Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Relația dintre intensitatea motivației și performanță este 8. În modelul personalității dezvoltat de J. Loevinger, nivelul
investigată de: integrat presupune o dominanță a:
a. legea percepțiilor a. disocierii normelor sociale de finalitățile personale
b. piramida trebuințelor b. supunerii la regulile sociale externe
c. legea optimului motivațional c. rezolvării conflictelor interne
d. legea emoțiilor de bază d. reactivității egocentrice la dirijarea socială externă
e. psihologii clinicieni e. stabilității financiare

2. Euristica reprezentativităţii se referă la tendinţa de a: 9. Care dintre următoarele tipuri de inteligență contribuie
a. acorda o probabilitatea mai ridicată evenimentului care preponderent la efectuarea unei lovituri de 11 metri în
este mai uşor de amintit fotbal?
b. presupune că dacă ceva seamănă cu un membru al unei a. inteligenţa muzicală
categorii acel ceva face parte din categoria respectivă b. inteligenţa lingvistică
c. presupune că un lucru este cu atât mai frecvent cu cât îl c. inteligenţa corporal-kinestezică
putem evoca mai uşor din memorie d. inteligenţa logico-matematică
d. deduce, pornind de la o observaţie particulară, o regulă e. inteligenţa interpersonală
generală
e. de a trage o concluzie pe baza unor presupuneri generale 10. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea
unor imagini noi în plan ..."
3. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. Maslow, a. motivaţional şi creativ
deasupra trebuințelor de stimă de sine, se află: b. afectiv şi motor
a. trebuințele cognitive c. atitudinal şi voliţional
b. trebuințele fiziologice d. cognitiv şi voliţional
c. trebuințele de iubire și apartenență la grup e. atenţional şi motivaţional
d. trebuințele de siguranță
e. trebuințele de estetice 11. Conform modelului structurii intelectului (J.P. Guilford),
care din următoarele componente, NU reprezintă categoria
4. Euristica disponibilităţii este: „conţinuturi"?
a. formă de categorizare a. comportamentală
b. o eroare de judecată b. simbolică
c. un raţionament inductiv c. episodică
d. un indiciu al expertizei într-un domeniu d. figurală
e. modalitate de simplificare a unei probleme e. semantică

5. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității între 12. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității, propus
vârsta de 0-3 ani, identificate de Erikson este: de Erikson, vârsta 12-18 ani este marcată de dihotomia:
a. 2 a. inițiativă versus culpabilitate
b. 3 b. autonomie versus rușine
c. 6 c. identitate versus confuzie
d. 5 d. încredere versus neîncredere
e. 8 e. intimitate versus izolare

6. Senzaţia care apare atunci când recepţionăm substanţe 13. Cărui grup de teoreticieni ai limbajului îi aparține
volatile poartă numele de: următorul argument „se pare că există o tendință înnăscută
a. miros a copiilor pentru a fi atenți la cei care vorbesc în mediul
b. auz lor"?
c. gust a. nativiști și comportamentaliști
d. văz b. comportamentaliști
e. tact c. nativiști
d. susținătorii teoriei sociale și comportamentaliști
7. „În accepțiunea lui Jung, personalitatea este organizată în e. susținătorii teoriei sociale
baza a două structuri fundamentale, masculinitate-feminitate
și ..." 14. Care din următoarele criterii este utilizat pentru
a. extraversiune-introversiune clasificarea senzaţiilor?
b. coleric-sangvinic a. natura conţinutului informaţional
c. inteligență teoretică-inteligență practică b. variabilitatea sensibilităţii
d. competență-inferioritate c. nivelul de conştientizare
e. structură semantică-structură sintactică d. durata senzaţiilor
e. intensitatea stimulului

2
15. Efectul Doppler se produce în situaţia în care: 22. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
a. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le olandeze, persoanele cu combinația non-emotiv, non-activ,
recepţionăm cresc în înălţime primar, corespund tipului temperamental:
b. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le a. nervos
recepţionăm cresc în intensitate b. coleric
c. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le c. sentimental
recepţionăm cresc în înălţime d. amorf
d. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le e. apatic
recepţionăm cresc în intensitate
e. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le 23. Potrivit teoriei factoriale a inteligenței relația dintre
recepţionăm rămân nemodificate din punct de vedere al factorul general (g) și factorii specifici (s) este de:
înălţimii a. incluziune, fiecare factor specific s are în componență
factorul g
16. Care dintre următoarele instrumente de evaluare b. factorul g este independent de factorii specifici s
reprezintă un test de aptitudini? c. incluziune, factorul g include în întregime factorii specifici
a. lucrarea de verificare a cunoștințelor s
b. teza semestrială d. factorul g este relaționat doar cu factorul specific
c. extemporalul inteligență logică
d. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină e. factorul g este relaționat doar cu factorul specific
e. testul Stanford-Binet inteligență spațială

