Sunteți pe pagina 1din 18

Disciplinele fundamentale.

Psihologie generală
1. Psihicul uman este:
a. integral înnãscut, predeterminat
b. preponderent dobândit
c. integral dobândit
2. Potrivit înțelegerii actuale, obiectul de studiu al psihologiei îl constituie:
a. comportamentul
b. conduita
c. organizarea psihocomportamentală
d. universul psihic intern
3. Modelul structural actual al sistemului psihic uman este:
a. liniar
b. ierarhic bidimensional
c. ierarhic tridimensional
4. Inconstientul colectiv:
a. derivã din cel individual
b. include pe cel individual
c. precede și subordoneazã pe cel individual
5. În plan filogenetic, aparitia psihicului se leagã de:
a. aparitia excitabilitãtii
b. aparitia sistemului muscular
c. apariția funcției de explorare – semnalizare
6. Determinismul psihicului uman este:
a. preponderent biologic
b. preponderent mixt, interacționist
c. preponderent social cultural
7. Constiința este o structură:
a. eminamente cognitivă
b. eminamente afectivă
c. eminamente instrumental – acțională
8. Activitatea onirică aparține:
a. stării de veghe relaxate
b. inconștientului
c. stării crepusculare/difuze a constiinței
9. Senzatia este:
a. o stare subiectivã purã a constiinței
b. expresia energiilor specifice ale organelor de simț
c. un cod-imagine al unei proprietãți a stimulului special
10. O senzație ne permite să:
a. identificãm obiecte
b. să deosebim un obiect de altul
c. să reunim două obiecte
11. Perceptia furnizeazã informatii despre:
a. proprietățile esentiale și generale ale obiectelor
b. proprietățile situațional – accidentale ale obiectelor
c. proprietățile esențiale amalgamate cu proprietăți accidentale
12. Perceptia este:
a. produsul memoriei
b. produsul imaginației
c. rezultatul acțiunii obiectului
13. Imaginea reprezentării este secundară percepţiei pentru că:
a. este ulterioară percepţiei 
b. este inferioară percepţiei
c. este anterioară percepţiei
14. Din tipurile de mai jos care sunt reprezentările cele mai frecvente în experienţa unei
persoane normale?
a. vizuale 
b. gustative
c. auditive
d. olfactive
15. Care enunţ este fals?
a. memoria este o capacitate psihică indispensabilă
b. memoria asigură continuitate vieţii psihice
c. memoria este cel mai important mecanism senzorial
d. memoria interacţionează cu toate celelalte mecanisme psihice
16. Ce fel de ambianţă facilitează memorarea?
a. indiferentă
b. inhibitoare
c. stimulatoare
17. Care sunt formele fundamentale în care se prezintă gândirea?
a. abstractizări şi comparaţii
b. noțiuni, judecăţi, raţionamente
c. analize, concretizări, particularizări
18. Găndirea euristică este solicitata:
a. în orice situație slab definită
b. doar în creația artistică
c. doar în jocul de sah
19. Funcția reglatorie a limbajului constă în:
a. reflectarea legăturii dintre cuvănt și obiect
b. influența asupra atitudinii și comportamentului celor din jur
c. alternarea rolurilor între emitent și receptor
20. Limbajul intern este:
a. vocabularul latent al unui subiect
b. premisa dezvoltării limbajului extern
c. limbajul extern selectiv comprimat
21. Visul de perspectivă este o formă a imaginației involuntare:
a. Adevarat
b. Fals
22. Imaginaţia reproductivă se deosebeşte de reprezentări prin faptul că:
a. corespunde datelor din experienţa anterioară
b. redă date ale realităţii cunoscute de subiect
c. rezultă dintr-o combinare nouă a datelor
23. Alegeţi caracteristica nepotrivită atenţiei:
a. orientare precisă 
b. selectivitate
c. receptare optimă a stimulilor colaterali
