b e le d e g e te m ijlo c ii d e âte tre i o ri c z e c e s e c u n dînetr-u n p u n c t c a


re să eîn a flm ijlo c u l p r e lu n g ir ii r e g iu n ii o c c ip it a le . Ala ps oaţi-i văd e p d e g e te le s
p re d re şi a p stap re ân s t g a s p re e x te rio r, până la m a rg in e a e x teărioa amr şuc h ilo r c
a re p o rn e s c d e la u m e ri s p re c a p . Aşec oz lo aţi dae g e te le ătăto a r r, m ijlo c iuşi in e la
r u n u l p e s teălaclteşil a păs aţi d e tre i o ri câte tre i s e c u n d e . U n a lt p u n c t S h ia ts u
im p o rta n t s e a flă în b a z in u l g a s tric . C u ciedlee gtre e te , ătăto a r ru l, m ijlo c iuşil in e
la ru l d e la a m b âin e lei m s e v a ăs a pa d e z e c e o r iâte c z e c e s e c u n d e s u b în s tebr
na ,z in u l g a s tric , în fin a l, c u d e g e tu l m şi acre u aătăto r ru l d e la mân a d re aăp ts e v a
sântr g eşi s e v a tra g e d e b u ric u l d e g e t u l u i m i jlo c iu d e ânlaa m sân t gă, în m o d a s
e mănăto r s e v a p ro c eşid ca u m ijlo c iu l d e ân la am d re a pă.t

P u n c te S h ia ts u âtp e g

109

M asajulătmăduitor

Punct Shiatsu în

Punct Shiatsu pe degetul m ijlociu

110

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Shiatsu


Tensiunea arterial ă scăzută S im p to m e le tip ic e p e n tru te n s iu n eăa sacăz rteuria ăt l su n
t o b o s e a la p e r m aă,n esnet n zţiile a de am ţe ea ăl , p a lp ita ţiile şi d ific uăltţi le d e c o n c
e n tra re . O bserva ţie: T e n s iu n e a a rte ăriap lo a te fi ât a t d e s ăc zu tă, în cât cre ie ru lăsn
u m ai fie irig at su fic ie n t.

U rm a re a e s te a d e s eşin a u le l, a tu n c ân i cd s u n ţite •p le c a şi t vă rid ic ţai b ru s c . A s


tfe l d e p ro b le m e s u n t tra ta te c u a ju to ru l m e d ic a m e n te lo r. T e n s iuşte n e, ad
acrre p o t •păre a e fe c te s e c u n d a re . T e h n ic a S h ia ts u a p a re c a o •ite rn a tiv ă sau o
m ăs u ră s u p lim e n ta ă. r T ratare : fm ff y*

'"•• scv

"V*

"""

^*s^

*^

^"^Slill^ îW^|ţ*' 5*1^*3^5'W'''*' ~^''*$ l**"

E x isăt p a tru p u n c te S h ia ts u p e o lin ieă vîne rtic a l m ijlo c u l re g iu n ii o c c ip ita le . P r


im u l p u ăn c la t s e a fl tre c e re a âtu g lu i s p re c a p . A l d o ile a p u n c în t exact m ijlo c u l
re g iu n ii o c c ip ita le , ia r c, emlealai lte s u s , la tre i li'iţim i d e d e g e t. F ie ca re p u n c t
văsa a fit pa up te rn ic tim p i le tre i s e c u n d e c u a m b e le d e g e te şe m zijlo a te cii uan u l
pes te c eăla l lt. U n a lt p u n c t săe laa flju măta te a lin ie i ntre u m e şi ri p re lu n g ire aâtuglu
i. S e v a ăs a pa m o d e ra t imp d e tre i s e c u nînd ea m b e leărţi. p

ftî

M a sa ju ămădu lt itor

Punct S hia tsu între um erişi gât Punct Shiatsu în regiunea occipital ă

112

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu


G re ţaa A d e s e a e fe c te le s e c u n d a re a leălătou nriie i s ec co n c re tiz eăa în z tr-o a
feţiuc n e : ău r l d e ălăto c rie , m a n ife s ta t p rin s e n zţia a d e ăur şi g re ţaă. M a i d e p a rte
p oăre t aap a g itaţia , n e rv o z ita te a s a u c h ia rţii sdeen ztea aă.m T e h n ic a S h ia ts u p ro
p u n e o tra ta reă şis im v eprific l ă. at Tratare:

A păs aţi p u te rn ic c u d e g e te le mşe ijloz caiitea udn p e s te a ltu l p e n tru tre i s eînc
upnudnec tu l S h ia tslaut a f p e c e aă f la tre c e re a d in tre ât s gp re c a p . A în p oaiin ta ţi p
uţin s p re e x te rio r p e n tru a tra ta tre i p u n c te a fla te , u n u l su b a ltu l, p e m a rg in e a e
xătea rio m aşucr h iu lu i d in s p a te a l gâtu lu i. Aăs p aţi p u te rn ic , to t p e n tru tre i s e c u n
de,

P u n c te S h ia ts u p eă c e a f

113

M a s a juămăd l t uito r

B ronşita

B ro n h iile s u n t i mraicm ificţiia în pămân l i, c a re d u c s p re tra h e e . L a n iv e lu l c e le i d e


-a p a tra v e rte b re d in z o n a p ie p tu lu i, tra h e e aîm spea rteîn d o ău ra m u ri, c a re ânlad
ru l lo r s e s cin d ză e a c o n tin u uână p la b ro n h ii. în in te rio ru l c e lo r m a i m ic i ra m u ri,
şi anlvu emoite le , a re lo c s c h im b u l d in tre şio x aigzeont. ân S g e le e limă in a zo tuşil p re
ia o xig e n ul. In fl a m a r e a m u c o a s e lo r b r o n h iil o r ştes e n u m e b ro nşită. S e ma n
ife să t p rin tu s e , re sţiep irad u re roă,a s d u re re d e ca şi pfe bră. O b se rva ţie :

B ro nşita p o a te a v e a m a i m u lte, în cauze c a z u l tu s e i a le rg ic e d e e x e m p lu , păru o


lel n u l, p d e a n im a le , d iv e rs e m iro şi spurarifu l c o n d u c la in f la m a r e a m u c o a s e
lo r , r e s p e c t iv Şila t u s e . t uşe a f u m ăt o r ilo r e s t e o făo rdme b r oşită. n F u m u l in h
a la tă irit m u c o a s e le . Tratare:

L a n iv e lu l c e le i d e -a p a tra c o a s te d eu l1s u s , s te rn a re o măicn dci ătu ră. P u teţi găs


i p u n c tu l dăancu măraţi d e su b âtg în p s p a tru co a s te .

