Sunteți pe pagina 1din 12
S-a organizat o consultare de piata: Fisa de date Tip anunt: Invitatie de participare Tip

S-a organizat o consultare de piata:

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip Legislatie: OUG nr.114/2011 Nu
Tip anunt:
Invitatie de participare
Tip Legislatie:
OUG nr.114/2011
Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

I.1) Denumire si adrese

MINISTERUL APARARII - UNITATEA MILITARA 02523

Cod de identificare fiscala:

4183253;

Adresa:

Strada: Taberei, nr. 7B;

Codul NUTS:

Persoana de contact:

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)

Localitate:

Bucuresti;

Cod Postal:

Fax:

061352;

Tara:

Romania;

RO321 Bucuresti; ROBERT PIRNECI;
RO321 Bucuresti;
ROBERT PIRNECI;

Adresa de e-mail:

In Atentia:

ddi_achiz@mapn.ro;

ROBERT PIRNECI;

Nr de telefon:

+40 213195858/2844;

+40 213198152;

http://www.mapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna:

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie:

Nu
Nu
Nu
Nu

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestrictionat, complet si gratuit la (Website):

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 4 Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

4 Informatii suplimentare pot fi obtinute de la: adresa mentionata mai sus Ofertele, candidaturile sau

adresa mentionata mai sus

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

adresa mentionata mai sus

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala

Aparare

www.e-licitatie.ro

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei II.1.1 Titlu:

Lucrări de execuție pentru proiectele clasificate NATO Security Investment Programme 3AF35044 “PLATFORMA MENTENANTA

AERONAVE” și 3AF35045 “PLATFORMA TESTARE MOTOARE AERONAVE” din cadrul pachetului de capabilităţi CP9A1304 – Multi-

Purpose Aircraft in SACEUR’s Areas of Responsability

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:

II.1.2 Cod CPV Principal:

4183253_2018_PAAPD1038375

Lucrari de constructii de aerodromuri, piste de decolare si de aterizare si suprafete de manevrare (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Lucrari Executare
Lucrari
Executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

clasificate NATO Security Investment Programme 3AF35044 “PLATFORMA

MENTENANTA AERONAVE” și 3AF35045 “PLATFORMA TESTARE MOTOARE AERONAVE” din cadrul pachetului de capabilităţi CP9A1304 – Multi-Purpose Aircraft in SACEUR’s Areas of Responsability. Valoarea estimată a întregului proiect este de 3.303.991 euro fără TVA, echivalentul a 15.437.237,15 lei Valoarea procentului de diverse şi neprevăzute maxim 330.399 euro fără TVA, echivalentul a 1.543.723,25 lei

Lucrări de execuție pentru proiectele

II.1.5) Valoarea totala estimata: Valoarea estimata fara TVA : 3303991 ; Moneda: EUR II.1.6) Impartire

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA :

3303991
3303991

; Moneda:

EUR
EUR

II.1.6) Impartire in loturi:

Nu
Nu

II.2 Descriere II.2.2 Coduri CPV secundare

II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS:

Locul principal de executare:

Otopeni

RO32 Bucureşti - Ilfov

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Lucrări de execuție pentru proiectele clasificate NATO Security Investment Programme 3AF35044 “PLATFORMA MENTENANTA AERONAVE” și 3AF35045 “PLATFORMA TESTARE MOTOARE AERONAVE” din cadrul pachetului de capabilităţi CP9A1304 – Multi- Purpose Aircraft in SACEUR’s Areas of Responsability.

II.2.5 Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni:

Contractul se reinnoieste:

16
16

; Durata in zile : -

Nu
Nu

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante:

Nu
Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni:

Nu
Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic:

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene:

II.2.14 Informatii suplimentare

fonduri de securitate NATO Procentul minim de lucrari/servicii care urmeaza sa fie atribuite de concesionar unor terti (dupa caz)-

Nu
Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu
Nu
Nu
Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinţa nr. 1 Vor fi excluşi din procedura de atribuire toţi ofertanţii care se află în situaţiile prevăzute la art. 155, art. 156 şi 150 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 114/2011. Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Persoane juridice române Documente solicitate care dovedesc situaţia personală a ofertantului:

1. Declaraţie pe propria răspundere privind eligibilitatea – articolul 155 din O.U.G. nr. 114/2011, completată în conformitate cu Formularul nr. 1 din Secţiunea III, copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului; - Cazier fiscal din care să reiasă că nu sunt înscrise fapte de natură fiscală, copie scanată după original semnată electronic de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice reprezentantul legal al ofertantului; 2. Declaraţie pe proprie răspundere

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

reprezentantul legal al ofertantului;

2. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 156 completată în conformitate cu Formularul nr. 2 din

Secţiunea III, copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului;

3. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.U.G. nr. 114/2011, completată în conformitate

cu Formularul nr. 3 din Secţiunea III, semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului. Persoanele din cadrul Autorităţii contractante cu funcţii de decizie referitoare la organizarea, derularea şi finalizarea procedurii de atribuire sunt: general de brigadă doctor Gheorghe SOARE – şeful unităţii militare 02523 Bucureşti, colonel Traian – Daniel Popa - locţiitorul şefului unităţii militare 02523 Bucureşti, locotenent colonel Laurențiu Colătău – contabil şef, colonel Cristian-Marius Apostol – director, locotenent colonel ing. Robert Pirneci – președinte comisie, f.p. ec. Mihai Gheorghiu, f.p. ing. Daniela Panțîru, f.p. ing. Constantin Dudău, p.c.c. ec. Mihaela Vișan, p.c.c. Elena Adriana Albu.

