Sunteți pe pagina 1din 4

Lec]ia 2 - Ini]ializarea firmei

 câmpuri numerice (permit doar introducerea de cifre)


 câmpuri alfanumerice (accept\ orice fel de caractere,
adic\ litere, cifre sau alte semne ce pot fi introduse de la tastatur\)
 câmpuri de tip dat\ (permit introducerea datei
calendaristice)
Pentru introducerea datelor `n câmpul de editare este necesar\ selectarea
lui.

A mai ap\rut o problem\! Cum pute]i trece la câmpul urm\tor


pentru a continua introducerea?
Navigarea printre liniile de date ale machetelor de dialog, butoane [i alte
elemente ale dialogurilor se poate face folosind tasta “TAB” pentru
deplasare "`n jos" [i “SHIFT TAB” pentru deplasare `n celalalt sens. Acest
mod de deplasare este util atunci când se dore[te deplasarea "pas cu
pas", trecând prin toate elementele activabile ale machetei. Deoarece nu
este obligatorie completarea tuturor câmpurilor de pe macheta curent\, ar
fi util\ la un moment dat deplasarea rapid\ la un alt câmp de pe ecran (de
exemplu direct pe câmpul cu eticheta "NUME PRESCURTAT"). Cum?
ClicMouse pe destina]ia dorit\ sau, [i mai rapid (]inând cont de faptul c\
tocmai a]i tastat denumirea firmei [i deci mouse-ul nu este la `ndemân\)
folosind shortcut-ul acestei linii de date, “ALT+N” (litera “N” este ro[ie [i
reprezint\ litera de comand\ pentru shortcut).
A[adar deplasa]i-v\ pe câmpul etichetat "NUME PRESCURTAT" [i
introduce]i aici [irul de caractere “DEMO”. Aceast\ introducere v\ asigur\
c\, pe discul dur, directorul `n care vor fi salvate datele firmei curente va
avea numele “DEMO”.
Pentru a relua lucrul, ar fi de precizat c\, dup\ introducerea datelor pe
macheta nomenclatorului de firme, ave]i la dispozi]ie dou\ op]iuni clare:
 salvarea datelor introduse (caz `n care datele vor fi
stocate pe disc)
 renun]area la datele introduse (caz `n care datele vor fi
pierdute)
Ac]iona]i butonul "SALVEZ" pentru a definitiva introducerea.
Dac\ a]i procedat a[a, a]i observat deja c\ butonul "SALVEZ" a fost
`nlocuit cu un buton nou, numit "IE{IRE", iar butonul "RENUN}" a fost
`nlocuit cu butonul "MODIFIC". ~n aceast\ stare, datele fiind deja salvate
pe disc, posibilit\]ile oferite de machet\ se reduc la:
 "IE{IRE" din machet\
 "MODIFICARE" date `n machet\

8
Lec]ia 2 - Ini]ializarea firmei

8
Lec]ia 9 - Recapitulare

3. Deoarece un tip de `ntrerupere poate face parte din


configur\rile mai multor indemniza]ii (vezi “NOMENCLATOARE
> TIPURI DE INDEMNIZA}II”), `n grila inferioar\ tipul de
indemniza]ie se va specifica pentru fiecare angajat `n parte.
 Pentru aceasta, selecta]i prin dublu click butonul “TIP
INDEMNIZA}II” [i selecta]i din grila afi[at\ “BOAL| OBI{NUIT|,
ACCDICENT ~N AFARA LOCULUI DE MUNC|”, introduce]i `n
coloana”PENALIZARE” zilele de penalizare din concediul de
boal\ pontat “3”, iar `n “ZILE ANGAJATOR” zilele de asigurare
pl\tite de angajator, adic\ 6 zile. Valoarea asigur\rii este
calculat\ automat de program dup\ selectarea butonului
“VALOARE”.

Figura 9.

CONCEDII DE ODIHN|

1. Pentru rezolvarea concediului de odihn\ `nregistrat `n


pontajul angajatului “MARGA AUREL”, selecta]i din meniul
principal al aplica]iei op]iunea “SALARIZARE > CONCEDII DE
ODIHN| > MODIFIC”.

93
Lec]ia 9 - Recapitulare
2. ~n macheta afi[at\ (vezi figura 10.), selecta]i butonul
“DURATA CO”.

93