114

V in d e c a re a c u a ju to ru l tehhiantsicu ii S

P u n c te S h iaîn ts uc a z u l b ro şite ni

în acest lo, cpie lea se va şca m i în su sşi-n jo s d e do uăzeci de ori. R epţieta exerci ţiul d e cin ci
o ri p e zi. D u pă tratarea pun ctului d e pe stern , ordine a celorla lte p u n c te tre b u ie re s p ăe
cctau t e x a c tita te în:tâi la gât, a p o i sub ste rn . 115

M a sa ju lăm t ăd u ito,r j

P u n c te S h ia ts în uc a zu l b ro şite n i

116

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u T ra ta re :

iin ile v o r fişeaz a te p e âtg în aşa U T în cât d e g e te le ăs s te a d ire c t p e u re c h e . ţiF odloe


sg ie tu l m a re la n iv elu l la rin gîn e luai.m b e leărţi p s e v a c ioănc i c u p re s iu n e joă,a sd e
jo sîn su s d e -a lu n g âtu u l glu i. R e p e tţai a c e s t e x e ţir cu i d e t r e i o r i pie. ^z U ltim u l
p u n c t s eă adflir e c t s u b s t eşir nîn c h e ie e xe rciţiu l ziln ic d e tratare . T rata re:

D a că simţiţi c ev a c hia r suţebsu tu l m o a le d e s u b s te rn , cioănc iţi c u b u ricu l d eg e tulu


i d e c in ci ân o rid, la r tot de trei ori pe zi. .ţ. în u rm a tra ăriit re g u la te re z u lta te le n în u
târz vo ria să apară.

D iarea A b ia âcn d su feţiri d e d iare e , co ştien n tiza ţi e fe ctu l p e ca reîl are s ta re a in te stin
u lu i a su p ra p sihicu lu i. E ste fo a rte im po rtan tăsaveţi o dige stieănătoas s ă. Trata re :

P riml up u n c t S h ia ts u s eă în a fla dân c ti u ra dntre i p a r te a in te r ioă aar g le z n eşii


călcâi. Se ifn c e p e c u p ic io ru l ân s t g . A ăps aţi p u te rn icîn a c e l p uănR e p e^t e xe rcţiu i
l p e n tru p icio ru l dt. re A p o i traţitap u n c tu l 117

M a s a j uălmtă d u i t o r p e p a r te a in teă r aio ag ra m b e i e x a c t la m ijloţec ui ld dinistre


ta n p a r te a in te ăr ioaa gr le z n ej ig es n u n c h i. P e n tr u a cşee a- s ta , a z ati-vă în aşa feînl
cât d in p oţiaz i a p le cîna at in teă sp u teţi a tin g e a c e s te dăopuu n c te s im u lta n c u aâin
m bi.e Aleăsp aţi m până cân d a p a re d u re re a . P e n tru uăto rmru l p u n şe c t zaaţi u n p ic
io r p e sălalt. te c e l A păs aţi c u d e g e tu l mşi acre u aătăto r r u l p ie le a d in tr e d e g e tu l
m a reşj d e g e tu l uăto rmr d e la p icşi iomrşci aţi tim p d e tre iz e c i d e s e c u n dînec o foşi-n
c aoce .în tâi p ic io ruân l sgt , a p o i p ic io ru l d re p t

P u n c te S htsiau în c a z u l d ia re ii

Tratare:

în c o n tin u a re v a fi ătrao ta în tre t a ăg lin ie d e p u n c te c e în c e p e d e, la d e g e tu l m


aşir es eîn tin d e p e a până la c o t. C u b u ric e le d e g e te lo rând ae clae amlaă;lt va e xe rcita
o p re s iu n e d e in te n s ita, tim te m p eddeie z«= se cun d e . S e tra teă amân z a sân t gă, a p
o i m ân a d re a p t 118

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u P riv in d p u n c te le tra taână te pa c u m , ţia


o b s e rv a t p ro b a b il ăc te h n ic a S h ia ts u a re e fe c te d e laţă. d is ta n P u n c te le S h ia
tsu n u ăs s ee sc g în im e d ia ta a p ro p ie re a o rg a ne lo r a su pra ărocra a u e fec t. T ratare:

U ltim u l p u n c t im p o rta n t ăs ep ea flin te s tin . C io căn iţi c u d e g e te le la o pă amlma i jo


s d e o m b ilic. A stfe l stim uţilaactivita te a intestinu luţire. i su b

P u n cte S h ia tsu în c az u l d ia re ii

119

M a s a juăl mt ăd u ito r

Răc e a la B o a la c a re a p a re c e l m a i d e săceesatela , r c u s im p to m ele tipice ăguşe : r a


ăl , d u re riîn gât, strănu t, tu se , fe b ăr , d u re ri d e caşip d e m e m b re . S ta re a g eăne ste ra
l p roastă. M uţli oa m e niîşi d au se a m a, d in e xpţă, e rieînn ce p e rio aăd s u n t m a i e xp şi
up e rico lu lu i d e ăca i.r-C u p a tru până la şa se săp tămân i în a inte d e a n otim pu l critic,
treb u ie în ce p ut tra ta m e n tu l pre ve şi nretivg ula t S h ia tsu . O b serva ţie: Răc e a la a p a
re c a re z u ltaădt ea rii l s ce n e rg iilo r. Tratare:

P r im e le p u n c te s eă ap fle p a r te a nd faţi i a gâtu lu i. C ioănc iţi sim u lta n cu b u rice le d e


g de e te-olo r p a rteşi d e a lta a g la n d e i tiro id e tim p ăze d e cdi odue secunde. U rmăto ru l
p u nct se tratea ă înzca zu l d iverse lo r fo rm e d e bo al ă. Tratare: 120

C ioc T B I W i lla tn c u aătăto r a r ei de aproxim ativ ze ce o ri. U nu l dintre d e fe e ste elib era
rea ărilo n r.

