Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ: Colegiul National Mihai Eminescu

An şcolar: 2017- 2018


Disciplina: Consiliere şi orientare Director...........................................
Clasa: a XII-a
Responsabil comisie metodica.......................................
Nr. ore/săptămână: 1
Semestrul I .........ore Diriginte, Claudia Buda
Semestrul al II-lea ......ore
Total (saptamani ) ore....../ an
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ 1

Competenţe generale: Valori şi atitudini:

1 . Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi

2. Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane

3. Receptivitate la emoţiile celorlalţi


1. Explorarea resurselor personale care influentează planificarea
carierei 2. Integrarea abilităţilor de interrelaţionare, în vederea 4. Valorizarea relaţiilor interpersonale
dezvoltării personale şi profesionale
5. Valorificarea critică şi selectivă a informaţiilor
3. Utilizarea adecvată a informaţiilor, în propria activitate, pentru
obţinerea succesului 6. Adaptarea şi deschiderea la noi tipuri de învăţare

4. Elaborarea proiectului de dezvoltare personală şi profesională 7. Motivaţie şi flexibilitate în elaborarea propriului traseu educaţional şi profesional

5. Exersarea abilităţilor de management al unui stil de viaţă de calitate 8. Responsabilitate şi disponibilitate pentru decizii şi acţiuni privind cariera

9. Interes pentru învăţare permanentă într-o lume în schimbare şi în societatea


cunoaşterii

10. Orientare spre o viaţă de calitate, în prezent şi în viitor

Planificarea anuala a activitatilor de Consiliere si orientare / clasa a XII-a

NR
COMPONENTA SEM I SEM II Anual
CRT
1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală

2.

1. Comunicare şi abilităţi sociale

2.

Managementul informaţiilor şi învăţării

1. Managementul informaţiilor

2. Managementul învăţării

Planificarea carierei

1. Alternative educaţionale

2. Elemente de marketing persona

Calitatea stilului de viaţă

1. Calitatea si securitatea vietii personale

2. Calitatea relatiilor sociale și a mediului de muncă

Ore la dispozitia profesorului :

6 Analiza situatiei scolare 1 1 2


Scoala altfel *

Total ore /an scolar 18 ORE 13 ORE 31


ORE

*Menţionez că în perioada stabilita de unitatea scolara ......................................... , se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ,

Şcoala altfel:„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.
Modalităţi
Competenţe
Săptăm de evaluare
Modulul Conţinuturi Tema Metode Mijloace
âna
specifice

1. 1.1.Elaborarea *tehnici de Aplicarea unor Fişe de lucru Realizarea


Autocunoaştere management al instrumente de portretului
şi dezvoltare unui program resurselor personale; S1 evaluare a Fişe de
personală personalizat de abilităţilor şi autoevaluare Răspunsuri
reuşită “Regulamentul – intereselor la
personală şi ghidul nostru de personale. Teste de chestionare
profesională * asumarea comportament” Corelarea autocunoaştere
responsabilităţi rezultatelor şi Argumentare
S6 stabilirea Chestionare a propriului
lor şi a profilului sistem
consecinţelor; individual; Autoportret axiologic

Jocuri de Fişe de
autocunoaştere şi autoevaluare
* strategii de S16 “Autocunoaştere şi Exerciţii (în intercunoaştere
responsabilizare şi intercunoaştere” echipa şi Fişe de
de pregătire pentru individual) de Lectura unor evaluare
viaţa de adult planificare a texte-premisă
S23 succesului în plan
“Talentele, calităţile şi personal şi Activitate pe
defectele mele” profesional; grupe

Statistici, imagini
S27 audio- video
Completarea unor
fişe de lucru, joc Modele de
de rol pe tema documente
managementului personale
“Ce-mi doresc în
resurselor
viaţă?”
personale. Prezentare de caz
Prezentarea
personală într-un
pliant-reclamă,
linia vieţii,
capitolele
importante din
viaţă
“Promovarea imaginii
de sine. Faţete ale
personalităţii umane”