d. concentrare optimă spre obiectul ei
24. Un rol important în declanşarea atenţiei voluntare revine:
a. dispoziţiei
b. reflexului de orientare
c. deprinderii de a fi atent
d. mecanismelor verbale
25. Emoția poate fi provocată de:
a. acțiunea oricărui stimul
b. acțiunea stimulilor nocivi
c. acțiunea stimulilor semnificativi

26. Afectivitatea reflectă:


a. proprietățile fizice ale stimulilor
b. variațiile mediului intern al organismului
c. raportul dintre evenimentele din plan intern și evenimentele din plan extern
27. Starea afectivă de tristețe face parte din categoria proceselor afective de tipul:
a. ton emoțional
d. emoții-șoc
c. emoții de bază
d. pasiuni
28. Trăirile afective care însoţesc senzaţiile, percepţiile, reprezentările se numesc:
a. trăiri afective de provenienţă organică: 
b. ton afectiv al proceselor cognitive
c. dispoziţii afective
29. Groaza, râsul în hohote, plînsul în hohote sunt:
a. emoţii curente 
b. trăiri de natură organică
c. stări de afect
30. Una dintre caracteristicile dispoziţiilor afective este:
a. caracterul lor difuz 
b. intensitatea foarte mare
c. gradul de intelectualizare
31. Teoria James-Lange susţine teza:
a. ”Fug pentru că mi-e frica”
b. ”Mi-e frica pentru că fug”
32. Trairea emoțională:
a. urmează producerii reacțiilor periferice
b. are loc concomitent cu reacțiile periferice
c. precede reacțiile periferice
33. Optimumul emoțional este determinat de:
a. intensitatea trăirii
b. semnul trăirii
c. imaginea obiectului
34. Caracterul polar al emoțiilor derivă din:
a. intensitatea stimulilor
b. starea de motivație a subiectului
c. semnul raportului dintre evenimentele externe și cele interne
35. Trăirile afective intense, specific umane, durabile care iau forma atitudinilor sunt:
a. dispoziţii afective 
b. emoţii superioare
c. sentimente
36. Pasiunile sunt:
a. sentimente foarte durabile şi intense care antrenează întreaga personalitate într-o anumită
direcţie 
b. patimi care domină personalitatea și deviază comportamentul
37. Care este varianta falsă? Procesele afective îndeplinesc următoarele funcţii:
a. de adaptare a individului la situațiile de mediu 
b. de reglare a conduitei
c. de susţinere energetică a acţiunii
d. de furnizare a informaţiilor din mediu
e. de facilitare a relaţiilor interpersonale
38. Care din proprietăţile trăirilor emoţional-afective contribuie cel mai mult la
deschiderea sau închiderea noastră faţă de lume?
a. intensitatea
b. polaritatea
c. ambivalența
39. Dispoziţiile integrate globale reprezintă:
a. o trăsătură înnăscută a personalităţii
b. o expresie a întâmplărilor din ziua curentă
c. o sinteză a experienţei de viaţă şi a trăirii de sine
40. Anxietatea este:
a. o stare de teamă cu referenţial identificat
b. o stare de incertitudine cognitivă
c. o stare de teamă cu referenţial nedefinit
41. Stresul este:
a. un fenomen excepţional şi negativ
b. un fenomen legic circumscris procesului de adaptare
42. Frustrarea este:
a. un fenomen stimulator
b. un fenomen perturbator
c. un fenomen ambivalent
43. Însuşirea voinţei opusă perseverenţei este:
a. tergiversarea 
b. încăpăţânarea
c. sugestibilitatea
44. Realizarea efortului voluntar pe o perioadă îndelungată de timp, în ciuda dificultăţilor,
se numeşte:
a. puterea voinţei 
b. independenţa
c. perseverenţa
45. Deprinderile sunt:
a. acte postvoluntare
b. componente înnăscute ale activității
c. inconștiente și autonome
46. Când formarea unei deprinderi noi este ușurată de o deprindere deja consolidată, se
face referință la:
a. transferul deprinderilor
b. automatizarea deprinderilor
b. interferența deprinderilor
47. La care din laturile personalităţii trimit termenii hiperactiv și hipoactiv?
a. caracter 
b. inteligenţă
c. temperament
d. nici o variantă nu este corectă
48. Caracteristicile tipologice sunt:
a. proprii tuturor oamenilor
b. unice fiecarui tip de individ
c. proprii anumitor grupuri de indivizi
49. Cea mai stabilă componentă a personalității, în cadrul ontogenezei, este:
a. inteligența
b. voința
c. temperamentul
d. caracterul
50. Tipul de activitate nervoasă superioară constituie baza neurofuncțională a:
a. inteligenței
b. temperamentului
c. activității
51. Realizarea activității la un nivel calitativ superior este o condiție specifică formării:
a. caracterului
b. aptitudinii
c. atitudinii
d. deprinderii
52. Aptitudinile reprezintă:
a. valori psihosociale
b. valori morale
c. valori funcționale
d. valori socioculturale
53. Ansamblul format din stocul informaţiilor, structurile operaţionale, procedeele de lucru
și deprinderile de care dispune un subiect constituie:
a. memoria sa
b. latura instrumental-operaţională a personalităţii sale
c. potenţialul său creativ
54. Care din următoarele variante reprezintă o condiţie constantă în realizarea fazelor
procesului creator?
a. motivaţia puternică 
b. atenţia de durată
c. claritatea gândirii
55. Temperamentul nu influenţează în nici un fel caracterul:
a. Adevărat. 
b. Fals
56. Rezistența scazută la frustrare este specifică tipului caracterial:
a. hipertimic
b. obsesiv
c. agresiv
d. senzitiv-introvertit
57. Care din următoarele entitați motivaționale posedă stabilitatea cea mai mare în timp:
a. interesul
b. idealul
c. aspirația
d. trebuința
58. Optimumul motivațional exprimă:
a. intensitatea absoluta a motivului
b. caracterul homeostatic al motivului
c. raportul invers proporțional intre intensitatea motivului și dificultatea sarcinii
59. La baza ierarhizării motivelor A. Maslow a pus:
a. criteriul genetic
b. criteriul priorității satisfacerii
c. criteriul complexitatii
60. Idealul este un motiv:
a. homeostazic
b. de dezvoltare

Psihologia vârstelor
1. Obiectul de studiu al psihologiei dezvoltării îl constituie:
a. schimbările
b. vârsta
c. legitățile
d. toate răspunsurile sunt corecte
2. Schimbările ce sunt legate de sfera socială concretă, instabile, care necesită întărire,
sunt:
a. cantitative
b. evoluționiste
c.calitative
d. situaționale
e. revoluționiste
3. Apariția psihologiei vârstelor a fost determinată de:
a. necesitățile practicii pedagogice
b. idei noi în biologie
c. apariția psihologiei experimentale
d. toate răspunsurile sunt corecte
4. Părintele psihologiei copilului este:
a. T. Tiedemann
b. Jean-Jacques Rousseau
c. Preyer
5. ”Dezvoltarea psihicului în ontogeneză repetă dezvoltarea în filogeneză”, idea ține de:
a. teoria asocianiste
b. conceptul recapitulării
c. conceptul autodezvoltării
d. abordarea normativă
6. Repezentantul abordării nomative-A. Gesell, a studiat dezvoltarea copiilor:
a. de la naștere pînă la un an
b. de la un an pînă la 3 ani
c. de la 3 ani pîna la 18 ani
d. de la naștere pînă la 3 ani
7. Descoperirile fundamentale ale teoriei psihoanalitice a lui S. Freud sunt:
a. inconștientul
b. libidoul
c. toate răspunsurile sunt corecte
8. Din punctul de vederea al lui S.Freud, problemele omului adult provin din viața lui din
copilărie:
a. adevărat
b. fals
9. Teoria behavioristă susține că orice studiu trebuie să se concentreze pe:
a.structurile inconştientului
b.evenimentele observabile
c.stimuli şi răspunsuri comportamentale
10. Procedurile practice, din perspectiva teoriilor invățării sociale, aplicabile pentru a
elimina comportamentele nedorite ale copiilor şi pentru a spori adoptarea de către aceştia
a unor răspunsuri acceptabile social sunt:
a. întărirea
b. modelarea
c. manipularea indiciilor situaționale
d. identificarea
e. a+b+c
f. toate răspunsurile sunt corecte
11. Tipul activității ce apare și diferențiază alte tipuri de activități, restructureză procesele
psihice de bază și influiențează asupra dezvoltării personalității, este cea:
a. de bază
b. dominantă
c. complimentară
12. Distanța dintre nivelul dezvoltării actuale a copilului și nivelul dezvoltării posibile
prezintă:
a. criza dezvoltării
b. zona dezvoltării actuale
c. neoformațiunea
d. zona dezvoltării poxime
13. Dezvoltarea psihică ca schimbul de structuri intelectuale, prezintă ideia lui:
a. Kohlberg
b. Piaget
c. Vîgodschii
d. Stanley Hall
14. Din perspectiva teoriilor învățării sociale, modificările comportamentale se referă la un
set de proceduri practice aplicabile pentru a elimina comportamentele nedorite ale copiilor
şi pentru a spori adoptarea de către aceştia a unor răspunsuri acceptabile social
a. adevarat
b. fals
15. Atașamentul sexual-afectiv față de părintele de sexul opus pentru băieți este definit ca:
a.frustrare
b.complexul Electra
c. complexul Oedip
d. egocentrismul
16. Elementul central al teoriei dezvoltării gândirii descrise de Vîgotsky este posibilitatea
copilului de a se ridica la un nivel superior cu ajutorul cuiva aflat la acel nivel sau la un
nivel mai inalt, respectiv, posibilitatea de a trece cu ajutorul imitației, de a trece de la ceea
ce copilul știe să facă, la ceea ce încă nu știe.
a. adevarat
b. fals
17. După teoria psihosocială a lui Erikson, neoformațiunea perioadei adolescenței este:
a. reflexie
b. identificare
c. egocentrism
d. identitatea
18. Faza dezvoltării copilului caracterizată prin lipsa fixării libidoului:
a. faza orală
b. faza anală
c. faza falică
d. faza latentă
e. faza genitală
19. Dezvoltarea şi maturizarea reprezintă noţiuni cantitative legate de procesul de creștere
a masei corporale:
a. adevarat
b. fals
20. La baza periodizării lui Kohlberg se află criteriul:
a. dezvoltării intelectuale
b. dezvoltării morale
c. dezvoltării emoționale
d. dezvoltării sociale
21. Psihologia perinatală studiează:
a. psihologia femeiei gravide
b. legitățile psihice și psihologice ale dezvoltării timpurii în ontogeneză, ce sunt determinete de
interacțiunea cu mama
c. probleme psihologice ale conceperii și nașterii
d. toate răspunsurile sunt corecte
22. Modul de bază în educația prenatală prezintă:
a. efectul sunetului
b. efectul cuvântului
c. efectul emoțional
23. Complexul înviorării este indicatorul trebuinței nounăscutului de:
a. comunicare
b. orientare
c. siguranță
d. activitate
24. Tristețea și spaima la copilul mic în lipsa mamei este:
a. trăirea pierderii
b. teama despărțirii
c. reacția dragostei
d. instinctul siguranței
25. Particularitățile situației sociale a prunciei sunt determinate de dependența de:
a. omul matur
b. reflexele condiționate
c. reflexele necondiționate
d. instincte
26. Prima dată motivul cooperării la copil apare la/în:
a. vârsta nounăscutului
b. pruncie
c. copilăria precoce
d. vârsta preșcolară
27. La baza capacității copilului de a generaliza stă:
a. semnificația emoțională a limbajului
b. semnificația obiectului
c. semnificația simbolică a limbajului
d. semnificația figurativa a limbajului
28. Achiziția de bază a copilăriei mici este:
a. limbajul autonom
b. reacția afectivă a limbajului
c. gânguritul
29. Primul indiciu al apariției autoconștiinței la copil este:
a. autoaprecierea primară
b. denumirea pe sine însăși de la persoana a III-a
c. recunoașterea imaginii personale în oglindă
d. denumirea pe sine însăși de la persoana a I-a
30. Caracteristica importantă a perceperii în copilăria precoce:
a. flexibilitatea
b. coloratură afectivă
c. discrețea
d. diferențierea
31. La sfârşitul primului an de viaţă copilul deja cunoaște valoarea socială a limbajului,
respectiv a faptului că prin intermediul limbajului poate obţine satisfacerea unor trebuinţe
a. adevarat
b. fals
32. Al treilea nivel al personalităţii în perspectiva psihanalitica – denumit Superego – se
află în armonie cu primele două
a. adevarat
b. fals
33. Acțiunile copilului, în cazul când unele obiecte sunt utilizate în locul altora se numesc:
a. imaginare
b. simbolice
c. înlocuite
d. artificiale
34. Cauza comportamentului demonstrativ al copilului este:
a. stilul liberal de educație
b. insuficiența atenției din partea părinților
c. hipertutelare
d. conflicte în familie
35. Activitatea dominantă la vârsta preșcolară:
a. invățare
b. modelare
c. comunicare
d. jocul
36. Structura activității de învățare constă în:
a. control
b. motivație
c. sarcina de învățare
d. operațiile de învățare
e. toate răspunsurile sunt corecte
37. Un moment esenţial al construirii identităţii este acela în care copilul vorbeşte despre
sine folosind pronumele personal “el “ sau « ea »
a. adevarat
b. fals
38. Declinul complexului Oedip penrtu băieţi și a complexului Electra penrtu fete
semnalează sfârsitul stadiului de latenţă
a. adevarat
b. fals
39. Activitatea dominantă la vârsta școlară mică:
a. jocul de roluri
b. activitatea de muncă
c. comunicare
d. învățare