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts uc a z d eăcre aăl

T ratare:

P e n tru tra ta re a ăto u rm ru lu i p u n c şe t, zaaţi mân a pe um ăru l o p u s . D e g e tu l m a re


tre ă bs ue iea fle s la p r e lu n g ir e aâtuglu,i ia r d e g e tu l m ic la aţiar tic u la u măru lu.i B u
ric u l d e g e tu lu i m ijlo c iuă îns e p au fln c tu l Co re c t. S e a pă apsu te rn ic c u d e g
eşiteslee d e p la s eă a z iele a în c o a c şi-nc e o ol d e z e c e o ri. A p o i s e tra teă aczeăla l lt u
m ăr.
121

M a s a juălmtăd u ito r

P u n c te S htsiau în c a z d eăcre ală

U n a lt p u n c t săepaefla b d o m e n . Tratare:

P a lpţia c u d e g e te le s teînrnjosu ^u l b s te ,rnla a p xro m a tiv d o i ce n tim e tri, se ă


pauptearns ic cu d e g e te le d e tre i o ri. 122

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia în ts uc a z d eăcre aăl

P o a te aăre p a o s e n ţie z a d e d u re re . Tşi,o tun u s e v a în u nţa la aăs p a re a re g uălaat a


c e s tu i p u, ndc et o a re c e stfel s e în tăreşte re z is teţan. 123

M a s a ju ăl m t ăd u ito r Tratare: j4

%*f

U ltim e le p u n c te săe paefl m âin i. D eărtaţi p d e g e te le . C u d e g e tu l şim a ăre r tăto r d


e la c e aăla lt mână a păs aţi d o s u l p a lmşie ip o d u l p a lmîne i a c e şi la tim p . Aăs p aţi p u
te rn ic d e c in c, la i o fie ri c a re A c e s te p u n c te tre b u ie a c tiv a te înd intimtim ,p p a s tfe
l p re v e n in-sdeuăr ce a la .

P u n c te hiatsu S în c az d eăcr e aăl

124

V indecarea cu ajutorul tehnicii S hiatsu

O bo se ala

D e re gă,u l o b o s e a la ă fizşiic p s ihăic c o n d u c e la d e c laşan re a u n u i m e c a n is m c a


re s ăe mn ne av le o iaa z d e oă dşi, ih nîn a c e la şi tim p, e s te u n s e m n a l dţioe naatereîm n
p o triv a s u p raării. s o lic it O b s e r vţie a: D a că o b o s e a la e s te ă dşită e p p rin foţar v o in
ţe i, c o rp u l a p e le ă alaz re z e rv e le d e e n e rg ie . A s tfe l, tim p u l n e c e s a r p e n tru re
fa c e re ăreşte se m .

E xerc ţiiile S h ia ts u n u tre b u ie e fe c tu a teărip fa e nztru e le a m n e c e s a re re fa c e rii. T


e h n ic a S h iaă te în uc as ez ualărilo pslic t r de o b o s eăa lc a u z a te d e dărei r evgelg e ta tiv
e s a u h o rm o n a le s a u d a to r a te d e e x e m p lu lip s e i d e c h e şi f, dlipe sz eg iu sdtu e lu
i m o tivţie a. Tratare:

C u d e g e tu l mşiacr ue aătăto r r u l s e v aăsaap fie c a re Ue g e t d e la p ic io r u l d r e p t p e


p a r ăteşia peex te p ar io r tea ar in te rioă,a rîn tre i p u n c te . U n a lt p u n c t să e e xaaflcînt
m ijlo cînu lc h e ie tu r ii p ic io r u luşii, s e v a ăs a pa d e tre i oâte r i ctr e i s e c u n d e . C u d e
g e te le m şe a r zi a te u nân u l găl c eăla l lt s e v aăsaap p e o lin ie d e s ăc ris d e p a tr u p u n
c te a fla teă, pd ee-a talulpn g u l b o ite i a c e s te ia . A lte tre i p u n c te ăspee ate fl n d o n u l
lule,i înce A h i pâr d e la ălcâi c şi până la t r e c e r e a t e n d o n u lu işcs hp iu r el m u 125

M a s a juălmtăd u it o r g a m b e i. M a i d e p ăs a rte im, tre g i p u n c te s u b a m b e le g le z n


e a le p ic io ru lu i. A c e s te a săs e av ourn ua lp dău cpeăla l lt o d aăt , tre i s e cu n d e . P e n
tr în u c e p u t s e tr aăt ec ao zm p le t p ic io r u l d r e p t , ia r a p o i s e tr e c e la ânc egl. s t

P u n cte Siats h u pe în c h e ie tu ra p ic io ru lu i

P u n c te S h ia ts u p e d e g e teşi p e ta lp ă

126

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Sh iatjB

P u n c te S htsiau p e te n d o n u l lu le i Aşih la i g le z n e

F e b ra A tu n c i ân c d a p a re , fe b ra e s te u n ăs ecme vna cn u e s teîn re g uă l c u co rp u l n


o s tru . O b s e rvţie a: F e b ra a ra ă tcă m e ta b o lis m u l c o rp u lu i s -a in te n s ific a t, ia r re
zţais te e snte la m a x im u m . A s tfe l s e p ro d u c e m a i ămcăld u lt u ăr .