*comportamente de S9 Răspunsuri
cooperare în la
grupurile de “Toleranţa - între Autoevaluare chestionare
apartenenţă; virtute şi realitate”
Simulări de
2.1. Analiza S5 Chestionarul de Argumentare
situaţii care
beneficiilor *modalităţi de interese a propriului
evidenţiază
comportamentul adaptare la sistem
avatajele
ui de cooperare schimbările din “Cum comunicăm în Portofoliul axiologic
comportamentului
cadrul grupului de S2 situaţii conflictuale?”
2. Comunicare şi de cooperare
abilităţi sociale 2.2.Analiza apartenenţă; Grila de Fişe de
factorilor care observaţie evaluare şi
Dezbateri, jocul
contribuie la *calităţile autoevaluare
“Buna cuviinţă sau
de rol pentru
dezvoltarea liderilor;dezvoltarea S12 evidenţierea şi
Testele de
abilităţilor de calităţilor de lider; arta convieţuirii” aptitudini şi Programe de
dezvoltarea
lider performanţă dezvoltare
calităţilor de lider
personală
Simularea
“Prevenirea abuzului
şi violenţei în familie”

3. 3.1.Exersarea Managementul  Chestionare cu Fişe de


abilităţilor de informaţiilor: privire la relaţia autoevaluare
utilizare eficientă a
S7 “Sunt ceea ce fac. Dezbateri dintre
diferitelor surse,
Viitorul meu preferat,
viitorul meu posibil” pe tema
utilităţii
“Cum să învăţăm diferitelor
eficient?” resurse
performanţele
S13 privind
“Consecinţe ale şcolare şi succes
*resurse relevante învăţarea ,
pentru a localiza, cu privire la absenteismului în munca şi
selecta şi evalua procesul de învăţare” Teste de
învăţare, muncă , cariera
informaţii despre autocunoaştere
învăţare, carieră; 
Managementul “Cartea-prietenul cel 
muncă,cariera
mai bun” Internet
3.2. Exersarea învăţării: S18
abilităţilor de Programe de
Aplicarea
învăţare critică, Chat dezvoltare
Managementul creativă şi
*gândirea critică şi unor
personală
informaţiilor şi eficientă, în autocontrolul asupra tehnici de
învăţării “Un pas înapoi azi Activităţi
vederea reuşitei propriei învăţări; gândire
poate deveni un pas interactive Grila de
personale şi critică
profesionale; înainte mâine!- observaţie
*învăţarea S17 
3.3.Explicarea interviul de angajare” Conversaţia
permanent 
necesităţii şi
avatajelor învăţării (caracteristici,
Aprobarea
permanente reglementări Dezbateri
naţionale şi S11 cu
Exerciţiul
europene) tema:”Învă
stimulativ
S22 “Bacalaureatul - ţarea
examenul permanent
maturităţii?- ă- o
prelucrarea necesitate”

metodologiei de
Bacalaureat”