4. Certificate constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul general consolidat,

inclusiv cele locale, încadrate în termenul de valabilitate declarat de instituţiile emitente:

a. Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice teritorială. (copie scanată după original semnată

electronic de reprezentantul legal al ofertantului)

b. Certificat privind achitarea impozitelor şi taxelor locale (copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al

ofertantului). În cazul în care ofertantul a încheiat o convenţie de eşalonare a plăţilor obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, se vor prezenta documentele privind îndeplinirea la zi a obligaţiilor de plată conform graficului de eşalonare (copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului).

5. Declaraţie privind respectarea regulilor concurenţei. În conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP nr. 314/2010 ofertanţii au

obligaţia de a prezenta un „CERTIFICAT DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE CU OFERTĂ INDEPENDENTĂ” întocmit în conformitate cu modelul prevăzut în Formularul nr. 4 din Secţiunea III. (copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului)

Notă: Se solicită tuturor ofertanţilor asociaţi, precum şi terţilor, declaraţiile cu privire la neîncadrarea în art. 150, art. 155 şi art. 156 din O.U.G nr. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare. Pentru subcontractanţi se solicită doar o declaraţie cu privire la neîncadrarea în prevederile art. 150 din O.U.G nr. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Persoane juridice străine Se acceptă ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 150, la art. 155 şi 156 din O.U.G. nr. 114/2011, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare, sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. Pentru certificările şi autorizările cerute se acceptă orice acreditare din ţara respectivă, similară cu cele solicitate. Cerinţa nr. 2 Calitatea de participant la procedură Modalitatea de îndeplinire

1. Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă însuşirea modelului de contract (secţiunea IV) (eventualele obiecţiuni sau

propuneri cu privire la completarea contractului cu clauze specifice se vor formula în scris online şi vor fi prezentate în perioada de solicitări de clarificări la documentaţia de atribuire);

2. Declaraţie privind calitatea de participare la procedură – conform Formularului nr. 6 din Secţiunea III:

- în nume propriu;

- asociere;

- cu subcontractanţi.

Pentru participarea în asociere se vor prezenta următoarele:

- acordul de asociere cu precizarea liderului – Formularul nr. 7 din Secţiunea III – Formulare (copie scanată după original semnată

electronic de reprezentantul legal al ofertantului lider);

- fiecare participant la asociere va depune documentele de calificare solicitate şi pentru lider, fără excepţie;

- se va prezenta angajamentul de legalizare a asociaţiei, în cazul în care oferta comună va fi declarată câştigătoare. Fiecare asociat va prezenta acest angajament. Pentru acordul de asociere se va menţiona că toţi asociaţii îşi asumă răspunderea solidară pentru execuţia contractului, că liderul

asociaţiei este împuternicit să se oblige şi să primească instrucţiuni de la şi în numele tuturor asociaţilor, individual şi colectiv, şi că liderul asociaţiei este responsabil pentru execuţia contractului, inclusiv plăţile. Înţelegerea trebuie să stipuleze de asemenea, că toţi asociaţii sunt obligaţi să rămână în Asociaţie pe întreaga durată a contractului. Pentru subcontractanţi se vor prezenta următoarele:

- lista cuprinzând subcontractanţii, însoţită de o declaraţie scrisă a ofertantului privind partea/părţile din contract care sunt

îndeplinite de subcontractanţi – exprimată/exprimate în procent - şi specializarea acestora. Ofertantul va completa şi va semna Formularul nr. 8 cu subcontractanţii şi specializarea acestora, datele de identificare ale acestora,

Sistemul Electronic de Achizitii Publice datele de identificare ale acestora precum şi dovada înregistrării lor

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

datele de identificare ale acestora precum şi dovada înregistrării lor într-una din ţările: Albania, Belgia, Bulgaria, Canada, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca, Estonia,Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia,Spania, Turcia, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii şi va prezenta, dacă este cazul, acordurile preliminare de subcontractare, în original. In cazul în care subcontractanţii sunt înregistraţi în alte ţări decât cele menţionate, atunci participantul respectiv va fi exclus. Autoritatea contractantă delegată va solicita, la încheierea contractului de achiziţie publică, prezentarea contractelor încheiate între viitorul contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă. Contractele prezentate trebuie să fie în concordanţă cu oferta şi se vor constitui în anexe la contractul de achiziţie publică. Pe parcursul derulării contractului, contractantul nu are dreptul de a înlocui subcontractanţii nominalizaţi în ofertă fără acceptul autorităţii contractante delegate, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniţiale. Notă: În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte fiecare document în parte solicitat pentru lider.