A c e s te ăs m u ri d e a u toăra a pre a le c o rp uînludire p ta te îm p o triv a ăv o tru rilo r, vşilo


iru r s a u b a c te riilo r, n u tre b u ie re p rim a te p re m a tu r. D o a r ân a tudn in c i im c a s a u
c irc ţiau la sân g e lu i s u n t p e r ic lita te , s e reă c oluma ar enad d e m e d ic a m e n te . 127

M a s a juăl mt ăd u ito r T e m p e ra tu ra c o rp u luăs i soeam ăr c e l m a i b in ec tarel, tim p d


e tre i m in u te . O bserva ţie:

D iviza re a te m p e ra tu rilo r: • s u b 3 6 g r a d e C e ls iu s : te m p ă esruabtu r n orm al; • în


tre 3 6şi 3 7 g ra d e C e ls iu s : te m păe ra tu r n orm al ă; • în tre 3 7şi 3 8 g ra d e C e ls iu s : te
m păe ra tu r uşo r rid icaă;t • în tre 3 8şi 3 9 g ra d e C e ls iu s :ăfe mberd ie ; • în tre 3 9şi 4 0 g
ra d e C e ls iu s :ăfe mbarre ; • p e s t e 4 0 g r a d e C e l s i u să: ffoeabrrt e m are, p eric u loă.as

T e h n ic a S h ia ts u p o a te fiă aînp licc a zt d e feă,b r p e n tru a a te n u a e fe c te le c a re a


ăp acru o a cdea at s ta s e n z ţaia d e ău r , lip s a p o fte i dân e cma re , d u re ri d e c a p s a u o
b o s e ă. al T ra tare: A păs aţi p e p a r t e a e x t e ăr i oa abr r ţau id o it,ân l gă c o t. Aăs p aţi p
u te rn în ic a dân c itu ra c e le d oăuo a s e , tim p d e tre i s e ,cîn u ncdaez d e a p lic ţai a c e a
ăs tte h n ic ă d e t r e i o r i p ,e laz ai b raţe .

128

V indecarea cu ajutorul tehnicii S h iatsu

Puncte Shiatsu în caz de febră

P e n tr u a p u te a d o r m i m a i b in e ân a tu d na cv ţiie c fe b ăr , tra taţi p u n c tu l u ăto rm r.


Tratare:

D e părtaţi d e g e te le u n e ia dâin in i.mC u d e g fe tu îa re şi a ăr tăto ru l c e le ila lteâinmi a


ăps aţi d e c in c i o r câte tre i s e c u n în d e p u n c tu l d in tre d e g e tu l şjm a re a rătăto r. S e
v o r tra ta a m bâin e lei, mu n a d ău pce a laă,lt Puncte Shiatsu în caz de febră

129

M a s a juăl mt ăd u ito r U rmăto ru l p u n c t s e v a a c tiv a d e a s eînma in e ntee ad e cu lca re


.

P u n c te S htsiau în c a z d e feăb r

T ratare:

D in p oţia z i aşe z a t, p a lpţi ac o lo a n a v e rteăbîn ra l zo n a âtu g lu i s p re c a p . Cînh ia a


inr te d eădăcin r a ăpru lu i s e s im te c e a m a i d e s u s ă.v eArte păsbaţir uşo r în a c e l p u n c
t d e c in c i âte o ri cd o ău s e c u n d e . U rmăto a re le p u n c te S h ia ts u ă spee agfla mă,b p
e m uşc h ii g a m b eŞii. a c e a ăs t z o nă s e v a tra în taa in te d e cu lc a re . 130

Vindecarea cu ajutorul tehnicii S hiatsu Tratare: •*""*•

"f

Aşe z aţi u n p ic io r p e s teălac elt l a s tfeînl cât să a ju n gţie uşo r la g a m ă. b L a juăta m t e a


g a m ,b e i î c u p rin dţiem uşc h iu l c u ân m a şi a păs aţi uşo r, c a a tu n c i , cân d m a sţi,a d e
c in c i o ri, »
P u n cte S h ia ts în uc az d e feb ă r

U l t i m u l p u n c t t r în a t acta z d e f eă bsre v a a c t iv a d im in eţa, a la tre z ire . 131

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

P a l p ţai în c e pâ n d d e l a u r e c h i , d e - a l u n g u l rădăc in ii ăpru lu i,în d ireţia c c o lo a n


e i v e rte b ra le . tIm e d ia d u pă lo b u l u r e c h ii săe uanfl o s . D ău pa c e s t sor v eţi în tâl n i
o aân d c i t uă.r A pă s aţi p u t e r n i c c u b u r i c u l d e g e t e l o r d e c i n c iâtoer id co ău s e
c u n d e .aşDă ş î p e s te âte c v a m in u te ţiţi s im în că o p re s iu nîne a c lelo c" în s e a măncă
aţi găs it p u n c tu l c o re c t. A c e s te p u| n c te d e lân gă u re c h i s e v o r tra ta s im u lta n . f

P u n c te S htsiau în c a z d e feă b r

132

V in d e c a re a c u a jul to te hrun ic ii S h ia ts u Răg uşe a la E xistă m a i m u lte cau ze p


enăguşe tru r ală. S en za ţia d e z gârie re în gât şi p ie rd e re a vo c ii p o t fi re z uăce lta tulii,l r
sca rla tin ei,fted iriei sa u tu se i con vu lsive . S e po a te aju n ge la irita re a b ro n h iilo r, a n a s
u lu i, a fa şi rin dg e sluigi u r a coa rd elo r vo ca le. şi D adre te am aăgruşelii se p o ate a.yd ju r
la p ierd e re a vo cii. O b s e rvţie a: T e h n ic a S h ia ts u ă a ju îmtp o triv a tu tu ro r f o r m e lo
r d eăg uşe r a lă . T o tşui , d e r e g la r e a o rg a n ic ă s e v a tra ta dătre e c u n s p e c ia lis t. T
ra tare :

C u de ge te leătătoarei ar a le am beloâini r m p alpa ţi d e la n iv e lu lăru m lu i lu i A dma s p re


âgt în jo s . A c o lo un d e se a rcuşte ie gla n da tiroă,idîn im ed ia ta a pro p ie re , în p arte a d
reaă pşit p arte a ân st gă se a ăfl d ouă p u ncte . A păs aţi uşo r d e d oău o ri âc te tre i s e c u n
d e . G la n d a tiro idă e s te s e n sib ă. ilU rmăto a re le p u n cte s eă as ufl b prim ele . P a lp ţi
acu d e g e teîn le jo s, până cân d a ju n ge ţi la c la v ică. u l A ic i aăs p aţi m o d e ra t d e c in c i
âte o ri ctre i

