Sunteți pe pagina 1din 13

RECTORAT

Str. M. Kogălniceanu nr. 1


Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Anexa nr. 3.

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
1. Facultatea de Matematică Matematică 2.500 - - 2.500 - - 5.500 Se propune la
şi Informatică solicitarea
Matematică Informatică 3.000 - - - - - -
aprobării cursului
Informatică 3.600 - - 3.600 - - 6.000 5.000
Matematică gimnazială prin
metode IBL (bazate pe investigări
- - - - - - - 500
și pe curiozitate) – limba română și
maghiară
Predarea matematicii prin activități
IBL (bazate pe investigări și pe
- - - - - - - 500
curiozitate) – limba română și
maghiară
2. Facultatea de Fizică Se propune la
Toate specializările 2.000 - - 2.000 - - 4.000 solicitarea
aprobării cursului
3. Facultatea de Chimie şi Toate specializările Se propune la
Inginerie Chimică 3.000 - - 3.000 - 3.000 7.000 solicitarea
aprobării cursului

1
U.E.: Uniunea Europeană
2
S.E.E.: Spaţiul Economic European
3
C.E.: Confederaţia Elveţiană
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
4. Facultatea de Biologie şi Toate specializările Se propune la
Geologie 2.000 - 2.000 2.200 - 2.500 7.500 solicitarea
aprobării cursului
5. Facultatea de Geografie Toate specializările 2.800 2.800 - 2.800 - 2.800 5.500 2.800
6. Facultatea de Ştiinţa şi Toate specializările Se propune la
Ingineria Mediului 2.500 - - 2.500 - 2.700 6.500 solicitarea
aprobării cursului
7. Facultatea de Istorie şi Toate specializările 2.400 2.400 - 2.400 - 2.400 5.000 -
Filosofie Biblioteconomie şi Ştiinţa
- - - - - - - 1.200
Informării
Managementul arhivei - - - - - - - 1.200
Profesor documentarist - - - - - - - 1.500
Trecutul de lângă noi. Istoria Orală
- - - - - - - 1.200
a comunităților locale
Program de reconversie
- - - - - - - 2.400
profesională-Istorie
8. Facultatea de Psihologie şi Psihologie 2.800 2.800 - - - - 6.500 -
Ştiinţe ale Educaţiei Psihopedagogie Specială 2.600 2.600 - - - - - -
Pedagogie 2.400 - - - - - - -
Pedagogia Învăţământului Primar
2.600 2.600 - - - - - -
şi Preşcolar
Doctorat Domeniul Științe ale
- - - - - - 6.500 -
Educației
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Domeniul Psihologie
Psihologia Resurselor Umane şi
- - - 3.000 - - - -
Sănătate Organizaţională
Psihologie Clinică, Consiliere
- - - 3.200 - - - -
Psihologică şi Psihoterapie
Consiliere și Intervenții Psihologice
- - - 3.000 - - - -
și Dezvoltare umană
Psihologia Sănătăţii Publice și
- - - 3.000 - - - -
Clinice
Psihologie judiciară - - - 3.000 - - - -
Tehnici Psihologice pentru
Controlul Comportamentului şi - - - 3.200 - - - -
Dezvoltarea Potenţialului Uman
Consultanţă şi Intervenţie
- - - 3.000 - - - -
Psihologică (l. Maghiară)
Consiliere Genetică - - - 3.200 - - - -
Domeniul Științe ale Educației
Consiliere şcolară şi asistenţă
- - - 2.700 2.700 - - -
psihopedagogică
Educaţie civică - - - 2.700 - - - -
Designer Instrucțional - - - 2.700 - - - -
Terapia limbajului şi audiologie
- - - 2.800 - - - -
educaţională
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Management, consiliere şi
asistenţă psihopedagogică în - - - 2.800 - - - -
instituţiile incluzive
Management Curricular - - - 2.000 - - - -
Didactica limbii şi literaturii
germane, cultura şi civilizaţia
- - - 2.400 - - - -
germană a Europei Centrale şi de
Sud-Est (l. Germană)
Metode și practici alternative în
învățământul primar și preșcolar - - - 2.800 - - - -
(l.maghiară)
Strategii de învățare eficientă (l.
maghiară) Extensia Odorheiu - - - 2.400 - - - -
Seciuesc
Studii postuniversitare
Psihologie judiciară - - - - - - - 700
Magister: Dezvoltare, Consiliere şi
- - - - - - - 700
Orientare
Intervenții psihopedagogice pentru
copiii cu dizabilități și familiile - - - - - - - 500
acestora
Factori Psihologici Implicaţi în
- - - - - - - 250
Performanţa în Afaceri
Optimizarea performanţei în - - - - - - - 500
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
afaceri prin coaching cognitiv-
comportamental
Educaţia copiilor cu dificultăţi, prin
metode pedagogice experimentale - - - - - - - 600
(l. Maghiară)
Program de formare continuă:
Dezvoltarea profesională în
- - - - - - - 1.200
domeniul educației
incluzive/speciale
Terapia şi Activităţile Asistate de
