Sunteți pe pagina 1din 25

Ghidul utilizatorului

pentru Contribuabil
Sistemul Informaţional Automatizat
„Contul Curent al Contribuabilului”

DAAC System Integrator


Cuprins:

1. AUTENTIFICAREA ÎN SISTEM ............................................................................................ 3


2. GESTIONAREA RAPOARTELOR OPERATIVE .............................................................. 4
2.1. Raportul «CC-01 Contul Curent Detaliat» .............................................................................. 4
2.2. Raportul «CC-01DP Raportul privind determinarea majorării de întîrziere» ......................... 8
2.3. Raportul «CC-01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii)» ......................................... 9
2.4. Raportul «CC-02 Contul Curent Generalizat » ..................................................................... 10
2.5. Raportul «CC-03 Soldul/restul istoric » ................................................................................ 12
2.6. Raportul «CC-19TP Tranzacţiile pasive » ............................................................................. 14
2.7. Raportul «CC-05AE Media zilnică a restanțelor la plăți de bază» ........................................ 15
3. SUBSISTEMUL “CONTUL UNIC” ...................................................................................... 15
3.1. Afișarea și filtrarea listei notelor de plată .............................................................................. 15
3.2. Crearea notelor de plată ......................................................................................................... 17
3.3. Editarea notelor de plată ........................................................................................................ 18
3.4. Semnarea notelor de plată ...................................................................................................... 21
3.5. Tipărirea notei și ordinului de plată ....................................................................................... 23
3.6. Clonarea notelor de plată ....................................................................................................... 24

Pag. 2
1. AUTENTIFICAREA ÎN SISTEM

Serviciul „Contul Curent al Contribuabilului” poate fi accesat de pe pagina https://servicii.fisc.md/,


accesîn banerul respectiv sau butonul «Autentificare».

Astfel, se va deschide interfaţa pentru autentificarea în sistem. Selectați una din cele două modalități
propuse.

În urma autentificării în sistem, se va deschide interfaţa de lucru a utilizatorului.

Pag. 3
2. GESTIONAREA RAPOARTELOR OPERATIVE

Pentru a afişată lista de rapoarte Operative, accesați în meniul principal opțiunea Rapoarte.
Pentru a vizualiza destinaţia raportului necesar, apropiaţi mouse-ul de pictograma sau accesaţi
această pictogramă.
Pentru a deschide interfaţa de generare a raportului necesar, faceţi clik pe rîndul respectiv din tabelul
de rapoarte. Pentru a ne reîntoarce la lista de rapoarte, accesaţi opţiunea Operative.

2.1. Raportul «CC-01 Contul Curent Detaliat»

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent Detaliat al Contribuabilului aferent unei
clasificaţii economice a contribuabilului.
Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal (1) este afişat automat de Sistem în
conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.
Indicaţi Perioada de extragere (2) şi selectaţi Clasificaţia economică (3).

În continuare selectaţi Bugetul, iar în compartimentul Criterii suplimentare (4) indicaţi criteriile
necesare.

Pag. 4
Setarea bifelor la compartimentul Nivel de detaliere (5) presupune detalierea informației în forma de
tipar a raportului, aferente opțiunilor bifate.

În colţul de sus al formei selectaţi Formatul de generare a raportului.


Pentru generarea raportului accesaţi butonul Generează raportul.

Pe ecran va apărea mesajul de confirmare.


Accesați butonul Închide.

Astfel, sistemul va genera raportul, care va fi stocat în lista Rapoarte generate în partea de jos a
ecranului. Pentru a descărca raportul în formatul selectat, accesati butonul din rîndul respectiv.
Pentru a șterge raportul din lista Rapoartelor generate, accesati butonul .

Pag. 5
Remarcă 1: Rapoartele stocate în lista Rapoarte generate sunt disponibile 24 de ore, după care ele
dispar automat.
Remarcă 2: Nu este posibil de generat două rapoarte operative cu acelaș set de parametri setați.

Exemplul unui raport generat.

Remarcă: În toate formele de tipar ale rapoartelor generate în cîmpul ”Utilizator emitent” este
afișat ”Codul utilizatorului emitent”.

Parametrii din filtrul de extragere a Contului Curent Detaliat şi regulile de selectare şi afişare a
parametrilor din filtru sunt prezentate în următorul tabel:

Parametrul Regula de setare

Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” este afişata automat


Codul fiscal al
de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la
contribuabilului
autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

Data de la care se extrage Contul Curent


Perioada de extragere
Data până la care se extrage Contul Curent

 Poate fi selectată o singura valoare din clasificaţia economică.