133

M asajul tămăduitor

P u n cte S h ia tsu pâte g

O b s ervţie a: P u n c t u l d e p e ăc eeasf t e d i f i c i l d e lo c a liz a t, d e o a re c e n u e s te s e


n săs ib ail rela. a p S e a ăf l s u b l o c u l u nîn d ec e p e r e g i u n e a o c c ip it ă. a l C e l m a i b
inăs e iţig p u n c t u l dăa c a păs aţi uşo r c u m a i m u lte d e gîne te m ,o d e g a l, în tre a g a c
eă.a f

U n a lt p u n ct S h ia ts u e ste lo ca liza t p e p aţărteaa d in fa c o r p u lu i. A c e s ta v a fi tr şi


aîn ta t c a z u l a pţie a r i a lto r sim ptom e. 134

V in d e c a re a cjuutoa ru l te h n ic ii S uh ia ts

P u n c te S h ia ts u p eă c e a f Tratare:

P a lp aţi s ternu l în c efln f d e s u ^sc o lo'W fa rir term ină sternulîncepe o zon ă m oale şi
adâncă. Bazinul gastric aflat acolo se ăapas puternic de trei ori trei secunde. ||f O bserva ţie:

S e aşte a păt până cân d p e rs o a năg a uşită r tuşeşte . D aăc c o a r d e le v o c a le s u n t a fe c


ta te , tuşe a e s te m aăg i uşită. r D a ăc răg uşe a la e s te c o n dţio i n aăt p s ih ic s a u n e r v o
şe s , a tus uăn n o rm a, lîn a c e s t c a z , s e v a tra în cătau n p u n c t.

135

M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

în d oţii uşo r b ra ţu l, p e n tru a fo rm a ăo lac u t

c o t. A c o lo u n d e s e teă rm c uinta , p e p a rte a in te ă rio a ar c o tu lu i, s e ă aufln p u n c t s


e n s ib il ăslaa re a p. Aăsp aţi p u te rn ic a c e l p u n c t d e tre i o ri c o âte n s e ctre u tiv i , c s e
c u n d e , c u pân rind z c o tu l c u p a lm a , în a scât tfe l d e g e tu l m a re ă asju năg e x a c în t
a c e l p u n c t. S e v o r tra ta a m b e leâinmi c e l pţinu d e tre i o ri p e zîn i, ia c ar z d e ăr g uşe
aăl p u te rnă,ic şi m a i d e s .

136

P u n ct S h ia tsu în b az in u l g a stric

V in d e c a r e a c u a ju to r u l te h n ic ii S h ia ts u

: P u n c t S h ia ts u p eţ b ra

în tărire a mşc u h iu lu i in im ii M uşc h iu l in im ii e ste c e l m a i s o lic şc ita h i ta m l co u rp u


lu i. E l p o m p e aă zn eîn tre ru p tâns g eîn to t c o rpşiu la re gărijc a to a te o rg a n e leă sp rim
e aăs co x ig e nşi s u b s taţen n u tritiv e . U n o rg a n is mărăf o in im ă fu n ţcio n aăl n u a r p u
te a s u pţurai.v D ie e a c e e a , mţin e ne re a u n e i in im ănăto i s a s e e sşite m a i im p o rta ă.
n t D a r , d e r ăr e gile l o r g a n ic e p r e c u m in fa r c tu l, in fla m a r e a m uşc h iu lu i in im ii,
d isţiile fu n va c lv u le i ca rd ia ce s a u s p a s m e le n u p o t fi e lim in a te p rin te h n ic a S h ia
ts u . 137

M a s aulj tămăd u ito r O b s e rvţie a: Tratarea inim ii cu ajutorul tehnicii S hiatsu are o ac ţiune
preventiv ă, în sensul ăc îm piedică a p a rţia i b o lilo r d e inăimd a to r it ă în tăr irii acesteia , în
cazul bolilor deja existente, tehnica S hiatsu are efecte de com pletare a celorlalte tratam ente. D
urerile pot fi atenuate.

Puncte Shiatsu în bazinul gastric şi pe partea interioară a braţului

138

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n icuii S h ia ts Tratare:

P a lp ţai s te rn u l. A c o lo u n dţiţi e ţe s im s u tu l m o a le a l b a z in u lu i g a, s tric a păs aţi m


o d e ra t tim p d e tre i s e c u n d e . P a rte a in te ă rio a bara rţu lu i sânt g s e v a ăs a pa m a i
şuo r. în c e pţei d e la c oşit a păs aţi câte tre i s e c u n d e p e o lin ie c a re m în e rgseu s ătre c a
xlă.i A lte tre i p u n c te s e a ăfl p e o lin în ie tre a xăilşi c la v ică.u l A păs aţi m o d e ra t fie c a
re p u n c t tim p d e tre i s e c u n d e . ,'

R in ita a le rg ă ic R in ita a le rg ă ice s te u n a d in tre ţiua fe n ile c a le rg ic e c e l m a i d eîn s


tâln ite , m a i a le în stre a p rilie şi o c to m b rie . P o le n u l d in a e r p ro v ăo arec a ţcia a le
rgă.ic O bse rva ţie:

în c a z u l u n e i a le r g ii, c o r p u l e s t e m a i s e n s ib il la a n u m ite s uţeb .s ta R ne z is


teţan e s te s u p ra s o lic ita ă. t

S im p to m e le s u n t îno lăcchrim i ţai, n a sîn fu n d a t, d u re ri d e c taşi o s e n zţiea g e n e ra


ă dl e ău r . în c a z u l r in ite i a le r g ic e , te h n ic a S h ia ts u p o a te fi a p lic aăt c a măs u ăr d
e p re v e n ire . D e ă,rerin g uita l a le rg ă ic a p a r eîn f i e c a r e aînn a c e eşia p e r i o aă.d C u
p a t r u săp tămân i în a in te d e a c e aă,dînact e pţie tra ta re a S h ia ts u .

