Sunteți pe pagina 1din 2

Bariere In Comunicare

1. © HR A nalytics www.analytics.ro | www.teamevent.ro BARIERE Î N COMUNICARE - extras


din training-ul oferit de HR Analytics, „TEHNICI DE COMUNICARE EFICIENTĂ”
2. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Diferen ț e de percep ț ie </li></ul><ul><li>Modul în care
noi privim lumea este influen ț at de experien ț ele noastre anterioare, astfel c ă persoane de
vârste diferite, na ț ionalit ăț i, culturi, educa ț ie, ocupa ț ie, sex, temperamente etc. diferite, vor
avea alte percep ț ii ș i vor interpreta situa ț iile în mod diferit. Diferen ț ele de percep ț ie sunt de
multe ori numai r ă d ă cina a numeroase bariere de comunicare. </li></ul><ul><li>Concluzii gr ă
bite </li></ul><ul><li>Deseori vedem ceea ce dorim s ă vedem ș i auzim ceea ce dorim s ă auzim,
evitând s ă recunoa ș tem realitatea în sine. Aceasta ne poate duce la ceea ce se spune &quot;a
face doi plus doi s ă dea cinci&quot;. </li></ul><ul><li>Stereotipii </li></ul><ul><li>Î nv ăț ând
permanent din experien ț ele proprii, vom întâmpina riscul de a trata diferite persoane ca ș i
când ar fi una singur ă : &quot;Dac ă am cunoscut un inginer, i-am cunoscut pe to ț i ” .
</li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
3. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Lipsa de cunoa ș tere </li></ul><ul><li>Este dificil s ă
comunic ă m eficient cu cineva care are o educa ț ie diferit ă de a noastr ă , ale c ă rei cuno ș t i in
ț e în leg ă tur ă cu un anumit subiect în discu ț ie sunt mult mai reduse. Desigur este posibil, dar
necesit ă îndemânare din partea celui care comunic ă ; el trebuie s ă fie con ș tient de discrepan ț
a între nivelurile de cunoa ș tere ș i s ă se adapteze în consecin ță . </li></ul><ul><li>Lipsa de
interes </li></ul><ul><li>Este una din cele mai mari ș i mai frecvente bariere ce trebuiesc dep ăș
ite. Acolo unde lipsa de interes este evident ă ș i de în ț eles, trebuie s ă se ac ț ioneze cu abilitate
pentru a direc ț iona mesajul astfel încât s ă corespund ă intereselor ș i nevoilor celui care prime
ș te mesajul. </li></ul><ul><li>Dificult ăț i în exprimare </li></ul><ul><li>Dac ă emi ță torul are
probleme în a g ă si cuvinte pentru a- ș i exprima ideile, aceasta va fi sigur o barier ă în
comunicare ș i, inevitabil acesta va trebui s ă - ș i îmbog ăț easc ă vocabularul.
</li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
4. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Emo ț ii </li></ul><ul><li>Emotivitatea emi ță torilor ș i
receptorilor de mesaje poate fi de asemenea o barier ă . Emo ț ia puternic ă este r ă spunz ă
toare de blocarea aproape complet ă a comunic ă rii. O metod ă de a împiedica acest blocaj
const ă în evitarea comunic ă rii atunci când emi ță torii sunt afecta ț i de emo ț ii puternice. Totu
ș i, uneori, cel care prime ș te mesajul poate fi mai pu ț in impresionat de o persoan ă care vorbe
ș te f ă r ă emo ț ie sau entuziasm, considerând-o plictisitoare - astfel c ă emo ț ia poate deveni
un catalizator al comunic ă rii. </li></ul><ul><li>Personalitatea </li></ul><ul><li>Nu doar diferen
ț ele dintre tipurile de personalit ăț i pot crea probleme, ci, deseori, propria noastr ă percep ț ie a
supra persoanelor din jurul nostru este afectat ă ș i, ca urmare, comportamentul nostru influen ț
eaz ă pe acela al partenerului comunic ă rii. &quot;Ciocnirea personalit ăț ilor&quot; este una
dintre cele mai frecvente cazuri ale e ș ecului în comunicare. Nu întotdeauna suntem capabili s ă
influen ță m sau s ă schimb ă m personalitatea celuilalt dar, cel pu ț in, trebuie s ă fim preg ă ti ț i
s ă ne studiem propria persoan ă pentru a observa dac ă o schimbare în comportamentul nostru
poate genera reac ț ii satisf ă c ă toare. </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din
domeniul muncii
5. BARIERE Î N COMUNICARE <ul><li>Ceea ce se spune nu poate fi auzit: este vorba în special
de barierele fizice: zgomot, lipsa concentr ă rii, deficiențe de auz , distorsiuni în timpul
transmiterii (atunci când se comunic ă prin telefon, radio) </li></ul><ul><li>Ceea ce se aude nu
poate fi în ț eles: ascult ă torul poate auzi, dar ceea ce în ț elege este influen ț at de educa ț ie,
cuno ș tiin ț ele tehnice asupra subiectului etc.; (ne î n ț elegerea poate fi datorat ă ș i erorilor de
traducere, de vocabular, de punctua ț ie, gesturilor non-verbale ) </li></ul><ul><li>Ceea ce este
în ț eles nu poate fi acceptat: ascult ă torul în ț elege dar nu poate accepta datorit ă unor factori
psihologici cum ar fi: atitudinile sale fa ță de ceilal ț i, sentimentele fa ță de subiectul pus în discu
ț ie, lipsa de deschidere, prejudec ăț i </li></ul><ul><li>Detalii suplimentare despre acest
training puteți obține accesând datele de contact de pe pagina </li></ul><ul><li>următoare. Vă
mulțumim! </li></ul>Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii
6. CONTACT Cunoaşterea specificaţiilor legislative din domeniul muncii