III.1.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinţa nr. 1 Din documentele eliberate de autorităţile competente trebuie să rezulte că în obiectul de activitate al firmei respective este cuprins obiectul prezentei achiziţii, atât pentru persoane juridice române cât şi pentru persoanele juridice străine Modalitatea de îndeplinire şi aplicabilitatea în cadrul procedurii Persoane juridice române Documente solicitate care dovedesc capacitatea de exercitare a activităţii profesionale:

Prezentarea Certificatului emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN (conform Ordinului 337/2007), din care să reiasă că are în obiectul de activitate executarea lucrărilor ce fac obiectul achiziţiei. Ofertantul îşi va asuma răspunderea cu privire la faptul că informaţiile cuprinse în acest document trebuie să fie valabile/reale la data limită de depunere a ofertelor. (copie scanată după original semnată electronic de reprezentantul legal al ofertantului) De asemenea, din certificat trebuie să rezulte că nu sunt înscrise menţiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei sau că societatea se află în incapacitate de plată.

Persoane juridice străine Documente solicitate:

Documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este rezident şi documente oficiale care să ateste obiectul de activitate . De asemenea, din documente trebuie să reiasă că nu sunt înscrise menţiuni speciale privind procedura insolvenţei sau că societatea se află în incapacitate de plată. Documentele vor fi prezentate în original sau copii legalizate şi vor fi însoţite de o traducere autorizată în limba română. Ofertanţii persoane juridice străine vor prezenta o declaraţie pe propria răspundere prin care, în cazul în care oferta este declarată câştigătoare, se angajează ferm ca înaintea încheierii contractului să asigure înregistrarea la autoritatea fiscală competentă conform prevederilor legislaţiei în vigoare în România. În cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat să prezinte acest angajament.

Cerinţa nr. 2 Persoane juridice române

Din documentele eliberate de autorităţile competente trebuie să rezulte societatea este acreditată să execute lucrările specifice contractului

1. Prezentarea Atestatului eliberat de ANRE de tip Be, conform Regulamentului din Ordin nr. 23/2013, pentru atestarea operatorilor

economici care execută şi verifică instalaţii electrice, valabil la data limită de depunere a ofertelor.

2. Ofertantul trebuie să deţină în conformitate cu Ordinul 87/2010 al M.A.I. privind Metodologia de autorizare a persoanelor care

efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor :

- autorizaţie pentru efectuarea lucrărilor de execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu;

- autorizaţie pentru execuţie a sistemelor şi instalaţiilor de limitare şi stingere a incendiilor;

3. Deţinerea de către ofertant a certificatelor de autorizare eliberate de către Autoritatea Aeronautică Civilă Română pentru

următoarele categorii de activităţi:

- Constructii, reparatii, intretinere si/sau modernizari la obiective de infrastructura a aviatiei civile si facilitati destinate depozitarii combustibililor, alimentarii combustibililor la aeronave, comunicatiilor, navigatiei aeriene, supraveghere - cod AAC. Persoane juridice străine Documente echivalente celor solicitate persoanelor juridice române eliberate de autoritățile competente din țara de origine. Se vor depune copii semnate electronic ale respectivelor documente însoțite de traduceri autorizate ale acestora.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

- Cifra de afaceri

Media cifrei de afaceri globale anuală, pentru ultimii 3 ani, respectiv 2015-2017, să fie cel puţin egală cu 6.000.000 euro.

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu NATO anual euro/lei pentru anul respectiv

(2015-2017)

Modalitatea de indeplinire:

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea mediei cifrei de afaceri globale, cursul mediu NATO anual euro/lei pentru anul respectiv

(2015-2017):

2015: 1 euro = 4,4871 lei 2016: 1 euro = 4,4679 lei 2017: 1 euro = 4,5149 lei Se vor prezenta următoarele documente:

- Declaraţie pe proprie răspundere – Fişă de informaţii generale, ce cuprinde media cifrei de afaceri globale, care vizează activitatea pe ultimii 3 ani (2015, 2016, 2017);

- Prezentarea oricărui alt document prin care operatorul economic face dovada că îndeplineşte cerinţa de calificare referitoare la

cifra de afaceri (bilanţ contabil, extras de bilanţ, cont de rezultat patrimonial, raport de audit de performanţă al firmei, raport al cenzorilor, etc.).