139
M a s a juăl mt ăd u ito r Tratare:

P rim lee d oău p u n c te s u n t lo c a liz a te . p e n a s P u n ţei d e g e tu l m aşirec e l aătăto r r


pţin u m a i jo s d e rădăc in a n a s u lu i, A c o lo u n d e s ta u o c h e la rii, pmea snţia sp u te rn
ic d e tre i o ri dăzo ue c i âpnă la tre iz e c i d e s e c u n d e . A p o i s e v a tra ta to t d e tre âtei
odrioăz uc e c i âpnă la tre iz e c i d e s e c u n d e p ie le a d şi in tre b u znaa s su p e rioă. ar M

P u n c te S htsiau în c a z u l g u tu ra iu lu i

U ltim e le dăo pu u n c te s e ăatofl t p e ţă, fa d a r s u n t d ific il d e lo c a liz a t. 140

V in d e ca re a c u a ju to ru l teShhnia icii ts u Tratare:

P a lp aţi cu d e g e teînle faţa u re ch ii, a co lo u n d e a r în ce p e fa vo ţii,ri d a ăc aţi a ve a o a


se m e n e a tu n so a re . M işcaţi p u te rn ic p ie le îna p u n c tu l se n sib il la ăsaare p, c a re s e
aă flu n d eîn c e p e o s uînl. a c e s t lo c freţi c a pielea d e trei ori, cin ână ci pla zece secun de .
C h ia r d aăc te h n ic a S h ia ts u e s te aăpînlic ap trim u l rân d c u ro l d e p re ve n ireă, şia ju
înt c a zu l g u tu ra iu lu i a cu t. S im p to m e le p o t fi a te n u a te . D a r n u p o ate fi vo rb a d
e o vind ecare rap ă.id

D u re rile d e ca p D u re rile d e c a p p o t a ve a m u lte ca u ze . C a e xe m p lu p u te m a m


inăce ti r a la , sto m a cu l d e ra n ja t, u n d in te b o ln a v, sch im ba re a vre m ii sau o ţie circu
delare glat ă. în cazul durerilor de cap, tehnica S hiatsu poate aduce alinare. Tratare:

P e o lin ie m e d ie p e p a rte a s uăpae rio a r !?, ca p u lu i* se a ăfl p a tru p u n c te , d eădăc la


rin a păru lu i până p uţin p e s te c re şte t. F ie c a re p u n c t v aăsfiaat pp u te rn ic d e trei ori
tim p de trei secunde. i 141

M a s jau l ăt măd u ito r

P u n c te S htsiau p e c a p

S p a s m e le m u s c u la re S p a s m e le p o tăre a pa în p r in c ip iu la n iv în e lu trel g ii m u
scu la tu ri. O bserva ţie:

U n s p a s m e s te în coo rd a re in v o luănatamr uşc h ilo r.

S e p o a te m a n ife s ta pâc rinn iri z v s c u rte s a u treă-m u r tu ri d e d u ra ă. tE x isăt m a i m


u lte c a u z e c a re d u c la ţi$ a p a ri sp a sm e lo r: • L a bebelu şi sau copii deârst v ă foarte
mă,ic apar din cauza faptului ă ncu a u creierul suficient de zvolta t. • D in c a u z a o b o s e lii
şcmh ilo u ,r d u pă o m u năc s o lic ita nă,t p o t aăre p a s p a s m e le . • D in c a u z a c o n s u
m u lu i rid ic a t d eşi anlc icoootin ăl ( c o n s u m a r e a a c e s to r a p r e a d e s ) a p a r a d e s
e a sp a sm e. 142

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u •

••

D in c a u z a d eării re g cl irc uţie la i, m u s c u la tu ra s e c o n tra ă, c t a c e s t lu c ru ând du c


la mşoicra re a ca ntită ţii d e sub sta ţe nnu tritive care aju ngşch la m i. u D in c a u z a a e r u lu i
p re a r e c e , d e ân e x de m p lu c în o taţi în a pă re c e , s e p o t p ro d u c e s p a s m e . S c ia
tic a d u c e a d e s e a la s p a s m e mîn u s c u la re zo n a p icio a re lo r.

în to a te a c e s te c ,a te z uhrin ic a S h ia ts u p o a te fi d e a ju to r. Tratare:

A păs aţi p u te rn ic tim p d e z e c e s eînc up nu dn ec tu l c a re s e ăa fle x a c t la m ijlo c u l


dţeisi ta d in n tre g e n u n c h i şi b a z inîn, d ir eţia c o s u lu i c o a p s e i. P u n c te le d e p e , a
m b e le p icio a re se vo r tra ta sim u lta n . l

P u n c t S h ia ts u p e c o a pă s

14 3

M a s a ju ăl m t ăd u ito r P e ntru u rm ăto ru l ex e rci ţiu aşe zaţi-vă p e u n s ca u n p e m a rg in


e , a s tfe în lcât p a rte a p o s te rio ă a r co a p se iă sfie liberă. Tratare :

C u d e g e te le a m b e loâin r ima păsa t? s im u lta n o lin ie d e p u nc te caînc ree p e d e la şch


m u iu l d in s p a te le g e n u n c h iu luşii s e te rmăin la şe zu t. D is taţan d in tre p u n c te e ste
d e ăd olăuţim i d e d e g e t. ăs A paţi p u te rn ic în fie ca re p u n ct tim p d e tre i s e cu şch n d
eii. vo M ur relaxaţi.

P u n c te S htsu ia p e c o a pă s

Şi u rmătoa re le pu ncte se p ot tra ta dţia in pozi aşezat. 144

Vindecarea cujutorul a tehnicii Shiatsu Tratare:

A păs aţi p u te r n în ic ju r u l g e n u n c h iu lu i.^ D u r a t u n e i aăsări p e s te d e tre i s e c u n


de.

P u n c te S h ia ts u la g e n u n c h i

U ltim u l p u ,n ccat r e s e ăa flla c a p , in fluţeeanză u n p u n ctîn d e părta t. Tratare:


P e p a rte a d in s p a te a c a p u lu ţi i,c up am ân lp a z o n a c e a m a i d in s p a te . A c e s t p u
n c t S h ia ts u n u e s te s e n s ib il la ăsa pa re şi , d e a c e e a e s te d ific il d e lo c a liz a t. P e n
tru la găs - i, tre b u ie tatra tă o z oăn m a iîn tin ăs . A tu n c i ânc d s im ţiţi o p re s iu nînefu n d
aă t în re g iu n e a o c c ip ita ă,lîn s e a măncă aţi găs it p u n c tu l re s p e c tiv .