4. Planificarea 4.1.Evaluarea Alternative Exerciţii de Utilizarea CV-uri


pregătirii educaţionale: elaborare a dicţionarelor, personalCărţ
carierei
personale documentelor de biblioteca i de vizită
învăţământ
postobligatoriu: şcoli S8 “Portofoliul personal”
postliceale, învăţământ
universitar de marketing
scurtă/lungă durata. personal(CV,
-educaţia adulţilor; scrisoare de
specificul educaţiei, intenţie), Conversaţia
condiţii de acces, simularea
finalizare,echivala-rea
diplomelor la nivel
participării la un Teste de
pentru
european. interviu în vederea autocunoaştere
continuarea S21 “Sunt capabil să iau o angajării;
Elemente de marketing
studiilor/pentru decizie? Stiluri
personal: Chestionare
inserţie portofoliul personal şi S26 decizionale” Simulare-
profesională planul pentru carieră
după finalizarea ciclului
utilizarea Aprobarea
superior al liceului; documentelor Comentarii
4.2.Exersarea
integrarea şi EUROPASS în Exerciţiul
abilităţilor de “Am un model de
armonizarea priorităţilor condiţiile aplicării stimulativ Analize
utilizare a şi a obiectivelor urmat?”
pentru o bursă sau
documentelor de (educaţionale, S4
ocuparea unui loc Afişe Expozeuri
marketing profesionale, familiale,în
vederea obţinerii de muncă în ţară
personal şi
succesului personal şi sau străinătate; Reviste Fişe de
EUROPASS, în “Cartea mea de vizită.
profesional; autoevaluare
vederea CV, scrisoare de intenţie, Rolul unui
Vizite la cabinetul Internet
continuării interviu de angajare- curriculum-vitae”
de consiliere
studiilor sau a cerinţe formale,
standarde europene; pentru Profiluri
inserţiei pe
documente S29 familiarizarea cu ocupaţionale
piaţa muncii Europass:CV-ul documentele
european, paşaportul EUROPASS şi Conversaţia
lingvistic, suplimentul la
diplomă, cerificatul de
cerinţele de studiu
calificare sau ocupare a unui Chestionare
“Mituri referitoare la loc de muncă în
carieră” Europa.
1. 5.1. Analiza Calitatea vieţii Aplicarea de Materiale informative Programe de
conceptului de personale: chestionare, teste şi dezvoltare
instrumente folosite Colaborarea cu centre personală
Calitatea calitate a vieţii S3 “Agresivitatea şi
pentru orientarea în de sănătate, nutriţie
stilului de în contextul impactul carierei şi a formele ei de carieră: Interoption;
2. dezvoltării profesiei asupra S15 manifestare” BTPAC;chestionare Fişe de
Teste de
3. carierei; calităţii vieţii; on line: autocunoaştere autoevaluare
calitatea vieţii în
viaţă 5.2.Exersarea situaţii de criză: cum Proiect de grup: Chestionar de
influenţa unei situaţii
4. abilităţilor de influenţează o identificare a stilului
de criză asupra de viaţă preferat şi
management al situaţie de criză calităţii vieţii unei
Proiect de grup cu profesiile asociate
stresului în calitatea vieţii unei persoane; acestuia
pregătirea persoane; modalităţi tema: ”Beneficiile
pentru examene de intervenţie în S25 implicării Proiecte de grup şi Discuţii de grup pe
situaţie de criză; comunitare”. individuale cu tema: tema implicării în
”Pregătirea pentru
5.3.Analizarea Calitatea relaţiilor acţiuni comunitare şi
examene şi în acţiuni de
conceptelor de sociale şi a managementul voluntariat
egalitate de mediului de stresului”;
şanse şi muncă: Joc de rol:primul
ajutor în cazul unor Reactivarea grupului
egalitate de pregătirea pentru Discuţii de grup de de voluntari al clasei
gen , din examene şi situaţii de criză a identificare a noastre
perspectiva managementul societăţii în care modalităţilor de
trăim. asigurare a egalităţii
planificării stresului; de şanse în Joc de rol
carierei Egalitatea de şanse dezvoltarea unei
în dezvoltarea cariere; Proiecte individuale
carierei: şi de grup
Discuţii de grup pe
tema influenţei Discuţii de grup pe
dimensiunea de gen tema influenţei
stereotipurilor de gen
în dezvoltarea şi în planificarea şi stereotipiilor de gen
planificarea carierei; dezvoltarea carierei. în planificarea şi
stereotipu-rile de dezvoltarea carierei
gen ca barieră în unei fete/femei şi a
unui ăiat/bărbat
opţiunile de carieră.
S18,30,
6. Analiza situaţiei la 31
învăţătură

1 Menţionez că în perioada stabilita de unitatea scolara ......................................... , se desfăşoară săptămâna dedicată activitătilor extracurriculare şi extraşcolare ,
Şcoala altfel:„Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, având orar specific, ora de consiliere şi orientare fiind inclusă în acesta.

Temele propuse Data Saptamana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 1 1 16 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
1 3 4 5 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1