40. Criza de 7 ani – este perioada de constituire a:
a. «eu»-lui emoțional
b. «eu»-lui social
c. «eu»-lui cognitiv
d. «eu»-lui psihologic
41. Acceptarea psihologică a schimbărilor corpului și dezvoltării sexuale are lor la vârsta:
a. tinereții
b. maturității
c. preadolescenței
d. adolescenței
42. în teoria lui E. Erikson, perioada de la 12 la 18 ani corespunde conflictului între
construirea identităţii şi confuzia la nivelul autonomiei
a. adevarat
b. fals
43. în teoria lui E. Erikson perioada tinereţii corespunde alegerii între intimitate şi izolare
a. adevarat
b. fals
44. Tendința de comunicare intensivă între semeni la vârsta adolescenței este determinată
de:
a. reacția izolării
b. reacția cooperării
c. reacția grupării
d. reacția contrazicerii
45. Criza la vârsta adolescenței care presupune schimbări biologice și fiziologice legate de
dezvoltarea corpului și funcțiilor sexuale este cea:
a. fizică
b. fiziologică
c. sexuală
d. pubertății
46. Neoformațiunea vârstei adolescenței:
a. izolarea
b. contrazicerea
c. negativismul
d. sentimentul maturității
47. În cazul când are loc confruntarea dintre valorile adolescentului și cele ale mediului
social, se manifestă poziția de viață, care se numește:
a. autonomie
b. separare
c. izolare
d. emancipare
48. Dorința adolescentului de a se cunoaște studiind lumea sa internă este definită ca:
a. autoreglare
b. autocunoaștere
c. emancipare
d. autoeducare
49. Fenomenul central, ce determină formarea autoconștiinței adolescentului este:
a. autoconștiința
b. identificare
c. reflexie
d. egocentrismul
50. Pentru grupul de adolescenți este caracteristică:
a. dominarea atitudinii de intrajutorare și înțelegere reciprocă
b. dezorganizarea
c. opoziția față de alte grupuri
d. izolarea, egoismul grupal
51. Menținerea în vârsta adultă a comportamentelor copilului și adolescentului se numește:
a. psihopatie
b. infantilism
c. ințelepciune
d. maturitate
52. Perioada cea mai îndelungată a ontogenezei, caracterizată de dezvoltarea maximă a
spiritualității, inteligenței și creativității personalității:
a. bătrânețe
b. longevitate
c. maturitate
d. tinerețe
53. Viața omului adult prezintă:
a. stagnare, fixare la nivelul atins
b. procese de involuție
c. mișcare, schimbare, dezvoltare
54. Știința despre perioada dezvoltării maxime ale vieții omului se numește:
a. pedologie
b. acmeologie
c. gerontologie
d. tanatologie
55. Latura negativă a identității în perioada maturității este, după Erikson:
a. stagnarea
b. izolarea
c. regresia
d. negativismul
56. Criza vârstei mijlocii:
a. apare imperceptibil, nu influențează asupra dezvoltării personalității
b. poartă în sine nucleul pozitiv, contribuie la autocunoaștere și autodezvoltare
57. Ansamblul tulburărilor legat de dificultăți de cunoaștere, regresie a memoriei,
schimbări la nivelul personalității în perioada de involuție se numește:
a. demență
b. boală Alzheimer
c. depresie
d. schizofrenie
58. Modul de adaptare la procesul de îmbătrânire, când omul percepe adecvat situația
socială nouă, după D. Bromley se numește:
a. dependență
b. negativism
c. atitudine constructivă
d. ostilitatea
59. Latura negativă a identității în perioada îmbătrânirii este, după Erikson:
a. disperarea
b. stagnarea
c. regresie
d. involiție
60. Trecerea individului de la anii de început ai bătrâneţii spre marea bătrâneţe este de
obicei graduală şi are mai mult în comun cu starea emoţională decât cu vârsta propriu-zisă
a. adevarat
b. fals

Disciplinele de specialitate

Psihologia socială
1. Termenii de psihosociologie și psihologie socială sunt folositi pentru a desemna același
domeniu de cunoaștere.
a. adevărat
b. fals
2. Este meritul americanului Norman Triplett de a fi introdus psihologia sociala pe calea
experimentării, prin studiile din 1897 privind influența socială sub forma ___
a. lenei sociale
b. efectului de martor
c. facilitării sociale
3. Un continuator al gândirii lui Tarde este:
a. G. le Bon
b. E. Durkheim
c. J. Piaget
4. Debutul psihologiei sociale ca știinta se leagă de numele lui W.Wundt și de constituirea
primului laborator de psihologie experimentală.
a. adevărat
b. fals
5. Socializarea este un proces prin care individul însuşeşte și interiorizează anumite norme
şi valori sociale, modele de comportament, atitudini și evaluări, devenind membru al unei
comunităţi umane.
a. adevărat
b. fals
6. Mecanism al socializării, prin care subiectul incorporează valorile şi normele grupului,
asistând la experienţa unor persoane, interacţionând nemijlocit cu acestea sau
internalizând complet modelul propus de comunitate.
a. modelarea socială
b. învăţarea socială
7. Gustav Le Bon este autorul cărții:
a. Psihologia mulțimilor
b. Legile imitației
c. Psihologia social experimentală
8. Inventatorul sociometriei este J.Moreno
a. adevărat
b. fals
9. Contributia lui J. Moreno la psihologia socială a constat în elaborarea:
a. primelor experimente în psihologia socială
b. teoriei grupurilor
c. teoriei mulțimilor
d. teoriei sociometrice
10. Prin simularea unui mediu penitenciar și implicarea studenților în roluri de prizonieri
și gardieni Philip Zimbardo (1971. a dovedit că persoanele sănătoase mintal, în
circumstanțe deosebite pot deveni agresivi / agresive, prezintă.
a.Experimentul Stanford
b.Experimentul Milgram
11. Pentru a cerceta efectul obedienței/rezistenței la autoritate a individului, atunci când a
se supune contravine principiilor sale morale, participanții unui experiment realizat la
Universitatea Yale au fost supuși să aplice șocuri electrice ”elevilor” care nu dădeau
dovadă de capacități de memorare.
a.Experimentul Stanford
b.Experimentul Milgram
12. Self concept (conceptul de Eu) – reprezintă totalitatea informațiilor, atitudinilor și
credințelor pe care le are o persoana despre sine
a. adevărat
b. fals
13. După W. James, această construcție mentală se referă la cunoștințele noastre despre
proprietățile fizice pe care le posedăm:
a. eul material
b.eul fizic
c.eul spiritual
d.eul social
14. După W. James, acest Eu corespunde cu viața noastră psihică, internă:
a. eul material
b.eul fizic
c.eul spiritual
d.eul social
15. După W. James, acest Eu include reprezentările pe care indivizii le au despre o
persoană şi reprezentările pe care acea persoană le are despre aceşte reprezentări:
a. eul material
b.eul fizic
c.eul spiritual
d.eul social
16. Relaţia prin care comunitatea îşi exprimă concordanţa dintre idei, fenomene, procese,
lucruri și necesităţile ei, condiţionate natural și social-istoric, prezintă:
a. valori sociale
b.norme sociale
17. Reguli nescrise, convenţii care reglementează toată paleta de raporturi interumane,
reprezentând standarde medii ale opiniilor, atitudinilor indivizilor incluşi într-un anumit
context social, prezintă:
a. valori sociale
b.norme sociale
18. Apreciați prin analiza trăsăturilor prezentate în definiție tipul de grup: ”Grupul cu cea
mai înaltă formă de asociere voluntară centrată pe obiective comune și crearea condițiilor
favorabile pentru dezvoltare în activitate individuală și comună”:
a. un grup social mare
b. forum
c. grup primar
d. etnie
19. Deduceți noțiunea care este definite: ”O adunarea neorganizată a persoanelor cu
interese apărute spontan și de scurtă durată și forță mare de influență asupra
