Sunteți pe pagina 1din 4
@ Qo ROMANIA JUDETUL IASI UAT COMUNA VALEA LUPULUI PRIMAR DISPOZITIA NR. 239 din 18.07.2017 privind constituirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii ».Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul Iasi” Primaral UAT Comuna Valea Lupului, judetul Iasi, Avand in vedere: = Contractul de lucrari nr. 9408/17.09.2015~ privind executarea lucrarilor a obiectivul de investitii , Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”, ~ Adresa nr, 3711/10.07.2017 a S.C. CONEST S.A. prin care se aduce la cunostinta finalizarea lucrarilor la obiectivul de investitii ,Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”, ~ Referatul nr, 9438/12.07.2017 al responsabilului cu achizit publice in cadrul Primariei Valea r la obiectivul de invest Lupul de receptie la terminarea luc »Modemizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul Iasi”, i, privind constituirea comi Tinand cont de prevederile: = art. 2, art. 3 alin. (1), art. 4 si art. 7 din Regulamentul de receptie a lucririlor de constructii si instalagii aferente acestora, aprobat prin Hotérérea Guvernului nr. 273/194, cu modificarile si completarile ulterioare ~ HG. nr, 273/1994 actu: ata privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; ~ Legii 98/2016 privind achizitiile publice, = art. 126 - 131 din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a tie publica/acordului — cadrul din Legea prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achi nr. 98/2016 privind achizitiile publice In temeiul drepturilor conferite de art. 68 alin.(1) si ale art. 115 alin (1), lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, DISPUNE: area lucririlor la obiectivul de investitii Art.L. Se constituie comisia de receptie la te »Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul lasi” in urmatoarea components, dupa cum urmeaza: DISPOZITA nr. 239 a 18.07.2017, prvi constenrea cml! de recep la terminarea trill lect divest Modermzare ‘rama eradelam come Vatea Lupus, ued Tos 1. Presedinte - Cordun Vasile, Viceprimar UAT Comuna Valea Lupului 2. Membru ~ Carp Filip Mihai, Inspector principal la Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul UAT Comuna Valea Lupului Membru ~ Coliba Dan Stefan - Inspector asistent la Compartimentul Urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul UAT Comuna Valea Lupului 4, Membru ~ Taschina Eduard Constantin — Inspector specialitate II la Compartimentul Situatii de Urgenta din cadrul UAT Comuna Valea Lupului 5. Membru — Lungu Constantin — muncitor I la Compartimentul de gospodarire ‘comunala si protectia mediului din cadral UAT Comuna Valea Lupului 6. Membru ~Musat Carmen - inspector, reprezentant J.C. Iasi ‘Membru —Cozar Alexandru - inginer, specialist CED.P i ie - Iliescu Constantin ~ Diriginte de santier al obiectivului »Modernizare trama stradala in comuna Valea Lupului, judetul as Art. 2. Comisia de recepjie prevazuta la art. 1 isi va desfasura activitatea in conformitate cu procedura de lucru stabilita prin Regulamentul de receptie a lucrailor de constructii si instalafii aferente acestora, aprobat prin Hotirdrea Guvernului nr. 273/1994, cu modificarile si completirile ulterioare, rezultatul examindrii urménd a fi consemnat intr-un proces-verbal de recepie la terminarea lucrarilor al cdrui model este prezentat in anexa nr. | la regulament, pe care il va inainta UAT Comuna Valea Lupului in termen de 3 zile lucratoare, impreund cu recomandarea de admitere, cu sau fara obiectii a recepfiei, aménarea sau respingerea acesteia. Art. 3. La data emiterii prezentei dispozitii, orice alta dispozitie contrara acesteia isi inceteaza aplicabilitatea. Art, 4. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se incredinjeazs Secretarul Comunei Valea Lupului, precum si membrii comisiei prevazute la art. 1. Art. 5. Prezenta dispozitie va fi comunicata persoanelor nominalizate ta art.1, responsabilului cu atributii de Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului U.A.T. COMUNA VALEA LUPULUI, Institutiei Prefectului Judetului Iasi, pentru: controtul legalitatii actului administrativ. ‘Vizat pentyu legalitate, Secrefa Jr., Agnes {Eby otochina Primar Ing. Mihailue DDISPOZIPIA wr. 239