Sunteți pe pagina 1din 4
DEPUTAT IN PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA (MD-2073, Chisinau, bd. Stefan cel Mare si Sfint 105 wwwparlament.nd SY mac ws — 2D Biroul Permanent al Parlamentului Republicii Moldova in conformitate cu prevederile art, 73 din Constitutie si art. 47 din Regulamentul Parlamentului, se inainteaza cu titlu de initiativa legislativa proiectul de lege pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medical nr.1585/1998. Anexa: ames ere ‘SeoRBTARATUL PaRcAMENTULDT . REPUBLICN MOLDOVA 1. Proiectul de lege. D fo mae be 2. Nota informativa la proiectul de lege. Cp pinemereneer Deputat in Parlament: Proiect LEGE pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenti medicali nr.1585/1998 Parlamentul adopta prezenta lege ordinara. Art — Articolul 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten{a medical nr.1585/1998 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.38-39/280 din 30.04.1998) se completeaza cu un aliniat nou, alin.(1') cu urmatorul continut: 1. (1) Prin derogare de la prevederile alin(1), fondul de dezvottare si modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale se constituie doar din mijloacele transferate de la bugetul de stat cu destinatie special previizute in acest scop. Art.II —Guvernul pind la finele anului 2018 va aduce actele sale normative in concordanti cu modificitile la prezenta lege. Art II —Alin.(1') se pune in aplicare incepind cu 01.01.2019. PRESEDINTELE PARLAMERNTULUL NOTA INFORMATIVA la proiectul de lege pentru completarea articolului 16 din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asisten{a medicala nr. 1585/1998 Proiectul de lege este inaintat cu scopul de a completa articolul 16 cu un aliniat nou (I') cu privire la modalitatea de acumulare a mijloacelor financiare in fondul de dezvoltare si modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, care a fost constituit in temeiul Legii nr.186/2010 pentru modificarea si completarea unor acte legislative. La momentul constituirii fondului de dezvoltare si modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, necesitatea si menirea acestuia era de a contribui la dezvoltarea bazei tehnico-materiale a institujiilor medico-sanitare publice si dotarea acestora cu dispozitive medicale. Legislativul a adoptat Legea nr.186 din 15.07.2010 ca fiind o masuri temporard cu remarca de a reveni peste 0 perioadi de timp pentru a abroga prevederile ce tin de fondul de dezvoltare si modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Considerim oportun momentul de a modifica modalitatea de acumulare a mijloacelor financiare in fondul de dezvoltare gi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale si de a completa Legea nr.1585/1998 cu privire la asigurarea obligatoric de asistengi medical cu un aliniat nou (1') la articolul 16. in conformitate cu Legea de baza, asigurarea obligatorie de asistenti medicala reprezinté un sistem autonom garantat de stat de protectie financiara a populatiei in domeniul ocrotirii snatatii prin constituirea, pe principii de solidaritate, din contul primelor de asigurare, a unor fonduri binesti destinate pentru acoperirea cheltuielilor de tratare a stirilor conditionate de survenirea evenimentelor asigurate (maladie sau afectiune). Astfel, acumularea mijloacelor financiare in fondul de dezvoltare gi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale din primele in coti procentuali si primele in suma fixd incasate, contravine principiilor generale de asigurare obligatorie de asistenfi medicala. Totodata, avind in vedere ci in Legea FAOAM pe anul 2018 la fondul de dezvoltare si modemnizare a prestatorilor publici de servicii medicale a fost aprobat& suma de 30,0 mil lei in rezultat fiind realizate unele actiuni, si anume: au fost stabilite prioritafile de utilizare a acestor mijloace; a fost organizat concursul de proiecte investitionale si au fost incheiate contracte cu institutiile medico-sanitare publice (IMSP) cistigdtoare. Totodati, IMSP respective au incheiat contracte de achizitii cu antreprenori/furnizori in baza cArora gi-au asumat anumite obligatii. Prin urmare, excluderea acestor prevederi in cursul anului 2018 ar avea un impact negativ atit in privinta obligatillor de finanjare asumate de citre CNAM cit si a obligatiilor de plata asumate de citre IMSP conform contractelor incheiate. Reiesind din cele expuse, se propune punerea in aplicare a proiectului de lege incepind cu 01.01.2019 iar pind la finele anului 2018 Guvernul va aduce actele sale normative in concordanfa cu modificatile la prezenta lege. Din momentul adoptarii prezentei legi, in fondul de dezvoltare si modernizare a Prestatorilor publici de servicii medicale vor fi acumulate mijloace financiare doar din contul transferurilor de la bugetul de stat cu destinatie special prevazute in acest Scop. Deputati in Parlament: be yfodort