Clasificaţia economică  Sunt afişate clasificaţiile economice, pentru care sunt
(codul şi denumirea) înregistrate tranzacţiile contribuabilului sau subdiviziunilor
acestuia.
 Poate fi selectată o singura valoare a bugetului
Bugetul (codul şi  Parametrul este subordonat parametrului Clasificaţia
denumirea) economică în sensul, ca pot fi selectate numai bugetele
clasificaţiei economice selectate.

Pag. 6
Sunt afişate Inspectoratele Fiscale de stat, în care sunt
Organul fiscal înregistrate soldurile contribuabilului sau subdiviziunilor
acestuia.
 In caz daca contribuabilul poseda solduri aferente
subdiviziunilor, atunci se afişează lista subdiviziunilor
contribuabilului.
Subdiviziunea  Pot fi selectate una sau mai multe valori (inclusiv opţiunea
“Toate”).
 In caz daca contribuabilul NU poseda solduri aferente
subdiviziunilor, atunci opţiunea nu este activa.

Notă: În rapoartele ce urmează, regulile de setare ale parametrilor din filtru și generarea rapoartelor
sunt analogice.

Remarcă: Toate datele extrase în raport (sold la Data de la care se extrage Contul Curent, sold la
Data până la care se extrage Contul Curent, soldurile anuale variabile, tranzacţiile care participă la
modificarea soldului) pentru contribuabilii care posedă subdiviziuni sunt grupate şi afişate după Inspectorat
fiscal, Subdiviziune.

Nr. Codul Denumirea


Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul CC-01 Contul curent detaliat reprezintă informația
cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului pe o anumită
clasificaţie economică. Raportul CC-01 conţine informaţii la
nivel de fiecare tranzacţie efectuată de către contribuabil,
inclusiv soldurile la începutul şi la finele perioadei de calcul.
Raportul in cauză poate fi generat atât pe fiecare
subdiviziune in parte, cât şi în total pe contribuabil (pe toate
subdiviziunile acestuia).
Sumele poziţionate pe DEBIT în tranzacţii, reprezintă
naşterea şi(sau) modificarea obligaţiilor, respectiv în sold -
restanţa. Tranzacţiile pe CREDIT reprezintă stingerea
Contul curent obligaţiilor, respectiv în sold – supraplata.
1 CC 01
detaliat Capitolele principale ale raportului sunt:
- “SO” partea cu restul istoric la începutul perioadei;
- “S1” partea cu restul istoric la finele perioadei,
- “TA” Informaţia privind tranzacţiile pentru perioada
solicitată (tranzacţii active);
- “PB” informaţia la plaţi de bază (soldul si tranzacţii) pe
un segment structural al contribuabilului;
- “MΔ Calculul Majorării de întârziere. Apare ca o
tranzacţie pentru fiecare perioadă închisă (lunar). Acest
raport este vizualizat în formă de link, oferind informaţii
suplimentare aferent modului de calcul al majorării de
întârziere.

Pag. 7
2.2. Raportul «CC-01DP Raportul privind determinarea majorării de întîrziere»

Acest raport este destinat informației detaliate de calculare a majorării de întârziere în baza plaților
de bază atât a celor din sistem cât și din afara sistemului, aferente unei clasificaţii economice a
contribuabilului

Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează
raportul». Raportul afișează datele NUMAI cu divizarea pe Organe Fiscale, Subdiviziuni și Localități, fără
rest istoric, fără defalcări și fără datele nule.
Pentru a completa compartimentul 5 Tranzacții suplimentare, bifați opțiunea . Unui rînd
din tabel îi corespunde informația unei Tranzacții suplimentare. Cu font roșu sunt indicate cîmpurile
obligatori pentru completare.

Pentru a adăuga un rînd nou în tabel, accesaţi butonul .


Pentru a elimina un rînd, accesaţi butonul în dreptul acestui rînd.

Exemplul unui raport generat.

Pag. 8
Nr. Codul Denumirea
Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul privind determinarea majorării de întârziere
(penalității) CC 01DP este destinat contribuabilului si
organului fiscal pentru descifrarea sursei de
Raportul privind
calculare/recalculare a majorării de întîrziere de
CC determinarea
2 sistem(M401) precum și un instrument de
01DP majorării de
calcularea/recalcularea majorării de întîrziere in cazurile
întârziere
lipsei obligației de achitare și/sau faptului de stingere
obligațiilor care la momentul extragerii raportului lipsesc
in Sistemul informațional.

