Sunteți pe pagina 1din 9

1.1.

Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte


1.2. Identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor asociate fiecărui drept
1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici democratice
1.4. Identificarea rolului votului într-o societate democratică

2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup social, al comunităţii
2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul
grupurilor
2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne şi contemporane
2.4. Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră
2.5. Caracterizarea instituţiilor democratice din România
2.6. Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice
2.7. Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în formarea opiniei publice

3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
3.2. Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin asumarea de drepturi şi responsabilităţi

4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi faţă de problemele comunităţii
4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva drepturilor omului
4.3. Argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor democratice
4.4. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de apartenenţă şi ale comunităţii locale
4.5. Evaluarea unor comportamente sociale în contexte situaţionale date

5.1. Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în grupurile de apartenenţă


5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale
5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă
5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru exercitarea calităţii de cetăţean
Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a
Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Nr. ore/an: 35

NUMĂR DE ORE
PERIOADA UNITATEA DE ÎNVĂȚARE
OBSERVAŢII

Probă scrisă
13 septembrie 2010 – 28 ianuarie 2011 VIAŢA ÎN SOCIETATE 14 Probă scrisă
Probă scrisă
Total ore: 14 14

SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 14 Probă scrisă


7 februarie 2011 – 17 iunie 2011 RAPORTUL CETĂŢEAN-STAT: PUTEREA OPINIEI
PUBLICE ŞI FORŢA INDIVIDULUI 7 Probă scrisă
Programul „Şcoala altfel” - Săptămână dedicată activităţilor Excursii tematice Drumeții
extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale olimpiadelor Vizite
(1-5 aprilie 2013) şcolare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului Ieșiri în teren
şcolar 2011—2012
Total ore: 21 21
Total ore an şcolar: 35 35

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Nr. ore/semestru: 14

Nr. Unitatea de Nr.


crt. învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice ore Săptămana Observaţii
1. Recapitulare – 2 ore 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în
2. Test de evaluare inițială diferite contexte
3. Persoana 2.1. Caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al
4. Asemănări și diferențe între unui grup social, al comunităţii Probă scrisă în
oameni 2.2. Caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva S3
5. Drepturile omului specificului acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere
6. Grupurile sociale - 2 ore în cadrul grupurilor
7. Familia ca grup social 3.1. Rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor
Viața în societate 8. Comunitățile locale responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi
1. 9. Comunitățile naționale 4.1. Manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă şi
10. Comunitățile faţă de problemele comunităţii 14 S1-S14
internaționale 4.2. Evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din
11. Recapitulare semestrială perspectiva drepturilor omului
12. Test de evaluare
13. Sinteză semestrială 5.1. Participarea la negocierea drepturilor şi a responsabilităţilor în Probă scrisă în
grupurile de apartenenţă S14

5.2. Adecvarea conduitei la diferite contexte situaţionale

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Nr. ore/semestru: 21

Nr. Unitatea de Nr.


crt. învăţare Conţinuturi asociate Competenţe specifice ore Săptămana Observaţii
1. Forme de guvernământ și 1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în
regimuri politice – 2 ore diferite contexte
2. Constituțiile epocii moderne
3. Valori şi principii 1.3. Identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici
constituţionale democratice
4. Scurt istoric al
constituționalismului în 2.3. Compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice
1. Sistemul politic în România moderne şi contemporane
România 5. Structura Constituției 12
României 2.4. Explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră
6. Statul democratic şi 2.5. Caracterizarea instituţiilor democratice din România
principiul separării puterilor
7. Autoritățile statului roman – 4.3. Argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor
4 ore democratice

5.3. Aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de viaţă


Programul „Şcoala altfel” - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale
2. Școala altfel ale olimpiadelor şcolare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului şcolar 2012—2013 1-5 aprilie
2013
Sistemul politic în Probă scrisă
3. România 8. Recapitulare 2 în S29
9. Test de evaluare
1.1. Utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în
1. Mass media și opinia publică diferite contexte
4. Raportul – 3 ore 1.4. Identificarea rolului votului într-o societate democratică
cetăţean-stat: 2.6. Analizarea cetăţeniei active şi a practicilor democratice
puterea opiniei 2. Cetățenia și practicile 2.7. Explicarea rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în formarea
publice şi forţa democratice – 2 ore opiniei publice
individului 3.2. Cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei active, prin
asumarea de drepturi şi responsabilităţi Probă scrisă
3. Recapitulare finală – 2 ore 4.4. Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor de 7 în S35
apartenenţă şi ale comunităţii locale
4.5. Evaluarea unor comportamente sociale în contexte situaţionale date
5.4. Manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi pentru
exercitarea calităţii de cetăţean

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Unitatea de învățare: Viața în societate (I) Nr. ore: 9