145

M a s a juăl mt ăd u ito r

P u n c t S htsiau p e c a p

( D e re gări l a le fic a tu lu i f F ica tu l se ăaînfl p a rte a d reăa su p t s,în zon a sto m lu a cu i, s u


bd ia fra g ăm. E l a re tre i fuţiinim c p o rta n te înddee p lin it: • în fic a t s e p ro d u c e
ullicbhilia id r, c a r e e s te a c u m u la în t v e z ic u la b ă, iliaînr fu nţie c d e n e c eăsţi it, a c e s
t lic h id e s t e e lib în ein r atet s t in , u n d e e s t e n e c e s a r p e n tru d ig e raăsreima ilo g r r.
• Sân g e le c a re c irc ă purin l o rg a n is m e s te filtra t d e fic a t a tu n cân i cd s eîn to a rc e s p
re ă. in im T o x in e le s u n tăsl a teîn fic a t. • F ic a tu l e s te c e l m a i „re m az re e rv o" dr e g
lu c o g e n G lu c o g e n u l e s te fo lo s itşcd he i m p eun tru a p u te a fu n cţio n a , ăd e n e r
g ,ieîn fic a t, a c eăa es tn e r g ie

146

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u e s t e oţin b u ăt din z a ăr h u l p e c a rîle c o


ţnin e mân c a re a n o aă.s trD a ăc e s te n e c e ăs aor a n u mă it ca ntita te d e cog g lue n ,
ficatu l o e lib eăreînaz sân g e. D in c e le e x p lic a te i sm u sa s e o b săe că r v o d e r e g la re a
fic a tu lu i a re e fe c te g ra v e înatre s u gp uralu i o rg a n is m . O bserva ţie:

U n a d i n t r e aţiuf enci le c a r e a p a r m a i d e s e s t e h e p a t i t a . S im p t o m e l e s u n t l
i p s a pân o fct ae ri e d, e m a b s e ţa n s c a u n u lu i, ţa g r, eîna t u n e c a r e a la c u l o a r e a
u r in e i,în gălb e n ir e a o c h ilo şi ra p ie lii. U r m a r e a u n e i h e p a t it e p o a t e f i oă,c oir
oa ztrfoie h e p a tă.ic O a ltă a fe ţciu n e e s te c o n g e s tia hă,e în p aatic cest caz, sân g e le s e
b lo c hă eîna zfic a t, p e n tru ă incim a n u şeşte re u să p re iaşi să trim ăit m a i d e p a rte ân gs
e le c a re v in e d in s p re fic a t. S to m a c uba l slo ene a ză. C e a m ai dîn estâln ită a fecţiu n e
este d ereg larea ficatu lu i prin alcooŞi,l. în acest caz , se aju nge adesea laă.ciroz

P u n c te S h iats u

în c a z u l a fe ţiuc n ilo r la fic at

14 7
M as aju ăl m t ăd u ito r în c a z u l tu tu ro r a c e s to ţiu r anfei, ctra ta re a tre b uăie s s e re a
liz e z e dătre e c u n s p e c ia lis t. T e h n ic a S h ia ts u a cţio n e aăz c a o c o m p le ta re a tra ta
m e n tu lu i m e d ic a l. T ratare:

P e părţile in te rio a re a le g a m b e loar aspăs e va p u t e r n ic c u d e g eînt ut rl- u n p u n c t a


f la t e în x at rcet g le z nă şi g e n u n c h i, d e ăd o ur i p e z i, d e z e ci,e o r c o n s e c u tiv . A m
b e le p ic io a re v o r fi tra ta te s im u lta n .

U r măto a re le p u n c te s ăe paefl to ra c e . P aţilpi a c e a m a i d e jo s c ăo acătr s t e in te r io


ru l c o rp u lu âni.d C a ju n g ţie la c aăt p , t r e cţie la c o a s t a s u p e ră,ioîn arj a c e a săt z o
nă s e v a aăs p a uşo r, în m o d re g u,lad te a- ", lu n g uîn l tre g ii zileâte c tre i se cu n d e . f P e
n tru tra ta re a u ltim e loăr pduonuc te e s te n e v o ie d e în că o p e rso aă.n T ratare:

N u măraţi în c e pân d d e s u, sp e s p a,tec o a s te,le în tre c o a s ta năru u ml n oău şi c o a s ta


n uăru m l zece se a flă a ce ste p u n c te ân, găl co lo a n a ve rte ă. b raDl e tre i o ri p e z i aăs p
aţi uşo r d e tre i o riâtec tre i s e c u n d e .

Vindecarea cu ajutorul tehnicii Shiatsu

P u n cteS h iats uîn cazu l a fec ţiu n ilorla flw rt

149

M a sa ju ămăd l t u ito r

P u n c te S h ia tsu în c azu l a fe ţiuc n ilo r laea(lt

150

V indecarea cu ajutoru l tehnicii Shiatsu

Sân g e ra re a n aăz a l Sâng erare a n a ză aal p a re n u n u m a i ân a tud năvc ilocvţii la n a s , d


şia r d in c aău că z m o d ific ările d e s că udrtu raă td in in te rio ru l c o rp u lu i s p a rg şo av re
in ile sţiri u bd in n a s . A id p u te m a m in ti d e m o d ificări b ru şte a le v re m ii, o s c h im b a
re s u fle te a s c a s a u o m o d ific a re d ra s tic ă a a lim eţie n ta i. Şi o te n s iu n e aărtep
eriarml a n e n t rid ă ic a t s u p ra s o ălicvite n e le sţiriu bd in n a s . C e l m a i im p o rta n t p u
n c t S h ia ts u tra taîm t p o triv âng a s erării n a z a le s ăe laa flc eă.a f Tratare :

ţrn. j,. , *•>'

P a lpţia c u d e g e te le v e r te b r aă înc ec er vân picda l d *in s p a teîn s u s . L a tre c e r e a d


in ă şit rec ra c enaiuf s eă ua nfl o s uşo r p ro e m in e n t. C u d ătăto e g e tu r m l şcai aţir c u fo
ţăr p ie le a d in z o n a o s uână lu i, cân p d âSn g e ra re a s e şte o p. reS im u lta n tr a t aţi c u c
e aălamână lt u n p u n c t a fla t s u b s t eţi r n . P a lp a s te rn u l. A c o lo înu cn ed pe ţe e s u tu
l m o a leăs, aţia pp o tr iv it d e ta r e c u ătăto a r r u şil m ijlo c iu l.ăsAa pr e a tr e b uă iea ibăs
lo c a tu n c ân i cd ţai a tin s c e l m ân a i ca pd u n c t a l ării. e x p ir

\ P un ct S hiatsu pe ăceaf

15 1

M asajulăm t ăduito r

* r rf c !« , ,

5* ftJ T l» î

rft P u n c t hia S ts uîn b a zin u l g a s tric

P e n tru p re v e n ire , a tuânndc i vci s eîn tâm păl să sân g e raţi d e s , u rm ăto a re le p u n c te
s u n t im p o rta n te . P e n tru tra ta re e s te n e v o ieîn căd eo p e rs o ă, a nd e o a re c e p u n
c te le s e a ăfl p e s p a te .

