Sunteți pe pagina 1din 31

Lex

www.program-legislativ.ro

LEGE 3/2018

Vigoare

Emitent: Parlament Domenii: Asigurari sociale

M.O. 5/2018

Lege bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

M.Of.Nr.5 din 3 ianuarie 2017

LEGEA Nr.3 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Capitolul I Dispozitii generale

Sectiunea 1 Dispozitii generale referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2018

Art. 1. - Prezenta lege prevede si autorizeaza pentru anul bugetar 2018 veniturile pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe destinatii pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar al anului 2018.

Sectiunea a 2-a Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2018

Art. 2. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finantare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole si titluri este prevazuta in anexa nr. 1/03. (2) Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat, detaliate pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2/03. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 3/03. Art. 3. - (1) Bugetul asigurarilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileste la venituri in suma de 62.591.775 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 62.591.775 mii lei. (2) Sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se stabileste la venituri in suma de 316.079 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 125.008 mii lei, cu un excedent de 191.071 mii lei. (3) Sinteza proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 4/03 si 6/03. (4) Sinteza finantarii programelor bugetului asigurarilor sociale de stat cu detalierea fisei programului este prevazuta in anexa nr. 5/03.

Lex

www.program-legislativ.ro

Sectiunea a 3-a Dispozitii referitoare la bugetul asigurarilor pentru somaj pe anul 2018

Art. 4. - (1) Sinteza veniturilor si cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finantare, detaliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole si titluri este prevazuta in anexa nr. 1/04. (2) Cheltuielile bugetului asigurarilor pentru somaj, detaliate pe parti, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 2/04. (3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole si alineate, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 3/04. Art. 5. - (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj, aferent sistemului asigurarilor pentru somaj, se stabileste la venituri in suma de 1.325.286 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 1.006.429 mii lei cu un excedent de 318.857 mii lei. (2) Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, cu modificarile ulterioare, se stabileste la venituri in suma de 838.082 mii lei, iar la cheltuieli in suma de 23.738 mii lei, cu un excedent de 814.344 mii lei. (3) Sinteza proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile si detalierea pe proiecte si programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare, detaliate, sunt prevazute in anexele nr. 4/04 si 6/04. (4) Sinteza finantarii programelor bugetului asigurarilor pentru somaj cu detalierea pe fisele programelor este prevazuta in anexa nr. 5/04. (5) Sinteza sumelor alocate pentru institutii publice finantate partial din venituri proprii este prevazuta in anexa nr. 7/04.

Capitolul II Responsabilitati in aplicarea prezentei legi si dispozitii in gestionarea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile

Sectiunea 1 Responsabilitati in aplicarea prezentei legi

Art. 6. - (1) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virari de credite de angajament si de credite bugetare intre titlurile si articolele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole, dupa caz, in vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, a derularii corespunzatoare a programelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene pre- si postaderare. (2) Ordonatorul principal de credite comunica lunar Ministerului Finantelor Publice modificarile efectuate potrivit prevederilor alin. (1). Art. 7. - Sunt interzise virarile de credite de angajament si credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul public de pensii si cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Art. 8. - Sunt interzise virarile de credite de angajament si credite bugetare intre subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul asigurarilor pentru somaj si cele pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale. Art. 9. - Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite de angajament si credite bugetare de la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“ al capitolului 69.03 „Asigurari si asistenta sociala pentru accidente de munca si boli profesionale“, al capitolului 68.04 „Asigurari si asistenta sociala“ si al capitolului 80.04 „Actiuni generale economice, comerciale si de munca“ la celelalte titluri ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, precum si intre alineatele acestui titlu de cheltuieli, dupa caz.

