Sunteți pe pagina 1din 2

ANEXA nr.

10 la Procedură
PO.IP-02
Revizia 1

SECŢIUNEA A – Documente care se încarcă în planul de investiții

1.Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a


impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi
pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală,conform prevederilor Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.
2.Declaraţie pe propria răspundere privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a
impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate
punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală).
3 Împuternicirea semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii solicitante, în cazul în
care o altă persoană decât aceasta semnează cererea tip de acord de principiu pentru finanţare.
4 Situaţiile financiare ale solicitantului, înregistrate la unităţile teritoriale ale Ministerului
Finanţelor Publice pe a căror rază îşi au sediul operatorii economici (Art.III din OUG nr.90/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale (bilanţ
contabil, contul de profit şi pierdere, date informative, anexe, balanţa de verificare)

OPIS
SECŢIUNEA B – Documente care se depun la data semnării contractului de
finanţare

12. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor,
taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate
punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală,conform prevederilor Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie
legalizată, eliberate de către direcţiile generale teritoriale ale finanţelor publice, în termen de
valabilitate la data semnarii contractului de finanţare.
22. Certificate de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor,
taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de
lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie
legalizată, eliberate de către Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale din cadrul primăriilor din raza
teritorială unde societatea îşi desfăşoară activitatea, în termen de valabilitate la data semnarii
contractului de finanţare. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul
administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
3. Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare –Anexa nr. 13


Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. AIMMAIPE nu-
şi asumă răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate
ca fiind incluse în cuprinsul acestuia.
78
OPIS

SECŢIUNEA C – Documente care însoţesc Cererea-tip de eliberare a alocaţiei


financiare nerambursabile

a. formularul de decont prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta procedură;


b. documentele justificative prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta procedură,
pentru fiecare activitate/cheltuială eligibilă, în original şi 1 fotocopie
certificata, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;
conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de
către UPSEC, prin semnătura şi ştampila reprezentantului UPSEC;
c. dosarul de achiziţie prevăzut la subpct.4.2, alin. (9) din procedură;
d. copia cererii de deschidere / extrasului de cont ce cuprinde grupul de cifre
(5070), deschis la Trezoreria Statului în a cărei rază teritorială îşi au
sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, sau copia cererii de
deschidere / extrasului de cont deschis la băncile comerciale din România
pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria
Statului în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e. declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele
achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi că nu aplică, pentru
acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
f. angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program
pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul 2018, către UMCR din cadrul
OTIMMC, conform anexei nr. 9 la prezenta procedură;
g. poliţă/contract de asigurare pe o perioadă de 4 ani, pentru bunurile
achiziţionate prin program, prevăzut la subpct.4.6 din procedură;
h. copie certificată a contractului/contractelor de muncă cu normă întreagă pe
durată nedeterminată pentru noile locuri de muncă create prin proiect,
extras REVISAL, dovada ca este absolvent de studii medii, postliceale,
universitare, postuniversitare, incepand cu anul 2012/ persoana
defavorizata, copie după Cartea de Identitate a angajatului, dacă este
cazul;
i. declaraţia pe proprie raspundere că respectă prevederile din procedură
privind conflictul de interese.
j. opisul cu documentele care însoţesc cererea-tip de eliberare a AFN.
Reprezentantul legal /împuternicitul operatorului economic1
Numele...........................................................
Funcţia:………………………………..........
Semnătura ......................................................
Data semnării:……………………........……
 Se va nota cu X în dreptul fiecărui document numai dacă acesta este cuprins în dosar. AIMMAIPE nu-şi asumă
răspunderea pentru lipsa documentelor din cadrul dosarului, chiar dacă acestea au fost semnate ca fiind incluse în
cuprinsul acestuia.

1
Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
2
Dacă direcţiile de finanţe (DGTFP şi DITL) nu eliberează certificate fiscale pentru punctele de lucru, operatorul
economic va solicita o adeverinţă care să ateste că nu este înregistrat ca fiind plătitor în cadrul administraţiei
respective sau nu are datorii (indiferent dacă au sau nu CUI). Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de
aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
79