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Observaţii

Noțiuni Probă orală


introductive
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea termenilor civici în texte diferite. -activitate
inițială individuală; Probă scrisă
-fişe de evaluare.
- utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite Observarea
Persoana contexte. sistematică
-alcătuirea unei liste de termeni şi definirea acestora (ex.: persoană, personalitate,
1.1. identitate, demnitate, unicitate); activitate
- exercitii de rezolvare a unor itemi cu alegere duală individuală;
2.1. - exercitii de completare a unor enunţuri lacunare -activitate în grup;
- exercitii care necesită exprimarea părerilor, a convingerilor, a sentimentelor -activitate frontală;
2.2. personale

Asemănări și 3.1. -caracterizarea persoanei în diferite ipostaze: membru al unei familii, al unui grup -dicţionare;
diferențe între social, al comunităţii. -culegeri de texte; Probă orală
oameni 4.1. - definirea termenilor, termeni sinonimi,antonimi -fişe de lucru;
-exerciţii de completare a unor enunţuri lacunare -ilustrații;
4.2. - exercitii care necesită exprimarea părerilor, a convingerilor, a sentimentelor
personale
5.1. -simularea unui caz privind atitudinile umane -descrierea;
-realizarea unor mici proiecte -comparația;
5.2. -constituirea unor strategii de rezolvarea unui caz -problematizarea;
-metoda
-identificarea, în diferite contexte, a drepturilor omului şi a responsabilităţilor
ciorchinelui;
asociate fiecărui drept;
-diagrama venn;
-evaluarea unor situaţii concrete de încălcare a demnităţii persoanei, din perspectiva Probă practică
-analiza;
Drepturile drepturilor omului.
-sinteza;
omului
-studiul de caz;
-caracterizarea diferitelor tipuri de grupuri sociale din perspectiva specificului Observarera
-brainstormingul.
acestora, precum şi a relaţiilor interpersonale ce pot lua naştere în cadrul grupurilor. sistematică
Grupurile sociale exercitii de tip brainstorming prin care sunt oferite exemple de grupuri sociale mici
- exercitii de tip brainstorming prin care sunt oferite exemple de roluri sociale şi de
Probă orală
reguli în cadrul unor grupuri sociale mici cum ar fi familia, clasa, echipa de fotbal,
ş.a.)
- discuţii de grup pe tema rolului grupului în formularea şi în realizarea opţiunilor
personale
- exerciţii care necesită exprimarea părerilor proprii privind rolul valorilor
individuale în obţinerea coeziunii grupului
Atitudini şi acătuirea unei liste de organizatii în care se solicită individului să se supună orbeşte
relaţii (să fie conformişti) şi organizaţii în care este valorizată independenţa
interpersonale în personalităţilor şi analizarea pe grupe a raportului între indivizi şi organizaţie
grup; relaţii între -exerciţii care necesită exprimarea părerilor proprii privind oportunitatea
grupuri introducerii unor modele de organizare şi reguli stricte în diferite organizaţi

-utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în diferite context. Observarea


Familia ca grup exerciţii care necesită exprimarea părerilor, a convingerilor, a sentimentelor sistematică
social personale
-simularea unei relaţii familiare imaginare
-listă de termeni privind rolul familiei contemporane
- lucrul pe echipe privind rolul bărbatului şi rolul femeii în familia tradiţională şi în
familia modernă
- realizarea unui brainstorming privind tipurile de familii mai puţin acceptate în
trecut şi care sunt tolerate în prezent;
- activitate individuală referitor

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Unitatea de învățare: Viața în societate (II) Nr. ore: 5

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Observaţii


-manifestarea interesului faţă de problemele grupurilor de apartenenţă -activitate frontal;
Comunitățile locale 1.1. şi faţă de problemele comunităţii. -descrierea; Observarera
2.1. - realizarea unui sondaj de opinie în clasă -comparația; sistematică
2.2. -constituirea unor strategii de rezolvare a unei probleme locale -problematizarea;
3.1. -rezolvarea în echipă a unor probleme civice, prin asumarea unor -metoda ciorchinelui;
Comunitățile naționale 4.1. responsabilităţi şi prin relaţionarea pozitivă cu ceilalţi. -diagrama venn; Probă orală
4.2. -analiza;
-utilizarea corectă a termenilor şi a conceptelor cu conţinut civic în
5.1. -sinteza;
Comunitățile diferite context. Observarea
5.2. -studiul de caz;
internaționale sistematică
-brainstormingul.
Recapitulare -activitate individuală;
semestrială -fişe de recapitulare. Probă orală
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea termenilor civici în texte diferite. -activitate individuală;
sumativă -fişe de evaluare. Probă scrisă
Sinteză semestrială

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Unitatea de învățare: Sistemul politic în România (I) Nr. ore: 7