Lex

www.program-legislativ.ro

Sectiunea a 2-a Dispozitii referitoare la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Art. 10. - (1) In anul 2018 se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca, pe parcursul intregului an, in anexele la bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj si in bugetele institutiilor finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetara 2014-2020. (2) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea creditelor bugetare necesare la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finantarea proiectelor noi finantate din fonduri nerambursabile postaderare, cu incadrarea in nivelul total al creditelor bugetare aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz. (3) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in bugetele prevazute la alin. (1) creditele de angajament necesare implementarii proiectelor noi la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele de finantare/avizele de principiu cu beneficiarii in cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020. (4) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in fisele proiectelor creditele de angajament si creditele bugetare potrivit alin. (2) si (3) necesare implementarii proiectelor noi, sa majoreze creditele bugetare si creditele de angajament aferente estimarilor pentru anii 2019-2021 si anii ulteriori si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice. Art. 11. - (1) Ordonatorii de credite finantati partial din bugetul asigurarilor pentru somaj care au calitatea de lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finantat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin bugetele proprii cofinantarea publica pentru proiecte in conditiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexa la memorandumul/contractul/ decizia/ordinul de finantare. (2) In cazul proiectelor eligibile pentru finantare in cadrul programelor/instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania si ale caror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea si obtinerea de prefinantari/avansuri, finantarea cheltuielilor se asigura din bugetul propriu in limita necesarului ramas neacoperit de prefinantarile/avansurile primite conform acordurilor de finantare. (3) In bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul asigurarilor pentru somaj, la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele si subcapitolele corespunzatoare de cheltuieli potrivit destinatiei acestora, se cuprind si sumele aferente proiectelor care indeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finantarea in cadrul programelor/ instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania. (4) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze, in cursul intregului an, virari de credite bugetare si credite de angajament in cadrul proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate in derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investitiilor si majorarea cheltuielilor curente, astfel incat sa asigure implementarea corespunzatoare a acestora si, dupa caz, sa modifice Programul de investitii publice. (5) Proiectele de investitii finantate in cadrul perioadei de programare bugetara a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind in buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Lex

www.program-legislativ.ro

Art. 12. - (1) Pentru cota-parte din platile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricola si de pescuit sau din alte programe/instrumente/ facilitati/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autoritatii de management/gestiune a programului/ instrumentului/facilitatii/mecanismului in maximum o luna de la efectuarea platii in conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum si cu prevederile contractului/ deciziei/ordinului de finantare. (2) Sumele aferente rambursarilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeana si/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finantate proiectele respective si se vireaza la aceste bugete conform reglementarilor Uniunii Europene si prevederilor legale nationale ce reglementeaza fiecare domeniu care intra in sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de catre autoritatile de management/gestiune ori de catre alte autoritati nationale abilitate in acest sens in cadrul unor programe/facilitati/mecanisme sau instrumente postaderare, dupa caz. (3) Beneficiarii finantati integral din bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, care implementeaza proiecte finantate in cadrul programelor/ instrumentelor/facilitatilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de catre autoritati ale administratiei publice din Romania vireaza in contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate in cadrul proiectelor respective, in termen de 5 zile lucratoare de la data incasarii acestora. Art. 13. - (1) Se interzice ordonatorului principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare si de angajament de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare, cu exceptia virarilor de credite bugetare si credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul anului, dupa caz, de la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice“, in vederea asigurarii sumelor reprezentand contributia proprie si/sau cofinantarea nationala, aferenta proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile ale institutiilor publice finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj. (2) In conditiile prevazute de Legea nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pe parcursul intregului an, se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa efectueze virari de credite bugetare si de credite de angajament neutilizate intre titlurile, articolele si alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finantarea proiectelor aflate in implementare finantate din fonduri nerambursabile postaderare, cu incadrarea in nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurarilor sociale de stat sau bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz. (3) Sumele prevazute pe total la alineatul „Finantare externa nerambursabila“ nu pot fi diminuate. (4) Din sumele prevazute la titlul 58 „Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente si de capital pentru derularea corespunzatoare a proiectelor finantate de la acest titlu. Art. 14. - (1) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetului asigurarilor pentru somaj sa includa in bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite in cursul anului sau disponibile din anul anterior si necuprinse in bugetul aprobat pe anul 2018 reprezentand fonduri externe nerambursabile, alti donatori si din alte facilitati postaderare, precum si creditele de angajament necesare implementarii proiectelor la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ ordinele/acordurile de finantare, atat in bugetul propriu, cat si al institutiilor publice finantate partial din bugetul asigurarilor pentru somaj. (2) Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa introduca in anexele nr.

Lex

www.program-legislativ.ro

4/03 si 4/04, dupa caz, creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) si sa majoreze creditele de angajament necesare implementarii proiectelor la nivelul prevazut in contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finantare, repartizate pe ani, si sa le comunice, in termen de 10 zile, Ministerului Finantelor Publice. (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pe baza comunicarilor transmise de ordonatorul principal de credite, sa aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevazute la alin. (1).