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

I. Experienţa similară

Cerinţa nr. 1: Experienţă similară Lista lucrărilor executate în ultimii 5 ani, respectiv 2013-2017, din care să rezulte că a executat în conformitate cu normele profesionale în domeniu şi că au fost duse la bun sfârşit la nivelul a maximum două contracte lucrări similare de construcţii de infrastructură aeroportuară, respectiv construcţii de aerodromuri, piste de decolare / aterizare și suprafeţe/platforme de manevră, a căror valoare cumulată a fost de minim 3.000.000 euro exclusiv T.V.A. Modalitatea de indeplinire:

Ofertanţii vor folosi, pentru transformarea valorii lucrării alese pentru demonstrarea experienţei similare , cursul mediu NATO anual euro/lei pentru anul respectiv (2013 - 2017):

2013: 1 euro = 4,4501 lei; 2014: 1 euro = 4,4871 lei; 2015: 1 euro = 4,4871 lei; 2016: 1 euro = 4,4679 lei; 2017: 1 euro = 4,5149 lei;

Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie privind lista principalelor

LUCRĂRI executate în ultimii 5 ani, (Formularul nr. 9), pentru cele mai importante lucrări care vor conţine valori (în lei şi altă valută), perioada şi locul execuţiei lucrărilor, beneficiari, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Din această listă operatorul economic va alege acele contracte care îndeplinesc cerinţa privind experiența similară, la care vor anexa:

- Certificări de bună execuţie din partea beneficiarului/clientului, conform Formularului nr. 10.

Certificările de bună execuţie vor indica, beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor. De asemenea vor preciza dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit; Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată lizibil semnată electronic după original, sau copie scanată lizibil semnată electronic după copie legalizată sau copie. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

II. Personal Cerinţa nr. 2: Personal Număr minim de personal pe specialităţi pentru îndeplinirea în termen şi în condiţii de calitate a contractului 2.1.Operatorii economici trebuie să prezinte Situaţia cu persoanele specializate pentru execuţia lucrărilor care va cuprinde personalul disponibil, astfel:

2.1.1 Personal atestat:

Specialişti autorizaţi de Inspectoratul de Stat în Construcții ca „Responsabil tehnic cu execuţia” pentru fiecare domeniu de autorizare:

- Construcţii rutiere, drumuri, piste de aviaţie, poduri;

- Instalaţii pentru construcţii (responsabili pentru lucrările de instalaţii electrice şi curenţi slabi),

- Instalaţii pentru construcţii (responsabili pentru lucrările de instalaţii edilitare).

2.1.2 Personal cheie:

a) manager de proiect – să aibă studii superioare cu experienţă specifică: implicarea persoanei în cel puţin un proiect la nivelul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect;

b) şef de şantier – să aibă studii superioare în domeniul construcțiilor cu experienţă specifică: implicarea persoanei într-un proiect la

nivelul căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect;

c) minim un inginer coordonator lucrări drumuri, căi de acces, platforme beton rutier

- să aibă studii superioare inginer construcții drumuri, poduri.

- implicarea într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi similare celor din cadrul proiectului.

d) minim un inginer coordonator lucrări instalaţii canalizare

- să aibă studii superioare inginer instalații pentru construcții.

- implicarea într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi similare celor din cadrul proiectului.

e) minim un inginer coordonator lucrări instalaţii balizaj

- să aibă studii superioare inginer instalații electrice.

- implicarea într-un contract la nivelul căruia a derulat activităţi similare celor din cadrul proiectului.

f) – minim un responsabili cu controlul tehnic de calitate în construcţii –RTQ - implicarea persoanei în cel puţin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect;

g) minim un responsabil cu controlul tehnic de calitate în construcţii - RTQ – autorizaţie ANRE gradul III

h) - minim un responsabil în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei

- să aibă studii superioare în domeniu

- implicarea persoanei în cel puţin un proiect la nivelul căruia să fi derulat activităţi similare activităţilor ce urmează a fi desfăşurate în cadrul acestui proiect;

2.1.3 Personal care execută lucrările de instalaţii electrice:

a) minim 1 electrician autorizat gradul III B;

Pentru personalul solicitat la lit. m) trebuie prezentate:

- atestatul sau legitimaţia.

b) minim 1 electrician;

Pentru personalul solicitat la lit. n) trebuie prezentate:

-

copia diplomei de studii.

c)

inginer coordonator instalaţii electrice.

Autorizaţii: autorizat ANRE grad III şi NPM grupa III, sau echivalent conform art.7 (pct.6), 9 şi 10 din Ordinul nr.11/2013 al ANRE.

2.2 Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte şi Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:

- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;

- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului. Modalitatea de indeplinire:

2.1. Situaţia cu persoanele specializate pentru execuţia lucrărilor

2.1.1 Personal atestat:

Pentru personalul solicitat trebuie prezentat autorizația sau legitimaţia.

2.1.2 Personal cheie:

Pentru personalul solicitat la litera a)-h) trebuie prezentate:

- copia diplomei de studii;

- C.V.;

- copia contractului de muncă, sau declaraţia de disponibilitate cu angajamentul de participare din partea acestuia. (Formularul nr.

11).

- documente-suport relevante care atestă experienţa specifică confirmate de angajator/beneficiar.

