Sunteți pe pagina 1din 2

Cele opt domenii ale Competenţelor cheie sunt:

1. Comunicarea în limba maternă


2. Comunicarea în limbi străine
3. Competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie
4. Competenţe în utilizarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicaţie
5. Competenţe pentru a învăţa să înveţi
6. Competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice
7. Spirit de iniţiativă şi antreprenoriat
8. Sensibilitate culturală şi exprimare artistică

Competenţele transversale au cel mai înalt grad de generalitate, ele se definesc pe


toată durata şcolarităţii şi se formează prin toate disciplinele de învăţământ. Disciplinele de
studiu au un diferit nivel de influenţă asupra formării lor, dar fiecare dintre ele îşi aduce
contribuția în acest proces.
Iată câteva strategii menite să promoveze competenţele transversale în şcoală:
1) prin proiectarea curriculum-ului şcolii:
 competenţele cheie definite în interiorul disciplinelor tradiţionale;
 competenţele legate de unele discipline: de exemplu TIC;
 competenţe promovate transversal la diverse materii.
2) prin metodele şi tehnicile utilizate în predare/ învăţare:
 învăţarea prin proiecte;
 planuri de învăţare individuale;
 experimente;
 utilizarea evaluării formative.
3) prin organizarea activităţii în şcoală:
 activităţi extraşcolare;
 invitarea unor experţi externi;
 reţele ale profesorilor;
 responsabilităţi delegate elevilor.
Pentru a putea să le formeze elevilor competenţe transversale, cadrele didactice trebuie
să dovedească faptul că stăpânesc:
 competenţa de a reflecta sistematic asupra propriului proces de învăţare şi
dezvoltare personală;
 competenţa de a comunica şi de a colabora cu colegii şi clienţii sistemului de
educaţie (părinţi, elevi);
 competenţa de a valorifica expertiza proprie şi resursele de învăţare accesibile;
 competenţa de a utiliza metode şi mijloace de învăţare, inclusiv media, şi conştiinţa
progresului tehnologic;
 competenţa de a încuraja elevii în procesul lor de învăţare, de a le oferi suport
pentru a devenoi autonomi;
 competenţa de a stăpâni dinamicile de grup, eterogenitatea, nevoile diverse de
învăţare, motivaţiile şi experienţele anterioare.
Competenţele transversale semnifică acele capacităţi care transced specializarea:
abilităţi de lucru în echipă
abilităţi de comunicare orală şi scrisă
respectarea şi dezvoltarea valorilor şi eticii profesionale
utilizarea IT
rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor
recunoaşterea şi respectul diversităţii şi multiculturalităţii
autonomia învăţării
iniţiativă şi spirit antreprenorial
deschidere către învăţarea pe tot parcursul vieţii