Sunteți pe pagina 1din 3

ANUNȚ DE PARTICIPARE

la procedura de achiziție publică de tip CERERE A OFERTELOR DE PREŢURI

nr.

18/03081

din

27.07.2018

Denumirea autorităţii contractante:

Tip procedură achiziție:

Obiectul achiziției:

Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție:

I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC Cerere a ofertelor de preţuri LUCRĂRI DE REPARAŢIE A CORIDORULUI ETAJULUI II A CLADIRII IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA

45210000-2

Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice Nr.: 59 din 27.07.2018. "LUCRĂRI DE REPARAŢIE A CORIDORULUI ETAJULUI II A CLADIRII IMSP CENTRUL DE

În scopul achiziţionării

SANATATE DROCHIA " conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2018 este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Surse speciale

Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura privind

livrarea/prestarea/executarea următoarelor

Listă: Lucrări şi specificaţii tehnice

Lucrări:

     

Unitatea de

 

Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă

Nr. d/o

Cod CPV

Denumire: Lucrări solicitate

măsura

Cantitatea

1

 

Reparatia et.II al cladirii IMSP Centrul de Sanatate Drochia "A.Manziuc"

     
 

1.1 45210000-2

1. Coridor et.2

Bucată

1.00

conform caietului de sarcini

 

1.2 45210000-2

2. Iluminat electric

Bucată

1.00

conform caietului de sarcini

Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:

2 luni calendaristice Nu se aplică

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

1

Oferta

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

2

Devizele locale aferente ofertei

Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

3

Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

4

Informatii generale despre ofertant

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

5

Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

6

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

7

Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal

Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.

Da

8

Avizul Inspecţiei pentru Supravegherea Tehnica

original sau copie (confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului).

Da

9

GARANTIA PENTRU OFERTA scrisoare bancara sau transfer pe contul IMSP la data deschiderii ofertelor

in cuantum de 1% din valoarea ofertei fara TVA, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

10

Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani, cel puţin un contract avînd valoarea nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract

original , confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

11

Raport financiar (pe baza datelor din ultimul bilanţ).

copie confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

pag. 2

Nr. d/o

Denumirea documentului/cerinței

Cerințe suplimentare față de document

Obligativitatea

12

Termenul de garantie a lucrarilor

nu mai mic de 24 luni din data receptionarii finale a lucrarilor - original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului.

Da

13

Recomandaţii despre îndeplinirea lucrărilor similare

original, în perioada anilor 2016-2018 vizate de Autoritatea Publica Locala, din localitatea unde au fost efectuate lucrarile si de beneficiarul lucrarilor .

Da

14

Graficul de executare a lucrarilor

original, confirmat prin ştampila şi semnătura ofertantului . Din motivul specificului localului lucrarilor (se vor efectua in institutie medico sanitara publica , cu aglomeratie de pacienti si lucrul specific al medicilor) preferabil si recomandabil este grafic de executare a lucrarilor in a II -a jumatate a zilei , pentru respectarea securitatii pacientilor, inclusiv copiilor.Pentru evitarea cazurilor exceptionale si asigurarea securitatii pacientilor si a personalului institutiei, obiectul supus reparatiei va fi separat in 4 segmente. Lucrarea va incepe cu reparatia I-lui segment, pe perioada careia accesul la acest segment va fi blocat. La finisarea reparatiei I-lui segment, accesul va fi deschis, cu blocarea segmentului II , unde vor fi prelungite lucrarile. In acest mod, consecutiv, vor fi blocate toate cele IV segmente ale coridorului, pe perioada lucrarilor, pentru asigurarea securitatii pacientilor si evitarea cazurilor exceptionale. Lucrarile zgomotoase si complicate vor fi efectuate in a II-a jumatate a zilei .

Da

15

DECLARAŢIE privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

16

DECLARAŢIE de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire

original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

17

IMPUTERNICIRE

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

18

SCRISOARE DE INAINTARE

original confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

19

Garanţia de bună execuţie a contractului (se va prezenta la data semnarii contractului )

garantie bancara sau transfer la cont - suma Garanţiei de bună execuţie se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat si va reprezenta 10%. original, confirmată prin ştampila şi semnătura ofertantului

Da

Informație Suplimentară:

Operatorii economici interesaţi pot obţine informaţie suplimentară de la autoritatea contractantă şi familiariza cu cerinţele documentelor de licitaţie la adresa indicată mai jos:

Denumirea autorităţii contractante: I.M.S.P. C.S. Drochia ANATOLIE MANZIUC Adresa: Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1 Tel.: 25222788 , Fax: 25222788 , E-mail: cs.drochia@ms.md Numele şi funcţia persoanei responsabile: BUGA DIANA, specialist achizitii publice

Întocmirea ofertelor:

Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilate şi ştampilate, urmează a fi prezentate

pînă la:

09.08.2018 14:00

pe adresa:

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1

NOTĂ: În cazul prezentării ofertei și documentelor de calificare solicitate prin fax sau pe cale electronică, oferta ștampilată și semnată în original precum și documentele de calificare se vor prezenta în termen de 5 zile lucrătoaredin data desfășurării procedurii.

Ofertele întîrziate vor fi respinse.

Termenul de valabilitatea a ofertelor:

Ofertele vor fi deschise în prezenţa fizică sau prin mijloace electronice a membrilor grupului de lucru al autorității contractante şi a reprezentanţilor Participanţilor la licitaţie

30

zile

la:

09.08.2018 14:00

pe adresa:

Republica Moldova, DROCHIA, or. Drochia, str. N. Testemiţeanu 4 bl. 1

Garanția pentru ofertă:

pag. 3

Toate ofertele trebuie să fie însoţite de garanţie pentru ofertă în formă de Garanție bancară Garanție prin transfer

în valoare de

1%

Contractul intră sub incidența Acordului OMC

Conținutul prezentei Invitații este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat ''REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE''. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Invitației, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

-

Nu

Conducătorul grupului de lucru:

LOPATENCO EMILIA