Sunteți pe pagina 1din 6

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile şi la serviciile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile instrucţiunilor pentru ofertanţi (IPO). În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile de mai jos vor prevala asupra prevederilor din IPO.

1. Dispoziţii generale

Nr.

Rubrica

Datele Autorităţii Contractante/Organizatorului procedurii

 

Autoritatea

 

1.1.

contractantă/Organizatorul

I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC

procedurii:

   

LUCRĂRI DE REPARAŢIE A CORIDORULUI

1.2.

Obiectul achiziţiei:

ETAJULUI II A CLADIRII IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA

1.3.

Numărul procedurii:

18/03081

1.4.

Tipul obiectului de achiziţie:

Cerere a ofertelor de preţuri

1.5.

Codul CPV:

45210000-2

 

Numărul şi data

 

1.6.

Buletinului Achiziţiilor Publice:

59 din 27.07.2018

1.7.

Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici:

Surse speciale

1.8.

Administratorul alocaţiilor bugetare:

IMSP”Centrul de Sănătate Drochia „A. Manziuc”

 

Plăţi/mijloace financiare

 

1.9.

din partea partenerului de dezvoltare:

Nu se utilizează

 

Denumirea

 

1.10.

cumpărătorului:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,

1.11.

Destinatarul:

IMSP Centrul de Sănătate Drochia „A.Manziuc”,

1.12.

Limba de comunicare:

De stat

1.13.

Pentru clarificarea documentelor de atribuire, adresa autorităţii contractante este:

Adresa: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1 Tel: 25222788 Fax: 25222788 E-mail: cs.drochia@ms.md Persoana de contact: BUGA DIANA

 

Contract de achiziţie

 

1.14.

rezervat atelierelor protejate

     

Unitatea

 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Nr.

d/o

Cod CPV

Denumire Lucrări solicitate

de

măsură

Cantitatea

   

Reparatia et.II al cladirii

     

1

IMSP Centrul de Sanatate Drochia "A.Manziuc"

 

45210000-

     

conform caietului de sarcini

1.1

2

1. Coridor et.2

Bucată

1.00

 

45210000-

     

conform caietului de sarcini

1.2

2

2. Iluminat electric

Bucată

1.00

3. Criterii şi cerinţe de calificare

Nr.

Denumirea documentului/cerinţelor

Cerinţe suplimentare

Obl.

3.1

Oferta

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

3.2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

 

Certificat/Decizie de inregistrare a

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

 

3.3

intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

DA

3.4

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

 

Declaratie privind personalul de

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

 

3.5

specialitate propus pentru implementarea contractului

DA

3.6

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

 

Certificat de efectuare sistematică a

   

3.7

plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

DA

3.8

Avizul Inspecţiei pentru Supravegherea Tehnica

original sau copie (confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului).

DA

 

GARANTIA PENTRU OFERTA

in cuantum de 1% din valoarea ofertei fara TVA, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

 

3.9

scrisoare bancara sau transfer pe contul IMSP la data deschiderii ofertelor

DA

3.10

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cel puţin un contract avînd valoarea nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract

original , confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

DA

3.11

Raport financiar (pe baza datelor din

copie confirmată prin ştampila şi

DA

 

ultimul bilanţ).

semnătura ofertantului

 

3.12

Termenul de garantie a lucrarilor

nu mai mic de 24 luni din data receptionarii finale a lucrarilor - original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului.

DA

3.13

Recomandaţii despre îndeplinirea lucrărilor similare

original, în perioada anilor 2016-2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si de beneficiarul lucrarilor .

DA

3.14

Graficul de executare a lucrarilor

original, confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului . Din motivul specificului localului lucrarilor (se vor efectua in institutie medico sanitara publica , cu aglomeratie de pacienti si lucrul specific al medicilor) preferabil si recomandabil este grafic de executare a lucrarilor in a II -a jumatate a zilei , pentru respectarea securitatii pacientilor, inclusiv copiilor.Pentru evitarea cazurilor exceptionale si asigurarea securitatii pacientilor si a personalului institutiei, obiectul supus reparatiei va fi separat in 4 segmente. Lucrarea va incepe cu reparatia I-lui segment, pe perioada careia accesul la acest segment va fi blocat. La finisarea reparatiei I-lui segment, accesul va fi deschis, cu blocarea segmentului II , unde vor fi prelungite lucrarile. In acest mod, consecutiv, vor fi blocate toate cele IV segmente ale coridorului, pe perioada lucrarilor, pentru asigurarea securitatii pacientilor si evitarea cazurilor exceptionale. Lucrarile zgomotoase si complicate vor fi efectuate in a II-a jumatate a zilei .

