Sunteți pe pagina 1din 4

THE POWER

OF BEING
UNDERSTOOD

NOUTĂȚI LEGISLATIVE LEGISLATION NEWS


15 NOIEMBRIE 2017 NOVEMBER 15TH 2017
(Ordonanța de Urgență nr. 79/10.11.2017 pentru (Emergency Government Ordinance no. 79/10.11.2017
modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind for amending and completing the Law no. 227/2015
Codul Fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 885/2017) regarding the Tax Code, published in the Official Gazette
no. 885/2017)

Au fost aduse noi modificări Codului Fiscal, New amendments to the Tax Code, valid
aplicabile începând cu 1 ianuarie 2018. Dintre starting January 1st, 2018, have been
cele mai importante schimbări, amintim: published, The most important changes are:

1. Modificări referitoare la impozitul pe profit: 1. Changes regarding the corporate income tax:

• Au fost intrpoduse noi reguli de deductibilitate a • New rules for the deductibility of the interest
cheltuielilor cu dobânzi și diferențe de curs valutar; expenses and foreign exchange expenses,
transposing the Directive 2016/1164/EU, have
• Se introduc noi prevederi și reguli generale antiabuz, been introduced;
precum și reguli de impozitare a profiturilor companiilor
străine controlate, care de asemenea transpun • New provisions and general anti avoidance rules
prevederile Directivei 2016/1164/EU. (GAAR) are introduced, as well as rules on the
taxation of profits for controlled foreign companies
(CFC) also transposing the provisions of the
Directive 2016/1164/EU.

2. Modificări referitoare la impozitul pe veniturile 2. Changes regarding the income tax for
microîntreprinderilor: micro-enterprises:

Se extinde sfera de aplicare a impozitului pe veniturile The extension of the scope of the income tax on
microîntreprinderilor, fiind incluse în acest sistem activitățile micro-enterprises revenues, including also the
de consultanță și management, precum cele din domeniul consulting and management activities, banking,
bancar, asigurări și reasigurări, jocuri de noroc, activități de insurance and reinsurance, gambling, activities of
exploatare, dezvoltare, exploatare a zăcămintelor petroliere
exploitation, development, exploitation of oil and
și gazelor naturale;
natural gas;
THE POWER
OF BEING
UNDERSTOOD

Mărirea plafonului de venituri pentru clasificarea ca The revenue threshold for classification as micro-
microîntreprindere la 1.000.000 Euro; enterprises is now of 1,000,000 Euro;

Eliminarea prevederii privind opțiunea de aplicare a Micro-enterprises can no longer opt to pay
impozitului pe profit de către microîntreprinderile care corporate income tax if their share capital is of
au un capital social subscris de cel puțin 45.000 lei. least 45,000 lei.

3. Modificări referitoare la impozite și taxe locale: 3. Changes regarding the local taxes

• Creșterea valorii impozitului anual datorat pentru • The increase of the annual tax owed for the vehicles
autovehiculele de transport marfă, cu masa totală with a total authorized weight of 12 tones or more,
autorizată egală sau mai mare de 12 tone, precum as well as for combinations of motor vehicles,
și pentru combinații de autovehicule, autovehicul articulated motor vehicles or road trains, for the
articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa carriage of goods with a total maximum authorized
totală maximă autorizată egală sau mai mare de mass equal to or above 12 tones.
12 tone.

4. Modificări referitoare la impozitul pe venit: 4. Changes regarding the income tax

Cota de impozit pe venit se reduce de la 16% la 10%, The income tax rate is reduced from 16% to 10% for
începând cu ianuarie 2018, pentru următoarele the following categories of incomes obtained by
categorii de venituri obținute de persoane fizice: individuals:

- Venituri din salarii și asimilate salariilor; - Salaries and assimilated incomes;

- Venituri din activități independente; - Incomes from independent activities;

- Venituri din cedarea folosinței bunurilor; - Incomes from rental activities;

- Venituri din investiții (cu excepția veniturilor - Incomes from investments (excluding
din dividende); dividend incomes);

- Venituri din pensii; - Income from pensions;

- Venituri din premii; - Incomes from prizes;

- Venituri din activități agricole, silvicultura - Incomes from agricultural, forestry and fish
și piscicultură; farming activities;

- Venituri din alte surse. - Incomes from other sources.