2.1.3 Personal care execută lucrările de instalaţii electrice: Pentru personalul solicitat la lit. a) și

2.1.3 Personal care execută lucrările de instalaţii electrice:

Pentru personalul solicitat la lit. a) și c) trebuie prezentate:

- atestatul sau legitimaţia.

Pentru personalul solicitat la lit. b) trebuie prezentate:

- copia diplomei de studii.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

2.2. Declaraţie prin care reprezentantul legal al ofertantului se angajează ferm să asigure următoarele:

- disponibilitatea personalului propus pentru îndeplinirea contractului, în conformitate cu graficul de realizare a proiectului contractului, asumat prin ofertă;

- păstrarea componenţei echipei propuse pe toată perioada de derulare a contractului. Orice înlocuire/modificare a componenţei echipei propuse se va face numai cu acordul prealabil al achizitorului.

Notă:

- C.V.-urile prezentate vor fi datate şi vor purta numele în clar şi semnătura în original a persoanelor respective;

- personalul cheie nu poate cumula mai multe functii in cadrul proiectului Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

III. Utilaje Cerinţa nr. 3 Necesar minim de utilaje pentru îndeplinirea contractului:

- staţie de preparare beton de ciment – cu productivitate de minim 80 mc/oră;

- maşină de turnat beton de ciment cu cofraje glisante –

lăţime de lucru minim 6 m, grosime strat beton minim 0,40 m, productivitate 100 mc bandă de beton/oră, cu echipament pentru

pulverizarea lichidului de protecţie a betonului proaspăt şi realizarea strierii transversale a suprafeţei betonului, care să realizeze operaţiile descrise în normativul NE 014-2002 punctul 10.1.2 şi să aibă posibilitatea reglării frecvenţei de vibrare în corelare cu consistenţa betonului şi cu viteza de înaintare a maşinii;

- laborator de analize şi încercări în construcţii grad II - profil minim BBABP, D, ANCFD, IAE, MD, GTF, MBM, MTZ, INM, AR, CO, IDM;

- autolaborator mobil pentru verificări electrice – minim 1 buc

- buldoexcavator – minim 3 buc;

- compactor cu îndesare (tip picior de oaie) – minim 2 buc;

- compactor vibrator – minim 3 buc;

- compactor pe pneuri – minim 2 buc;

- autogreder – minim 3 buc;

- autobasculante cu prelată - min 15 buc;

- maşină de tăiat rosturi – minim 3 buc.

- dispozitiv pentru turnare mecanizata a materialului de colmatare a rosturilor – minim 2 buc.

Modalitatea de indeplinire:

Pentru îndeplinirea cerinţei minime de calificare operatorii economici trebuie să prezinte Declaraţie care conţine informaţii privind dotările specifice, instalaţiile utilajele, echipamentul tehnic, mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări (conform formularului nr. 14 din Secţiunea III şi Anexei la acesta) şi documente relevante care să ateste deţinerea (dotarea proprie/închirierea sau alte forme de punere la dispoziţie) a utilajelor, instalaţiilor, echipamentelor tehnice şi laboratoarelor implicate în realizarea contractului. În cazul închirierii/ punerii la dispoziție, se vor atașa și documente care să ateste proprietatea persoanei juridice care le închiriază/pune la dispoziție.

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Respectarea de către ofertant a unor standarde minime de asigurare a calităţii, care să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind certificarea calităţii – certificat SR EN ISO 9001, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea calităţii, corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii – lucrări

de construcţii de clădiri, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii de apă şi canalizare, lucrări de construcţii drumuri, lucrări de construcţii suprafeţe aeroportuare. Modalitatea de indeplinire:

Se vor prezenta următoarele documente:

- Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare

a calităţii corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii – lucrări de construcţii de clădiri, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii de apă şi canalizare, lucrări de construcţii drumuri, lucrări de construcţii suprafeţe aeroportuare. NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care

o realizează.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al sistemului calităţii. Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Cerinta nr. 2 Respectarea de către ofertant a unor standarde minime privind sistemul de management de mediu bazate pe seriile de standarde relevante în legislaţia comunitară, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde comunitare privind sistemul de management de mediu - certificat SR EN ISO 14001/2005, emis de organisme independente, conforme cu legislaţia comunitară privind certificarea corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii – lucrări de construcţii de clădiri, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii de apă şi canalizare, lucrări de construcţii drumuri, lucrări de construcţii suprafeţe aeroportuare. Modalitatea de indeplinire:

Se vor prezenta următoarele documente:

2.1 Certificate emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de management de mediu corespunzătoare categoriilor lucrărilor care formează obiectele prezentei achiziţii – lucrări de construcţii de

clădiri, lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii de apă şi canalizare, lucrări de construcţii drumuri, lucrări de construcţii suprafeţe aeroportuare. NOTĂ: În cazul unei asocieri, aceste documente se vor prezenta de fiecare membru al asociaţiei pentru partea din contract pe care

o realizează. Documentele se vor prezenta sub formă de copie scanată după original, copie scanată după copie legalizată sau copie, scanată, lizibilă cu menţiunea „conform cu originalul”. Se acceptă şi alte probe/dovezi, în măsura în care aceste probe/dovezi confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Nu
Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.6.a) Garantie de participare:

