Sunteți pe pagina 1din 13

FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE

FACULTY OF ECONOMIC SCIENCES

DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ


DEPARTMENT OF ACCOUNTING AND ECONOMIC INFORMATICS

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
PLAN OF STUDY

Nivelul calificării conform ISCED – 6


Level of classification by ISCED – 6
Domeniul general de studii –041 Ştiinţe economice
General domain of studies – 041 Economic sciences
Domeniul de formare profesională – 0411 Contabilitate
Domain of training – 0411 Accounting
Specialitatea – 0411.1 Contabilitate
Specialty –0411.1 Accounting
Numărul total de credite de studiu – 180
Total number of credits – 180
Titlul obţinut – Licenţiat în Știinţe economice
Obtained Title –Bachelor in Economic sciences
Baza admiterii – diplomă de bacalaureat sau un act echivalent de studii;
diplomă de studii superioare
Admission based on – Diploma of Baccalaureate or diploma of specialised secondary education
Diploma superior studies
Limba de instruire –română/rusă/engleză
Language of Instruction – romanian/russian/english
Forma de organizare a învăţământului – cu frecvenţă
Form of studies organization – full time

CHIŞINĂU, 2018
CALENDARUL UNIVERSITAR (în săptămâni)
ACADEMIC CALENDAR (in weeks)

Anul de Activități didactice Sesiuni de examene Stagii de practică Vacanțe


studii Didactic Activities Exams Internship Vacations
Academic Sem. I/ Sem. II/ Sem. I/ Sem. II/ Iarnă Primăvară Vară
Year First Second First Second Winter Spring Summer
Semester Semester Semester Semester
Anul I/ 3.09- 28.01-17.05 15.12-23.12 18.05-09.06 24.12- Paște/Easter 26.06-
First 14.12.(15 (15 09.01-27.01 (3 săptămâni/ 08.01 (1 săptămînă/ 31.08
year săptămâni săptămâni/ (4 săptămâni/ weeks) (2 weeks) (10
/weeks) weeks) weeks) săptămâni/ 22.04-29.04 săptămâni/
weeks) weeks)
Anul II/ 2.09- 27.01-01.05 14.12-23.12 01.06-21.06 23.09-01.12 24.12- Paște/Easter 22.06-
Second 13.12.(15 13 09.01-26.01 (3 săptămâni/ Practica de iniţiere/ 08.01 (1 săptămînă/ 31.08
year săptămâni săptămâni/ (4 săptămâni/ weeks) Internship of initiation 2 weeks) (10
04.05-31.05
/weeks) weeks weeks) săptămâni/ 13.04-20.04 săptămîni/
Practica de specialitate I/
Internship of specialty I weeks weeks)
(4 săptămîni/ weeks)
Anul III/ 1.09- 11.01-28.02 15.12-30.12 01.03-14.03 Practica de specialitate II/ 01.01- Paște/Easter
Third 14.12.(15 (7 (2 săptămâni/ (2 săptămâni/ Internship of specialty II 08.01 (1 săptămînă/
year săptămâni săptămâni/ weeks) weeks) 15.03-25.04 (1 weeks)
(6 săptămâni/ weeks)
/weeks) weeks) 01.06-28.06 săptămână/ 03.05-10.05
Practica de cercetare/
(4 săptămâni/ Research practice week)
weeks) 26.04-31.05
(4 săptămâni/ weeks)

CONŢINUTUL PLANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT


CONTENTS OF THE PLAN OF STUDY
Inclusiv/ Including Numărul de ore pe Forma Număr
săptămînă de de
Total Number of hours per week evaluare credite
ore Contact Lucrul Examinat Nr. of
Cod Modulul / disciplina