17. Persistenţa imaginii retiniene se referă la faptul că un 24. Testul Matricile Progresive Raven permite măsurarea ... :
stimul luminos creează pe retină o imagine care nu dispare a. inteligenței muzicală
imediat, ci persistă aproximativ: b. inteligenței corporal-kinestezică
a. secundă c. inteligenței non-verbală
b. 0,5 secunde d. inteligenței interpersonală
c. sutime de secundă e. raționamentului verbal
d. zecime de secundă
e. 1/24 secunde 25. Elevii motivați intrinsec se implică în sarcinile de la
școală pentru:
18. Legea lui Weber şi Fechner este valabilă, cu precădere, a. a-i mulțumi pe părinți
pentru stimulii de intensitate: b. a primi note bune
a. foarte mică c. pasiunea de a realiza aceste activități
b. foarte mare d. a obține anumite recompense
c. mai mică decât valoarea pragului minim absolut e. plăcerea de a-și depăși colegii
d. mai mare decât valoarea pragului maxim absolut
e. medie 26. "... este definit drept standardul pe care o persoană se
așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
19. Actele ideomotorii presupun: a. Temperamentul
a. reprezentarea mişcărilor trecute b. Nivelul de aspirație
b. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive c. Optimul motivațional
c. percepţia mişcărilor trecute d. Interesul
d. percepţia mişcărilor prezente e. Locusul de control
e. reprezentarea mişcărilor viitoare
27. „ ... este o relație fundamentală între indivizii unei
20. Care dintre afirmațiile de mai jos reflectă funcția ludică a societăți, realizată cu ajutorul limbajului și a altor coduri și
limbajului? semne, în care au loc schimburi de informații."
a. „Mută-ți biroul!" a. Codul
b. „Să nu fii obraznic!" b. Limbajul
c. „Ala, bala, portocala" c. Memoria
d. „Au, piciorul!" d. Comunicarea
e. „Trebuie să fiu atent la afișajul electronic al gării" e. Aptitudinea

21. Prin comparație cu interesele copiilor, interesele 28. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările
adulților sunt: sacadat".
a. identice cu scopurile colegilor a. interpoziţie
b. mai stabile b. perspectivă liniară
c. complet lipsite de emoții c. convergenţă oculară
d. identice cu scopurilor lor d. persistenţă a imaginii retiniene
e. foarte vagi e. disparitate retiniană

3
29. Argumentul pentru care, schimbarea intensităţii 36. În modelul de dezvoltare a personalității propus de
luminoase de la 40 la 60 de waţi este percepută ca fiind mai Erikson, dilema identitară caracteristică vârstei 2-3 ani este:
puternică decât cea de la 60 la 80 de waţi, este acela că: a. „Cine sunt?"
a. pragul diferenţial depinde de valoarea iniţială a stimulului b. „Pot realiza mutualitatea?"
b. stimulul creşte în progresie geometrică, iar senzaţia în c. „Ceea ce am realizat mă reprezintă?"
progresie aritmetică d. „Fac la fel de bine ca ceilalți?"
c. survine fenomenul de interpoziţie e. „Pot să fac și singur?"
d. pragul diferenţial nu este influenţat de niciun factor
e. pragul diferenţial depinde de mărimea care se adaugă la 37. Potrivit teoriei piajetiene a inteligenței, care este etapa de
stimulul iniţial dezvoltare cognitivă caracterizată de achiziția permanenței
obiectelor?
30. În orientarea psihodinamică, "personalitatea este măsura a. etapa preoperațională
factorilor ..., constitutivi și motivaționali ai individului." b. etapa raționamentului logico-matematic
a. interni c. etapa operațiilor concrete
b. asertivi d. etapa senzorio-motorie
c. parentali e. etapa operațiilor formale
d. ocupaționali
e. sociali 38. Conform tipologiei temperamentale propuse de fiziologul
rus I.P. Pavlov, "… sistemului nervos se referă la repartiția
31. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității propus forței celor două procese (excitația și inhibiția)".
de Jung, vârsta înaintată este caracterizată de: a. echilibrul
a. introversiunea androgină b. puterea
b. dihotomia autonomie-rușine c. mobilitatea
c. dihotomia competență-inferioritate d. claritatea
d. extraversiune e. extraversiunea
e. dihotomia încredere-neîncredere
39. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
32. Modelul dezvoltării identității propus de J. Marcia, "s-a puternic-echilibrat-mobil este corelat cu temperamentul:
centrat pe aspectele procesuale: ... ". a. coleric
a. Este adevărat ceea ce simțim? b. melancolic
b. Ce își dorește societatea? c. sangvinic
c. Există liber arbitru? d. flegmatic
d. Cum se produce? e. extravert
e. Ceea ce am realizat mă reprezintă?
40. Memoria de lungă durată este organizată, preponderent,
33. Din perspectiva modelului identității propus de J. pe baza criteriilor:
Marcia, criza identitară este depășită atunci când a. pragmatice
adolescentul are o identitate: b. lexicale
a. realizată c. sintactice
b. acceptată d. semantice
c. difuză e. fonetice
d. blocată
e. în moratoriu

34. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc,


creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima
distanţa până la obiect".
a. convergenţa oculară
b. disparitatea retiniană
c. perspectiva liniară
d. interpoziţie
e. mărimea relativă

35. Medicii antichității, Hippocrate și Galenus au analizat


tipurile temperamentale prin prisma predominanței "în
organism a uneia dintre cele patru … ".
a. caracteristici de personalitate
b. tipuri de percepție
c. carențe de vitamine
d. grupe de sânge
e. "umori"

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2006
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Relația dintre intensitatea motivației și performanță este 8. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările
investigată de: sacadat".
a. legea percepțiilor a. perspectivă liniară
b. piramida trebuințelor b. interpoziţie
c. legea optimului motivațional c. disparitate retiniană
d. psihologii clinicieni d. persistenţă a imaginii retiniene
e. legea emoțiilor de bază e. convergenţă oculară

2. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc, 9. Conform modelului structurii intelectului (J.P. Guilford),
creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima care din următoarele componente, NU reprezintă categoria
distanţa până la obiect". „conţinuturi"?
a. disparitatea retiniană a. figurală
b. interpoziţie b. episodică
c. mărimea relativă c. semantică
d. perspectiva liniară d. comportamentală
e. convergenţa oculară e. simbolică

3. Cărui grup de teoreticieni ai limbajului îi aparține 10. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității între
următorul argument „se pare că există o tendință înnăscută vârsta de 0-3 ani, identificate de Erikson este:
a copiilor pentru a fi atenți la cei care vorbesc în mediul a. 5
lor"? b. 2
a. nativiști c. 3
b. nativiști și comportamentaliști d. 8
c. susținătorii teoriei sociale e. 6
d. comportamentaliști
e. susținătorii teoriei sociale și comportamentaliști 11. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității propus
de Jung, vârsta înaintată este caracterizată de:
4. În modelul de dezvoltare a personalității propus de a. dihotomia încredere-neîncredere
Erikson, dilema identitară caracteristică vârstei 2-3 ani este: b. introversiunea androgină
a. „Ceea ce am realizat mă reprezintă?" c. extraversiune
b. „Fac la fel de bine ca ceilalți?" d. dihotomia competență-inferioritate
c. „Cine sunt?" e. dihotomia autonomie-rușine
d. „Pot să fac și singur?"
e. „Pot realiza mutualitatea?" 12. Potrivit teoriei factoriale a inteligenței relația dintre
factorul general (g) și factorii specifici (s) este de:
5. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea a. incluziune, fiecare factor specific s are în componență
unor imagini noi în plan ..." factorul g
a. cognitiv şi voliţional b. incluziune, factorul g include în întregime factorii specifici
b. atitudinal şi voliţional s
c. afectiv şi motor c. factorul g este relaționat doar cu factorul specific
d. atenţional şi motivaţional inteligență spațială
e. motivaţional şi creativ d. factorul g este relaționat doar cu factorul specific
inteligență logică
6. Din perspectiva modelului identității propus de J. Marcia, e. factorul g este independent de factorii specifici s
criza identitară este depășită atunci când adolescentul are o
identitate: 13. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
a. realizată puternic-echilibrat-mobil este corelat cu temperamentul:
b. în moratoriu a. flegmatic
c. acceptată b. sangvinic
d. difuză c. melancolic
e. blocată d. extravert
e. coleric
7. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității, propus de
Erikson, vârsta 12-18 ani este marcată de dihotomia: 14. În modelul personalității dezvoltat de J. Loevinger,
a. inițiativă versus culpabilitate nivelul integrat presupune o dominanță a:
b. încredere versus neîncredere a. stabilității financiare
c. intimitate versus izolare b. rezolvării conflictelor interne
d. identitate versus confuzie c. reactivității egocentrice la dirijarea socială externă
e. autonomie versus rușine d. disocierii normelor sociale de finalitățile personale
e. supunerii la regulile sociale externe

2
15. Care din următoarele criterii este utilizat pentru 22. Prin comparație cu interesele copiilor, interesele
clasificarea senzaţiilor? adulților sunt:
a. durata senzaţiilor a. identice cu scopurile colegilor
b. intensitatea stimulului b. complet lipsite de emoții
c. variabilitatea sensibilităţii c. mai stabile
d. natura conţinutului informaţional d. foarte vagi
e. nivelul de conştientizare e. identice cu scopurilor lor

16. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. 23. Euristica disponibilităţii este:


Maslow, deasupra trebuințelor de stimă de sine, se află: a. un indiciu al expertizei într-un domeniu
a. trebuințele de iubire și apartenență la grup b. o eroare de judecată
b. trebuințele cognitive c. modalitate de simplificare a unei probleme
c. trebuințele fiziologice d. un raţionament inductiv
d. trebuințele de estetice e. formă de categorizare
e. trebuințele de siguranță
24. Euristica reprezentativităţii se referă la tendinţa de a:
17. Actele ideomotorii presupun: a. presupune că un lucru este cu atât mai frecvent cu cât îl
a. percepţia mişcărilor prezente putem evoca mai uşor din memorie
b. reprezentarea mişcărilor viitoare b. presupune că dacă ceva seamănă cu un membru al unei
c. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive categorii acel ceva face parte din categoria respectivă
d. percepţia mişcărilor trecute c. deduce, pornind de la o observaţie particulară, o regulă
e. reprezentarea mişcărilor trecute generală
d. de a trage o concluzie pe baza unor presupuneri generale
18. „În accepțiunea lui Jung, personalitatea este organizată e. acorda o probabilitatea mai ridicată evenimentului care
în baza a două structuri fundamentale, masculinitate- este mai uşor de amintit
feminitate și ..."
a. structură semantică-structură sintactică 25. Senzaţia care apare atunci când recepţionăm substanţe
b. competență-inferioritate volatile poartă numele de:
c. inteligență teoretică-inteligență practică a. miros
d. extraversiune-introversiune b. tact
e. coleric-sangvinic c. văz
d. auz
19. Argumentul pentru care, schimbarea intensităţii e. gust
luminoase de la 40 la 60 de waţi este percepută ca fiind mai
puternică decât cea de la 60 la 80 de waţi, este acela că: 26. Persistenţa imaginii retiniene se referă la faptul că un
a. stimulul creşte în progresie geometrică, iar senzaţia în stimul luminos creează pe retină o imagine care nu dispare
progresie aritmetică imediat, ci persistă aproximativ:
b. pragul diferenţial depinde de mărimea care se adaugă la a. zecime de secundă
stimulul iniţial b. sutime de secundă
c. survine fenomenul de interpoziţie c. 0,5 secunde
d. pragul diferenţial depinde de valoarea iniţială a stimulului d. 1/24 secunde
e. pragul diferenţial nu este influenţat de niciun factor e. secundă

