Sunteți pe pagina 1din 8

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE

SIMPOZION INTERNAŢIONAL

AN ŞCOLAR 2016 - 2017

"INTERCULTURALITATEA ȘI INTERDISCIPLINARITATEA – TEME PRIMORDIALE ALE


EDUCAȚIEI”

INSTITUȚIA ORGANIZATOARE:

LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", BÂRLAD

STR. PETRU RAREȘ NR. 41, BÂRLAD

TEL: 0335/803641 (secretariat)

FAX: 0335/803642

E-mail: ltpraresbarlad@yahoo.com

Website: http://lpr.licee.edu.ro

ARGUMENT:

Societățile de astăzi ne fac să fim martorii unei interacţiuni crescânde, economice, sociale, politice şi
culturale între naţiuni şi popoare, aceasta determinând să nu se mai țină seama de hotarele geografice ale nici unei
țări din lumea întreagă.
În paralel, suntem pe cale de a fi copleșiți de un fapt fără precedent, fluxul invaziei islamice ilegale
nemaifiind o maree, ci un ȚUNAMI. Niciodată imigrația clandestină în țările Europei nu a atins un astfel de ritm,
acest tumult de persoane nou - venite devenind o prioritate pentru fiecare țară europeană, în vederea integrării lor în
social. De aici, apare - ca determinantă, nevoia de a ne accepta, de a trăi şi de a lucra împreună, de a ne cunoaşte
mai profund, de a ne înţelege şi de a ne respecta reciproc, toate acestea fiind premise ce contribuie din plin la
micșorarea distanţelor dintre Eu şi Celălalt.
Interculturalitatea, atât la nivel european cât și mondial, se conturează astfel, ca un concept cu conţinut
complex, tinzând către – interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate.

De asemeni, și pentru o bună educaţie – la nivel de Europa si chiar de lume în ansamblu, în vederea
formării și reformării de specialişti de înalt profesionalism, pentru îmbunătățirea lumii de azi şi pregătirea celei de
mâine, programele educaționale trebuie să conţină şi profunde abordări interdisciplinare similare, ale materiilor
studiate, datorită importanţei celor trei grade de manifestare ale interdisciplinarităţii: aplicativ, epistemologic şi
generator de noi discipline.

Pornind de la aceste premise, cum în instituția noastră, Liceul Tehnologic "Petru Rareș", Bârlad, a avut
deja loc şi a treia ediție a simpozionului (el fiind internațional), s-a hotărât ca, anul acesta, această activitate să
continue, urmând conceperea şi celei de a patra ediții, pentru ducerea la îndeplinire a unui obiectiv deosebit de
complex – educarea interculturală și interdisciplinară a tinerilor, într-o Europă şi o lume unită, fără războaie și
discriminări de orice fel, printr-un real schimb de idei, informații și activități ale tuturor participanților (specialişti,
profesori și elevi).

OBIECTIVUL GENERAL AL ACTIVITĂȚILOR/SCOPUL:

 Înțelegerea rolului strategiilor didactice prin folosirea cu prioritate a precizărilor referitoare la


interculturalitate și interdisciplinaritate, spre desăvârșirea optimă a educației, prezentă şi viitoare .

1
OBIECTIVE SPECIFICE ALE ACTIVITĂȚILOR:

 Promovarea dimensiunii interculturale și interdisciplinare în educație prin conceperea școlii ca o instituție


socială cu funcții multiple, aptă să răspundă nevoilor psiho-sociale ale elevilor din cadrul învățământului
actual, de oriunde din Europa şi din lume.

 Înțelegerea importanței propriei culturi din perspectiva unei educații interculturale.

 Creșterea șanselor tinerilor, din perspectiva unei educații interdisciplinare, prin utilizarea noilor metode și
tehnologii (în special IT) pentru formarea competențelor profesionale, în conformitate cu cerințele pieței
muncii prezente, europene şi mondiale.