Animale pentru persoane cu nevoi - - - - - - - 400
speciale
Program de conversie
profesională Pedagogia - - - - - - - 2.600
Invațamântului Primar și Preșcolar
9. Facultatea de Ştiinţe Ştiinţe Politice
Politice, Administrative şi 2.600 2.600 - - - - - -
Linia română, maghiară şi engleză
ale Comunicării Administraţie Publică 2.700 2.600 - - - - - -
Linia română, maghiară
* pentru angajatii UBB, în
cazul în care se va încheia un act
Comunicare şi relaţii publice 2.900 2.800 - - - - - -
adiţional la contractul de muncă Linia română, maghiară și germană
pentru rămânerea în instituţie pe o Jurnalism
perioadă de trei ani Linia română, maghiară, germană şi 3.000 2.600 - - - - - -
engleză
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
** pentru angajatii sau Publicitate
doctoranzii UBB din afara FSPAC, 2.900 - - - - - - -
Linia română
Consiliul profesoral poate apoba
in cazuri exceptionale, o reducere
Servicii şi politici de sănătate
de 50%, caz în care se va încheia publică (Public Health) 3.900 - - - - - - -
un act adiţional la contractul de Linia engleză
muncă pentru rămânerea în Leadership in sectorul public 3.000 - - - - - - -
instituţie pe o perioadă de trei ani Limba engleză
*** pentru angajatii sau
doctoranzii FSPAC, Consiliul Media digitală – linia română 3.200 - - - - - - -
profesoral poate apoba in cazuri
exceptionale, o reducere de 50%, Informatică socială 3.200 - - - - - - -
caz în care se va încheia un act
adiţional la contractul de muncă Studii de Conflict 3.000 - - - - - - -
pentru rămânerea în instituţie pe o Administraţie Publică- limba
perioadă de trei ani - - - 2.800 - 2.600 - -
română
Administraţie Publică- limba
- - - 2.800 - - - -
engleză
Management și politici publice -
- - - 2.800 - - - -
linia maghiară
Managementul instituţiilor publice
- - - 2.800 - - - -
şi nonprofit
Managementul proiectelor și
evaluarea programelor în sfera - - - 2.800 - - - -
administrației publice
Știință, tehnologie și inovație în
- - - 2.800 - - - -
administrația publică / Science,
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
technology and innovation in
public governance
Analiza și managementul crizelor
şi conflictelor / Conflict analysis - - - 3.500 - 3.000 - -
and management
Managementul organizaţiilor
- - - 2.800 - - - -
politice
Proiectarea cercetării şi analiza
- - - 2.800 - - - -
datelor în ştiinţele sociale
Dezvoltare internaţională - - - 2.800 - - - -
Comunicare și marketing în
- - - 2.900 - - - -
sectorul public
Studii globale - - - 2.800 - - - -
Tehnici avansate de comunicare - - - 2.900 - - - -
Studii media aplicate – limba - - - 3.000 - - - -
maghiara
Publicitate şi relaţii publice – în
- - - 2.900 - - - -
limbile germană și engleză
Relaţii publice și publicitate în
- - - 2.900 - - - -
limba engleză
Publicitate - - - 2.900 - 2.800 - -
Relaţii Publice - - - 3.500 - 3.000 - -
Producţie media - - - 3.000 - - - -
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Comunicare mediatică- Media
- - - 3.000 - - - -
communication
Management media - - - 3.000 - 2.800 - -
Digital media & games Studies
- - - 3.000 - - - -
(limba engleză)
Sănătate Publică- Public Health
- - - 3.900 - - - -
(limba engleză)
Managementul resurselor umane
- - - 2.800 - - - -
în sectorul public
- - - - - - - 1.800
Branding si brand desing
900***
1.000
Metode aplicate de cercetare - - - - - - - 600**
sociala
200***
Managementul administratiei - - - - - - - 2.400
publice 1.200***
Managementul comunicarii in - - - - - - - 2.400
sectorul public 1.200***
Integritate publica si politici - - - - - - - 2.400
anticoruptie 1.200***
Managementul conflictelor in - - - - - - - 2.400
relatiile de munca 1.200***
- - - - - - - 1.500
Jurnalism in media digitala
750***
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
1.000
Proiectarea si Managementul - - - - - - - 600**
Campaniilor Electorale
200***
- - - - - - - 2.400
Politie comunitara
1.200***
Mobilizarea de resurse din - - - - - - - 2.400
comunitate 1.200***
Achiziții publice, concesiuni, - - - - - - - 3.400
parteneriat public și privat 1.700***
- - - - - - - 2.500
Fiscalitate și audit financiar
1.250***
Scoala Doctorala de Administratie 8.000
- - - - - - -
si Politici Publice 4.000*