20. Elevii motivați intrinsec se implică în sarcinile de la 27. Care dintre afirmațiile de mai jos reflectă funcția ludică a
școală pentru: limbajului?
a. pasiunea de a realiza aceste activități a. „Ala, bala, portocala"
b. a obține anumite recompense b. „Să nu fii obraznic!"
c. a-i mulțumi pe părinți c. „Au, piciorul!"
d. a primi note bune d. „Mută-ți biroul!"
e. plăcerea de a-și depăși colegii e. „Trebuie să fiu atent la afișajul electronic al gării"

21. "... este definit drept standardul pe care o persoană se 28. Modelul dezvoltării identității propus de J. Marcia, "s-a
așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată." centrat pe aspectele procesuale: ... ".
a. Optimul motivațional a. Există liber arbitru?
b. Temperamentul b. Este adevărat ceea ce simțim?
c. Nivelul de aspirație c. Cum se produce?
d. Interesul d. Ce își dorește societatea?
e. Locusul de control e. Ceea ce am realizat mă reprezintă?

3
29. Memoria de lungă durată este organizată, preponderent, 36. Efectul Doppler se produce în situaţia în care:
pe baza criteriilor: a. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
a. fonetice recepţionăm cresc în intensitate
b. semantice b. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
c. pragmatice recepţionăm cresc în înălţime
d. lexicale c. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
e. sintactice recepţionăm rămân nemodificate din punct de vedere al
înălţimii
30. Legea lui Weber şi Fechner este valabilă, cu precădere, d. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le
pentru stimulii de intensitate: recepţionăm cresc în intensitate
a. foarte mică e. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le
b. mai mare decât valoarea pragului maxim absolut recepţionăm cresc în înălţime
c. medie
d. foarte mare 37. Medicii antichității, Hippocrate și Galenus au analizat
e. mai mică decât valoarea pragului minim absolut tipurile temperamentale prin prisma predominanței "în
organism a uneia dintre cele patru … ".
31. Testul Matricile Progresive Raven permite măsurarea ... : a. grupe de sânge
a. inteligenței non-verbală b. caracteristici de personalitate
b. raționamentului verbal c. carențe de vitamine
c. inteligenței interpersonală d. tipuri de percepție
d. inteligenței corporal-kinestezică e. "umori"
e. inteligenței muzicală
38. Potrivit teoriei piajetiene a inteligenței, care este etapa de
32. Care dintre următoarele tipuri de inteligență contribuie dezvoltare cognitivă caracterizată de achiziția permanenței
preponderent la efectuarea unei lovituri de 11 metri în obiectelor?
fotbal? a. etapa raționamentului logico-matematic
a. inteligenţa lingvistică b. etapa operațiilor formale
b. inteligenţa interpersonală c. etapa senzorio-motorie
c. inteligenţa logico-matematică d. etapa operațiilor concrete
d. inteligenţa muzicală e. etapa preoperațională
e. inteligenţa corporal-kinestezică
39. Conform tipologiei temperamentale propuse de fiziologul
33. Care dintre următoarele instrumente de evaluare rus I.P. Pavlov, "… sistemului nervos se referă la repartiția
reprezintă un test de aptitudini? forței celor două procese (excitația și inhibiția)".
a. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină a. extraversiunea
b. testul Stanford-Binet b. echilibrul
c. lucrarea de verificare a cunoștințelor c. mobilitatea
d. extemporalul d. claritatea
e. teza semestrială e. puterea

34. În orientarea psihodinamică, "personalitatea este măsura 40. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
factorilor ..., constitutivi și motivaționali ai individului." olandeze, persoanele cu combinația non-emotiv, non-activ,
a. sociali primar, corespund tipului temperamental:
b. parentali a. nervos
c. ocupaționali b. sentimental
d. interni c. amorf
e. asertivi d. apatic
e. coleric
35. „ ... este o relație fundamentală între indivizii unei
societăți, realizată cu ajutorul limbajului și a altor coduri și
semne, în care au loc schimburi de informații."
a. Codul
b. Memoria
c. Comunicarea
d. Aptitudinea
e. Limbajul