Capitolul III Dispozitii finale

Art. 15. - Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2018 este de 4.162 lei. Art. 16. - Cuantumul ajutorului de deces se stabileste, in conditiile legii, in cazul:

a) asiguratului sau pensionarului, la 4.162 lei;

b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 2.081 lei.

Art. 17. - In anul 2018, indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 1,15. Art. 18. - In anul 2018 nu se acorda creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevazute la art. 86 si 861 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Art. 19. - In perioada 1 ianuarie-1 iulie 2018 valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei. Art. 20. - (1) In anul 2018, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea si achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat si a celor din bugetul asigurarilor pentru somaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv. (2) In anul 2018, tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, este de 2,15 lei si se suporta din bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

Art. 21. - Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurarilor sociale de stat, respectiv al bugetului asigurarilor pentru somaj are obligatia sa transmita Ministerului Finantelor Publice detalierea in structura, pe functii, a numarului maxim de posturi finantat in conditiile legii si salariul mediu de baza pe functii din anul 2018, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Art. 22. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, sa introduca pe parcursul intregului an, in bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, dupa caz, fisele de investitii aferente pozitiei „C - Alte cheltuieli de investitii“ in programul de investitii publice anexa la buget, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate. Art. 23. - Se autorizeaza ordonatorul principal de credite sa detalieze la nivel de subcapitol si paragraf, precum si la nivel de articol si alineat creditele de angajament aprobate pe anul 2018 si sa comunice Ministerului Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Art. 24. - In anul 2018 creditele bugetare si creditele de angajament estimate pentru 2019-2021 sunt prezentate Parlamentului si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei avand valoare orientativa. Art. 25. - Anexele nr. 1/03-6/03 si nr. 1/04-7/04 fac parte integranta din prezenta lege.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

Lex

www.program-legislativ.ro

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR NICOLAE-LIVIU DRAGNEA TARICEANU

Bucuresti, 3 ianuarie 2018. Nr. 3.

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

PRESEDINTELE SENATULUI CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-

ANEXA Nr. 1/03

Sinteza veniturilor si cheltuielilor alocate pe surse si pe titluri pe anii 2018-2021

 

- mii lei

Ca

Sub-

Pa-

Gru-

Ar-

Ali-

         

P

i-

capi-

ra-

pa/

ti-

ne-

Denumire indicator

Program

2018

Estimari

2019

Estimari

2020

Estimar

2021

tol

tol

graf

Titlu

col

at

 

A

B

1

2

3

4

0001

03

       

VENITURI - TOTAL

62.907.854

71.735.846

77.312.425

81.681.2

0002

03

       

I. VENITURI CURENTE

55.498.031

63.378.422

70.410.285

77.995.4

2000

03

       

B.CONTRIBUTII DE ASIGURARI

55.395.466

63.273.498

70.303.053

77.886.0

2003

         

CONTRIBUTIILE

3.053.612

597.246

633.400

676.1

ANGAJATORILOR

 

01

       

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajatori

2.745.464

262.526

259.442

259.4

 

04

       

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajatori

38.233

2.488

2.488

2.4

 

09

       

Venituri din contributia asiguratorie pentru munca pentru accidente de munca si boli profesionale

269.915

332.232

371.470

414.2

2103

         

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

52.341.854

62.676.252

69.669.653

77.209.9

 

01

       

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati

59.113.659

70.371.592

78.300.783

86.846.5

 

04

       

Contributii de asigurari sociale datorate de persoane asigurate pe baza de contract de asigurare

294.700

299.623

301.441

301.4

 

07

       

Contributia la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

-7.315.105

-8.243.563

-9.181.171

10.186.6

 

10

       

Contributii ale persoanelor care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de

8.134

8.134

8.134

8.1

Lex

www.program-legislativ.ro

   

natura salariala, platite de angajatori

       
 

12

Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica

183.654

183.654

183.654

183.6

 

13

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala

43.757

43.757

43.757

43.7

 

14

Contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum si a contractelor de agent

13.055

13.055

13.055

13.0

2900

03

C. VENITURI NEFISCALE

102.565

104.924

107.232

109.3

3000

03

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

7.931

8.383

8.861

9.3

3103

 

VENITURI DIN DOBANZI

7.931

8.383

8.861

9.3

 

06

Venituri din dobanzi ale sistemului de asigurari de accidente de munca si boli profesionale