Implementarea noilor educații în procesul instructiv-educativ prin valorizarea celor cinci piloni ai
cunoașterii:
1. A învăța să știi - dobândirea elementelor cunoașterii;
2. A învăța să faci - astfel încât individul intră în relație cu mediul
ambiant;
3. A învăța să trăiești împreună cu alții - prin cooperare, comunicare,
participare;
4. A învăța să fii – contribuind la dezvoltarea propriei personalităţi;
5. A învăţa să te transformi pe tine şi să schimbi societatea – pentru a
reflecta şi a acţiona asupra realităţii, a dezvolta solidaritatea şi
coeziunea socială.
GRUPUL ȚINTĂ:

o Simpozionul se adresează specialiștilor, cadrelor didactice și tinerilor de oriunde din Europa şi din lume.
o Beneficiari: comunităţi locale, specialiști, cadre didactice, elevi și părinți.

REZULTATE AȘTEPTATE:

 Valorizarea manifestărilor interculturale și interdisciplinare în rândul elevilor, cadrelor didactice și


specialiștilor; o motivație optimă în implicarea lor în viața socială, prezentă şi viitoare;
 Dezvoltarea la elevi și profesori a unor competențe de comunicare și lucru în echipă, pe teme de
interculturalitate și interdisciplinaritate;
 Realizarea unei cărți (cu lucrări) și a unui CD (cu exemple de bune practici și imagini desfășurare de
workshop-uri, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse) ale participanților (cartea și
CD-ul se vor tipări și inscripționa cu ISSN).

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE/DISEMINARE:

 Activitățile simpozionului vor fi promovate, mediatizate și diseminate pe site-ul liceului


http://lpr.licee.edu.ro , pe site-urile : www.didactic.ro, www.b-o.ro , pe grupuri de Facebook dedicate
profesorilor: Professorium, Clubul profesorilor din România, Profesori, Și profesorii vor salarii decente și
prin intermediul postului de televiziune locală Media TV.
 Promovarea, mediatizarea și diseminarea activităților simpozionului vor fi realizate de echipa de redactare
și coordonare.
 Se va concepe o carte ce va cuprinde toate lucrările cadrelor didactice participante și un CD cu toate
exemplele de bune practici ale elevilor (în format Power Point) și cu imagini privind modul de desfășurare
a workshop-urilor, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse, ambele inscripționate cu
ISSN.

PROGRAMUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR (data/interval orar/ locație):

Perioada de desfășurare: 19 - 21 mai 2017;

2
Descrierea activității: Simpozionul se va desfășura în perioada 19 - 21 mai 2017, pe două secțiuni:

Secțiunea1- prezentări lucrări ale specialiștilor și cadrelor didactice;


Secțiunea 2- valorizări exemple de bune practici ale elevilor, inclusiv desfășurarea de workshop-uri, pe
teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse .

La încheierea activităților simpozionului, se vor acorda : diplome de participare - pentru elevi; certificate
de participare, adeverințe, cărți și CD-uri – pentru specialiști și cadre didactice (ambele inscripționate cu ISSN).

Festivitatea de deschidere va avea loc în data de- vineri, 19 mai 2017, orele 10.00 (în sala Teatrului
“Victor Ion Popa” din Bârlad); cu această ocazie, publicului invitat i se va prezenta un frumos program
artistic intercultural.

Prezentările lucrărilor specialiștilor și cadrelor didactice, participanți direcți, vor avea loc în data de –
vineri, 19 mai 2017, începând cu orele 13.00 (în cadrul Liceului Tehnologic “Petru Rareș” Bârlad).

Valorizarea exemplelor de bune practici ale elevilor și desfășurarea de work – shop-uri, pe teme ca: științe,
tradiții, pictură, activități creative diverse, vor avea loc în data de – sâmbătă, 20 mai 2017, începând cu
orele 9.00 (în cadrul Liceului Tehnologic” Petru Rareș”din Bârlad).

Festivitatea de închidere, va avea loc în data de - duminică, 21 mai 2017, începând cu orele 14.00, în
cadrul unei mese festive pentru specialiștii și cadrele didactice, participanți direcți (la Restaurantul
“Arcadia” din Bârlad); tuturor participanților la simpozion, le vor fi înmânate - certificatele de participare,
adeverințele, cărțile și CD-urile (ambele inscripționate cu ISSN), în cel mult 45 de zile de la finalizarea
simpozionului.