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2006
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Cărui grup de teoreticieni ai limbajului îi aparține 8. Efectul Doppler se produce în situaţia în care:
următorul argument „se pare că există o tendință înnăscută a. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
a copiilor pentru a fi atenți la cei care vorbesc în mediul recepţionăm cresc în înălţime
lor"? b. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
a. nativiști și comportamentaliști recepţionăm rămân nemodificate din punct de vedere al
b. nativiști înălţimii
c. susținătorii teoriei sociale c. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le
d. comportamentaliști recepţionăm cresc în intensitate
e. susținătorii teoriei sociale și comportamentaliști d. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le
recepţionăm cresc în înălţime
2. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările e. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
sacadat". recepţionăm cresc în intensitate
a. interpoziţie
b. convergenţă oculară 9. În modelul personalității dezvoltat de J. Loevinger, nivelul
c. perspectivă liniară integrat presupune o dominanță a:
d. disparitate retiniană a. stabilității financiare
e. persistenţă a imaginii retiniene b. rezolvării conflictelor interne
c. reactivității egocentrice la dirijarea socială externă
3. Care din următoarele criterii este utilizat pentru d. disocierii normelor sociale de finalitățile personale
clasificarea senzaţiilor? e. supunerii la regulile sociale externe
a. variabilitatea sensibilităţii
b. intensitatea stimulului 10. Conform modelului structurii intelectului (J.P. Guilford),
c. natura conţinutului informaţional care din următoarele componente, NU reprezintă categoria
d. durata senzaţiilor „conţinuturi"?
e. nivelul de conştientizare a. episodică
b. comportamentală
4. În orientarea psihodinamică, "personalitatea este măsura c. figurală
factorilor ..., constitutivi și motivaționali ai individului." d. simbolică
a. ocupaționali e. semantică
b. interni
c. parentali 11. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității între
d. asertivi vârsta de 0-3 ani, identificate de Erikson este:
e. sociali a. 2
b. 8
5. Care dintre afirmațiile de mai jos reflectă funcția ludică a c. 6
limbajului? d. 3
a. „Ala, bala, portocala" e. 5
b. „Mută-ți biroul!"
c. „Trebuie să fiu atent la afișajul electronic al gării" 12. Prin comparație cu interesele copiilor, interesele
d. „Să nu fii obraznic!" adulților sunt:
e. „Au, piciorul!" a. foarte vagi
b. identice cu scopurile colegilor
6. Elevii motivați intrinsec se implică în sarcinile de la școală c. identice cu scopurilor lor
pentru: d. complet lipsite de emoții
a. a-i mulțumi pe părinți e. mai stabile
b. plăcerea de a-și depăși colegii
c. pasiunea de a realiza aceste activități 13. Senzaţia care apare atunci când recepţionăm substanţe
d. a obține anumite recompense volatile poartă numele de:
e. a primi note bune a. gust
b. auz
7. Conform tipologiei temperamentale propuse de fiziologul c. miros
rus I.P. Pavlov, "… sistemului nervos se referă la repartiția d. văz
forței celor două procese (excitația și inhibiția)". e. tact
a. claritatea
b. mobilitatea 14. Potrivit teoriei piajetiene a inteligenței, care este etapa
c. extraversiunea de dezvoltare cognitivă caracterizată de achiziția
d. echilibrul permanenței obiectelor?
e. puterea a. etapa preoperațională
b. etapa senzorio-motorie
c. etapa operațiilor concrete
d. etapa raționamentului logico-matematic
e. etapa operațiilor formale

2
15. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea 22. Legea lui Weber şi Fechner este valabilă, cu precădere,
unor imagini noi în plan ..." pentru stimulii de intensitate:
a. atenţional şi motivaţional a. mai mare decât valoarea pragului maxim absolut
b. afectiv şi motor b. foarte mare
c. motivaţional şi creativ c. medie
d. cognitiv şi voliţional d. mai mică decât valoarea pragului minim absolut
e. atitudinal şi voliţional e. foarte mică

16. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. 23. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității, propus
Maslow, deasupra trebuințelor de stimă de sine, se află: de Erikson, vârsta 12-18 ani este marcată de dihotomia:
a. trebuințele de iubire și apartenență la grup a. intimitate versus izolare
b. trebuințele de siguranță b. încredere versus neîncredere
c. trebuințele de estetice c. inițiativă versus culpabilitate
d. trebuințele cognitive d. autonomie versus rușine
e. trebuințele fiziologice e. identitate versus confuzie

17. Persistenţa imaginii retiniene se referă la faptul că un 24. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității propus
stimul luminos creează pe retină o imagine care nu dispare de Jung, vârsta înaintată este caracterizată de:
imediat, ci persistă aproximativ: a. dihotomia autonomie-rușine
a. 0,5 secunde b. dihotomia competență-inferioritate
b. 1/24 secunde c. introversiunea androgină
c. zecime de secundă d. dihotomia încredere-neîncredere
d. secundă e. extraversiune
e. sutime de secundă
25. Argumentul pentru care, schimbarea intensităţii
18. Euristica disponibilităţii este: luminoase de la 40 la 60 de waţi este percepută ca fiind mai
a. un indiciu al expertizei într-un domeniu puternică decât cea de la 60 la 80 de waţi, este acela că:
b. o eroare de judecată a. pragul diferenţial depinde de valoarea iniţială a stimulului
c. un raţionament inductiv b. survine fenomenul de interpoziţie
d. modalitate de simplificare a unei probleme c. pragul diferenţial nu este influenţat de niciun factor
e. formă de categorizare d. stimulul creşte în progresie geometrică, iar senzaţia în
progresie aritmetică
19. Modelul dezvoltării identității propus de J. Marcia, "s-a e. pragul diferenţial depinde de mărimea care se adaugă la
centrat pe aspectele procesuale: ... ". stimulul iniţial
a. Ceea ce am realizat mă reprezintă?
b. Există liber arbitru? 26. Care dintre următoarele instrumente de evaluare
c. Cum se produce? reprezintă un test de aptitudini?
d. Ce își dorește societatea? a. extemporalul
e. Este adevărat ceea ce simțim? b. lucrarea de verificare a cunoștințelor
c. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină
20. Potrivit teoriei factoriale a inteligenței relația dintre d. teza semestrială
factorul general (g) și factorii specifici (s) este de: e. testul Stanford-Binet
a. incluziune, factorul g include în întregime factorii specifici
s 27. Testul Matricile Progresive Raven permite măsurarea ... :
b. factorul g este relaționat doar cu factorul specific a. inteligenței corporal-kinestezică
inteligență logică b. inteligenței non-verbală
c. factorul g este independent de factorii specifici s c. raționamentului verbal
d. factorul g este relaționat doar cu factorul specific d. inteligenței interpersonală
inteligență spațială e. inteligenței muzicală
e. incluziune, fiecare factor specific s are în componență
factorul g 28. Actele ideomotorii presupun:
a. percepţia mişcărilor prezente
21. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul b. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive
puternic-echilibrat-mobil este corelat cu temperamentul: c. reprezentarea mişcărilor viitoare
a. extravert d. percepţia mişcărilor trecute
b. coleric e. reprezentarea mişcărilor trecute
c. melancolic
d. flegmatic 29. „ ... este o relație fundamentală între indivizii unei
e. sangvinic societăți, realizată cu ajutorul limbajului și a altor coduri și
semne, în care au loc schimburi de informații."
a. Aptitudinea
b. Codul
c. Comunicarea
d. Memoria
e. Limbajul

