Sunteți pe pagina 1din 2

Numele .............................................................................................. ....................

....................................................................................................................................

I. CARACTERISTICI GENERALE
 Locul de unde ia naştere o apă curgătoare se numeşte .................................. .
 Apele curgătoare adâncesc cu timpul locul pe unde curg. Acesta se numeşte .................. sau ................. .
 Locul de întâlnire a două ape curgătoare se numeşte .............................................. .
 Apele curgătoare mai mici care se varsă într-o apă curgătoare mai mare se numesc ............................. .
 Apele mai multor izvoare care se adună în văi şi curg împreună formează un ..................... . Apele mai
multor pâraie se adună la un loc şi formează o apă curgătoare mai mare numită .................... .
 Cele mai multe ape curgătoare din ţara noastră izvorăsc din ............................................... . Majoritatea
se varsă în .................................................................. . Apele curgătoare din sud-estul ţării (Podişul Dobrogei)
se varsă în ...................................................................................................................... .
II. CLASIFICARE
Apele curgătoare se clasifică după:
 zona de relief pe care o străbat: ape
de .....................................................................................................................
 caracterul debitelor: ape cu debit ........................................ şi ape cu debit ....................................
 direcţia de curgere:
- grupa râurilor din .................... : ..........................................................................................................................
- grupa râurilor din .................... : .........................................................................................................................
- grupa râurilor din .................... : ..........................................................................................................................
- grupa râurilor ......................... : ..........................................................................................................................
III. DUNĂREA ŞI DELTA DUNĂRII
Dunărea
 izvorăşte din .................................................................................................................................................
 traversează ............................................................... şi se varsă în ..............................................................
 are o lungime de ............... km, din care ................ km pe teritoriul României
 străbate ...... ţări şi ...... capitale
 intră pe teritoriul României în dreptul localităţii .............................., formează defileul de la ....................
în Munţii Carpaţi, apoi mărgineşte la sud ...................................................................... . De la .......................... la
...................................., Dunărea se desparte în două braţe, formând ......................................................................
............................................... . În apropiere de Tulcea se desparte în trei braţe: .....................................................
................................................, formând ............................................................., un paradis al păsărilor şi al
vegetaţiei.
IV. IMPORTANŢA DUNĂRII ŞI A AFLUENŢILOR EI
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

* Dicţionar:
debit = cantitatea de apă care trece prin secţiunea albiei unui râu într-un anumit interval de timp
defileu = vale îngustă, adâncă şi lungă, cu versanţi abrupţi, săpată de o apă în regiunile muntoase
aluviune = material (nisip, pietriş, mâl, bolovani) adus de apele curgătoare şi depus pe fundul albiei
deltă = formă de relief care se formează prin acumularea de aluviuni în zona de vărsare a unei ape curgătoare
într-un lac, într-o mare sau într-un ocean
biosferă = totalitatea fiinţelor care trăiesc pe pământ, în apă şi în partea inferioară a atmosferei
V. EVALUARE
Priveşte cu atenţie harta mută şi rezolvă cerinţele:
a) Scrie în căsuţe numele apelor curgătoare.
b) Localizează pe hartă Delta Dunării şi braţul Chilia.
c) Trasează cu creionul celelalte două braţe prin care Dunărea se varsă în Marea Neagră.

SĂ REŢINEM!
* Apele râurilor, în drumul lor, se unesc şi formează o apă curgătoare cu albia mai largă şi mai adâncă. Aceasta
se numeşte fluviu.
* Fluviile se varsă de obicei într-o mare sau într-un ocean, iar unele dintre ele formează la vărsare o deltă.
* Semnul convenţional cu care redăm pe hartă o apă curgătoare este o linie şerpuită de culoare albastră.

Ştiaţi că...
 ... Delta Dunării este unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei (din anul 1990);
 ... ca mărime, este a treia deltă din Europa;
 ... în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării trăiesc peste 350 de specii de păsări protejate;
 ... în Delta Dunării trăieşte cea mai mare parte a populaţiei europene de pelicani;
 ... Delta Dunării reprezintă cea mai mare zonă de stufărişuri compacte de pe Pământ;
 ... este cel mai tânăr pământ al ţării deoarece s-a format datorită aluviunilor aduse de fluviu.