Garanţia de participare: 65.000 euro. Garanţia pentru participare se poate prezenta şi în lei la echivalenta 1 euro =4,6723 lei (curs oficial NATO pentru trimestrul IV 2018). Perioada de valabilitate cel putin 90 zile. Garantia pentru participare se va constitui printr-un instrument de garantare emis în

conditiile legii de o societate bancara, sau de o societate de asigurari, care se prezinta în original. Garantia trebuie sa fie irevocabila

si trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei

acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Suma reprezentând garantia pentru participare, în cazul în care aceasta se constituie prin virament bancar, se poate vira în contul Unitatii Militare 02523 Bucuresti – RO47TREZ7005005XXX000191 deschis la ATCPMB, cod fiscal 4183253. În cazul scrisorilor de garantie bancara emise de o banca din strainatate, se va prezenta traducerea autorizata. Ofertele care nu sunt însotite de dovada constituirii garantiei pentru participare, în cuantumul, forma si având perioada de valabilitate solicitate de 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor, vor fi respinse.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:

Garanţia de bună execuţie 10% din valoarea totală a contractului fără TVA.

III.1.8) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere, conform art. 8 din O.U.G. 114/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

III.1.9) Legislatia aplicabila:

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune

de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de

achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.114 din 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi

securităţii; o Procedura operaţională internă a autorităţii contractante de aprobare a normelor de aplicare a prevederilor referitoare

la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 114/2011; o Legea nr. 294 din 02.11.2007 completată şi modificată cu Legea

nr. 10/2014 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate; o Ordinul nr. 4145/2015 din 30 decembrie 2015 – pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii destinate realizării în România a proiectelor NSIP, prevăzută la art. 9 alin. (1) din Legea nr.

Sistemul Electronic de Achizitii Publice 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate; o după caz, alte acte normative, ordine ANAP (vezi www.anap.gov.ro).

III.2) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale:

Nu
Nu

III.2.3) Informatii privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligatie de a preciza numele si calificarile profesionale ale angajatilor desemnati pentru executarea contractului:

Sectiunea IV Procedura

Nu
Nu

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire:

Online
Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Cerere de oferta

IV.1.3 Informatii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achizitii:

Ofertele trebuie depuse pentru:

Contract de achizitii publice

IV.1.6 Informatii despre licitatia electronica

Se va organiza o licitatie electronica:

Nu
Nu

IV.1.8 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice (AAP)

Achizitia intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice:

IV.2 Informatii administrative

Nu
Nu

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana
Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: :

EUR
EUR

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

3

luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Vizitarea amplasamentului de către ofertanţi se va realiza în baza unei solicitări scrise postată pe S.E.A.P., adresată autorităţii contractante cu 48 ore înainte de data în care operatorul economic doreşte să viziteze amplasamentul. În adresă se vor menţiona datele de identificare (nume, prenume, CNP, serie şi nr. C.I./B.I.) ale persoanelor pentru care se solicită aprobarea vizitării amplasamentului. Persoanele fizice cu cetăţenie străină vor transmite solicitarea, mai sus menţionată, cu 7 zile înainte de data în care se doreşte a fi vizitat amplasamentul.Amplasamentul se poate vizita doar între data transmiterii în S.E.A.P. a invitaţiei de participare şi data limită de depunere a ofertei.

La data deschiderii ofertelor propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât sa asigure posibilitatea verificării corespondentei acesteia eu specificaţiile din caietul de sarcini şi anexele acestuia. Propunerea tehnica va fi întocmita astfel încât sa rezulte ca sunt îndeplinite si asumate în totalitate cerinţele documentaţiei de atribuire. Ofertantul va prezenta în cadrul propunerii tehnice următoarele documente:

- Declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică faptul că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de obligaţiile referitoare la condiţiile de muncă şi protecţia muncii înscrise în caietul de sarcini.

- Declaraţie pe proprie răspundere prin care se specifică faptul că la elaborarea ofertei operatorul economic a ţinut cont de

Sistemul Electronic de Achizitii Publice obligaţiile referitoare la condiţiile de sănătate şi securitate

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

obligaţiile referitoare la condiţiile de sănătate şi securitate ocupaţională înscrise în caietul de sarcini.

- Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă însuşirea clauzelor contractuale (secţiunea IV) (eventualele obiecţiuni sau propuneri cu privire la completarea contractului cu clauze specifice se pot depune şi în cadrul ofertei).

- Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă perioada de garanţie acordată.

- Memoriul tehnic întocmit conform precizărilor din caietul de sarcini punctul 5.1.

