Sunteți pe pagina 1din 3

PLAN DE PREVENIRE ŞI PROTECŢIE

Loc de muncă/post de lucru: LUCRATOR COMERCIAL


In conformitate cu prevederile art. 13 lit. b) din Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă şi cu prevederile art. 15 alin. (1) din H.G. nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006.
Nr. Loc de Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienico Măsuri Acţiuni în scopul realizării măsurii Termen de Persoana care
crt. muncă/ - sanitare de altă natură realizare răspunde de
post de realizarea
lucru măsurii
LUCRATOR COMERCIAL

1 Alimentarea sau 1. Acoperiri cu 2. Respectarea, de către 4. Salariaţii vor fi 5. Angajatorul va monta Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Ori de câte ori 1. Executantul
oprirea alimentării materiale executant, a măsurilor de instruiţi în ceea semnale de avetizare în generale, la locul de muncă şi este cazul
cu energie (curent electroizolante SSM stabilite de conducerea ce priveşte conformitate cu periodică, executantul va fi
electric, fluide ale parţilor societăţii prin instrucţiunile acordarea prevederile H.G. nr. conştientizat în ceea ce priveşte Executantul 2. Executantul
energetice). active (izolarea proprii. primului-ajutor 971/2006 privind riscurile la care este expus în situaţia 2. Permanent
de protecţie). (instrucţiunile cerintele minime pentru în care nu respectă măsurile de SSM Executantul 3. Angajatorul
Intervenţii 3. Executarea intervenţiilor la proprii privind semnalizarea de stabilite de conducerea societăţii prin
neautorizate la Închideri în instalaţiile electrice acordarea securitate şi/sau de instrucţiuni proprii. 3. Permanent 4. Conducătorul
prize, carcase sau (depanări, reparări, racordări, primului-ajutor). sănătate la locul de Angajatorul locului de muncă
prelungitoare. acoperiri cu etc.) vor fi făcute numai cu muncă. Angajatorul va stabili obligaţiile pe linie
învelişuri personal calificat în meseria de SSM pentru fiecare angajat, 4. Cu ocazia
exterioare. de electrician autorizat şi 6. Sancţionarea întocmind fişa postului. instruirii periodice 5. Angajatorul
instruit pentru lucrul disciplinară a salariaţilor
respectiv. care nu respectă Angajatorul va lua măsuri în vederea Conducătorul locului 6. Angajatorul
măsurile de SSM asigurării instruirii salariaţilor în ceea de munca
stabilite de conducerea ce priveşte acordarea primului-ajutor.
societăţii. 5. Imediat
Angajatorul va monta semnale de Angajatorul
avetizare în conformitate cu
prevederile H.G. nr. 971/2006 privind 6. Ori de câte ori
cerinţele minime pentru semnalizarea este cazul
de securitate şi/sau de sănătate la Angajatorul
locul de muncă.

2 Deplasări, 1. Instruirea executantului. 3. Angajatorul 4. Angajatorul va monta Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Periodic 1. Conducătorul
staţionari în zone va achiziţiona semnale de avetizare generale, la locul de muncă şi locului de muncă
periculoase. 2. Respectarea, de către truse medicale (conform prevederilor periodică, executantul va fi Conducătorul locului
executant, a măsurilor de (conform H.G. nr. 971/2006 conştientizat în ceea ce priveşte de munca 2. Executantul
SSM stabilite de conducerea prevederilor art. privind cerintele minime riscurile la care este expus în situaţia
societăţii. 1 alin. (2) din pentru semnalizarea de în care nu respectă măsurile de SSM 2. Permanent 3. Angajatorul
Ordinul nr. securitate şi/sau de stabilite de conducerea societăţii prin
427/2002). sănătate la locul de instrucţiuni proprii. Executantul 4. Conducătorul
muncă). 3. Imediat locului de muncă
Angajatorul va stabili obligaţiile pe linie
de SSM pentru fiecare angajat, Angajatorul
întocmind fişa postului. 4. Permanent
3 Deplasări cu 1. Respectarea, de către 4. Angajatorul 5. Angajatorul va monta Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Permanent 1. Executantul
pericol de cădere executant, a măsurilor de va achiziţiona semnale de avetizare generale, la locul de muncă şi
de la acelaşi nivel SSM stabilite de conducerea truse medicale (conform prevederilor periodică, executantul va fi 2. Permanent 2. Executantul
(dezechilibrare, societăţii prin instrucţiunile (conform H.G. nr. 971/2006 conştientizat în ceea ce priveşte
alunecare, proprii. prevederilor art. privind cerintele minime riscurile la care este expus în situaţia 3. Permanent 3. Conducătorul
împiedicare). 1 alin. (2) din pentru semnalizarea de în care nu respectă măsurile de SSM (înainte de locului de muncă
2. Menţinerea căilor de Ordinul nr. securitate şi/sau de stabilite de conducerea societăţii prin începerea lucrului)
circulaţie libere de obstacole. 427/2002). sănătate la locul de Instrucţiuni proprii.
muncă). 4. Imediat 4. Angajatorul
3. Înainte de începerea Angajatorul va stabili obligaţiile pe linie
lucrului, conducătorul locului Sancţionarea de SSM pentru fiecare angajat, 5. Permanent 5. Angajatorul
de muncă, este obligat să ia disciplinară a salariaţilor întocmind fişa postului.
toate măsurile necesare care nu menţin
asigurării condiţiilor normale curăţenia la locul de Angajatorul va achiziţiona truse
şi sigure privind securitatea muncă, blocând căile medicale (conform prevederilor art. 1
muncii pentru salariaţii din de circulaţie. alin. (2) din Ordinul nr. 427/2002).
subordine.
Angajatorul va monta semnale de
Atenţie! avetizare (conform prevederilor H.G.
 Înaintea începerii lucrului, nr. 971/2006 privind cerinţele minime
conducătorul locului de pentru semnalizarea de securitate
munca, este obligat să se şi/sau de sănătate la locul de muncă).
asigure dacă:
- salariaţii din subordine au
instructajul de SSM efectuat
în termen;
- salariaţii sunt apţi de lucru.

