Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE COMODAT

PĂRŢILE:

1. Nistor V Ion avand CNP 1601105293211 si C.I. seria PH, nr 957305, Nistor
Maria avand CNP 2670607297307 si C.I. seria PH, nr 921990, propietar al
apartamentului din domiciliat in Ploiești , str Înfrățiri , nr. 7A BL. 22BIS, Sc. A,
Ap. 4 ,în calitate de COMODANT

2. Nistor V Ion Persoană Fizică Autorizată avand CNP 1601105293211 si C.I.


seria PH, nr 957305, domiciliat in Ploiești , str Înfrățiri , nr. 7A BL. 22BIS, Sc.
A, Ap. 4, în calitate de COMODATAR

De comun acord au convenit încheierea prezentului contract:

Art.1 OBIECTUL CONTRACTULUI


Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, în favoarea comodatarului ca apartamentul
de la adresa: domiciliat in Ploiești, str Înfrățiri , nr. 7A BL. 22BIS, Sc. A, Ap. 4sa fie
sediul profesional al activitatii. Activitatea de arbitraj se desfasoara pe teren, in afara
sediului profesional.
Comodantul declară că imobilul pus la dispoziția comodatarului este proprietatea
acestuia.

Art.2 DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract se încheie pe o perioadă nedeterminata, începând cu data de
22.03.2018

Art.3 DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

a) Drepturile comodantului:
- să ceară rezilierea contractului, în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile
prevăzute în prezentul contract.
b) Drepturile comodatarului:
- să i se asigure de către comodant sediul pe toată durata contractului.
c) Obligațiile comodantului:
- să puna la dispozitie comodatarului a imobilului ce face obiectul contractului, pe toată
durata sa.
- plata intretinerii si a utilitatilor ii revin comodantului.
- plata cablului TV, telefonie, internet ii revin comodantului.
d) Obligaţiile comodatarului:
- sa nu desfasoare activitati economice in imobil, acesta fiind doar sediul profesional..

Art.4 ÎNCETAREA CONTRACTULUI


Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:
- la cererea oricăreia dintre părți, cu obligația de notificare în scris într-un termen de 30
de zile.
Art.5 FORȚĂ MAJORĂ
Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul executării necorespunzătoare sau
cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege
un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după
încheierea contractului, care împiedică părţile să-și execute obligaţiile asumate.

Art.6 SOLUŢIONAREA LITIGIILOR


Orice litigiu decurgând din acest contract, se va solutiona pe cale amiabilă.

Art.7 Dispoziții finale


Clauzele prevăzute în prezentul contract se completează cu dispozițiile dreptului comun
în materie.
Prezentul contract s-a încheiat și semnat astăzi 22.03.2018 în 2 exemplare, câte unul
pentru fiecare parte.

COMODANT COMODATAR