Sunteți pe pagina 1din 8
Pere) =" Noul ea poveste veche: modificarea contractului de achi -partea I- tie publica Simona Gherghina Cont an de, Falatea de Deep Unversaten din Bucuresti ecumat Aono prin Direct 2420144 modifi contrat deaccie pubic rampure beget jinadet Gunde hse & Uni Exopene, care pt psreacd relevana entra interprtarcn noneior of ralacng a snr complex de princi reg complete amps inaspuneren tx deal reed adn wor raul natonale specie. Modifcare contract de ache public ute connderte roa hie cle ns comple inst rice dn dep europea. nate conti analsa etl tac re ss mpbicsilorsale practic ee meer in veeren determing sor i de inerpretrccepab ct gdese at frei aint iis achicha, modifcarea contract transparent plat de tatamest 1. Consider introductive Ua in opuetelecemente de nouateaduse in materi achisilor publce de Die 2014/24 pind ‘chile pice (enum tn continuare Direct) este nelementares in dtalia a modifier ntretclen ‘pens i act. 72, Sruturaacestl element este una dihotmlc, consul pe impteaoriiror media cee inteyoneaa a ade un contrat de ahi public fn dou mart calegri 1) mdi! permis, Previru xpict,cre pot realize rin tncheierea uni act agonal la contact nia i ome laa ‘if, crema intrunese conde previzute deat. 72 pentru fi perme in consetina ma po eae Prin cca unui act ational c numa in wrma deri unei noi proce de stibute Buell sevice {et ls capris la cares etnionsmodificarea contrat ns aceasts modieate mu te pevoaed {onform pevedeilor mentioat, vor pate fachizjonate nama in urma une! no proce de tbe ane Sontrac eave ea obit Frc tal est de acceptabilitate pe care insite rt. 72 dn Ditetvs poe fc achlajonarea pital sericdor sau hcrvlor aot de la acl! contract, n cadrulacllat contac ce ve mote Sei cowspunzitr ature cind modfcarea ete dine ee permis, fe organtzarea ani nol proved de ‘Sphute c privie a aces buna, servi sau lacrr Incheirea unui nou contact clei oper deel Siu in tual cae abet expt] modlcrintnyionate et atl deci obi obligor nile Sonat, constnd in buna, serv sa here splientare acest bit ol made ape "escopal pice prevedror at, 72 din Directv, respctivorguniaen sate nel precede arbor oe Sl a Se ee a Reco ae e a E Space eu adr pont npn narra gaol Rovian Ranta de Farssnseiat Pablo Prime Modul de oxganizae e prevederilor art. 72 din Dizectvs poste pies complica la prima vedere, dar ocale ‘te clartate poste fi subsamares sa uni sructur logce prin ientficarea une cei de leur care ibid ‘obictval urmarit prin aceastsreglementare cu sursa st principal de inspire, anume jurprudenta CJUE ‘Aste obietval urmait prin accattreglementare ete ada de mu permite o madara contract ‘rel exectiri sale in cazul in care in aes mod este felt ealiaen de tratamentca princi al organiza procedure atrbute {In acest mod, este confmat fatal & procera de tribute «un contact de schist public are o serie de fect semnfcatve supra executrl contractl. Principle pebaza crore organi procera deslesie transparent, egaltate de tratament,nediscrimnare- or f aplcabile na numa e darts devo acest procedure vor ficient pe drat contact fn asst din ur cz ins espetes oe nav apeciata In raport de executarea contract c va legat tot de procedure pre-contractale de atibule. Astin rmisura in cae pe parcurslexecutii contractual survin modifi le clawelr car daca fi fost inl a stare sau macaravute in vedere in cade documenta de ateibure. a putt inflata rez proceduri 4e arbuire,aceste modifi pot atrpette co aingere ash principilor cae au guvermat procera de atrbuire ‘Accast etndere a sere deapliare a pencpilor ce guverneaza procera de sribie a contest peste 8 cuprinde si modificarea contrat in cursul execute sale fost reeunoseth de juriprdenta constants & cyuE: ( ast de perspec care acord un el central respecte prneipilor ai in cursl proce de sles cit sHln curl execute contract ae ea fet principal imate Uberti por de mica preveerile cesta’ ca ref limit ibertai dea contact a prior uni contrac de ahi publ, eliza pn blgastata parcurgen proceduilor de sribaire a contact Limitarea liberi de modiicarea contractll, del asia, tebuie ns armoniai ca fptl cp parcursa urate contract se pot iv mai mite categori de circumsane cares mpans modiiarea contract. In acest condi, interdicia modifi contactla na poate ave un carictr abso ns au sufciet de Pterice care ar impune o ast de modificare nu vor putea justia neaplicaea prncpilor crea sustinut rocedurape-cotraculd de arbuire. Ongniztes sau unl procedure see edeinde de rispunsul la analiza conformitaii modficiripropuse cu peice transparene egal de tratamen . srt Ndr it eg re and nd the [Ea i » once dt ioe rcs de buena pa feiperaceptr lal den catnip 39) Desenann Cae sac tn poe pce Find emai sane cnd model somo scat nce sete at tle ee ‘nyc incon tal ue ema inprare els i ee roma ince C3578 Cais Pra 9899 Sachi rte, ore Comat Fa C1 pea Wa cen Com aman 4 mers pe npr ne enti pr mi eae tcp lorena wo punt sere COMO 1 ea op. 23 prs Chern The Frnonage enon Ed CH Bc 3 38 Ahi is Pt rn ed See 2498 3, Kare Mh Lien chaps iting Cntr Ue he EU Pa Pcie Plt hang of Review Claes ‘Ave ie Ne ora New Pal Psees La Rs sp 32 - 4, Raa Cavill i, trial Amenino of Pb Cova in em ra iti Compton Spon of ‘ron Een raceme nt Pe Pre Ps Res pea Rees Yet ds Fursananier Pablo Patrae io 72 in Directv a fost transpuse In deepal rom, into orm yor mx i completats Prvesuares S08 aragrafe din Preambulel Directive, de art. 221 din Legen nr 8/2016 prvind chile fice (Lets achzitilor public’). O sere de apete legate de aplicate aestorprevedei a fost detalate in Remcersoologie la Leyes acixtlor publics adoptate prin HG nr. 395/2016 (Normele metodoloic”) ‘Rent ts: propone 8 analizeeregol juridical moles coneactuli de asia pblice tn deepal ‘nin ct snieea atta particulrtailo leg romne ct efector pote ps care acestea le ot sven fa practi vin raportare Ia prevderle Directive a Jurspradents CJUE pe cae aceasta o cdi intro ele ests pe loca. 12 Cazurile permis de modifiare a contract ssrctra de reglementare a art 72 din Direct, pelts deat, 21 din Lege achizior publice, presppane numerers staple la care modiiarea contratulul nu ete consderti substantia In sensul dervoltat de Care aura presetext puting i ellzats de pile contrat infil fri foarte malt esti Inst ea ‘ete celal important, ira oganizarea une not procedar de tribute. De sta aesor cru in care este permis poate fi iterpeetat ca exhaust, In special prin aportare la prevederile at. 222 alin. 1 din Leen ‘hilo publice® care tatuaza expres cl orice alte modifi cate ase inscri in tual previaute de at. 221 din lege spot realiza numa eu organizarea une ao procedure atibue, exist opin potrivt roa in prac puta extind lista modiiirilor prise (pote at fi cea a modiiciilor mente sb remediezo inieare «contact in vedere slvr acestuia,