În memoriul tehnic ofertantul va prezenta soluţia propusă pentru îndeplinirea obiectului contractului, conform cerinţelor stabilite în Caietul de sarcini şi anexa 1 la acesta şi cu asigurarea respectării prevederilor normativelor în vigoare, în România, aplicabile activităţilor care fac obiectul contractului. Oferta va fi considerată neconformă dacă propunerea tehnică nu va fi întocmită în conformitatea cu toate cerinţele menţionate în caietul de sarcini. Lipsa oricăreia din cerinţele punctuale ale caietului de sarcini duce la încadrarea ofertei respective ca neconformă. Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie. Oferta tehnică şi toate anexele acesteia vor fi prezentate în limba română.

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiară va fi exprimată în euro la valoarea totală pentru lucrarea ofertată - formularul F şi va fi susţinută de devizul ofertă întocmit pe baza antemăsurătorilor aferente proiectului tehnic al investiţiei – Anexa 1. Oferta financiară a lucrărilor trebuie detaliată astfel încât să includă toate activităţile prevăzute în proiectul tehnic, precum şi valoarea totală la finalizarea lucrărilor, exclusiv T.V.A. şi va avea un caracter ferm şi obligatoriu pe toată perioada de derulare a contractului. La data licitaţiei se vor completa formularul F, precum şi formularele F1, F2, F3, F4, F5, F6 în conformitate cu H.G.R 907/2016 și anexele acesteia, astfel:

- formular deviz general - anexă la formularul de ofertă;

- formularul F1 – centralizator cheltuieli pe obiectiv;

- formularul F2 – centralizator cheltuieli de lucrări, pe obiecte;

- formularul F3 – listă cu cantităţi de lucrări, pe obiecte şi categorii de lucrări;

- formularul F4 – listă cu cantităţile de utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv dotări, pe obiecte şi categorii de lucrări;

- formularul F5 – fişe tehnice utilaje, echipamente tehnologice, dotări, pe obiecte şi categorii de lucrări;

- formularul F6 – grafic general , fizic şi valoric de realizare a investiţiei imobiliare. Formularele F1-F6 vor fi completate în lei, iar formularul deviz general în lei și euro. În listele cu cantităţi de lucrări, proiectantul a cuprins toate lucrările necesar a fi executate, conform Anexei nr. 1. În oferta financiară vor fi incluse toate cheltuielile necesare execuţiei şi definitivării lucrărilor. Astfel ofertantul va plăti taxele onorariile, impozitele şi autorizaţiile cerute în domeniul execuţiei şi definitivării lucrărilor, precum şi în perioada de remedieri a eventualelor defecte în perioada de garanţie. Ofertantul este obligat să oferteze toate cantităţile din listele cu cantităţi de lucrări. Devizul din cadrul proiectului tehnic cuprinde cantități de lucrări comasate - Volumul 6 a căror descriere este dată în volumul 6.1 Descriere prețuri articole. Ofertantul la cererea autorității contractante va fi în măsură să justifice toate valorile ofertate din cadrul propunerii financiare.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Candidatul/Ofertantul trebuie să ia toate măsurile astfel încât oferta să fie depusă în format electronic în S.E.A.P. până la data limita pentru depunere, conform datei din invitatia de participare aferentă acestei proceduri, ORA FIIND GENERATĂ AUTOMAT DE S.E.A.P.) şi va conţine:

- Documente de calificare,

- Ofertă tehnică,

- Ofertă financiară - va fi accesibila autorităţii contractante doar după evaluarea documentelor de calificare şi a propunerii tehnice.

Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile din prezenta documentaţie de atribuire. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate a ofertelor, adică 90 zile. În conformitate cu prevederile art. 17 alin. 1 din HGR nr. 1660/2006, operatorul economic are dreptul de a transmite oferta NUMAI ÎN FORMAT ELECTRONIC ÎN SEAP SI NUMAI PÂNA LA DATA LIMITA DE DEPUNERE A OFERTELOR PREVAZUTA ÎN ANUNTUL DE PARTICIPARE. Documentele transmise în format electronic VOR FI SEMNATE CU SEMNATURA ELECTRONICA EXTINSA, EMISA DE UN FURNIZOR AUTORIZAT, FARA A FI CRIPTATE. În cazul în care operatorul economic nu cripteaza propunerea financiara în SEAP, va fi exclus automat de catre SEAP din lista ofertantilor care pot fi evaluati, autoritatea contractanta va lua act de aceasta decizie, urmând a declara oferta ca fiind INACCEPTABILA, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. 4 din HGR nr. 1660/2006. În cazul în care, din motive tehnice imputabile operatorului SEAP,nu este posibila transmiterea ANUMITOR DOCUMENTE în format electronic prin intermediul SEAP, operatorul economic va aduce la cunostinta autoritatii contractante acest fapt pentru a i se comunica modalitatea de transmitere a acelor documente, acestea fiind transmise pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta nu impune prezentarea documentelor postate pe SEAP într-o anumita forma (arhiva de tip rar, zip, etc. sau fisiere de tip jpg, jpeg, pdf, bmp, etc.), operatorul economic având libertatea sa-si aleaga tipul fisierelor prezentate, cu conditia ca autoritatea contractanta sa aiba acces la continutul acestor fisiere (sa le poata vizualiza si tipari). În cazul în care operatorul economic posteaza în termenul stabilit de catre autoritatea contractanta documentele de calificare, propunerea tehnica si