Laboratory
Laborator
Total direct individual ion form credits
Seminar
Worshop
Code Module/Course
Course
Curs

number Direct Individual


of hours contact work

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
ANUL I/ First year
Semestrul I/ First semester
Matematică economică
F.01.O.0.01 180 90 90 2 4 - ex. 6
Economic mathematics
Teorie economică I
F.01.O.0.02 180 75 105 2 3 - ex. 6
Economic theory I
Moneda şi credit
F.01.O.0.03 120 60 60 2 2 - ex. 4
Currency and credit
Dreptul afacerilor
F.01.O.0.04 150 60 90 2 2 - ex. 5
Business rights
Tehnologii informaţionale de
comunicare
G.01.O.0.05 150 75 75 2 - 3 ex. 5
Information communication
technologies
*Limba străină în afaceri
G.01.O.0.06 120 60 60 - 4 - ex. 4
*Foreign language in business
Total semestrul I
900 420 480 10 15 3 30
Total semester I
Educaţia fizică
G.01.O.0.07 30 30 0 - 2 - col. -
Physical education
* Notă: Limba franceză/ limba engleză/ limba germana/ limba spaniolă/ limba italiană
* Note: French / English / German / Spanish / Italian

3
Semestrul II/ Second semester
Marketing și logistică
F.02.O.0.08 150 60 90 2 2 - ex. 5
Marketing and Logistics
Teorie economică II
F.02.O.0.09 180 75 105 2 3 - ex. 6
Economic theory II
Statistica economică
F.02.O.0.10 150 75 75 2 3 - ex. 5
Economic statistics
Bazele contabilității
F.02.O.1.11 150 90 60 3 3 - ex. 5
Basis of Accounting
Fiscalitate
F.02.O.0.12 120 60 60 2 2 - ex. 4
Taxation
Filozofie
U.02.A.0.13 Philosophy
Politologie
U.02.A.0.14 Politology
Sociologie
150 60 90 2 2 ex. 5
Sociology
U.02.A.0.15 Republica Moldova: istorie,
politică, societate
U.02.A.0.16 Republic of Moldova: history,
politics, society
Total semestrul II/ 900 420 480 13 15 0 30
Total for second semester
Educaţia fizică
G.02.O.0.17 30 30 0 0 2 - col. -
Physical education
TOTAL ANUL I /
1860 900 960 23 34 3 0 60
Total for first year
ANUL II/ Second year
Semestrul III/Third semester
Contabilitatea financiară I
S.03.O.1.18 150 90 60 2 4 ex. 5
Financial Accounting I
Finanţe
F.03.O.0.19 150 60 90 2 2 - ex. 5
Finance
Econometrie
F.03.O.0.20 120 60 60 2 2 - ex. 4
Econometrics
Management
F.03.O.0.21 150 60 90 2 2 - ex. 5
Management
Contabilitatea impozitelor
Accounting of taxes
S.03.A.1.22
Tehnici contabile si fiscale in
150 90 60 3 3 - ex. 5
administrarea impozitelor
S.03.A.1.23
Fiscal and accounting
techniques in tax administration
Psihologie 120 60 60 2 2 ex. 4
U.03.A.0.24
Psychology
Istoria culturii și civilizației
U.03.A.0.25
History of culture and
civilization
Integrare europeană
U.03.A.0.26
European Integration
Cultura comunicării
interpersonale și
U.03.A.0.27
organizaționale
Culture of interpersonal and
organizational communication
Practica de inițiere în
specialitate 60 60 ex. 2
Specialty initiation practice
Total semestrul III /
900 420 480 13 15 0 30
Total for third semester

