Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

9 (10),

VIAŢA NOASTRĂ septembrie


2018
Ediţie nouă

FOAIE PAROHIALĂ DE INFORMAŢIE ŞI VIAŢĂ DUHOVICEASCĂ


Publicată cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Teofan Mitropolitul Moldovei și Bucovinei

Părinții Maicii Domnului, femei sterpe au născut prin


Sfinții Ioachim și Ana, sunt un lucrarea lui Dumnezeu, cum ar fi
model de stăruință în rugăciune Sara sau Rahila, acestea au născut
pentru noi, cei de astăzi. băieți, nu fete. Singura din
Sfântul Ioachim, fiul lui femeile sterpe care a născut fată a
Barpatir, era din neamul regelui fost Ana și aceasta arată rolul,
David, căruia Dumnezeu i-a unic în istorie, care se pregătea
rânduit ca Mântuitorul să se nască pentru Maria, acela de a-L naște
din urmaşii lui. Ioachim era un pe Fiul lui Dumnezeu. Sfântul
păstor bogat, iar familia lui se Paisie Aghioritul spune că Hristos
distingea printr-o adâncă evlavie. ar fi venit mai devreme pe pământ
O veche tradiţie arată că Dreptul dacă ar fi existat o pereche
Ioachim îşi împărţea în fiecare an neprihanită, așa cum au fost
câştigul muncii sale în trei părţi: Sfinții Ioachim și Ana.
una pentru templul din Ierusalim,
alta pentru săraci şi a treia pentru Sfinţii Ioachim şi Ana sunt
nevoile sale. consideraţi ocrotitorii familiei şi
Sfânta Ana era fiica lui mijlocitori la Dumnezeu pentru
Matan. Din partea tatălui ei, era Sfânta Ana familiile creştine care doresc
din tribul lui Levi, iar dinspre ocrotitoarea dobândirea de prunci sănătoşi.
mama sa, era din tribul lui Iuda. copiilor și a Datorită minunilor săvârșite
Fiind bogaţi material, Sfinţii înaintea icoanelor zugrăvite cu
Părinţi Ioachim şi Ana erau mai familiei chipul Sfintei Ana, ea este numită
presus de toate bogaţi spiritual, Anii îndelungați de adesea și ocrotitoarea copiilor.
căci erau drepţi înaintea lui rugăciune au rodit, precum O minunată icoană a Sfintei
Dumnezeu păzind poruncile Lui înflorește o floare a răbdării. Ana cu prunca Maria se află în
şi trăiau după lege. Chiar și după nașterea biserica Mănăstirii Bistrița, lângă
Însă sufletele lor erau Mariei, cei doi sfinți au dus o Piatra-Neamț, de aproximativ 600
mâhnite fiindcă dorința lor viață bineplăcută Domnului. Și au de ani.
fierbinte de a vea prunci îi apăsa, păstrat și făgăduința către În Muntele Athos moaștele
mai ales că în acele timpuri cei Dumnezeu, copila Maria intrând Sfintei Ana se păstrează în
care nu puteau a avea copii erau în grija templului la vârsta de 3 Schitul Sfânta Ana al Mănăstirii
priviți ca fiind blestemați. ani. Sfântul Ioachim a trecut în Lavra, în Mănăstirea Cutlumuș, în
Dumnezeu săvârşeşte binele pace la cele veșnice la vârsta de Mănăstirea Stavronikita, iar în
nu când sunt greutăţi şi stări 80 de ani. Sfânta Ana a murit în lume se găsesc părticele din
obişnuite, în întâmplări când vârstă de peste 70 de ani, la doi moaștele sale în Catedrala
nimeni nu se aşteaptă, ci în ani după Sfântul Ioachim, timp pe Patriarhatului din Ierusalim şi
situaţii de nedepăşit omeneşte şi care l-a petrecut în Templu cu Antiohia, în Mănăstirea Kykkos,
pe care doar El ne ajută să le fiica ei. Ei au trecut în veșnicie cu din insula Cipru.
depăşim. Sfânta Ana n-a putut să împlinirea că rugăciunile lor au Bucură-te, Sfântă Ana,
aibă un copil, iar Dumnezeu fost ascultate de Dumnezeu. dăruitoare îmbelșugată de cele
rânduise ca ea să aducă pe lume pământești. Veselește-te, lauda
un copil unic în felul său, să Nașterea Maicii Domnului femeilor și cununa maicilor,
devină mamă într-un mod este cu totul deosebită și unică ascultătoare blândă a celor ce te
minunat, tocmai în neputinţa de a în întreg Vechiul Testament. cheamă pe tine, ceea ce ne
naşte, pe care o purta ca pe o Chiar dacă în Vechiul împlinești cererile cele bune,
ruşine. Testament au mai fost cazuri când bogăția săracilor și a văduvelor!
Câte o carte din BIBILIE Timpul care ne sfinţeşte