 Salariaţii vor executa


numai lucrările încredinţate şi
numai pe acelea pentru care
sunt calificaţi, instruiţi şi
autorizaţi.

4 Îndepărtarea 1. Respectarea măsurilor de 3. Instruirea 4. Sancţionarea Instruirea salariaţilor cărora le vor fi 1. Permanent 1. Executantul
dispozitivelor de SSM stabilite de conducerea salariaţilor în salariaţilor care nu aduse la cunoştinţă prevederile
protecţie ale societăţii. vederea respectă măsurile de Regulamentului Intern. Executantul 2. Conducătorul
echipamentelor de acordării SSM, în conformitate cu 2. Periodic locului de muncă
calcul. 2. Instruirea periodică primului-ajutor. prevederile Legii nr.
efectuată de către 53/2003 – Codul 3. Conducătorul
conducătorul locului de muncii, modificată şi 3. Periodic locului de muncă
muncă. completată.
Conducătorul locului 4. Angajatorul
de munca

4. Ori de câte ori


este cazul.
Nr. Loc de Riscuri evaluate Măsuri tehnice Măsuri organizatorice Măsuri igienico Măsuri Acţiuni în scopul realizării măsurii Termen de realizare Persoana care
crt. muncă/ - sanitare de altă natură răspunde de
post de realizarea
lucru măsurii
5
Poziţii de lucru 1. Respectarea, de către 2. Efectuarea Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Permanent 1. Executantul
forţate sau executant, a măsurilor de examenului generale, la locul de muncă şi
vicioase în faţa SSM stabilite de conducerea medical periodic periodică, executantul va fi 2. Periodic 2. Medicul
ecranului de societăţii prin instrucţiunile (conform conştientizat în ceea ce priveşte Medicul specialist de specialist de
vizualizare. proprii. prevederilor riscurile la care este expus în situaţia medicina muncii medicină a muncii
H.G. nr. în care nu respectă măsurile de SSM
6 355/2007). stabilite de conducerea societăţii prin
Ritm mare de Instrucţiuni proprii.
muncă.
Angajatorul va avea încheiat, în
permanenţă, contract cu un medic
specialist de medicină a muncii.

7
Suprafeţe sau 1. Menţinerea curăţeniei la 3. Angajatorul va Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Permanent 1. Executantul
LUCRATOR COMERCIAL

contururi locurile de muncă (căile de achiziţiona truse generale, la locul de muncă şi


periculoase acces vor fi menţinute libere medicale periodică, executantul va fi 2. Periodic 2. Conducătorul
(înţepătoare, de orice obstacol). (conform conştientizat în ceea ce priveşte locului de muncă
alunecoase). prevederilor art. riscurile la care este expus în situaţia
2. Instruirea periodică 1 alin. (2) din în care nu respectă măsurile de SSM 3. Imediat 3. Angajatorul
efectuată de către Ordinul nr. stabilite de conducerea societăţii prin
conducătorul locului de 427/2002). Instrucţiuni proprii.
muncă. Cu această ocazie,
vor fi prezentate
executantului riscurile la care
este expus.

8
Curenţi de aer, 1. Respectarea, de către 2. Efectuarea Cu ocazia instruirii introductiv- 1. Permanent 1. Executantul
zgomotul produs executant, a măsurilor de examenului generale, la locul de muncă şi
de echipamente SSM stabilite de conducerea medical periodic periodică, executantul va fi 2. Periodic 2. Medicul
de lucru. societăţii prin instrucţiunile (conform conştientizat în ceea ce priveşte specialist de
proprii. prevederilor riscurile la care este expus în situaţia medicină a muncii
H.G. nr. în care nu respectă măsurile de SSM
355/2007). stabilite de conducerea societăţii prin
Instrucţiuni proprii.

Angajatorul va avea încheiat, în


permanenţă, contract cu un medic
specialist de medicină a muncii.

Intocmit
Farm Angelica Zaharia