4
Semestrul IV (13 săptămâni) / IV semester (13 weeks)
Contabilitatea financiară II
S.04.O.1.28 150 78 72 2 4 ex. 5
Financial Accounting II
Contabilitatea managerială
S.04.A.1.29 Management accounting
Tehnici și instrumente 120 52 68 2 2 ex. 4
S.04.A.1.30 manageriale
Managerial techniques and tools
Contabilitatea în comerţ
S.04.A.1.31 Trade accounting
Organizarea şi tehnica 90 39 51 1 2 - ex. 3
S.04.A.1.32 comerţului
Trade organization and technique
Analiza gestionară
S.04.O.1.33 150 78 72 3 3 - ex. 5
Management analysis
Contabilitatea bancară
S.04.A.1.34
Bank accounting
120 39 81 1 2 - ex. 4
Activitate bancară
S.04.A.1.35
Banking activity
Gestiunea financiară și analiza
performantelor
S.04.A.1.36 Financial management and
performance analysis
150 78 72 3 3 - ex. 5
Analiza performanțelor
S.04.A.1.37 economico-financiare
Analysis of economic and financial
performance
Practica de specialitate I
120 120 ex. 4
Specialty practice I
Total semestrul IV/ Total Semester IV 900 364 536 12 16 0 30
TOTAL ANUL II/Total Second Year 1800 784 1016 25 31 0 0 60
ANUL III/ Third year
Semestrul V/ V semester
Contabilitate și raportarea
S.05.A.1.38 financiară conform IFRS
Accounting and financial
reporting according to IFRS
180 90 90 3 3 - ex. 6
Politice şi opţiuni contabile
conform IFRS
S.05.A.1.39 Policies and accounting options
under IFRS
Sisteme informaționale în
S.05.A.1.40 contabilitate
Accounting Information Systems
150 60 90 1 - 3 ex. 5
Sisteme de procesare
S.05.A.1.41 electronică
Electronic processing systems
Instrumente manageriale de
performanță
S.05.A.1.42
Performance management tools
Politici manageriale în luarea 150 90 60 3 3 - ex. 5
deciziilor
S.05.A.1.43
Managerial policies in decision
making
Analiza situaţiilor financiare
S.05.A.1.44 Analysis of financial statements
Analiza statistică a proceselor
120 45 75 1 2 - ex. 4
economice
S.05.A.1.45 Statistical analysis of economic
processes
Contabilitatea societăților de
asigurări
S.05.A.1.46
Accounting of insurance
150 45 105 1 2 - ex. 5
companies
S.05.A.1.47
Asigurări şi reasigurări
Insurance and reinsurance
S.05.A.1.48 Audit financiar
Financial audit 150 90 60 4 2 - ex. 5
S.05.A.1.49 Control intern /Internal control
Total semestrul VI/ Total for VI semester 900 420 480 13 12 3 30

5
Semestrul VI (7 săptămâni)/ Semester VI (7 weeks)
Etică profesională
G.06.O.0.50 120 56 64 4 4 - ex. 4
Professional ethics
Managementul resurselor
F.06.O.0.51 umane 120 56 64 4 4 - ex. 4
Human resources management
Contabilitatea în instituţiile
S.06.A.1.52 publice
Accounting in public institutions 60 35 25 3 2 - ex. 2
S.06.A.1.53 Contabilitatea în ramuri
Accounting in branches
Audit intern
S.06.A.1.54
Internal Audit
90 49 41 4 3 - ex. 3
Control de gestiune
S.06.A.1.55
Management Control
Practica de specialitate II
180 180 ex. 6
Specialty practice II
Practica de cercetare
180 180 col. 6
Research Practice
Examenul de licenţă
150 150 ex. 5
License exam
Total sem. VI/ Total semester VI 900 196 704 15 13 30
TOTAL ANUL III/ Total third year 1800 616 1184 28 25 3 0 60
TOTAL/Total 5460 2300 3160 76 90 6 0 180

LIMBA ROMÂNĂ PENTRU ALOLINGVI


ROMANIAN LANGUAGE FOR THE SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES
Inclusiv Numărul de ore pe Număr
Total Inclusive săptămână de
Forma de

Laboratory
Contact Lucru

Laborator
Cod/ Modulul / disciplina ore credite

Semi nar
Seminars
evaluare
Code Module / discipline Total direct individual Lecture Number

Work
Curs
evaluation
Hours Direct Individual of
Contact Work Credits
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Limba română de
comunicare pentru
alolingvi
G.01.O.0.56 Romanian language for 120 60 60 0 4 0 ex. 4
communication for
speakers of other
languages
Limba română de
comunicare pentru
alolingvi
G.02.O.0.57 Romanian language for 120 60 60 0 4 0 ex. 4
communication for
speakers of other
languages
TOTAL/Total 240 120 120 0 8 0 8