SECȚIUNI:

 Secțiunea 1 - prezentări lucrări specialiști și cadre didactice (pe teme de interculturalitate ori
interdisciplinaritate).
 Secțiunea 2 - valorizare exemple bune practici elevi (pe teme interculturale sau interdisciplinare) și
organizare de workshop-uri, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse.

RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR:

Pentru secțiunea 1- lucrări specialiști și cadre didactice, se vor ține cont de următoarele cerințe:

o Format A4, scris la 1,5 rânduri, cu margini egale de 20 mm, în Times New Roman, corp de literă 12.
o Titlul lucrării va fi scris cu Times New Roman Bold 14, centrat. Autorul/autorii și instituția vor fi scrise
două rânduri mai jos , centrat, Times New Roman 12.
o Bibliografia (numele și prenumele autorului, titlul lucrării , editura, anul apariției), se va consemna la
sfârșitul lucrării.
o Lucrările nu vor conține mai mult de 2-4 pagini; ele vor avea forma unor referate de specialitate.
o Prezentările Power Point sau înregistrările video nu vor dura mai mult de 10 minute.
o Lucrările, fișa de înscriere și chitanța scanată se vor trimite, toate o dată, la adresa de e-mail:
simpozionbarlad@yahoo.com.
o Subiectul e-mail-ului se va denumi cu-numele persoanei/persoanelor și numele secțiunii pentru care este
scris materialul. Aceeași denumire se va da și fișierului atașat (exemplu: dacă la Simpozion participă
domnul Popescu Ion-pentru secțiunea 1, atunci subiectul e-mail-ului va fi Popescu Ion - secțiunea 1, iar
fișierul atașat se va denumi cu același nume).

Pentru secțiunea 2 - exemple bune practici activități elevi și organizare de workshop-uri, pe teme ca: științe,
tradiții, pictură, activități creative diverse, se vor menționa:

 Liceul de proveniență;

3
 Număr de elevi din componența echipei;
 Numele și prenumele profesorului /profesorilor însoțitor(i), adresă de e-mail personală;
 Tema exemplului de bune practici (exemplul va fi în format intercultural sau interdisciplinar - atât pentru
disciplinele de cultură generală , cât și pentru disciplinele tehnice de profil; în susținerea lui se vor utiliza:
prezentări Power Point, realizări machete, prezentări produse finite realizate, probe practice) va conține:
1. Titlul;
2. Domeniul de referință;
3. Disciplinele interdisciplinare abordate - atât dintre cele de cultură generală
cât și cele tehnice de profil;
4. Tema interculturală abordată.
 Îndrumătorii de de workshop-uri, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse, se vor
coforma acelorași reguli pentru prezentarea exemplelor de bune practici.

Organizatorii simpozionului își rezervă dreptul de a respinge lucrările care nu respectă condițiile prestabilite
și legea dreptului de autor.

Termenul limită de înscriere: 1 mai 2017 (pentru situaţii deosebite, se poate prelungi termenul, până cu
o săptămână înainte de momentul desfășurării simpozionului)

Vă rugăm să folosiți semnele diacritice corespunzătoare limbii române; dacă lucrările se vor redacta și într-
una din limbile de circulație internațională, se vor respecta semnele diacritice ale limbii respective .

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor și exemplelor de bune practici aparține participanților.

Lucrările specialiștilor și cadrelor didactice se vor publica - în format carte tipărită; exemplele de bune
practici ale elevilor și imaginile de la organizarea de workshop-uri, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități
creative diverse, se vor publica - în format CD, ambele fiind inscripționate cu ISSN.

Prezența cadrelor didactice din județul Vaslui și a elevilor este recomandabil necesară.