7.931

8.383

8.861

9.3

3300

03

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

94.634

96.541

98.371

100.0

3303

 

VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

76.138

77.886

79.598

81.1

 

08

Venituri din prestari de servicii

156

168

181

1

 

11

Contributia pentru bilete de tratament si odihna

75.475

77.211

78.910

80.4

 

50

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati

507

507

507

5

3603

 

DIVERSE VENITURI

18.496

18.655

18.773

18.8

 

01

Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive

12.592

12.631

12.671

12.7

 

50

Alte venituri

5.904

6.024

6.102

6.1

4100

03

IV.SUBVENTII

7.408.802

8.357.424

6.902.140

3.685.7

4200

03

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

7.408.802

8.357.424

6.902.140

3.685.7

4203

 

SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT

7.408.802

8.357.424

6.902.140

3.685.7

 

24

Subventii primite de bugetul asigurarilor sociale de stat

7.408.802

8.357.424

6.902.140

3.685.7

4803

 

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

1.021

     

Lex

www.program-legislativ.ro

     

IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

       

2014-2020

 

01

 

Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

1.021

     

4903

01

 

Venituri sistem public de pensii

62.591.775

71.392.743

76.929.606

81.255.2

4903

02

 

Venituri sistem accidente de munca si boli profesionale

316.079

343.103

382.819

426.0

 

08

 

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE TOTAL VENITURI

1.021

     

4808

   

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-

1.021

     

2020

 

15

 

Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (APC)

1.021

     

5000

   

TOTAL GENERAL

       
     

I. Credite de angajament

62.717.804

71.543.052

77.098.397

81.424.0

     

II. Credite bugetare

62.717.804

71.543.052

77.098.397

81.424.0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

       
     

I. Credite de angajament

62.706.209

71.530.452

77.092.297

81.417.9

     

II. Credite bugetare

62.706.209

71.530.452

77.092.297

81.417.9

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
     

I. Credite de angajament

238.508

228.382

239.802

251.7

     

II. Credite bugetare

238.508

228.382

239.802

251.7

   

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
     

I. Credite de angajament

439.380

543.283

581.473

611.4

     

II. Credite bugetare

439.380

543.283

581.473

611.4

   

30

TITLUL III DOBANZI

       
     

I. Credite de angajament

5.305

5.305

5.305

5.3

     

II. Credite bugetare

5.305

5.305

5.305

5.3

   

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

       
     

I. Credite de angajament

70

     
     

II. Credite bugetare

70

     
   

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

       
     

I. Credite de angajament

187

187

187

1

     

II. Credite bugetare

187

187

187

1

   

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

       

Lex

www.program-legislativ.ro

   

I. Credite de angajament

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

   

II. Credite bugetare

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

 

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

       
   

I. Credite de angajament

3.183

     
   

II. Credite bugetare

3.183

     
 

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

       
   

I. Credite de angajament

300

700

700

7

   

II. Credite bugetare

300

700

700

7

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

       
   

I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

   

II. Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

 

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

       
   

I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

   

II. Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

5003

 

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

       
   

I. Credite de angajament

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.0

   

II. Credite bugetare

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.0

 

01

CHELTUIELI CURENTE

       
   

I. Credite de angajament

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.9

   

II. Credite bugetare

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.9

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
   

I. Credite de angajament

238.508

228.382

239.802

251.7

   

II. Credite bugetare

238.508

228.382

239.802

251.7

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
   

I. Credite de angajament

439.380

543.283

581.473

611.4

   

II. Credite bugetare

439.380

543.283

581.473

611.4

 

30

TITLUL III DOBANZI

       
   

I. Credite de angajament

5.305

5.305

5.305

5.3

   

II. Credite bugetare

5.305

5.305

5.305

5.3

 

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE

       
   

I. Credite de angajament

70

     
   

II. Credite bugetare

70

     
 

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

       
   

I. Credite de angajament

187

187

187

1

   

II. Credite bugetare

187

187

187

1

Lex

www.program-legislativ.ro

   

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

       
     

I. Credite de angajament

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

     

II. Credite bugetare

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

   

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

       
     

I. Credite de angajament

2.162

     
     

II. Credite bugetare

2.162

     
   

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

       
     

I. Credite de angajament

300

700

700

7

     

II. Credite bugetare

300

700

700

7

   

70

CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

     

II.

Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

   

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

       
     

I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

     

II. Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

6800

03

 

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

       
     

I. Credite de angajament

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.0

     

II. Credite bugetare

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.0

   

01

CHELTUIELI CURENTE

       
     

I. Credite de angajament

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.9

     

II. Credite bugetare

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.9

   

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
     

I. Credite de angajament

238.508

228.382

239.802

251.7

     

II. Credite bugetare

238.508

228.382

239.802

251.7

   

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
     

I. Credite de angajament

439.380

543.283

581.473

611.4

     

II. Credite bugetare

439.380

543.283

581.473

611.4

   

30

TITLUL III DOBANZI

       
     

I. Credite de angajament

5.305

5.305

5.305

5.3

     

II. Credite bugetare

5.305

5.305

5.305

5.3

   

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

       
     

I. Credite de angajament

70

     
     

II. Credite bugetare

70

     
   

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

       
     

I.

Credite de angajament

187

187

187

1

Lex

www.program-legislativ.ro

   

II.

Credite bugetare

187

187

187

1

 

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

       
   

I. Credite de angajament

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

   

II. Credite bugetare

62.019.276

70.752.595

76.264.830

80.548.4

 

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

       
   

I. Credite de angajament

300

700

700

7

   

II. Credite bugetare

300

700

700

7

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

       
   

I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

   

II. Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

 

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

       
   

I. Credite de angajament

11.595

12.600

6.100

6.1

   

II. Credite bugetare

11.595

12.600

6.100

6.1

6803

 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

       
   

I. Credite de angajament

62.591.775

71.392.743

76.929.606

81.255.2

   

II. Credite bugetare

62.591.775

71.392.743

76.929.606

81.255.2

 

01

CHELTUIELI CURENTE

       
   

I. Credite de angajament

62.580.280

71.380.243

76.923.606

81.249.2

   

II. Credite bugetare

62.580.280

71.380.243

76.923.606

81.249.2

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
   

I. Credite de angajament

229.717

219.718

231.138

243.1

   

II. Credite bugetare

229.717

219.718

231.138

243.1

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
   

I. Credite de angajament

437.385

541.126

579.194

609.1

   

II. Credite bugetare

437.385

541.126

579.194

609.1

 

30

TITLUL III DOBANZI

       
   

I. Credite de angajament

5.300

5.300

5.300

5.3

   

II. Credite bugetare

5.300

5.300

5.300

5.3

 

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

       
   

I. Credite de angajament

187

187

187

1

   

II. Credite bugetare

187

187

187

1

 

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

       
   

I. Credite de angajament

61.905.279

70.613.312

76.107.187

80.390.8

   

II. Credite bugetare

61.905.279

70.613.312

76.107.187

80.390.8

 

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

       

Lex

www.program-legislativ.ro

   

I. Credite de angajament

2.162

     
   

II. Credite bugetare

2.162

     
 

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

       
   

I. Credite de angajament

250

600

600

6

   

II. Credite bugetare

250

600

600

6

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL I. Credite de angajament

11.495

12.500

6.000

6.0

   

II.

Credite bugetare

11.495

12.500

6.000

6.0

 

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

       
   

I. Credite de angajament

11.495

12.500

6.000

6.0

   

II. Credite bugetare

11.495

12.500

6.000

6.0

6903

 

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE

       
   

I. Credite de angajament

125.008

150.309

168.791

168.7

   

II. Credite bugetare

125.008

150.309

168.791

168.7

 

01

CHELTUIELI CURENTE

       
   

I. Credite de angajament

124.908

150.209

168.691

168.6

   

II. Credite bugetare

124.908

150.209

168.691

168.6

 

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
   

I. Credite de angajament

8.791

8.664

8.664

8.6

   

II. Credite bugetare

8.791

8.664

8.664

8.6

 

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
   

I. Credite de angajament

1.995

2.157

2.279

2.2

   

II. Credite bugetare

1.995

2.157

2.279

2.2

 

30

TITLUL III DOBANZI

       
   

I. Credite de angajament

5

5

5

 
   

II. Credite bugetare

5

5

5

 
 

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

       
   

I. Credite de angajament

70

     
   

II. Credite bugetare

70

     
 

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

       
   

I. Credite de angajament

113.997

139.283

157.643

157.6

   

II. Credite bugetare

113.997

139.283

157.643

157.6

 

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

       
   

I. Credite de angajament

50

100

100

1

   

II. Credite bugetare

50

100

100

1

 

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

       
   

I.

