Sunteți pe pagina 1din 12

PSIHOLOGIA PERSONALITĂŢII

Multiple choice

1. Personalitatea umană funcţionează la nivel:


a. biologic *
b. psihologic *
c. social *

2. Dificultăţile privind modelul unitar al personalităţii sunt de natură :


a. deontologică
b. ontologică *
c. metodologică *

3. Tipul de personalitate accentuat presupune;


a. accentuarea unei faţete a personalităţii
b. accentuarea tuturor faţetelor personalităţii
c. discrepanţa între real şi imaginar *
d. discrepanţa între esenţă şi aparenţă

4. Caracteristicile tipologice sunt:


a. proprii tuturor oamenilor
b. unice fiecărui tip de individ
c. proprii anumitor grupuri de indivizi *

5. Abordarea nomotetică vizează:


a. legile generale *
b. explicaţiile deterministe *
c. metodele cantitative *

6. Orientarea idiotetică a fost introdusă de către:


a. R. Linton
b. K. Lewin
c. J. Lamiell *

7. Personajul ca „mască” se referă la:


a. „ce vreau să par că sunt” *
b. „ce vreau să fiu”
c. „ce mi se impune să fiu”

8. Între persoană şi personaj:


a. nu există relaţii
b. există relaţii de cooperare *
c. există relaţii conflictuale

9. Abordarea sintetic-structuralistă a personalităţii corespunde paradigmei :


a. asociaţioniste
b. introspecţioniste
c. gestaltiste *

10.Conform accepţiunii psihologice, personalitatea este un ansamblu de :


a. însuşiri psihice
b. valori
c. condiţii interne *

11.Statutele prescrise sunt:


a. dobândite
b. înnăscute *

12.Condiţiile interne de natură psihologică, ale personalităţii, sunt:


a. procesele psihice
b. însuşirile psihice *
c. funcţiile psihice

13.Definiţiile prin structură internă explică:


a. formarea şi natura personalităţii
b. formarea personalităţii
c. natura personalităţii *

14.Conceptul de individ se aplică:


a. organismului uman
b. tuturor organismelor vii *
c. organismului infrauman

15.Persoana este o entitate:


a. psihosocială *
b. biologică
c. psihologică

16.În concepţia lui Jung, inconştientul personal reprezintă:


a. stratul profund al psihicului
b. stratul inaccesibil al psihicului
c. stratul superficial al psihicului *

17.Conform modelului balanţei caracteriale, trăsăturile există:


a. două câte două *
b. una opusă alteia *
c. în perechi polare *

18.Arhetipurile sunt achiziţii:


a. ontogenetice
b. filogenetice *
c. filogenetice şi ontogenetice

19.Sinteza definiţiilor prin efect extern şi prin structură internă se regăseşte în


abordarea :
a. behavioristă
b. structurală *
c. integrativă
d. sistemică *

20.Orientarea plană corespunde teoriei :


a. factorilor de personalitate
b. trăsăturilor de personalitate *
c. constructelor personale

21.Extraversiunea implică:
a. centrare pe autoanaliză şi autocritică
b. independenţa relativă faţă de opiniile altora *
c. tendinţa de interiorizare a conflictelor

22.Tipul dependent descris de Adler se caracterizează prin:


a. impulsivitate
b. senzitivitate socială
c. dorinţa de a-i ajuta pe ceilalţi *
23.Tipul de personalitate complezent, descris de K. Horney, dezvoltă o orientare
interpersonală:
a. spre relaţie *
b. detaşată de relaţii
c. împotriva relaţiei

24.Trăsăturile cardinale descrise de Allport au, în cadrul personalităţii, o


semnificaţie:
a. minoră
b. majoră *
c. adiacentă

25.Diferenţa dintre individ şi individualitate semnifică trecerea de la fiinţa


generică la fiinţa :
a. irepetabilă *
b. dinamică
c. unică *
d. sistemică

26.Personalitatea desemnează persoana maximal valorizată :


a. uman
b. social *
c. teleologic

27.În concepţia lui Kelly, comportamentul este mai mult:


a. directiv
b. reactiv
c. anticipativ *

28.Conform modelului cercurilor concentrice caracteriale, trăsăturile cardinale


sunt dispuse :
a. la periferie
b. la mijloc
c. în centru *

29.Factorii metaergici ai personalităţii au fost descrişi de către:


a. Allport
b. Eysenck
c. Cattell *

30.Personalitatea este un sistem:


a. dinamic *
b. determinist
c. închis
d. probabilist *

31.În raport cu temperamentul, tipul de activitate nervoasă superioară are un


conţinut:
a. mai restrâns *
b. mai larg
c. mai puţin precizat

32.În cadrul personalităţii, temperamentul reprezintă componenta:


a. cea mai stabilă *
b. cea mai fluctuantă
c. ereditară

33.Sub raport valoric, temperamentul este:


a. relativ
b. specific
c. nespecific *

34.Tipul temperamental astenic are o constituţie fizică:


a. orizontală
b. verticală *
c. proporţională

35.D. Goleman consideră că inteligenţa emoţională implică:


a. motivaţia *
b. testarea realităţii
c. empatia *
d. autorealizarea

36.Nota determinantă a temperamentului sangvinic este:


a. inerţia
b. neechilibrul
c. mobilitatea *

37.În plan intelectual, temperamentul coleric este productiv în activităţile:


a. de scurtă durată *
b. de lungă durată
c. de durată medie

38.În cadrul personalităţii, creativitatea reprezintă latura :


a. dinamico-energetică
b. rezolutiv-productivă
c. transformativ-constructivă *
d. instrumental-operaţională

39.Temperamentul pasionat se caracterizează prin:


a. non-activitate
b. rezonanţă afectivă primară
c. rezonanţă afectivă secundară *

40.Tipul temperamental estetic are ca valoare dominantă:


a. armonia *
b. dragostea de oameni
c. unitatea

41.Tipul temperamental hipertimic se caracterizează prin:


a. violenţă
b. optimism *
c. pesimism

42.Cercetările lui Pavlov au evidenţiat:


a. baza neurologică a temperamentului
b. baza fiziologică a temperamentului *
c. baza psihologică a temperamentului

43.Psihologii englezi consideră noţiunile de „aptitudine” şi „capacitate” ca fiind:


a. opuse
b. sinonime *
c. diferite

44.În raport cu capacitatea, aptitudinea are:


a. o sferă mai restrânsă *
b. o sferă mai largă
c. un conţinut mai restrâns

45.Funcţionalitatea aptitudinilor conduce întotdeauna la obţinerea unei


performanţe:
a. la nivel minimal
b. la nivel mediu
c. la nivel supramediu *

46.În comparaţie cu aptitudinea, performanţa are un caracter:


a. instrumental
b. constatativ *
c. predictiv

47.Factorii intelectuali ai creativităţii sunt:


a. stilul perceptiv
b. rezonanţa intimă
c. gândirea divergentă *
d. factorii educativi
e. aprehensiunea

48.Pentru a deveni aptitudine, o însuşire psihică trebuie să fie:


a. complexă
b. generală
c. individuală *

49.Prima definiţie precisă a inteligenţei emoţionale a fost dată de către:


a. P. Salovey *
b. D. Goleman *
c. S. Hein *
d. J. Mayer *

50.În cazul aptitudinilor literare şi artistice, performanţa maximă se atinge la


vârsta de:
a. 35-45 ani
b. 25-29 ani
c. 30-40 ani *

51.Pe un fond ereditar superior corelat cu un mediu nefavorabil, aptitudinea are un


nivel de dezvoltare:
a. precar
b. scăzut
c. mediu *
d. înalt

52.Personalitatea percepută se referă la :


a. imaginea de sine
b. imaginea despre alţii *
c. corectitudinea / incorectitudinea imaginii de sine
d. corectitudinea / incorectitudinea imaginii despre alţii

53.Spre deosebire de deprinderi, în cazul formării aptitudinilor se realizează:


a. o reducţie procesuală
b. o amplificare procesuală *

54.Unul dintre cei mai importanţi factori motivaţionali în formarea aptitudinilor îl


reprezintă:
a. interesul *
b. idealul
c. nevoia de autorealizare
55.Inteligenţa este:
a. asemanătoare gândirii
b. identică cu gândirea
c. diferită de gândire *

56.Ca aptitudine generală, inteligenţa vizează mai ales:


a. finalitatea *
b. conţinutul
c. structura

57.În cadrul modelului piramidei cacacteriale, cea mai mare importanţă se acordă:
a. numărului de atitudini şi trăsături
b. modului de organizare a atitudinilor şi trăsăturilor
c. modului de relaţionare a atitudinilor şi trăsăturilor *

58.Teoria bifactorială a inteligenţei a fost elaborată de către:


a. R. J. Sternberg
b. A. Binet
c. C. Spearman *

59.Factorul „g” de inteligenţă este:


a. general
b. comun tuturor activităţilor *
c. specific anumitor activităţi

60.Asimilarea este procesul care presupune:


a. utilizarea schemelor existente *
b. modificarea schemelor existente
c. anularea schemelor existente

61.După Al. Roşca, cel mai important factor al creativităţii îl reprezintă:


a. fluiditatea
b. flexibilitatea
c. originalitatea *
d. sensibilitatea

62.K. Horney pune la baza descrierii şi dinamicii personalităţii noţiunea de :


a. conflict intrapersonal
b. conflict interpersonal *
c. atracţie interpersonală
d. competiţie interpersonală

63.Diferenţa de înzestrare între omul de geniu şi omul comun este o diferenţă :


a. de grad *
b. de natură
c. de valoare

64.Sentimentul de anxietate descris de K. Horney se referă la:


a. anxietatea fundamentală *
b. anxietatea manifestă
c. anxietatea potenţială

65.Dezvoltarea inteligenţei se realizează predominant prin:


a. asimilare
b. acomodare *
c. adaptare

66.Problema genezei inteligenţei a fost abordată de către:


a. Ph. Vernon
b. H. Gardner
c. J. Piaget *

67.Empatia este :
a. proces psihic *
b. produs psihic *
c. fenomen psihic *
d. însuşire psihică *

68.Tipurile de inteligenţă descrise de Gardner sunt considerate de către el ca fiind:


a. interdependente
b. independente *
c. corelate

69.Teoria triarhică a inteligenţei a fost formulată de către:


a. R.J. Sternberg *
b. H. Gardner
c. C. Spearman

70.Termenul « creativitate » a fost introdus în psihologie de către :


a. F. Galton
b. J. M. Cattell
c. G. Allport *

71.Sternberg abordează inteligenţa din perspectiva psihologiei:


a. asociaţioniste
b. umaniste
c. cognitive *

72.Inteligenţa emoţională conţine componente:


a. volitive
b. cognitive *
c. afective *
d. motivaţionale

73.Pentru a evidenţia particularităţile individuale, Allport apelează la noţiunea de :


a. factor
b. trăsătură *
c. însuşire

74.Potenţialul creator implică :


a. potenţialul creativ general *
b. potenţialul creativ specific
c. potenţialul creativ productiv
d. potenţialul creativ eficient

75.În descrierea personalităţii, Kelly introduce noţiunea de :


a. concept general
b. construct personal *
c. construct multidimensional

76.Componentele esenţiale ale caracterului sunt:


a. aptitudinile
b. atitudinile *
c. trăsăturile *

77.Atitudinea caracterială este:


a. o reacţie imediată
b. o dispoziţie latentă *
c. o orientare deliberată *

78.Personalitatea proiectată reprezintă:


a. ceea ce gândesc alţii despre mine
b. ceea ce cred eu că gândesc alţii despre mine *
c. imaginea de sine atribuită lumii
d. imaginea de sine despre alţii

79.Componenta cognitivă a atitudinilor include:


a. emoţii
b. idealuri
c. reprezentări *

80.În concepţia lui C. G. Jung, personalitatea este constituită :


a. preconştient
b. inconştient colectiv *
c. arhetipuri

81.Elementul esenţial prin care A. Adler descrie personalitatea, îl constituie :


a. cogniţia
b. voinţa
c. motivaţia *

82.Atitudinea caracterială este:


a. fluctuantă
b. constantă
c. relativ constantă *

83.Spre deosebire de trăsăturile caracteriale, atitudinile au o sferă:


a. mai largă *
b. mai restrânsă

84.Trăsăturile caracteriale derivă din:


a. aptitudini
b. trebuinţe
c. atitudini *

85.Empatia presupune :
a. preluarea stării de spirit a celuilalt
b. retrăirea gândurilor celuilalt *
c. retrăirea acţiunilor celuilalt *

86.Trăsăturile caracteriale centrale sunt în număr de:


a. 10 – 15 *
b. 5 - 10
c. 1 – 2

87.Perseverenţa este o trăsătură de caracter:


a. volitivă *
b. cognitivă
c. motivaţională

88.După J. P. Guilford, personalitatea creatoare presupune:


a. sensibilitate *
b. fluiditate *
c. entuziasm
d. flexibilitate *
89.Eul apare ca:
a. nucleu al personalităţii *
b. obiect al cunoaşterii
c. subiect al cunoaşterii

90.Printre aptitudinile speciale se numără în primul rând aptitudinile :


a. profesionale *
b. artistice
c. intelectuale

91.Eul este:
a. un concept motivaţional
b. un construct personal *
c. un concept general

92.Noţiunea de „gândire divergentă” a fost introdusă de către:


a. J. Piaget
b. H. Gardner
c. J. P. Guilford *

93.În raport cu personalitatea, Eul are o sferă:


a. mai restrânsă *
b. mai largă

94.R.B. Cattell defineşte personalitatea în termeni de :


a. trăsături
b. roluri
c. factori *
d. dimensiuni

95.Caracterul probabilist al personalităţii este dat de interpunerea între mărimile de


intrare şi cele de ieşire, a mărimilor :
a. interne *
b. intermediare
c. de stare *

96.Ca dimensiune a inteligenţei emoţionale, empatia se manifestă în special sub


forma :
a. unui proces psihic *
b. unei trăsături de personalitate
c. unei dimensiuni a personalităţii

97.Temperamentul este corespondentul în plan psihocomportamental al tipului de :


a. sistem nervos *
b. sistem psihic
c. activitate nervoasă superioară

98.Spre deosebire de Cattell, Eysenck elaborează descrierea personalităţii în


termeni de :
a. roluri
b. factori
c. dimensiuni *
d. trăsături

99.Natura psihică a temperamentului este :


a. emoţional-cognitivă
b. emoţional-reactivă *
c. emoţional-volitivă

100.Tipul temperamental visceroton corespunde tipului temperamental :


a. picnic *
b. astenic
c. leptosom
d. ciclotim

101.Tipul puternic-neechilibrat-inert are corespondent temperamentul :


a. sangvinic
b. flegmatic *
c. coleric
d. melancolic

102.Temperamentul coleric se mai numeşte şi temperament :


a. hipoton
b. irascibil *
c. schizotim
d. hiperactiv

103.Cea de-a patra dimensiune a tipului de sistem nervos introdusă de Nebîliţin se


numeşte :
a. excitaţie
b. activism
c. inhibiţie
d. dinamism *

104.Valoarea dominantă a temperamentului amorf este :


a. legea
b. plăcerea *
c. liniştea

105.Tipul temperamental excentric, cu un surplus de originalitate, este denumit de


Kahn
tipul :
a. instabil
b. bizar *
c. impulsiv

106.Claparède defineşte aptitudinea ca fiind orice însuşire psihică sau fizică


considerată
sub unghiul :
a. randamentului *
b. preciziei
c. rapidităţii

107.Diferenţierea aptitudinilor în domenii diferite de activitate se face în funcţie


de :
a. natura componentelor *
b. numărul componentelor
c. specificul componentelor

108.Tipul de personalitate instabil implică o instabilitate:


a. generalizată *
b. focalizată
c. între faţetele personalităţii *
d. în interiorul fiecărei faţete a personalităţii *

109.Aptitudinile îşi au originea în :


a. funcţiile psihice
b. procesele psihice *
c. produsele psihice
110.Aptitudinea muzicală reuneşte capacitatea de ascultare a muzicii, capacitatea
de execuţie şi capacitatea de :
a. compoziţie muzicală *
b. relaţionare
c. creaţie *

111.Aptitudinea organizatorică este denumită şi aptitudine :


a. ştiinţifică
b. managerială *
c. tehnică

112.Creativitatea poate fi abordată ca :


a. proces *
b. dimensiune a personalităţii *
c. produs *
d. potenţialitate general umană *

113.În concepţia lui Jung, cel mai important arhetip este :


a. anima
b. animus
c. sinele *
d. umbra

114.Nota distinctivă a talentului este :


a. simţul estetic
b. tenacitatea
c. originalitatea *

115.Cea mai înaltă formă de dezvoltare a aptitudinilor speciale şi generale poartă


denumirea de :
a. talent
b. geniu *
c. creativitate

116.Din punct de vedere psihologic, inteligenţa are un caracter :


a. adaptativ
b. de orientare *
c. anticipativ

117.Spearman a introdus în studiul inteligenţei, tehnica :


a. analizei bipolare
b. analizei factoriale *
c. analizei ierarhice

118.Esenţa creaţiei constă în :


a. noutate *
b. inspiraţie
c. originalitate *
d. talent

119.Thurstone evidenţiază şapte factori primari semnificativi ai inteligenţei, pe


care îi denumeşte :
a. aptitudini mintale primare *
b. aptitudini mintale secundare
c. atitudini mintale primare
d. atitudini mintale primare

120.Factorii de personalitate implicaţi în creativitate sunt factorii :


a. temperamentali *
b. intelectuali
c. motivaţionali
d. atitudinali *

121.Modelul lui Guilford, privind inteligenţa, cuprinde :


a. operaţii *
b. conţinuturi *
c. produse *

122.Atitudinea, ca vector major al personalităţii, este în primul rând :


a. instrumentală
b. selectivă *
c. adaptativă

123.Cunoaşterea structurii caracteriale la nivel individual presupune identificarea


atitudinilor :
a. relevante
b. constante
c. dominante *

124.Modelul caracterial multinivelar corespunde modelului :


a. balanţei caracteriale
b. cercurilor concentrice caracteriale
c. piramidei caracteriale *

125.Funcţia motivaţională a Eului se realizează prin Eul :


a. real
b. social
c. ideal *
d. spiritual
rosu- inseamna ca am modificat