3
30. Din perspectiva modelului identității propus de J. 37. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc,
Marcia, criza identitară este depășită atunci când creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima
adolescentul are o identitate: distanţa până la obiect".
a. blocată a. disparitatea retiniană
b. în moratoriu b. interpoziţie
c. difuză c. mărimea relativă
d. realizată d. convergenţa oculară
e. acceptată e. perspectiva liniară

31. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco- 38. Relația dintre intensitatea motivației și performanță este
olandeze, persoanele cu combinația non-emotiv, non-activ, investigată de:
primar, corespund tipului temperamental: a. legea optimului motivațional
a. coleric b. psihologii clinicieni
b. apatic c. legea emoțiilor de bază
c. amorf d. piramida trebuințelor
d. nervos e. legea percepțiilor
e. sentimental
39. Memoria de lungă durată este organizată, preponderent,
32. În modelul de dezvoltare a personalității propus de pe baza criteriilor:
Erikson, dilema identitară caracteristică vârstei 2-3 ani este: a. semantice
a. „Fac la fel de bine ca ceilalți?" b. pragmatice
b. „Pot să fac și singur?" c. fonetice
c. „Ceea ce am realizat mă reprezintă?" d. sintactice
d. „Cine sunt?" e. lexicale
e. „Pot realiza mutualitatea?"
40. „În accepțiunea lui Jung, personalitatea este organizată
33. Euristica reprezentativităţii se referă la tendinţa de a: în baza a două structuri fundamentale, masculinitate-
a. presupune că dacă ceva seamănă cu un membru al unei feminitate și ..."
categorii acel ceva face parte din categoria respectivă a. inteligență teoretică-inteligență practică
b. de a trage o concluzie pe baza unor presupuneri generale b. competență-inferioritate
c. acorda o probabilitatea mai ridicată evenimentului care este c. structură semantică-structură sintactică
mai uşor de amintit d. extraversiune-introversiune
d. presupune că un lucru este cu atât mai frecvent cu cât îl e. coleric-sangvinic
putem evoca mai uşor din memorie
e. deduce, pornind de la o observaţie particulară, o regulă
generală

34. "... este definit drept standardul pe care o persoană se


așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
a. Optimul motivațional
b. Temperamentul
c. Interesul
d. Nivelul de aspirație
e. Locusul de control

35. Medicii antichității, Hippocrate și Galenus au analizat


tipurile temperamentale prin prisma predominanței "în
organism a uneia dintre cele patru … ".
a. "umori"
b. tipuri de percepție
c. grupe de sânge
d. carențe de vitamine
e. caracteristici de personalitate

36. Care dintre următoarele tipuri de inteligență contribuie


preponderent la efectuarea unei lovituri de 11 metri în
fotbal?
a. inteligenţa muzicală
b. inteligenţa lingvistică
c. inteligenţa logico-matematică
d. inteligenţa corporal-kinestezică
e. inteligenţa interpersonală

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2006
Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

BROŞURĂ CU SUBIECTE

ADMITERE - SESIUNEA IULIE 2018

COD BROŞURĂ

ATENŢIE!

NU DESCHIDEŢI CAIETUL DECÂT LA INDICAŢIA SUPRAVEGHETORULUI!

1. Caietul se predă la ieşirea din sala de examen!


2. Toate informaţiile necesare răspunsurilor corecte sunt conţinute în text.
3. Fiecare problemă are un singur răspuns corect.
4. La fiecare întrebare, marcaţi pe foaia de răspuns cercul corespunzător răspunsului pe care îl consideraţi
corect. Lăsaţi nemarcate cercurile care corespund răspunsurilor pe care le consideraţi greşite.
5. Puteţi rezolva problemele în orice ordine preferaţi.
6. Atunci când marcaţi răspunsul corect, atenţie la corespondenţa dintre numărul întrebării din această broşură şi
numărul întrebării de pe foaia de răspuns.

SUCCES!
Citiţi cu atenţie întrebările de mai jos. După fiecare întrebare urmează cinci variante de răspuns, dintre care
doar una este corectă. Vă rugăm marcaţi pe foaia de răspuns varianta pe care o consideraţi corectă.