Sistemul Electronic de Achizitii Publice propunerea financiara sub forma unei arhive compusa din una sau

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

propunerea financiara sub forma unei arhive compusa din una sau mai multe parti (de exemplu: documentecalificare.part1.rar, documentecalificare.part2.rar, etc.), dar maniera lor de arhivare nu permite vizualizarea documentelor continute, autoritatea contractanta va contacta operatorul economic pentru a i se comunica ce program de dezarhivare poate folosi. Daca acest program de dezarhivare comunica faptul ca operatiunea de dezarhivare poate fi finalizata, oferta se considera depusa în termen. Daca acest program de dezarhivare comunica faptul ca operatiunea de dezarhivare nu poate fi finalizata datorita faptului ca sunt fisiere lipsa, facând inutilizabile fisierele transmise în termen (în sensul ca nu poate fi vizualizat nici un document din cele arhivate si postate în SEAP pâna la data si ora limita), atunci autoritatea contractanta nu va solicita clarificari, deoarece lipsurile constatate nu pot fi suplinite prin solicitari de clarificari. În acest caz, în care autoritatea contractanta nu poate vizualiza fie niciunul din documentele de calificare, fie niciunul din documentele din cadrul propunerii tehnice, sau documentele din cadrul propunerii financiare, echivaleaza cu lipsa în întregime a acestora. În cazul în care autoritatea contractanta nu va putea dezarhiva fisierele transmise, nu datorita actiunilor sau inactiunilor sale, ci datorita modului de prezentare a documentelor de catre operatorul economic, comisia de evaluare va declara oferta ca fiind INACCEPTABILA. Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei, conform anuntului de participare aferent prezentei proceduri, la ORA GENERATA AUTOMAT DE SEAP. În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari în oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si înregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor în SEAP. Pentru a fi considerate parte a ofertei, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile cap. IV.4.2 si IV.4.3 din sectiunea IV.4 PREZENTAREA OFERTEI, cu amendamentul ca se va preciza, în mod obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI”. Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage, sau de a-si modifica oferta, dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei pentru participare. Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad in sarcina operatorului economic. Nu se accepta oferte si/sau documente de calificare care nu sunt semnate cu semnatura electronica extinsa. Ofertele care se depun la sediul autoritatii contractante, sau la orice alta adresa a autoritatii contractante, nu sunt luate in considerare. Documentele care nu sunt redactate în limba româna, vor fi prezentate, de asemenea, sub forma de copie scanata semnata electronic de reprezentantul legal al ofertantului si vor fi însotite, obligatoriu, de traducere autorizata.

Sectiunea VI Informatii suplimentare

VI.1 Aceasta achizitie este periodica

Nu
Nu

Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare : -

VI.2 Informatii privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice:

Se va accepta facturarea electronica:

Se vor utiliza platile electronice:

Nu Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

VI.3 Informatii suplimentare

Documentatia de atribuire va fi obtinuta gratuit prin accesarea site-ului www.e-licitatie.ro. Documentatia de atribuire este atasata la anuntul de participare aferent prezentei proceduri. Nu se percepe TVA conform Legea nr. 294 din 02.11.2007 completata si modificata cu Legea nr. 10/2014 privind derularea în România a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii în Securitate Pentru situații nespecificate în Metodologia de evaluarea a ofertelor cf. OUG 114/2011, se vor aplica reglementările referitoare la verificarea și evaluarea ofertelor din HG 395/2016. În ceea ce privește Legislația menționată la secțiunea III.1.9, nu se vor lua în considerare literele a) și b) introduse automat de SICAP independent de voința autorității contractante

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de solutionare a contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa:

Adresa de e-mail: office@cnsc.ro; Nr de telefon:

contractante(URL) http://www.cnsc.ro;

Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3;

Localitate:

Cod Postal: 030084; +40 213104641;
Cod Postal:
030084;
+40 213104641;

Bucuresti;

Tara:

Romania;

Codul NUTS:

RO321 Bucuresti;

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare: -

Sistemul Electronic de Achizitii Publice VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind

Sistemul Electronic de Achizitii Publice

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

UNITATEA MILITARĂ 02523 BUCUREŞTI - BIROUL JURIDIC

Adresa:

Str. Drumul Taberei nr. 7B, sector 6;

Localitate:

Bucuresti;

Adresa de e-

Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL)

Cod Postal:

061352;
061352;

Tara:

Romania;

Codul NUTS:

;
;

mail: ddi@mapn.ro; Nr de telefon:

http://ddi.mapn.ro;

+40 213195858/2224;