THE POWER
OF BEING
UNDERSTOOD

• Cotele de impozit pe venit pentru celelalte categorii • The income tax rates for the other categories of
de venituri sunt prevăzute expres în titlul IV din Codul income are expressly provided by Title IV of the
Fiscal. Fiscal Code.

• În ceea ce privește veniturile din drepturi de For copyright incomes for which the advance
proprietate intelectuală pentru care plățile anticipate tax payments are calculated and withheld by the
de impozit se fac prin reținere la sursă de către plătitor, payer, the tax rate is of 7% (calculated on the gross
cota de impozitare este de 7% (calculată la venitul income), followed by an annual settlement to 10%.
brut), urmând a se face ulterior regularizarea
impozitului anual la cota de 10%.

5. Modificări referitoare la contribuții sociale 5. Social contributions related to salary and


datorate pentru veniturile din salarii și assimilated incomes
asimilate salariilor

• Se majorează cotele de contribuții sociale individuale The social contributions due by employees will be
datorate de salariați astfel: increased as follows:

- pentru asigurarea de sănătate: de la 5.5% la 10%; - for social health insurance - from 5.5% to 10%

- pentru asigurări sociale (pensii): de la 10.5% la 25%. - for social security insurance (pensions) -
from 10.5% to 25%.

• Au fost eliminate: • The following contributions have been eliminated:

- contribuția individuală de asigurări de somaj - individual unemployment insurance contribution


datorată de salariați; due by the employees;

- contribuțiile sociale datorate de angajatori (pentru - employment social contributions due by


somaj, accidente de muncă, sănătate, asigurări sociale employers (for unemployment, work accidents,
de pensii, concedii medicale, fond de garantare). health, pension insurance, medical leave,
guarantee fund).

A fost introdusă: A new contribution was introduced:

- contributia asiguratorie pentru muncă, datorată de - the work insurance contribution - due by the
angajator pentru veniturile din salarii și asimilate employer for salary and assimilated incomes of
salariilor, în cotă de 2.25%, aplicată la veniturile brute 2.25% from the gross monthly incomes. Out of this
lunare. Din această contribuție, autoritățile vor contribution, the tax authorities will transfer 15%
distribui: 15% la fondul de garantare, 25% la bugetul to the guarantee fund, 25% to the unemployment
asigurărilor pentru somaj, 5% la sistemul de asigurare insurance budget, 5% to the occupational insurance
pentru accidente de muncă, 40% la fondul pentru plata system, 40% to the medical leave fund and 20% to
concediilor medicale, și 20% într-un cont distinct. a separate account from the state budget.
THE POWER
OF BEING
UNDERSTOOD

6. Modificări referitoare la contribuții sociale 6. Changes regarding the social contributions


datorate de persoanele fizice pentru alte categorii due by individuals for other categories
de venituri of incomes

• Contributia la asigurările sociale de sănătate (CASS) Contribution to Health Insurance

Persoanele fizice care obțin venituri din activități Individuals earning incomes from independent
independente, chirii, investiții, agricultură și alte surse activities, rental, investments, agriculture and
vor datora CASS în cotă de 10% la nivelul unui salariu other sources owe health insurance contribution
minim brut lunar, dacă realizează venituri anuale in amount of 10% of a monthly minimum gross
cumulate cel puțin egale cu 12 salarii minime brute salary if their cumulated annual incomes are at
pe țară. least equal to 12 minimum gross salaries.

Contribuția la fondul de pensii (CAS) Contribution to the Pension Fund

Persoanele fizice care obțin venituri din activități Individuals earning incomes from independent
independente vor datora CAS în cotă de 25% la nivelul activities owe social security contribution in
unui venit lunar ales, dar nu mai puțin de nivelul unui amount of 25% of the insured monthly income, but
salariu minim brut lunar. not less than a minimum gross monthly salary.

Pentru informații suplimentare puteți contacta For further information, please contact the
următoarele persoane: following persons:

Dan Schwartz Doina Georgescu


Managing Partner Tax Partner
+ 40 21 318 91 50 + 40 21 318 91 50
dan.schwartz@rsmsro.ro doina.georgescu@rsmro.ro

Prezentul info reprezintă o succintă informare asupra celor mai recente reglementări legale și nu are caracter de
consultanță oferită de compania noastră. RSM nu își asumă responsabilitatea aplicării acestor informații fără
consultarea sa în prealabil.

This info represents a brief presentation of the most recent legal developments and is not to be treated as
consultancy. RSM Romania is not responsible for use of this information without prior advice.