Sunteți pe pagina 1din 13

Scoala Gimnaziala „Nicolae Titulescu”, Ploiesti

Clasa a VIII-a

Planificarea orelor de consiliere şi orientare

Anul şcolar: 2018-2019

Diriginte: prof. Marinescu George

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală
Director, Responsabil comisia diriginţilor,

Prof. Pruna Nicoleta Prof.


Semestrul I Semestrul al II-lea Anual
Nr.Crt Modulul
Număr de ore Număr de ore Număr de ore

1 Autocunoaştere şi dezvoltare 5 2 7
personală

2 Comunicare şi abilităţi sociale 4 3 7

3 Managementul informaţiilor şi al 3 3 6
învăţării

4 Planificarea carierei 2 4 6

5 Calitatea stilului de viaţă 4 4 8

Total ore 18 17 34

Menţionăm că în perioada 15-19 aprilie 2019 se desfăşoară săptămâna dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare
,,Şcoala altfel: Să ştii mai multe să fii mai bun“ având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL I
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore
Puncte tari, puncte
slabe 1 S1
- chestionare şi fişe de
autoevaluare pentru Tu vrei asta, eu 1 S3
1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze identificarea punctelor vreau asta!
1. - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele tari, a celor slabe şi a
Autocunoaştere interese, puncte tari, slabe, în raport cu intereselor; Adolescenţa – 1 S11
şi dezvoltare puncte slabe, propriile interese vârsta idealurilor şi
personală caracteristici privind evoluţia a întrebărilor
personale. personală.
- portofoliul resurselor Ce doresc şi ce nu 1 S16
personale. doresc să schimb

Noi şi examenele 1 S18


2. Comunicare şi 2.1 Abilităţi sociale 2.1 să explice - exerciţii de Reporter pentru o zi 1 S6
abilităţi sociale - Responsabilitate importanţa identificare a situaţiilor
individuală şi socială responsabilităţii în care este necesară
în şcoală, în familie individuale şi sociale, asumarea Toleranţă şi 1 S9
şi în comunitate în diferite contexte. responsabilităţii intoleranţa
individuale şi sociale;
2.2 Comunicarea - exerciţii de exprimare
- Prejudecăţi şi 2.2 să analizeze a opiniilor pro- / contra, Comunicare şi 1 S13
stereotipuri: impact influenţa în contexte marcate de colaborare
asupra comunicării stereotipurilor şi a prejudecăţi/
prejudecăţilor asupra stereotipuri;
comunicării - monitorizarea unor Avantajele 1 S15
stereotipuri/ comunicării
interpersonale prejudecăţi, în diferite asertive
tipuri de discurs.
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore
3.1 Managementul
informaţiilor
- Surse de informare cu - selectarea informaţiilor Ştiu să-mi 1 S2
privire la filierele, utile pentru decizia organizez timpul
profi-lurile şi 3.1 să se documenteze privind traseul
specializările de educaţional, accesând
în privinţa opţiunilor portalurile www.edu.ro,
actualitate din învăţă-
3. Managementul mântul liceal/ şcoala de pentru clasa a IX-a, www.admitere.edu.ro;
Avantaje şi limite 1 S8
informaţiilor şi al arte şi meserii (publica-
utilizând TIC ale folosirii TIC
învăţării ţii, site-uri, web, baze
de date, târguri de - discuţii de grup privind
(tehnologii informatice
oferte educaţionale); avantajele şi limitele utili-
avantaje şi limite ale şi de comunicare) zării TIC, pentru informa-
utilizării TIC pentru rea cu privire la opţiunile Creativitatea şi
informarea cu privire la pentru clasa a IX-a; stimularea acesteia 1 S17
opţiunile pentru clasa a
IX-a.
4. Planificarea 4.1 Planificarea - portofoliul personal
carierei carierei Aptitudinile mele 1 S7
4.1 să elaboreze pen-tru clasele a V-a – a
- Portofoliul personal
pentru clasele V- portofoliul personal, VIII-a;
VIII: desene,
pentru conturarea unui - discuţii de grup
rezultate ale aplicării
chestionarelor şi a traseu educaţional şi privind traseele
fişelor de autoevalu-
profesional educaţionale posibile
are a intereselor şi
abili-tăţilor, diplome după terminarea clasei Prejudecăţi
şi certi-ficate a VIII-a;
obţinute, rezulta-tele
- simulare: completarea
diferitelor concursu-
referitoare la
ri şi ale activităţilor for mularelor cu 1 S12
profesii
de voluntariat,
opţiunile posi bile
sugestii,
recomandări. pentru clasa a IX-a.
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore
- dezbateri, studii de caz,
5.1 Calitatea vieţii problematizări, pe tema
personale opţiunilor educaţionale şi Ce înseamnă să fii
- Factori de viaţă; cult şi civilizat? 1 S4
5.1 să îşi autoevalueze - proiecte individuale de
determinanţi ai
convingerile, dezvoltare, cu
dezvoltării personale.
atitudinile şi identificarea opţiunilor
- Adaptarea eficientă educaţionale şi
comportamentele
la stres; surse de profesionale Siguranța mea și a
definitorii pentru
sprijin în situaţii de celor din jur în
dezvoltarea personală.
stres; managementul - discuţii de grup cu tema: cazul catastrofelor 1 S5
5. Calitatea stresului în situaţii de „Cum facem faţă naturale?
stilului de viaţă examinare. stresului?”;
-Situaţii de criză;
reacţii emoţionale şi - exerciţii de identificare a
comportamentale în modalităţilor de adaptare
5.2 să analizeze în diverse situaţii
situaţii de criză Puterea anturajului 1 S10
mecanismele eficiente potenţial stresante;
(catastrofe naturale,
de adaptare în situaţii
violenţă, accidente - proiect de grup de
de stres sau de criză.
etc.) şi modalităţi de promovare a sprijinului Surse de stres în
reacţie; traficul de social, în situaţii de criză viaţa mea 1 S14
fiinţe umane. (catastrofe naturale,
violenţă, accidente etc.).
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ – CONSILIERE ŞI ORIENTARE
SEMESTRUL al II-lea
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore

- chestionare şi fişe de Etichetarea şi


1.1 Autocunoaştere 1.1 să îşi autoevalueze autoevaluare pentru consecinţele 1 S24
1. - Autoevaluare: punctele tari şi pe cele identificarea punctelor acesteia
Autocunoaştere interese, puncte tari, slabe, în raport cu tari, a celor slabe şi a
şi dezvoltare puncte slabe, propriile interese intereselor;
personală caracteristici privind evoluţia
- portofoliul resurselor Cum aflu ce îmi 1 S31
personale. personală.
personale. oferă un liceu?

2.1 să explice - exerciţii de identificare a


2.1 Abilităţi sociale importanţa situaţiilor în care este
- Responsabilitate responsabilităţii necesară asumarea Cum să mă
individuală şi socială individuale şi sociale, responsabilităţii înţeleagă părinţii! 1 S30
în şcoală, în familie în diferite contexte. individuale şi sociale;
şi în comunitate
- exerciţii de exprimare a
2. Comunicare şi
opiniilor pro- / contra, în
abilităţi sociale contexte marcate de
2.2 să analizeze prejudecăţi/ stereotipuri;
2.2 Comunicarea influenţa Persoane
- Prejudecăţi şi stereotipurilor şi a - monitorizarea unor importante în viaţa 1 S26
stereotipuri: impact prejudecăţilor asupra stereotipuri/ prejudecăţi, mea
asupra comunicării comunicării în diferite tipuri de
interpersonale discurs.
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore
- selectarea informaţiilor
3.1 Managementul utile pentru decizia
informaţiilor privind traseul
- Surse de informare cu educaţional, accesând
privire la filierele, portalurile www.edu.ro, Cartea – cel mai
profi-lurile şi 3.1 să se documenteze www.admitere.edu.ro; bun prieten al meu 1 S25
specializările de în privinţa opţiunilor
actualitate din învăţă- pentru clasa a IX-a, - discuţii de grup privind
mântul liceal/ şcoala de utilizând TIC avantajele şi limitele utili-
arte şi meserii (publica- (tehnologii informatice zării TIC, pentru informa-
ţii, site-uri, web, baze şi de comunicare). rea cu privire la opţiunile
pentru clasa a IX-a;
3. Managementul de date, târguri de
Gândirea critică 1 S20
informaţiilor şi al oferte educaţionale);
avantaje şi limite ale - discuţii de grup despre
învăţării utilitatea informaţiilor cu
utilizării TIC pentru
informarea cu privire la privire la ofertele
opţiunile pentru clasa a 3.2 să analizeze educaţio-nale care pot fi
IX-a. informaţiile cu privire alese după finalizarea
-Criterii de analiză a la ofertele educaţionale clasei a VIII-a;
informaţiilor după finalizarea clasei
- vizite de documentare, Mă informez: de 1 S19
referitoare la ofertele a VIII-a.
educaţionale: în vederea completării unde, când, cum?
relevanţa, actualitatea, infor-maţiilor despre
completitudinea, ofertele educaţionale
corectitudinea etc. dobândite din diverse
surse.
Nr.
Conţinuturile
Modulul Obiective de referinţă Activităţi de învăţare Tema de Săptămâna Obs.
învăţării
ore
4.1 Planificarea
carierei - portofoliul personal
- Portofoliul personal pen-tru clasele a V-a – a
pentru clasele V-VIII: Ce îmi placesă fac,
VIII-a; 1 S21
desene, rezultate ale ce mă interesează?
aplicării chestionarelor
şi a fişelor de
autoevalu-are a - discuţii de grup 1 S29
4.1 să elaboreze Portofoliul meu
intereselor şi abili- privind traseele
portofoliul personal,
4. Planificarea tăţilor, diplome şi certi- educaţionale posibile
pentru conturarea unui
carierei ficate obţinute, rezulta- după terminarea clasei
traseu educaţional şi Modele de viaţă,
tele diferitelor a VIII-a; 1 S33
concursu-ri şi ale profesional modele de carieră
activităţilor de
voluntariat, sugestii, - simulare: completarea
recomandări. Analiza rezultatelor
for mularelor cu 1 S34
-Formularele cu finale
opţiunile posi bile
opţiuni pentru clasa a
IX-a – modalităţi de pentru clasa a IX-a.
completare
5. Calitatea 5.1 Calitatea vieţii 5.1 să îşi autoevalueze - dezbateri, studii de caz, Ce este un 1 S 22
stilului de viaţă personale convingerile, problematizări, pe tema conflict?
- Factori determinanţi atitudinile şi opţiunilor educaţionale şi
ai dezvoltării comportamentele de viaţă; Maladii ale 1 S 27
personale. - proiecte individuale de
definitorii pentru secolului XXI
- Adaptarea eficientă la
stres; surse de sprijin în dezvoltare, cu
situaţii de stres; identificarea opţiunilor
managementul dezvoltarea personală. educaţionale şi Minte sănătoasă în
stresului în situaţii de profesionale corp sănătos
examinare. - discuţii de grup cu tema: 1 S 23
- Situaţii de criză; 5.2 să analizeze „Cum facem faţă
reacţii emoţionale şi stresului?”; Împreună putem să
mecanismele eficiente
comportamentale în - exerciţii de identificare a trecem peste
de adaptare în situaţii 1 S 28
situaţii de criză modalităţilor de adaptare catastrofele
de stres sau de criză.
(catastrofe naturale, în diverse situaţii naturale
violenţă, accidente potenţial stresante.
etc.).
SEMESTRUL I
Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

1. Puncte tari, puncte slabe S1 10 - 14 IX

2. Ştiu să-mi organizez timpul S2 17 - 21 IX

3. Tu vrei asta, eu vreau asta! S3 24 - 28 IX

4. Ce înseamnă să fii cult şi civilizat? S4 1-5X

5. Siguranța mea și a celor din jur în cazul catastrofelor naturale? S5 8 - 12 X


6. Reporter pentru o zi S6 15 - 19 X

7. Aptitudinile mele S7 22 - 26 X

8. Avantaje şi limite ale folosirii TIC S8 29 X - 2 XI

9. Toleranţă şi intoleranţă S9 5 - 9 XI

Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

10. Puterea anturajului S10 12 - 16 XI

11. Adolescenţa – vârsta idealurilor şi a întrebărilor S11 19 - 23 XI

12. Prejudecăţi referitoare la profesii S12 26 - 30 XI

13. Comunicare şi colaborare S13 3 - 7 XII

14. Surse de stres în viaţa mea S14 10 - 14 XII

15. S15 17 - 21 XII


Avantajele comunicării asertive
16. Ce doresc ş ice nu doresc să schimb S16 14 - 18 I

17. Creativitatea şi stimularea acesteia S17 21 - 25 I

18. Noi şi examenele S18 28 I - 1 II

SEMESTRUL al II-lea

Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

19. Mă informez: de unde, când, cum? S19 11 - 15 II

20. Gândirea critică S20 18 - 22 II

21. Ce îmi place să fac, ce mă interesează? S21 25 II - 1 III

22. Ce este un conflict? S22 4 - 8 III

23. Minte sănătoasă în corp sănătos S23 11 - 15 III


24. Etichetarea şi consecinţele acesteia S24 18 - 22 III

25. Cartea – cel mai bun prieten al meu S25 25 - 29 III

26. Persoane importante în viaţa mea S26 1 - 5 IV

Nr.
Tema Săptămâna Data
crt.

27. Maladii ale secolului XXI S27 8 - 12 IV

28. S28 6 – 10 V
„Şă ştii mai multe,să fii mai bun!“

29. Portofoliul meu S29 13 V - 17 V

30. Cum să mă înţeleagă părinţii! S30 20 - 24 V

31. Cum aflu ce îmi oferă un liceu? S31 27 - 31 V

Analiza rezultatelor finale


32. S32 3 - 7 VI

S-ar putea să vă placă și