DA

 

DECLARAŢIE privind conduita etică și

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

 

3.15

neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

DA

 

DECLARAŢIE de neîncadrare în

original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

 

3.16

situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire

DA

3.17

IMPUTERNICIRE

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

DA

3.18

SCRISOARE DE INAINTARE

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

DA

 

Garanţia de bună execuţie a contractului

garantie bancara sau transfer la cont - suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat si va reprezenta 10%. original, confirmată prin ştampila şi

 

3.19

(se va prezenta la data semnarii contractului )

DA

semnătura ofertantului
semnătura ofertantului

semnătura ofertantului

semnătura ofertantului

4. Pregătirea ofertelor

4.1

Oferte alternative:

Nu vor fi

   

Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a Formulare pentru depunerea ofertei sau Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

4.2

Garanţia pentru ofertă:

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Codul fiscal: 1008600001156 IBAN: MD38TRPCBZ518430A00261AA cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. 18/03081 din 09.08.2018"

4.3

Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de:

1.00% din valoarea ofertei fără TVA.

4.4

Ediţia aplicabilă a Incoterms şi termenii comerciali acceptaţi vor fi:

Nu se aplică, Incoterms 2013

4.5

Termenul de livrare/prestare/executare:

2 luni calendaristice

4.7

Metoda şi condiţiile de plată vor fi:

in termen de 10 zile bancare din data prezentarii facturii

4.8

Perioada valabilităţii ofertei va fi de:

30 zile

4.9

Ofertele în valută străină:

Nu se acceptă

5. Depunerea şi deschiderea ofertelor

 

Plicurile vor conţine

Cerere a ofertelor de preţuri nr. 18/03081 Pentru achiziţionarea de: LUCRĂRI DE REPARAŢIE A CORIDORULUI ETAJULUI II A CLADIRII IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA

5.1

următoarea informaţie suplimentară:

Autoritatea contractantă: I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC Adresa autorităţii contractante: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1 A nu se deschide înainte de: 09.08.2018 14:00

 

Pentru depunerea ofertelor,

Adresa: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str.

5.2

adresa autorităţii contractante/organizatorului

N. Testemiţeanu 4 bl. 1 Tel: 25222788

 

procedurii este:

Fax: 25222788 E-mail: cs.drochia@ms.md Data-limită pentru depunerea ofertelor este:

Data, Ora: 09.08.2018 14:00

   

Adresa: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str.

5.3

Deschiderea ofertelor va

avea loc la următoare adresă:

N. Testemiţeanu 4 bl. 1 Tel: 25222788 Data, Ora: 09.08.2018 14:00

6. Evaluarea şi compararea ofertelor

 

Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în:

Leu MD

6.1

Sursa ratei de schimb în scopul convertirii:

BNM

Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi:

09.08.2018

   

cel mai mic preţ pe tot lotul (obiectul se considera indivizibil si contractul se incheie pe tot obiectul ) şi

6.2

Modalitatea de efectuare a evaluării:

corespunderea cerinţelor, Cerinţele suplimentare care vor fi luate în consideraţie la evaluare: experienţa în domeniu nu mai mic de 5 ani, dotarea tehnică /profesională, capacitatea tehnico-materială

6.3

Factorii de evaluarea vor fi următorii:

Nu sunt

7. Adjudecarea contractului

 

Criteriul de evaluare

 

7.1

aplicat pentru adjudecarea contractului va fi:

Cel mai mic preţ

7.2

Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat)):

10.00%

   

Contractul va fi însoţit de o Garanţie de bună execuţie (emisă de o bancă comercială) conform formularului F 5.2 din secţiunea a 5-a Formulare de contract sau Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul

7.3

Garanţia de bună execuţie a contractului:

autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare:

Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat

   

Codul fiscal: 1008600001156 IBAN: MD38TRPCBZ518430A00261AA cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. 18/03081 din 09.08.2018"

 

Numărul maxim de zile pentru semnarea şi

 

7.5

prezentarea contractului către autoritatea contractantă:

10 zile

Conţinutul prezentei Fişe de date a achiziţiei este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informaţional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziţii confirmă corectitudinea conţinutului Fişei de date a achiziţiei, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru:

LOPATENCO EMILIA