Scoala Doctorala de Comunicare, 8.000
- - - - - - -
Relatii Publice si Publicitate 4.000*
Scoala Doctorala de Stiinte 7.000
- - - - - - -
Politice si ale Comunicarii 3.500*
10. Facultatea de Litere Toate specializările 5.500
2.750 –
2.700 - - 2.700 - - -
angajați
UBB
11. Facultatea de Teatru şi Artele Spectacolului – Actorie;
5.000 - - - - - - -
Televiziune Artele Spectacolului – Regie;
Teatrologie 4.000 - - - - - - -
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Cinematografie, Fotografie, Media 6.500 - - - - - - -
Filmologie 4.000 - - - - - - -
Teatru, Film şi Multimedia;
- - - 5.000 - - - -
Actorie şi Regie
Teatru contemporan (actorie și
- - - 5.000 - - - -
teatrologie-limba maghiară)
Producția de film documentar –
- - - 6.500 - - - -
limba engleză
Arta scurt-metrajului – limba
- - - 6.500 - - - -
maghiară
Şcoala doctorală în Teatru și Film - - - - - - 5.500 -
12. Facultatea de Drept Toate specializările 3.600 3.600 3.600 3.600 - - 5.500 1.500
13. Facultatea de Ştiinţe Toate specializările, cu excepție
2.900 2.900 - 3.500 - 3.500 5.500 -
Economice şi Gestiunea Informatica Economică
Afacerilor Informatica Economică 3.400 3.400 - - - - - -
14. Facultatea de Educaţie
Toate specializările 2.800 2.800 - 2.800 - - 5.500 -
Fizică şi Sport
15. Facultatea de Studii
Toate specializările 2.800 2.800 - 3.000 - - 5.500 1.500
Europene
16. Facultatea de Sociologie şi Toate specializările 2.500*
2.500 2.500 - 2.500 2.500 - 5.000
Asistenţă Socială * se stabilește
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
diferențiat în
funcție de
programul de
studii
postuniversitare
17. Facultatea de Business Administrarea Afacerilor, limba de
2.800 2.800 - - - - - -
predare română, licenţă – IF, ID
Administrarea Afacerilor, limba de
2.800 - - - - - - -
predare engleză, licenţă – IF
Administrarea Afacerilor în Servicii
de Ospitalitate, limba de predare 2.800 2.800 - - - - - -
română, licenţă – IF, ID
Administrarea Afacerilor în Servicii
de Ospitalitate, limba de predare 2.800 - - - - - - -
engleză, licenţă – IF
Administrarea Afacerilor-Extensia
Bistrița, limba de predare română, 2.800 - - - - - - -
licență – IF
Administrarea Afacerilor, limba de
- - - 3.000 - 3.000 - -
predare română, master – IF, FR
Management Hotelier, limba de
- - - 3.000 - 3.000 - -
predare română, master – IF, FR
Administrarea Afacerilor, limba de
- - - 3.000 - - - -
predare engleză, master – IF
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Administrarea Afacerilor în
Ospitalitate și Turism Internațional,
- - - 3.000 - - - -
limba de predare engleză, master
– IF
18. Facultatea de Teologie Toate specializările 2.500 - - 3.000 - - 5.500 -
Ortodoxă
Centrul Orientalia - - - - - - - 350 / curs
150 / examen
19. Facultatea de Teologie- Departamentul Cluj 2.000 - - 2.500 - - - 500
Greco-Catolică -toate specializările
Departamentul Oradea 2.000 - - 2.000 - - - 1.500
-toate specializările
Departamentul Blaj 2.000 - - 2.500 - - - 500
- toate specializările
20. Facultatea de Teologie Teologie Romano-Catolică
2.200 - - - - - - -
Romano-Catolică Didactică
Teologie Romano-Catolică
2.200 - - - - - - -
Asistenţă socială
Studii religioase 2.200 - - - - - - -
Teologie Romano-Catolică
2.200 - - - - - - -
Pastorală
Consiliere pastorală - - - 2.500 - - - -
Teologie romano-catolică -
- - - 2.500 - - -
pastorală aplicată
RECTORAT
Str. M. Kogălniceanu nr. 1
Cluj-Napoca, RO-400084
Tel.: 0264-40.53.00
Fax: 0264-59.19.06
rector@ubbcluj.ro
www.ubbcluj.ro

Taxa de şcolarizare pentru cetăţeni români, UE1, SEE2 şi CE3.


pentru anul universitar 2018 / 2019
Nr. Facultatea Licența Continuare Masterat Doctorat Studii
Specializarea / domeniul
crt. (lei) Studii (lei) (lei) postuniversitare
IF ID (lei) IF ID4 IFR IF și IFR (lei)
Consiliere spirituală centrată pe
- - - - - - - 1.500
valori
Doctorat - - - - - - 5.000 -
21. Facultatea de Teologie Teologie Reformatã Didacticã 2.000 - - - - - - -
Reformată
Pedagogie Muzicalã 2.500 - - - - - - -
Master – Teologie Aplicată - - - 2.500 - - - -
Master – Teologie-Muzică-
- - - 2.500 - - - -
Educație
Master – Mediere Interculturală și
- - - 2.500 - - - -
Interconfesională
Master – Muzică-Muzică
- - - 3.500 - - - -
Bisericească Ecumenică
Doctorat - - - - - - 5.000 -