Credite de angajament

100

100

100

1

Lex

www.program-legislativ.ro

     

II.

Credite bugetare

100

100

100

1

   

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

       
     

I. Credite de angajament

100

100

100

1

     

II. Credite bugetare

100

100

100

1

9903

   

EXCEDENT/DEFICIT

191.071

192.794

214.028

257.2

9903

10

 

Excedent/Deficit sistem public de pensii

       

9903

11

 

Excedent/Deficit sistem accidente de munca si boli profesionale

191.071

192.794

214.028

257.2

5008

   

FONDURI EXTERNE

       

NERAMBURSABILE

     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     
   

01

CHELTUIELI CURENTE

       
     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     
   

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

       
     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     

6808

   

ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

       
     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     
   

01

CHELTUIELI CURENTE

       
     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     
   

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 20142020

       
     

I. Credite de angajament

1.021

     
     

II. Credite bugetare

1.021

     

MINISTERUL MUNCII SI JUSTITIEI SOCIALE

ANEXA Nr. 2/03

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate pe anii 2018-2021 (sume alocate din Bugetul asigurarilor sociale de stat)

Lex

www.program-legislativ.ro

- mii lei -

Ca-

Sub

Pa

Gru

Ar

Ali

         

pi-

tol

capi

tol

ra

graf

pa/

Titlu

ti

col

ne

at

 

Denumire indicator

Program

2018

Estimari

2019

Estimari

2020

Estimari

2021

 

A

 

B

1

2

3

4

5003

         

BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE STAT

       
           

I. Credite de angajament

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.007

           

II. Credite bugetare

62.716.783

71.543.052

77.098.397

81.424.007

     

01

   

CHELTUIELI CURENTE

       
           

I. Credite de angajament

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.907

           

II. Credite bugetare

62.705.188

71.530.452

77.092.297

81.417.907

     

10

   

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

       
           

I. Credite de angajament

238.508

228.382

239.802

251.792

           

II. Credite bugetare

238.508

228.382

239.802

251.792

       

01

 

Cheltuieli salariale in bani

       
           

II.

Credite bugetare

226.176

     
         

01

Salarii de baza

       
           

II.

Credite bugetare

211.177

     
         

05

Sporuri pentru conditii de munca

       
           

II.

Credite bugetare

7.630

     
         

06

Alte sporuri

       
           

II.

Credite bugetare

513

     
         

12

Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii

       
           

II.

Credite bugetare

205

     
         

13

Indemnizatii de delegare

       
           

II.

Credite bugetare

265

     
         

30

Alte drepturi salariale in bani

       
           

II.

Credite bugetare

6.386

     
       

02

 

Cheltuieli salariale in natura

       
           

II.

Credite bugetare

4.988

     
         

06

Vouchere de vacanta

       
           

II.

Credite bugetare

4.988

     
       

03

 

Contributii

       
           

II.

Credite bugetare

7.344

     
         

01

Contributii de asigurari sociale de stat

       
           

II.

Credite bugetare

2.139

     
         

02

Contributii de asigurari

       

Lex

www.program-legislativ.ro

     

de somaj

       
     

II.

Credite bugetare

73

     
   

03

Contributii de asigurari sociale de sanatate

       
     

II.

Credite bugetare

740

     
   

04

Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale

       
     

II.

Credite bugetare

28

     
   

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

       
     

II.

Credite bugetare

150

     
   

07

Contributia asiguratorie pentru munca

       
     

II.

Credite bugetare

4.214

     

20

   

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

       
     

I. Credite de angajament

439.380

543.283

581.473

611.428

     

II.

Credite bugetare

439.380

543.283

581.473

611.428

 

01

 

Bunuri si servicii

       
     

II.

Credite bugetare

35.961

     
   

01

Furnituri de birou

       
     

II.

Credite bugetare

3.967

     
   

02

Materiale pentru

       

curatenie

     

II.

Credite bugetare

129

     
   

03

Incalzit, iluminat si forta motrica

       
     

II.

Credite bugetare

6.150

     
   

04

Apa, canal si salubritate

       
     

II.

Credite bugetare

724

     
   

05

Carburanti si lubrifianti

       
     

II.

Credite bugetare

670

     
   

06

Piese de schimb

       
     

II.

Credite bugetare

307

     
   

07

Transport

       
     

II.

Credite bugetare

14

     
   

08

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet