Sunteți pe pagina 1din 7

Liceul Tehnologic Pucioasa

Str. N. Olănescu nr.19


Tel/fax 0245760383
e-mail:gsipucioasa@yahoo.com
web: www.ltpucioasa.ro

PLAN de MĂSURI

al Liceului Tehnologic Pucioasa pentru anul


şcolar 2013 - 2014
pentru îmbunătăţirea rezultatelor la
examenul de
bacalaureat 2014

MĂSURI

MONITORIZARE- CONTROL INTERN-


REMEDIALE-
DEFICIENŢA CONSTATATĂ CAUZE SPECIFICE
TERMENE- TERMENE-
TERMENE-

RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI
RESPONSABILITĂŢI
Înţelegerea cu Nivel de cunoştinţe insuficient O promovare mai bună a
dificultate a noțiunilor al multor elevi la intrarea în şcolii astfel încăt să
fim Solicitările vor fi Monitorizarea
uzuale de către liceu solicitaţi de elevi
mai adresate diriginţilor programelor de sprijin
mulți elevi dornici de studiu,
care le vor transmite şi a prezenței elevilor
Oferirea de programe
centralizat conducerii la acestea va fi
de sprijin, începând
de la scolii pentru realizată semestrial
clasa a XI-a, prin ore
programarea
suplimentare (gratuit)
– la activităților
cerera scrisă a
părinţilor și
elevilor

1
MĂSURI

MONITORIZARE- CONTROL INTERN-


REMEDIALE-
DEFICIENŢA CONSTATATĂ CAUZE SPECIFICE
TERMENE- TERMENE-
TERMENE-

RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI
RESPONSABILITĂŢI
Capacitate de concentrare Competenţe de învăţare slab Aplicarea de metode
Directorul ,conform
limitată ca durată/în timp dezvoltate la mulţi elevi centrate pe elev,
Responsabilii graficului de asistenţe,
a unor elevi individualizarea
comisiilor metodice – precum şi prin analiza
Lipsa exerciţiului învăţării demersului didactic
minim două asistenţe rapoartelor CEAC
temeinice şi aprofundate la stilurile de
pe semestru la fiecare
învăţare, la nivelul
membru al CM
elevilor, la
feedback-
ul elevilor –
fiecare Responsabilul şi
Mulţi elevi hiperactivi își pot cadru didactic din
membrii CEAC vor
deranja colegii la ore școală la fiecare
oră centraliza
de curs
semestrial

interasistențele și le

vor consemna în

raport

Procent de promovare Dezinteres faţă de studiu Activităţi de


creştere Aplicare şi Consilierul educativ
sub nivelul de aşteptări a stimei de sine –
monitorizare centralizează
lunar – dirigintele
permanentă - rapoartele şi urmăreşte
împreună cu
dirigintele, alături de psiholog
psihologul şcolar
progresele sau nevoia

2
MĂSURI

MONITORIZARE- CONTROL INTERN-


REMEDIALE-
DEFICIENŢA CONSTATATĂ CAUZE SPECIFICE
TERMENE- TERMENE-
TERMENE-

RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI
RESPONSABILITĂŢI

Raportare de două ori de măsuri

pe semestru a suplimentare pe care le

progresului – comunică în scris

psihologul şcolii directorului


Procent de promovare sub nivelul Lipsa motivaţiei Activităţi de
Monitorizare Consilierul
de aşteptări autocunoaştere,
permanentă - educativ
motivare,
dezvoltare dirigintele, centralizează
personală
rapoartele şi urmăreşte

Raportare de două ori alături de psiholog

pe semestru a progresele sau nevoia

progresului – de măsuri

psihologul şcolii suplimentare


Procent de promovare sub nivelul Numărul mare de absenţe Testare periodică
a Lunar se urmăreşte Directorul verifică
de aşteptări cunoştinţelor şi
rata absenteismului la lunar rezultatele
competenţelor şi
fiecare clasă de către consilierii elevilor,
stabilirea
măsurilor diriginte – dirigintele aplicarea unitară a
remediale
propune măsuri sancţiunilor
individualizate
corective. prevăzute de ROI de

Psihologul şcolii va către toţi diriginţii.


Reducerea
inregistra şi consilia
fenomenului de
elevii care absentează
absenteism prin
nemotivat şi pentru
implicarea
părinţilor, care părinţii solicită
a poliţiei de
sprijin.
proximitate
Procent de promovare sub nivelul Neparticiparea elevilor din Monitorizare
strictă a Răspund şefii de Directorul va prezenta
de aşteptări clasele terminale la prezenţei la
fiecare comisii metodice rezultatele

3
MĂSURI

MONITORIZARE- CONTROL INTERN-

REMEDIALE-
DEFICIENŢA CONSTATATĂ CAUZE SPECIFICE
TERMENE- TERMENE-

TERMENE-

RESPONSABILITĂŢI RESPONSABILITĂŢI

RESPONSABILITĂŢI
programul suplimentar de dintre
aceste care vor centraliza monitorizării la fiecare
pregătire care le este oferit activităţi
de către lunar prezenţa la şedinţă cu părinţii
gratuit la nivelul şcolii sau la profesorul
care le activităţile organizată în plen.
nivel de municipiu oferă.
suplimentare/de

sprijin
Slab management al colectivului de
elevi manifestat de câteva cadre Pregătire metodică Asumarea
de către Răspund şefii de Directorul le va
didactice poate să diminueze insuficientă sau deficitară colegii în
cauză a comisii metodice recomanda şefilor de
nivelului rezultatelor colectivelor problemei
şi luarea care îşi vor invita catedră persoanele pe
respective Stimă de sine insuficientă măsurilor
care se colegii cu probleme care trebuie să le mai
impun
în ceea ce priveşte consilieze
Lipsa de tact didactic de cel
managementul clasei
mai înalt nivel
Sprijinirea lor de în interasistenţă, le Responsabilul cu
către
şefii de catedră vor face perfecţionarea le va

recomandări, vor aduce la cunoştinţă

urmări progresele. cadrelor didactice

oportunităţile de

formare care i-ar putea

ajuta.

DIRECTOR

prof.Laurentia ARJAN
4