STAGIILE DE PRACTICĂ/ PRACTICE STAGES


Număr de
Stagiile de practică Sem. Săptămîni Ore Perioada credite
Nr. d/o
Practica Semester Weeks Hours Term Number of
credits
Practica de iniţiere în specialitate septembrie - decembrie/
1 III 2 60 2
Initial Practicum in Specialty september - december
Practica de specialitate I
2 IV 4 120 mai/may 4
Specialty Practicum I
Practica de specialitate II
VI 6 180 martie-aprilie/ march - april 6
Specialty Practicum II
Practica de cercetare
3 VI 4 180 aprilie –mai/ april - may 6
Research Practicum
Total 540 18

6
DISCIPLINE LA LIBERA ALEGERE / COURSES OF FREE CHOICE

Tota Ore/săptămână
l ore Hours per week
Tota
Denumirea disciplinei Anul Sem. Evaluarea Credite
Nr. d/o l nr.
Course title Year Semester evaluation Credits
of C S L
hour
s
Psihologie examen
1 120 1 1 4 4
Psychology exam
Istoria banilor examen
2 60 2 3 1 1 2
History of money exam
Limbi străine pentru afaceri (engleză,
franceză, germană) examen
3 180 2 3,4 2 2 6
Foreign languages business(english, exam
french , german)
Drept financiar fiscal examen
4 120 3 5 2 2 4
Financial and fiscal law exam

FORMA DE EVALUARE FINALĂ A PROGRAMULUI DE STUDII


FINAL EVALUATION OF THE STUDY PROGRAM

Perioada
Nr. d/o Examenul de licenţă/ Final examination Credite/ Credits
Term
1 Examen de licenţă: CONTABILITATE Iunie
2
License exam: ACCOUNTING June
2 Teza de licenţă Iunie
3
Licentiate final research project June

MINIMUM CURRICULAR / PRERECHIZIT PENTRU PROGRAMUL DE MASTER


ALE DOMENIULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ 0411 „CONTABILITATE”
THE CURRICULUMMINIMUM / PRECAPACITIES FOR MASTER PROGRAM
of the professional training domain 0411 „Accounting"

Tot Inclusiv Numărul de ore pe săptămînă Form


Număr
al Inclusive Number of hours per week a de
de
ore Lucru evalu
Modulul / disciplina Contac credite
Cod Tota individu Curs Seminar are
Module / discipline t direct Laborator Number
l al Cours Worksho Exami
Direct Laboratory of
hour Individua e ps nation
contact credits
s l work form
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bazele contabilității
F.02.O.0.11 150 90 60 3 3 - ex. 5
Basis of Accounting
Teorie economică
F.01.O.0.02 180 75 105 2 3 - ex. 6
Economic theory
Moneda şi credit
F.01.O.0.03 120 60 60 2 2 - ex. 4
Currency and credit
Management
F.03.O.0.21 150 60 90 2 2 - ex. 5
Management
Marketing și logistică
F.02.O.0.08 150 60 90 2 2 - ex. 5
Marketing and Logistics
Finanţe
F.03.O.0.19 150 60 90 2 2 - ex. 5
Finance
Total / Total 900 405 495 16 14 - 30

7
NOTĂ EXPLICATIVĂ
EXPLANATORY NOTE

Specialitatea 0411.1 „Contabilitate” se încadrează în domeniul general de studiu „Ştiinţe


Economice” – codul 041.
Scopul programului constă în formarea personalității integre şi competente profesional în
domeniul contabilității, auditului și analizei economice, pentru a corespunde cerințelor actuale şi
de perspectivă a pieței de muncă locale şi internaționale.
Studenților li se oferă pregătire aprofundată în domeniul contabilității, fiscalității, auditului,
controlului de gestiune, analizei activității economico – financiară, care se familiarizează cu
principiile generale de funcționare a proceselor economice în entități și particularitățile de
organizare a contabilității la entități din diferite ramuri ale economiei și forme diferite de
proprietate conform reglementării legislative și normative în vigoare la nivel național și
internațional.
La nivel de entitate economică specialistul în domeniul contabilității este pregătit să asigure
contabilitatea activităților ce țin de aprovizionare cu resurse, producere, vânzare, prestarea
serviciilor, salarizarea personalului, de întocmirea şi prezentarea Situațiilor financiare ale entității,
atât în baza Standardelor Naționale de Contabilitate, cât și în baza Standardelor Internaționale de
Raportare Financiară.
Titlul conferit absolvenților este „Licenţiat în Științe economie”. La finalizarea Programului
de studii superioare de licență, Ciclul I, se acordă diploma de licență echivalentă cu 180 credite
academice în sistemul ECTS.
Admiterea la Facultate se realizează în baza concursului diplomei de bacalaureat și diploma
de studii superioare sau licență. Facultatea asigură pregătirea specialiștilor conform prevederilor
Procesului de la Bologna cu aplicarea Sistemului de Credite Academice Transferabile, care
asigură recunoașterea documentelor de studii pe plan internațional și mobilitatea academică a
studenților.
Calificarea ciclului I (licenţiat în economie) este oferită studenţilor absolvenţi care au
realizat integral programul şi au promovat probele de evaluare (inclusiv examenul de licenţă) cel
puţin cu nota „5”.
La finalizarea programului de formare absolventul deţine următoarele competenţe specifice
domeniului contabilităţii:
1. utilizarea conceptelor, teoriei, metodelor și instrumentelor fundamentele de natură
economico-financiară în organizarea contabilității în diferite domenii conform actelor
legislative și normative în vigoare la nivel național și internațional;
2. planificarea etapelor activităților în succesiune logică în funcție cu complexitatea acestora,
prin demonstrarea spiritului de inițiativă, creativității, gândirii critice şi strategice;
3. întocmirea documentelor contabile primare în momentul efectuării operațiilor patrimoniale
şi financiare, verificarea modului de întocmire /completare a documentelor contabile,
utilizând terminologia de specialitate în conformitate cu actele legislative și normative în
vigoare;
4. reflectarea formulelor contabile privind elementele patrimoniale prin asocierea
simbolurilor de cont, asigurându-se corectitudinea contării structurilor patrimoniale;
5. pregătirea registrelor contabile în funcţie de tipul şi regimul acestora cu respectarea
regulilor stabilite prin actele normative în vigoare la nivel național și internațional;

8
6. întocmirea și prezentarea Situațiilor financiare ale entității, atât în baza Standardelor
Naționale de Contabilitate, cât și în baza Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară;
7. utilizarea terminologiei de specialitate, inclusive şi într-o limbă străină în procesul
activității contabile;
8. aplicarea tehnologiilor informaționale în gestiunea entității.
Absolvenţii specialității „Contabilitate” pot activa la întreprinderi, instituții de stat sau
private în compartimentul financiar-contabil în calitate de: casier-bancă; casier expert; contabil;
contabil (calificare medie); contabil-asistent; contabil-revizor; controlor (la bancă); controlor-
revizor administrație publică; economist, revizor; revizor inspector fiscal. De asemenea, titularul
diplomei de licență are acces la studii superioare de master științific din același domeniu şi la
studiile de master profesional din același domeniu și domenii înrudite.

EXPLANATORY NOTE
Specialty 0411.1 „Accounting” falls within the general domain of study „Economic
Sciences”– code 041.
The goal of the program consists in the formation of personality integrity and professional
competence in the accounting, audit and economic analysis field in order to meet the current and
future local and international labor market requirements.
Students are provided with thorough preparation in accounting, taxation, audit, management
control, analysis of economic and financial activity, who are accustomed with the general
principles of functioning of economic processes in the entities and the peculiarities of the
accounting organization of entities from different branches of the economy and different forms of
ownership according to the legal and regulatory rules in force at the national and international
level.
At the economic entity level the specialist in accounting field is prepared to provide the
accounting of activities related to the supply of resources, production, sales, service provision,
payroll, for the preparation and presentation of Financial statements of the entity, whether under
National Accounting Standards, as based on the International Financial Reporting Standards.
The title conferred to the graduates is „Licensed in economic sciences”. Upon completion of
the licentiate higher education Programme, Cycle I, it is awarded the License Diploma equivalent
to 180 academic credits in ECTS system.
Admission to the Faculty is done based on the competition of the baccalaureate diploma and
diploma of higher education or license. The faculty ensures training of specialists according to the
dispositions of Bologna Process with the application of the European Credit Transfer System
(ECTS) that ensures the recognition of educational documents at international level and the
academic mobility of students.
Qualification of the I cycle (Licentiate in economics) is offered to graduated students who
have completed the full program and have passed assessment (including license exam) at least
with the mark „5”.
Upon completion of the training program, the graduate has the following competencies
specific for the accounting field:
1. competence to apply the knowledge gained in the practice of accounting organization in
different fields according to the legislative and normative acts in force at national and
internation al level;

9
2. spirit of initiative, creativity, critical and strategic thinking, skills in planning the stages of
activities in logical sequence according to their complexity;
3. drawing up primary accounting documents when conducting patrimonial and financial
operations, verifying the way of preparation / completion of accounting documents, using
specialized terminology in accordance with the legislative and normative acts in force;
4. reflecting accounting formulas on the economic elements by associating the symbols of
account, ensuring themselves in the fairness of economic structures accounting;
5. preparation of accounting registers by their type and regime in compliance with the rules
laid down by the normative acts in force at the national and international level;
6. preparation and presentation of the financial statements of the entity, whether under the
National Accounting Standards or under the International Financial Reporting Standards;
7. communication competence by using specialized terminology in a foreign language;
8. the ability of knowledge and application of information technologies in the management of
the entity.
The graduates of the specialty „Accounting” can work at enterprises, government and
private institution in the financial-accounting department as: bank-cashier; cashier expert;
accountant; accountant (intermediate qualification); accountant assistant; accountant-auditor;
controller (at the bank); controller-auditor public administration; economist, auditor; auditor tax
inspector. Also, the holder of the diploma of licentiate has access to higher master`s studies in the
same field of research and professional master's studies in the same field and related fields.

10
MATRICEA CORELĂRII FINALITĂȚILOR DE STUDIU A PROGRAMULUI CU CELE ALE UNITĂȚILOR DE CURS/MODULELOR
CORRELATION MATRIX FINALITY OF THE STUDY PROGRAM WITH THE COURSE UNITS / MODULES