1. Potrivit teoriei factoriale a inteligenței relația dintre 8. Prin comparație cu interesele copiilor, interesele adulților
factorul general (g) și factorii specifici (s) este de: sunt:
a. incluziune, fiecare factor specific s are în componență a. complet lipsite de emoții
factorul g b. mai stabile
b. factorul g este relaționat doar cu factorul specific c. identice cu scopurile colegilor
inteligență logică d. foarte vagi
c. factorul g este relaționat doar cu factorul specific e. identice cu scopurilor lor
inteligență spațială
d. incluziune, factorul g include în întregime factorii specifici 9. "... este definit drept standardul pe care o persoană se
s așteaptă și speră să-l atingă într-o sarcină dată."
e. factorul g este independent de factorii specifici s a. Locusul de control
b. Nivelul de aspirație
2. Legea lui Weber şi Fechner este valabilă, cu precădere, c. Optimul motivațional
pentru stimulii de intensitate: d. Temperamentul
a. mai mică decât valoarea pragului minim absolut e. Interesul
b. medie
c. foarte mică 10. Euristica disponibilităţii este:
d. foarte mare a. formă de categorizare
e. mai mare decât valoarea pragului maxim absolut b. un indiciu al expertizei într-un domeniu
c. modalitate de simplificare a unei probleme
3. În modelul personalității dezvoltat de J. Loevinger, nivelul d. un raţionament inductiv
integrat presupune o dominanță a: e. o eroare de judecată
a. disocierii normelor sociale de finalitățile personale
b. reactivității egocentrice la dirijarea socială externă 11. Care dintre afirmațiile de mai jos reflectă funcția ludică a
c. stabilității financiare limbajului?
d. supunerii la regulile sociale externe a. „Mută-ți biroul!"
e. rezolvării conflictelor interne b. „Ala, bala, portocala"
c. „Să nu fii obraznic!"
4. Testul Matricile Progresive Raven permite măsurarea ... : d. „Au, piciorul!"
a. inteligenței non-verbală e. „Trebuie să fiu atent la afișajul electronic al gării"
b. inteligenței muzicală
c. inteligenței interpersonală 12. Numărul stadiilor de dezvoltare a personalității între
d. raționamentului verbal vârsta de 0-3 ani, identificate de Erikson este:
e. inteligenței corporal-kinestezică a. 2
b. 6
5. Care din următoarele criterii este utilizat pentru c. 5
clasificarea senzaţiilor? d. 3
a. nivelul de conştientizare e. 8
b. durata senzaţiilor
c. variabilitatea sensibilităţii 13. „În situaţia în care alţi indicatori ai adâncimii lipsesc,
d. intensitatea stimulului creierul se foloseşte în ultimă instanţă de .... pentru a estima
e. natura conţinutului informaţional distanţa până la obiect".
a. convergenţa oculară
6. În orientarea psihodinamică, "personalitatea este măsura b. mărimea relativă
factorilor ..., constitutivi și motivaționali ai individului." c. disparitatea retiniană
a. sociali d. interpoziţie
b. ocupaționali e. perspectiva liniară
c. interni
d. asertivi 14. Din perspectiva modelului identității propus de J.
e. parentali Marcia, criza identitară este depășită atunci când
adolescentul are o identitate:
7. Relația dintre intensitatea motivației și performanță este a. în moratoriu
investigată de: b. acceptată
a. piramida trebuințelor c. realizată
b. psihologii clinicieni d. blocată
c. legea percepțiilor e. difuză
d. legea optimului motivațional
e. legea emoțiilor de bază

2
15. Elevii motivați intrinsec se implică în sarcinile de la 22. Persistenţa imaginii retiniene se referă la faptul că un
școală pentru: stimul luminos creează pe retină o imagine care nu dispare
a. a obține anumite recompense imediat, ci persistă aproximativ:
b. a primi note bune a. zecime de secundă
c. pasiunea de a realiza aceste activități b. 0,5 secunde
d. plăcerea de a-și depăși colegii c. 1/24 secunde
e. a-i mulțumi pe părinți d. sutime de secundă
e. secundă
16. În tipologia propusă de fiziologul rus I.P. Pavlov, tipul
puternic-echilibrat-mobil este corelat cu temperamentul: 23. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității propus
a. melancolic de Jung, vârsta înaintată este caracterizată de:
b. coleric a. dihotomia încredere-neîncredere
c. extravert b. dihotomia competență-inferioritate
d. flegmatic c. introversiunea androgină
e. sangvinic d. extraversiune
e. dihotomia autonomie-rușine
17. Actele ideomotorii presupun:
a. exerciţii repetate pentru formarea schemelor perceptive 24. Senzaţia care apare atunci când recepţionăm substanţe
b. percepţia mişcărilor prezente volatile poartă numele de:
c. reprezentarea mişcărilor trecute a. tact
d. reprezentarea mişcărilor viitoare b. miros
e. percepţia mişcărilor trecute c. auz
d. gust
18. Care dintre următoarele tipuri de inteligență contribuie e. văz
preponderent la efectuarea unei lovituri de 11 metri în
fotbal? 25. Conform tipologiei temperamentale propuse de fiziologul
a. inteligenţa interpersonală rus I.P. Pavlov, "… sistemului nervos se referă la repartiția
b. inteligenţa corporal-kinestezică forței celor două procese (excitația și inhibiția)".
c. inteligenţa logico-matematică a. echilibrul
d. inteligenţa lingvistică b. claritatea
e. inteligenţa muzicală c. mobilitatea
d. puterea
19. Efectul Doppler se produce în situaţia în care: e. extraversiunea
a. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le
recepţionăm cresc în înălţime 26. Care dintre următoarele instrumente de evaluare
b. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le reprezintă un test de aptitudini?
recepţionăm cresc în intensitate a. teza semestrială
c. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le b. testul Stanford-Binet
recepţionăm rămân nemodificate din punct de vedere al c. lucrarea de verificare a cunoștințelor
înălţimii d. traducerea unor cuvinte într-o limbă străină
d. obiectul se îndepărtează de noi şi sunetele pe care le e. extemporalul
recepţionăm cresc în înălţime
e. obiectul se apropie de noi şi sunetele pe care le 27. Medicii antichității, Hippocrate și Galenus au analizat
recepţionăm cresc în intensitate tipurile temperamentale prin prisma predominanței "în
organism a uneia dintre cele patru … ".
20. În piramida trebuințelor propusă de psihologul A. a. tipuri de percepție
Maslow, deasupra trebuințelor de stimă de sine, se află: b. carențe de vitamine
a. trebuințele fiziologice c. grupe de sânge
b. trebuințele de estetice d. caracteristici de personalitate
c. trebuințele de iubire și apartenență la grup e. "umori"
d. trebuințele de siguranță
e. trebuințele cognitive 28. Potrivit teoriei piajetiene a inteligenței, care este etapa de
dezvoltare cognitivă caracterizată de achiziția permanenței
21. Modelul dezvoltării identității propus de J. Marcia, "s-a obiectelor?
centrat pe aspectele procesuale: ... ". a. etapa operațiilor concrete
a. Este adevărat ceea ce simțim? b. etapa senzorio-motorie
b. Cum se produce? c. etapa raționamentului logico-matematic
c. Ceea ce am realizat mă reprezintă? d. etapa preoperațională
d. Există liber arbitru? e. etapa operațiilor formale
e. Ce își dorește societatea?