152

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

P u n c te S h ia ts u p e c o lo a n a văe rte b ra l

T ratare:

în z o n a to r a c e lu i s e ăm ao s elina ie z v e răticdael p u n c te p e c o lo a n a v eă rte în tre b


raul m eşirip u n c tu l u n d e s e te rm in ă c o a s te le . ăD as ce tra teăa dz e mi am u lte o ri a c
e a z otră, te n d ţa in d e aâns g e ra e s te reă,d înu stre p u n c te s e v a lăs a o d is ta ţă nd e d
oăulă ţi m i d e d e g e t. F ie c a re p u n c t s e v a a păs a p u te rn ic tim p d e tre i s e c u n d e .
153

M a s a juăl mt ăd u ito r In so m n ia U n so m nănăto s s e ste im p o rta n t, p eînn tru c h eaia z


iu a în linşte i şi co n ce n tra re . O ricin e şte c u nco o an se cin ţe le fa p tu lu i că n u d o rm im
su ficie n t: oăb po eserma la n eă,n tlip saăbr dării. P e n tru o re g e n e ra re ă ab ucnre ie ru lu i
irig a re a c u sân g e tre b u ieă fie s s u fic ieă.n tS h ia ts u e s te m ijlo c u l id e a l d e a oţine b o
irig a re s u fică.ie n t T rata re:
P e p a rte a d in s p a te a c a p u lu i,ă speu te a prnaics tim p d e tre i s e c u n d e , c u d e g e te
leşemz aijlo te cuiinau l p e s te a ltu , ul n p u n c t a fla t la tre c e re a âtd ins ptre re g c a p . P
eânl gă a c e a s ta sînetin d p ic io a reşi les e mşcă i d e g e te leîn faţă şi a p o în i s p a te , cât d e
m u lt p o s ib il. A s tfe l s e s tim uăleflu a zx u l d eânsg eîn pic io a re .

P u n c t S h ia ts u p eă c e a f

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h n ic ii S h ia ts u

A m eţe lile A m eţe lile p o t ăre a p a d in c a u z a u n e i cţiiircp urolaa s te , a u n e i irita ţii a la


b irin tu lu i d in u re c h e a ăinstea urioaa ru n e i p a ra liz ii e re d ita re şc a hmilou r o c h iu lu i.
în c a z u l u n u i a c c e s a c u t ţe d eaăla, mteeh n ic a S h ia ts u v in eîn a ju to r c u tra ta re a u
n u i p u n c t.

l 15 5

P un ct S hiatsu în caz d e a mţeal eă

M a s jau l ăt măd u ito r

P u n c te S htsiau în c a z d e a ţe m aeăl '

T ra ta re :

L a o d i s tţaănd e d oău lă ţi m i d e d e g e t , s u b fo m b ilic , ăs a paţi c u u n g h ia d e z e c e o


ri. P e n tru u n tra ta m e n t dăedluu ra n ăgt tre b u ie a c tiv a te m a i m u lte p u n c te .

156

V in d e c a re a c u a ju to ru l te h ntm ic ii S h ia T ratare:

S e tra te ăa zd e tre i o ri p ,edzei jo sîn s u s , o lin i d e p u n c t e p e a n ţe t e lber ad r e pşit s ât


n g , li n ie în c e p e la d e g e tu lşimsic e te rmăinla c o t. U r măt o r u l p u n c t s eă ap fel f ţaă,
în a p r o p i e r e a s p rân c e n e lo r.

P u n c te S ts h ia u în c a z d e aţemaeăl

T ra ta re :

" -'Se m a s e ăa zc u b u r ic u l d e g e tu lu i m ijlo c iu u n p u n c t a fla t e x a c t ălaţi moe l d e


d e g e t d e ea s u p r c a pătu lu i in te rio r a lânscper n!e; s e m a s eăa zs im u lta n p u n c te le
d e d e a s u p ra a m bâne lo c er nsep.r

157

M asajul tămăduitor D u re rile d e dţi in T ra ta re a cu a ju to ru l te h n icii ia tsuS ha juă t ra p id


la a te nu a rea du re rilo r dţi. e dDine a se m e n e a, p o ate fi aă p lica t ca măs u ră p re v e n tiv
ă. V izita re a u n u i d e n tis t n u m a i a p a re ca înfricoş ătoare. ,*

P u n c t S h ia ts în uc a z d e d u re ri dţie d in

A păs aţi p u te rn ic c u u n g h ia d e g e tu lu i m a re u n p u n c t p e d e g e tuătăto l a r r, a fla


ân t l gă p a tu l u n g h ie i. A c e s t p u n c t reţioa cn e a ăz la a păs a re . P a lpţi apână jn d
simţiţi d u re re a d atoărat p re siu n ii. B ineînţe le s ăc teh nica S hiatsu nu p oa te fi considerata
u n în lo cu ito r a l tra ta m e n tu lu i a p lic a t d e d e n tis t. N u p o a te vind e c a dţii, in d a r p
o a te aju ta la re d u ce re a d u rerilo r a cu te

INDICE

Ifcm e teilel rAn te b ra ţu l A s tm u l B a za cra n iu i lu

1 55 77 96 2 2,57

Bărb ia B ro nşita

3 5,89 114

Coafa

wcdla

CD

Comments
About | Terms | Privacy | Copyright | Contact

Copyright © 2017 KUPDF Inc.