Sunteți pe pagina 1din 3

Lec]ia 9 - Recapitulare

4. Ie[iri pe facturi fiscale


~n Mentor > Ie[iri > ... Facturi se `nregistreaz\ vânz\ri c\tre clien]i:

La clientul Rechinul [i Delfinul srl, caracterizat prin urm\toarele


elemente de identificare:
 Cod fiscal R55587785
 Localitatea Pa[cani
 Jude] Ia[i
se vând `n data de 20 ianuarie urm\toarele articole:

Nr. Articol U.M. Cant Pre] Valoare


crt. . v`nzar
e

1. Bomboane Silvana cu buc. 200 4.500 900.000


ment\
2. Bomboane Silvana cu buc. 100 4.500 450.000
c\p[uni
3. Ciocolat\ Africana buc. 300 9.500 2.850.00
0
4. Ciocolat\ Africana cu lapte buc. 200 10.500 2.100.00
0
5. Ciocolat\ Poiana 100g buc. 200 12.000 2.400.00
0
6. Dropsuri asortate kg. 20 60.000 1.200.00
0
7. Dropsuri cu arahide buc. 750 5.000 3.750.00
0
TOTAL 13.650.
000

5. Produc]ie:

Parcursul unui ciclu de produc]ie este urm\torul:

1. 5. 1. Lansarea comenzii interne:


~n Mentor > Interne > Comenzi interne se introduce comanda
intern\ nr. 1/10.01.99 prin care se solicit\ "Atelierului de confec]ii"

102
Lec]ia 9 - Recapitulare
realizarea urm\toarelor produse având ca termen de execu]ie data de
15.01.99:

Nr. Articol U.M. Cant Pre] Valoare


crt .
.

1. Jachet\ College albastr\ buc 100 800.0 80.000.00


00 0
2. Jachet\ College ro[ie buc 100 800.0 80.000.00
00 0
TOTAL 160.000.
000

102
Cuvânt `nainte

Suntem `n pragul mileniului III. Tr\im momente de intens\ schimbare,


când o `ntreag\ categorie de manageri se na[te [i con[tientizeaz\ nevoia
de informa]ie oferit\ [i prelucrat\ `n mod profesionist.

~ntreaga economie româneasc\ se transform\, iar cei care particip\ la


acest proces deosebit de dificil trebuie s\ fac\ fa]\ unor cerin]e nici m\car
b\nuite cu pu]ini ani `n urm\.

Efortul autorilor acestei lucr\ri se `ndreapt\ c\tre cei care `n]eleg nevoia
de schimbare. Mai precis, c\tre cei care sunt preg\ti]i s\ fac\ efortul
necesar permanentei perfec]ion\ri profesionale.

Componen]ii echipei care a dezvoltat pachetul de programe de


contabilitate [i gestiune WinMENTOR au fost printre primii care au v\zut
“lumini]a” de la cap\tul tunelului. Imaginea aceea i-a determinat s\
parcurg\ un drum anevoios, de multe ori nedrept de greu, dar la finele
c\ruia au cunoscut succesul. {i acest succes este tocmai r\spândirea [i
recunoa[terea de care se bucur\ roadele eforturilor lor de ani de munc\ [i
de r\bdare.

Cititorul este rugat s\ `n]eleag\ aceast\ carte ca pe un `ndrumar menit s\


trezeasc\ interesul pentru o nou\ manier\ de lucru cu produsele
informatice de gestiune. ~ntreaga filozofie a produsului informatic pe
care `l ve]i descoperi `n paginile ce urmeaz\ pleac\ de la principii simple:
ergonomie, func]ionalitate, utilitate practic\, rigoare. Rezultatul final este
o sum\ de aplica]ii de care sute, poate chiar mii de economi[ti români nu
se mai pot dispensa `n munca lor de fiecare zi.

Autorii v\ `ndeamn\ s\ urma]i cu aten]ie [i r\bdare etapele propuse `n


lucrarea lor [i garanteaz\ c\ rezultatul va fi o nou\ viziune asupra
contabilit\]ii [i gestiunii de `ntreprindere. Fiecare cititor ajuns la cap\tul
acestui curs va sim]i, cu siguran]\, o finalitate imediat\ asupra
competen]ei profesionale [i a `n]elegerii problemelor reale ale
`ntreprinderii de mâine.

Iunie, 2000

Mihai HARPA Alexandru }UGUI