A patra carte din Biblie Indictionul este începutul unui nou an bisericesc.
este NUMERI! Indictioanele sunt de trei feluri: Indictionul
constantinopolitan, care începe la 1 septembrie;
Numită în ebraică Indictionul Cezarului (împărătesc) sau constantinian,
“bemidbar” (în pustiu), întrucât începând de la 24 septembrie, şi Indictionul papal sau
relatează succint istoria roman, care începea la 1 ianuarie.
peregrinării poporului evreu Biserica prăznuieşte ziua de 1 septembrie pentru
prin deşertul Arabiei, noi o următoarele motive: mai întâi pentru că, după tradiţia
cunoaştem după denumirea veche, la această dată, Dumnezeu a început crearea
latină “Numeri”. Numele se lumii; în al doilea
justifică prin faptul că începe rând, pentru că luna
cu recensământul poporului septembrie se
Israel efectuat în prima zi a lunii a doua din anul consideră început al
al doilea de la ieşirea din Egipt. Este cartea cea anului bisericesc şi, de
mai complexă din Pentateuh (primele cinci cărţi aceea, Biserica,
biblice) conţinând fragmente care s-ar potrivi mulţumind Domnului
mai bine în cărţile Exodul (Ieşirea) sau Leviticul. pentru roadele de peste an, se roagă ca şi noul an să fie
Cei mai mulţi interpreţi ai Bibliei o împart Carantaniei, în luna a şaptea, numită Tişri, care
conform derulării a trei mari evenimente: corespunde în calendarul nostru cu septembrie.
capitolele 1-10 ce se ocupă cu descrierea sumară Data anului nou bisericesc s-a hotărât de către cei
e venimentelor de la Sinai, capitolele 11-20 ce 318 Sfinţi Părinţi participanţi la Sinodul I de la Niceea
prezintă ce li s-a întâmplat fiilor lui Israel în din anul 325. Pe parcursul unui an bisericesc este
pustiu şi capitol 20, 14 - 36, care descriu rezumată lucrarea de mântuire, de la creație și până la
călătoria israeliţilor de la Kadeş la Moab. sfârșitul lumii. Biserica Ortodoxă marchează aceste
Ca şi în alte cărţi, în Numeri rămân pe lucruri prin sărbătorile prăznuite în lunile de început și
primul plan personalitatea lui Moise și relația cu final de an.
confrații săi. Într-un alt context, legat de ciclul agrar,
Cartea are meritul de a fi subliniat sfinţenia septembrie este prima luna de toamnă. Se încheie
lui Dumnezeu care nu tolerează păcatul în rândul vechiul an agricol şi se începe unul nou, acum
comunităţii, iar dacă o privim alegoric ea debutând şi primele semănături. Aşadar, orice sfârşit
constituie un itinerariu spiritual. Pentru întâia este un început, după cum, şi în viaţa fiecărui om,
oară este abordată tema suferinţei care trebuie sfârşitul vieţuirii pământeşti face trecerea spre ultima
interpretată ca stimul de întoarcere către etapă, viaţa veşnică.
Dumnezeu, Singurul Izbăvitor. Izvorul vieții și al nemuririi Te rugăm întru tot
Bibliografie: Pr. Petre Semen, Aşteptând îndurate, Doamne: binecuvintează cununa anului ce a
mântuirea, Editura MMB, Iaşi, 2000. sosit cu bunătatea Ta! (din slujba Tedeum-ului)

Parteneriate educaţionale
Luni, 10 septembrie 2018, va debuta noul an Şcoala Gimnazială
şcolar 2018-2019. Continuăm bunele relaţii cu “PROF. GHEORGHE DUMITREASA”
Girov
Şcoala Gimnazială “Prof. Gh. Dumitreasa” Girov
prin încheierea a două noi parteneriate Frăţia Ortodoxă a Tinerilor Giroveni “Acum!”
educaţionale, care îşi propun să vină în sprijinul este cel mai îndelungat parteneriat. A început în
elevilor pentru dezvoltarea personalităţii copiilor. anul 2012 şi a înregistrat peste 50 de activităţi.
Ca de fiecare dată, suntem interesaţi de
stimularea dezvoltării comunităţii şi oferim la Parohia Conțești
rândul nostru un potenţial notabil care poate şi Strada Bisericii 662, Girov, Neamţ, 617118
trebuie valorificat în cadrul unor astfel de mail: contesti.girov@gmail.com
parteneriate. facebook: Parohia Conțești
Primele parteneriate încheiate cu şcoala site: contesti.mmb.ro
giroveană au fost iniţiate în anii 2009 și 2010. blog: contesti-girov.blogspot.com