comunității”:
a. public
b. mulțime
c. grup social mic
d. forum
20. Apreciați prin analiza trăsăturilor prezentate în definiție tipul de liderism: ”Stilul de
conducere caracterizat de lipsirea subalternilor de inițiativă și centralizarea puterii”:
a. neutru
b. autoritar
c. democratic
d. manipulativ
21. Definiți stilul de conducere care implică participarea colectivă la rezolvarea
problemelor grupului:
a. democratic
b. liberal
c. autoritar
d. flexibil
22. Grupul folosit de un individ ca punct de referinţă pentru a realiza evaluări asupra sa
sau a celorlalţi, sau în care individul este motivat să obţină acceptarea sau să îşi menţină
poziţia”
a. informal
b. colectiv
c. de referință
d. auditoriu
23. Evaluați modelul de comportament care constă în respectarea intereselor fiecărei părți
a conflictului:
a. compromis
b. dominare
c. integrare
d. colaborare
24. Identificați care este strategia de comportament în conflict, caracterizată de căutarea
unei soluții favorabile pentru ambele părți:
a. colaborare
b. adaptare
c. compromis
d. evitare
25. Identificați care este strategia de comportament în conflict, caracterizată de cedarea de
către o parte:
a. colaborare
b. adaptare
c. compromis
d. evitare
26. Pentru F. Heider, atribuirea este “procesul prin care omul intuiește realitatea, o poate
prezice și stapani”
a. adevărat
b. fals
27. Parintele teoriei atribuirii este Fritz Heider
a. adevărat
b. fals
28. Stabiliți trăsăturile psihologice prin care putem identifica un grup social mare:
а. caracterul social sau național
b. moravurile
c. obiceiurile
d. tradițiile
e. toate corecte
29. Identificați formele comunităților etnice:
а. națiuni
b. popoare
c. naționalitate
d. grup etnic
e. toate corecte
30. Procesul prin care persoana se centreaza pe sine și examinează propriile gânduri,
sentimente, motivații ale conduitei.
a. introspecția
b. percepția propriului comportament
c.interacțiunea socială
31. În sens restrans, percepția socială reprezinta studiul modului în care ne formam
impresii despre ceilalti și elaboram rationamente privitoare la ei
a. adevărat
b. fals
32. Fenomenul dat se caracterizează prin existenţa unei norme dominante şi prin faptul că
indivizii acceptă modul de comportament privilegiat de aceasta
a. conformismul
b. inovarea
c. normalizarea
33. După F. Allport obiectul de studiu al psihosociologiei sunt relațiile reale sau imaginare
dintre persoane dintr-un context social dat, în măsura în care aceste relații afectează
persoanele implicate în situațiile respective
a. adevărat
b. fals
34. Identificați tipul grupului social, de la care individul preia atitudinile și valorile sociale
а. de apartenență
b. secundar
c. de referință
d. formal
e. informal
f. toate corecte
35. Fenomenul presupune că în activităţile de coacţiune şi de prezenţă a publicului
performanţele sunt mai înalte‚ decât în cele de efectuare a însărcinărilor în solitudine
a. facilitare socială
b. lene socială
c. influență socială
36. Noţiunea “dinamica grupului” a fost introdusă în psihologia socială de Kurt Lewin
a. adevărat
b. fals
37. Individul în mulțime nu-și pierde referinţele personale, deprinderile și modul obişnuit
de manifestare
a. adevărat
b. fals
38. Atitudinea părtinitoare de natură cognitivă faţă de alt grup şi membrii lui este:
a. pregudecata
b. stereotipul
c. discriminarea
39. Atitudinea părtinitoare de natură emoțională faţă de alt grup și membrii lui este:
a. pregudecata
b. stereotipul
c. discriminarea
40. Atitudinea părtinitoare de natură acțională faţă de alt grup şi membrii lui este:
a. pregudecata
b. stereotipul
c. discriminarea

S-ar putea să vă placă și