3
29. Potrivit modelului de dezvoltare a personalității, propus 36. Argumentul pentru care, schimbarea intensităţii
de Erikson, vârsta 12-18 ani este marcată de dihotomia: luminoase de la 40 la 60 de waţi este percepută ca fiind mai
a. identitate versus confuzie puternică decât cea de la 60 la 80 de waţi, este acela că:
b. intimitate versus izolare a. pragul diferenţial depinde de valoarea iniţială a stimulului
c. încredere versus neîncredere b. pragul diferenţial depinde de mărimea care se adaugă la
d. autonomie versus rușine stimulul iniţial
e. inițiativă versus culpabilitate c. stimulul creşte în progresie geometrică, iar senzaţia în
progresie aritmetică
30. Conform modelului structurii intelectului (J.P. Guilford), d. survine fenomenul de interpoziţie
care din următoarele componente, NU reprezintă categoria e. pragul diferenţial nu este influenţat de niciun factor
„conţinuturi"?
a. episodică 37. „În absenţa proprietăţii numită .... am percepe mişcările
b. semantică sacadat".
c. figurală a. convergenţă oculară
d. simbolică b. interpoziţie
e. comportamentală c. perspectivă liniară
d. disparitate retiniană
31. Euristica reprezentativităţii se referă la tendinţa de a: e. persistenţă a imaginii retiniene
a. de a trage o concluzie pe baza unor presupuneri generale
b. presupune că dacă ceva seamănă cu un membru al unei 38. Conform tipologiei temperamentale a școlii franco-
categorii acel ceva face parte din categoria respectivă olandeze, persoanele cu combinația non-emotiv, non-activ,
c. presupune că un lucru este cu atât mai frecvent cu cât îl primar, corespund tipului temperamental:
putem evoca mai uşor din memorie a. amorf
d. acorda o probabilitatea mai ridicată evenimentului care b. apatic
este mai uşor de amintit c. nervos
e. deduce, pornind de la o observaţie particulară, o regulă d. sentimental
generală e. coleric

32. Memoria de lungă durată este organizată, preponderent, 39. Cărui grup de teoreticieni ai limbajului îi aparține
pe baza criteriilor: următorul argument „se pare că există o tendință înnăscută
a. pragmatice a copiilor pentru a fi atenți la cei care vorbesc în mediul
b. sintactice lor"?
c. fonetice a. nativiști
d. semantice b. susținătorii teoriei sociale și comportamentaliști
e. lexicale c. comportamentaliști
d. nativiști și comportamentaliști
33. „ ... este o relație fundamentală între indivizii unei e. susținătorii teoriei sociale
societăți, realizată cu ajutorul limbajului și a altor coduri și
semne, în care au loc schimburi de informații." 40. "Imaginaţia este procesul psihic care constă în obţinerea
a. Codul unor imagini noi în plan ..."
b. Memoria a. motivaţional şi creativ
c. Limbajul b. afectiv şi motor
d. Comunicarea c. atitudinal şi voliţional
e. Aptitudinea d. cognitiv şi voliţional
e. atenţional şi motivaţional
34. „În accepțiunea lui Jung, personalitatea este organizată
în baza a două structuri fundamentale, masculinitate-
feminitate și ..."
a. extraversiune-introversiune
b. inteligență teoretică-inteligență practică
c. coleric-sangvinic
d. competență-inferioritate
e. structură semantică-structură sintactică

35. În modelul de dezvoltare a personalității propus de


Erikson, dilema identitară caracteristică vârstei 2-3 ani este:
a. „Pot realiza mutualitatea?"
b. „Cine sunt?"
c. „Pot să fac și singur?"
d. „Fac la fel de bine ca ceilalți?"
e. „Ceea ce am realizat mă reprezintă?"

4
Grila raspunsuri corecte

septembrie 2006