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse Evaluare Observaţii


pedagogice
-compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne -activitate frontală;
Forme de 1.1. şi contemporane. -activitate Observarera
guvernământ - identifică elementele de constiuire a unui stat individuală; sistematică
1.3. - defineşte principalele forme de guvernare şi regimurile politice -activitate pe
- urmăreşte caracteristicile regimurilor politice grupe;
2.3. -compararea principalelor forme de guvernământ şi regimuri politice moderne -ilustrații;
Regimuri politice şi contemporane. -videoproiectorul; Probă orală
2.4. -descrierea;
Constituțiile epocii -precizarea și caracterizarea primelor constituții apărute în Epoca Modernă. Observarea
2.5. -comparația;
moderne sistematică
-problematizarea;
Valori și principii -explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră.
4.3. -metoda
constituționale -execiţii de completare a unor rebusuri Probă orală
ciorchinelui;
-definirea termenilor
5.3. -diagrama venn;
-simularea unui mic joc de rol având o funcţie specifică unei autorităţi.
-analiza;
Scurt istoric al -comparea principalelor constituții apărute în România din secolul al XVIII- -metoda
constituționa- lea pănă astăzi. mozaicului; Probă practică
lismunlui -sinteza;
Structura -argumentarea unor opinii în favoarea respectării principiilor şi valorilor -studiul de caz;
Constituției democratice. -brainstormingul. Observarea
României -dezbate cazuri preluate din diferite surse sistematică
- identifică asemănări şi deosebiri între diferite constituţii
-completarea de spaţii lacunare cu termeni daţi
-alcătuirea unor liste de termeni

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Unitatea de învățare: Sistemul politic în România (II) Nr. ore: 7

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Observaţii


Statul democratic și -identificarea principalelor valori, principii, instituţii şi practici-activitate frontală;
principiul separării 1.1. democratice. -activitate individuală; Observarera
puterilor - simularea unei relaţii între două entităţi -activitate pe grupe; sistematică
1.3. -exerciţii în echipă de luare a deciziei, de propunere sau alegere a -ilustrații;
unei strategii de rezolvare -videoproiectorul;
Puterea legislativă - 2.3. -descrierea;
Parlamentul -caracterizarea instituţiilor democratice din România. -comparația; Probă orală
2.4. -problematizarea;
Puterea executivă -
-metoda ciorchinelui;
Guvernul -explicarea unor valori şi principii constituţionale din ţara noastră. Observarea
2.5. -diagrama venn;
sistematică
-analiza;
Puterea -tabelul conceptelor;
4.3.
judecătorească – -aplicarea unor valori şi principii democratice în situaţii concrete de Probă orală
-metoda mozaicului;
Instanțele judecătirești viaţă.
5.3. -sinteza;
Președintele României -caracterizarea instituţiilor democratice din România. -studiul de caz; Probă practică
-brainstormingul.
Programul „Şcoala altfel” - Săptămână dedicată activităţilor extracurriculare şi extraşcolare /fazelor naţionale ale
Școala altfel olimpiadelor şcolare, conform Ordinului nr. 4292/2011 privind structura anului şcolar 2012—2013 1-5 aprilie
2013
-activitate individuală;
Recapituare -fişe de recapitulare. Probă orală
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea termenilor civici în texte diferite. -activitate individuală;
sumativă -fişe de evaluare. Probă scrisă

Unitatea şcolară: Școala cu clasele I-VIII Batoș Clasa a VII-a


Cadru didactic: Nagy Irina Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Cultură civică Manual: Editura HUMANITAS EDUCATIONAL ,BUCUREȘTI,2010
Unitatea de învățare: Raportul cetățean-stat: puterea opiniei publice și forța individului Nr. ore: 7

Conținuturi C. S. Activități de învățare Resurse pedagogice Evaluare Observaţii


-explicarea rolului îndeplinit de mass-media în societate şi în
Mass-media și opinia 1.1. formarea opiniei publice Observarera
publică 1.4. - construirea de stategii pentru rezolvarea unor probleme -activitate frontal; sistematică
civice -activitate
2.6. -dezbaterea pe marginea unor cazuri controversate individuală;
2.7. -exerciţii de completare a unor texte lacunare cu termenii -descrierea;
indicaţi dintr-o listă dată -comparația;
3.2. -identificarea rolului presei într-o societate democratică. -problematizarea;
Libertatea presei 4.4. -metoda ciorchinelui; Probă orală
-diagrama venn;
-manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi
4.5. -analiza;
Libertatea opiniei pentru exercitarea calităţii de cetăţean. Observarea
5.4. -sinteza;
sistematică
-studiul de caz;
-cooperarea cu ceilalţi în vederea exercitării cetăţeniei
-brainstormingul.
Forțele politice și active, prin asumarea de drepturi şi obligații. Probă orală
sociale
-manifestarea disponibilităţii pentru participare civică şi
Alegerile și votul pentru exercitarea calităţii de cetăţean. Probă practică
Test de evaluare finală - exerciţii pentru identificarea termenilor civici în texte -activitate
diferite. individuală; Probă scrisă
-fişe de evaluare.

Sinteză finală