Pentru participanții la activitățile simpozionului, desfășurate în cele două secțiuni ale sale, se vor percepe
următoarele taxe:

 Taxă de înscriere de 75 de lei – pentru specialiștii și cadrele didactice ce trimit doar materialul în format
electronic; vor primi - certificatele de participare, adeverințele, cărțile și CD-urile, ulterior, în cel mult 45
zile de la finalizarea simpozionului (prin mandat poștal sau prin serviciul de curierat).
 Taxă de înscriere de 50 de lei – pentru specialiștii și cadrele didactice ce vor susține și materialul direct;
vor primi - certificatele de participare, adeverințele, cărțile și CD-urile, ulterior, în cel mult 45 zile de la
finalizarea simpozionului (prin mandat poștal sau serviciul de curierat).
 Taxă de înscriere de 40 de lei – pentru elevi/grupuri de elevi ce vor participa la secțiunea 2 - exemple de
bune practici și organizare de workshop-uri, pe teme ca: științe, tradiții, pictură, activități creative diverse
(indiferent dacă prezentările exemplelor de bune practici sunt susținute direct sau filmat, trimițându-le
doar în format electronic); taxa se va achita de cadrul didactic/cadrele didactice îndrumător(oare); vor
primi diplomele de participare ulterior, în cel mult 45 zile de la finele simpozionului, prin mandat poștal
sau prin serviciul de curierat.

Adulții (specialiști și cadre didactice), participanți direcți din alte localități care doresc să participe – la
una sau ambele secțiuni ale simpozionului, pot fi cazați, contra cost, la internatul Colegiului Tehnic “Al. I Cuza”
Bârlad (preț 45 lei/zi) ; elevii - paricipanți la secțiunea 2, din localități îndepărtate, vor fi cazați în cadrul
internatului de la Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu ” din Bârlad, în schimbul sumei de 30 de lei de elev/zi; taxa se
va achita de cadrul didactic/cadrele didactice însoțitor(oare).

4
Taxele, oricare dintre ele se vor plăti până la același termen limită – 1 mai 2017.

Banii pentru taxe se vor vira în contul IBAN: RO08RNCB0260006340010008, deschis la BCR SA,
sucursala Bârlad.

Fiecare specialist și cadru didactic, participant direct la simpozion, va primi o mapă ce, va conține -
programul simpozionului și un ecuson; mapa va fi înmânată și invitaților – la deschiderea simpozionului ori – în
momentul începerii fiecăreia dintre secțiuni.

ECHIPA DE REDACTARE ȘI COORDONARE A SIMPOZIONULUI:

 Director - prof. Tănase Olimpia - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;


 Prof. Munteanu Gabriela – Liceul Tehnologic” Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. Scîntee Andreea – Liceul Tehnologic “Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. Ciripan Mihaela -Tamara - Liceul Tehnologic “Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. Plopeanu Mariana – Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. Curelaru Mihaela – Gabriela – Liceul Tehnologic “Petru Rareș”, din Bârlad.

COORDONATORI WORKSHOP –URI SIMPOZION:

 Prof. Danciu Bogdan - Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, din Bârlad;


 Prof. Crețu Paula - Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. Roman Valentin - Liceul Tehnologic ”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Prof. inv. primar Țicău Alexandru - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad.

ORGANIZATORI SIMPOZION:

 Borș Ramona - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;


 Burcioagă Cristina - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Chirilă Florin - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Clapon Silvia - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Doca Anca - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Enache Mihaela - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Huștiu Codruța - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Lefter Carmen - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Mantu Biatrice – Alina - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Mărgărint Valerica - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Mihalcea Georgiana - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Molența Roxana - Școala Gimnazială ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad;
 Neculai Adriana - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Pasat Gabriela - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Pasat Ionel - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Pleșu Constantin Corneliu - Școala Gimnazială ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad;
 Rîmboi Viorel - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Săcăleanu Dana - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Scraba Mirabela - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Secară Oana - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Stan Ionel - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Vulpe Georgică - Liceul Tehnologic”Petru Rareș”, din Bârlad;
 Tănăsache Magdalena - Școala Gimnazială ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad.

5
PARTENERI IMPLICAȚI ÎN SIMPOZION:

 CCD București – Tomescu Simona/partener;