Codul unității Nr. credite Competențe / Competencies


Unități de conținut/Competențe de curs/ ECTS
Content units / Competencies Course Unit Number of 1 2 3 4 5 6 7 8
Code ECTS credits
Matematică economică
F.01.O.0.01 6 + + + +
Economic mathematics
Teorie economică I
F.01.O.0.02 6 + + + + +
Economic theory I
Moneda şi credit
F.01.O.0.03 4 + + + +
Currency and credit
Dreptul afacerilor
F.01.O.0.04 5 + + + + + +
Business rights
Tehnologii informaţionale de comunicare
G.01.O.0.05 5 + + + + + + + +
Information communication technologies
Limba străină în afaceri
G.01.O.0.06 4 + + + + + + + +
Foreign language in business
Marketing și logistică
F.02.O.0.08 5 + + + +
Marketing and Logistics
Teorie economică II
F.02.O.0.09 6 + + + +
Economic theory II
Statistica economică
F.02.O.0.10 5 + + + + + +
Economic statistics
Bazele contabilității
F.02.O.1.11 5 + + + + + + +
Basis of Accounting
Fiscalitate
F.02.O.0.12 4 + + + +
Taxation
"Filozofie / Philosophy"
U.02.A.0.13
"Politologie / Politology"
U.02.A.0.14
"Sociologie / Sociology" 5 + +
U.02.A.0.15
"Republica Moldova: istorie, politică, societate
U.02.A.0.16
Republic of Moldova: history, politics, society"
Contabilitatea financiară I / Financial
S.03.O.1.18 5 + + + + + + +
Accounting I
Finanţe
F.03.O.0.19 5 + + + + + +
Finance
Econometrie
F.03.O.0.20 4 + + +
Econometrics
Management
F.03.O.0.21 5 + + + +
Management
Contabilitatea impozitelor S.03.A.1.22
5 + + + + + +
Accounting of taxes
Tehnici contabile si fiscale in administrarea S.03.A.1.23
impozitelor
Fiscal and accounting techniques in tax
administration
"Psihologie
U.03.A.0.24
Psychology"
"Istoria culturii și civilizației
U.03.A.0.25
History of culture and civilization"
"Integrare europeană
4 + +
European Integration"
U.03.A.0.26
"Cultura comunicării interpersonale și
organizaționale
Culture of interpersonal and organizational
U.03.A.0.27
communication"
Practica de inițiere în specialitate
2 + + + + + +
Specialty initiation practice
Contabilitatea financiară II
S.04.O.1.28 5 + + + + + + +
Financial Accounting II
Contabilitatea managerială
S.04.A.1.29
Management accounting
4 + + + + + +
Tehnici și instrumente manageriale
S.04.A.1.30
Managerial techniques and tools
Contabilitatea în comerţ
S.04.A.1.31
Trade accounting
3 + + + + + + +
Organizarea şi tehnica comerţului
S.04.A.1.32
Trade organization and technique
Analiza gestionară
S.04.O.1.33 5 + + + + + +
Management analysis
Contabilitatea bancară
S.04.A.1.34
Bank accounting
4 + + + + + + +
Activitate bancară
S.04.A.1.35
Banking activity
Gestiunea financiară și analiza performantelor S.04.A.1.36
Financial management and performance analysis
5 + + + + +
Analiza performanțelor economico-financiare
Analysis of economic and financial performance S.04.A.1.37
Practica de specialitate I
4 + + + + + + + +
Specialty practice I
Contabilitate și raportarea financiară conform
IFRS S.05.A.1.38
Accounting and financial reporting according to
IFRS 6 + + + + + + +
Politice şi opţiuni contabile conform IFRS
Policies and accounting options under IFRS S.05.A.1.39

12
Sisteme informaționale în contabilitate
Accounting Information Systems S.05.A.1.40
+
Sisteme de procesare electronică 5 + + + + + + +
Electronic processing systems S.05.A.1.41
Instrumente manageriale de performanță S.05.A.1.42
Performance management tools
5 + + + + +
Politici manageriale în luarea deciziilor
Managerial policies in decision making S.05.A.1.43
Analiza situaţiilor financiare S.05.A.1.44
Analysis of financial statements
4 + + + + + +
Analiza statistică a proceselor economice
Statistical analysis of economic processes S.05.A.1.45
Contabilitatea societăților de asigurări
S.05.A.1.46
Accounting of insurance companies
5 + + + + + + +
Asigurări şi reasigurări
S.05.A.1.47
Insurance and reinsurance
Audit financiar
S.05.A.1.48
Financial audit
5 + + + + + +
Control intern
S.05.A.1.49
Internal control
Etică profesională
G.06.O.0.50 4 + + + + + +
Professional ethics
Managementul resurselor umane
F.06.O.0.51 4 + + +
Human resources management
Contabilitatea în instituţiile publice
S.06.A.1.52
Accounting in public institutions
2 + + + + + + +
Contabilitatea în ramuri
S.06.A.1.53
Accounting in branches
Audit intern
S.06.A.1.54
Internal Audit
3 + + + + + +
Control de gestiune
S.06.A.1.55
Management Control
Practica de specialitate II
6 + + + + + + + +
Specialty practice II
Practica de cercetare
6 + + + + + + + +
Reseach practice
Examenul de licență
5 + + + + + + + +
Final examination

13