 Complexul Muzeal Național Iași – Puișor Adrian/partener;
 Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Facultatea de Psihologie – Cucoș Constantin/partener;
 Instituto per le Tecnologie Didattiche del Consiglio Nazionale delle Ricerche Palermo/Italia –
Mario Allegra, Dario La Guardia, Marco Arrigo, Manuel Gentile, Simona Ottaviano,
Valentina Dal Grande /parteneri;
 Centro de Formación de Personas Adultas Mercè Rodoreda/ Spania – Pastor PÉREZ J.T/
partener;
 Imperial College London/Anglia - Ioana Boureanu Carlson /partener;
 CNRS – Centre national de la recherché scientifique Strasbourg /Franța –Valeria Zeter/
partener;
 Duraǧan Anadolu Lisesi /Turcia - YUSUF ҪAKIR/partener;
 Școala Profesională nr. 2 Cahul/Republica Moldova – Gheorghe Vodă/partener;
 Colegiul Tehnic ”Ioan C. Ștefănescu” Iași –Savin Irina/ partener;
 Inspectoratul Școlar Județean Vaslui – Plăcintă Gabriela/partener;
 Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui – Ciulei Maria/partener;
 Liceul Tehnologic ”Ioan Mincu” Vaslui – Robu Maria/ partener;
 Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu” Bârlad – Horoiță-Jitcă Daniela-
Rodica/partener;
 Teatrul ”Victor Ion Popa” Bârlad – Marcel Anghel/partener;
 Primăria și Consiliul Local Bârlad – Boroș Mitică/partener;
 Media TV Bârlad – Secăreanu Doina/partener;
 Restaurant “ Arcadia” Bârlad – Lăpușneanu Edith/partener;
 Colegiul Tehnic ,,Alexandru Ioan Cuza”, Bârlad – Chiriac Irina/partener;
 Liceul Teoretic ” Mihai Eminescu”, Bârlad – Pricop Gheorghe/partener;
 Colegiul Tehnic “Marcel Guguianu” Zorleni – Gîndu Liviu,Zuran Luminița/parteneri;
 Școala Gimnazială ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad – Bradu Georgel/partener;
 Școala Gimnazială “Manolache Costache Epureanu Bârlad – Jora Bogdan/partener”;
 Școala cu clasele I-VIII Ibănești Vaslui – Istrate Carmen/partener;
 Școala Gimnazială nr.1 Băcani – Marin Gabriela/partener;
 Școala Gimnazială nr.1 Perieni – Horoiță Ciprian/partener.

PERSOANE DE CONTACT:

 Laborant Budașu Ștefan – tel. 0753/112.640;


 Informatician Brătuleanu Adrian – tel. 0725/521.267;
 Prof. Scîntee Andreea – tel. 0747/643.115;
 Prof. Curelaru Mihaela – Gabriela – tel. 0723/197.803;
 Prof. Crețu Paula – tel. 0742/930.350.

Toate materialele pentru simpozionul național vor fi trimise pe următoarea adresă de e-mail:

simpozion barlad@yahoo.com.

DIRECTOR,

prof. TĂNASE OLIMPIA

ANEXA 1

6
FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION INTERNAȚIONAL

„INTERCULTURALITATEA ȘI INTERDISCIPLINARITATEA - TEME PRIMORDIALE ALE EDUCAŢIEI


Ediţia nr. IV, 19 – 21 MAI 2017

Titlul lucrării:

Autorul/autorii lucrării:

1. Nume:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Prenume:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresă:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..Localitate:
………………………………………………………………………………
……………Judeţ: …………………………………………………. Telefon: ……………………………………………………....
2. Nume:
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Prenume:
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adresă:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………..Localitate:
………………………………………………………………………………
……………Judeţ: …………………………………………………. Telefon:
…………………………………………………………

Adresa de e-mail (personală):


……………………………………………………………………………………………………………………

Locul de muncă/Unitatea Şcolară:


…………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….

7
Specialitatea:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Particip la:

Secţiunea 1

Secţiunea 2
Ambele secţiuni.

Mod de participare:

Directă – prin participare la una dintre cele 2 secţiuni (secţiunea 1 - prezentări lucrări specialiști/
cadre didactice şi/sau secţiunea 2 – valorizări exemple bune-practici activități elevi);

Indirectă – participare prin trimiterea de lucrări, în format electronic.

Doresc :

CD cu ISSN

Carte cu ISSN

Ambele

Am plătit taxa:

prin virament bancar

Doresc cazare:

DA

NU

Dacă DA, număr de nopţi, completaţi:

Mijloace de care aveţi nevoie pentru prezentarea lucrării (subliniaţi) :

Calculator conectat la Internet/laptop conectat la Internet /videoproiector şi ecran de proiecţie.