2.3. Raportul «CC-01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii)»

Acest raport este destinat afişării Calculului majorării de întîrziere (penalităţii) de sistemul CC
conform tranzacţiei necesare.

Pentru crearea raportului, este necesar de introdus Numărul de identificare în cîmpul 1 Date despre
tranzacţie şi de accesat butonul «Generează raportul».

Pag. 9
Remarcă: Generarea raportului CC-01MI poate fi efectuată direct din raportul CC-01, accesînd link-
ul Numărului de identificare(1), aferent tranzacţiei M401 (2).

Nr. Codul Denumirea


Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul CC-01MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii)
Calculul poate fi utilizat pentru descifrează tranzacţiilor de calculare al
CC majorării de majorării de întârzie la soldul obligaţiei fiscale.
3
01MI întârziere Raportul privind calculul majorării de întârziere reprezintă o
(penalităţii) detaliere a datelor rubricii aferente (majorare de întârziere) din
raportul CC-01 Tranzacţii.

2.4. Raportul «CC-02 Contul Curent Generalizat »

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent Generalizat aferent tuturor clasificaţiilor
economice ale contribuabilului.

Pag. 10
Pentru crearea raportului, este necesar de completat cîmpurile necesare şi de accesat butonul
«Generează raportul».

Exemplul unui raport generat

Forma de tipar a raportului dispune de hiperlink (amplasat într-o coloana separată după
coloana ”Clasificația economică) pentru rândurile CE (OF, Localitate, Subdiviziune). La accesarea
hiperlink-ului (în dependență de locul accesării) sistemul generează automat forma CC 01 (în formatul care
corespund formatului formei CC 02) cu opțiunile respective.
Notă: Raportul conţine rînd totalizatoriu pe bugete (iar la selectarea identificatorului de divizare pe
bugete şi pentru fiecare buget în parte), care este afişat la sfârşitul părţii tabelare a raportului.

Pag. 11
Nr. Codul Denumirea
Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul CC-02 Contul curent generalizat conţine datele
aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii fata de
buget pe toate clasificațiile economice pentru perioada
solicitata de contribuabil. Se deosebeşte de Raportul CC-01
prin faptul că prezintă informaţia totalizată (solduri şi rulaje
pe tranzacţii) generată pe clasificaţiile economice.
In raport poate fi vizualizată informația cu privire la soldul
Contul curent
4 CC 02 inițial la începutul perioadei solicitate, rulajul (totalurile)
generalizat
tranzacţiilor pentru perioada selectată şi soldul la finele
perioadei - pe clasificații economice în parte.
Sumele poziţionate pe DEBIT în totalul pe tranzacții,
reprezintă suma tranzacțiilor privind naștere și(sau)
modificarea obligațiilor, respectiv în sold - restanța. Totalul
tranzacțiilor pe CREDIT reprezintă informația privind
stingerea obligațiilor, respectiv în sold – supraplata.

2.5. Raportul «CC-03 Soldul/restul istoric »

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent al Contribuabilului aferent tuturor clasificaţiilor
economice ale contribuabilului cu resturi istorice (cu descifrarea soldurilor pe perioade).

Pentru crearea raportului, este necesar de completat cîmpurile necesare şi de accesat butonul
«Generează raportul».

Pag. 12
Exemplul unui raport generat

Nr. Codul Denumirea


Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul CC-03 Soldul/restul istoric are drept scop
vizualizarea informaţiei privind restanţa şi(sau) supraplata la
data selectată de utilizator după principiul cronologic
(divizate pe anii calendaristice), luînd în consideraţie
termenii de prescripţie. Conţine doar soldurile obligaţiilor pe
Soldul/restul fiecare clasificaţie bugetară în parte. Informaţia se generează
5 CC 03
istoric pe ani şi se sortează incepînd 31.12.2010. Semnul (-1)
reprezenta numărul anului precedent anului solicitat, ex.,
pentru anul 2012 informaţia cu semnul (-1) aparţine anului
2011. Sold pe DEBIT constitui suma restanţei. Sold pe
CREDIT – suma supraplăţii.

Pag. 13
2.6. Raportul «CC-19TP Tranzacţiile pasive »

Acest raport este destinat extragerii Listei tranzacţiilor pasive pe contribuabil în bugetul public
naţional. În raport se extrag tranzacţiile, care nu au participat la formarea soldurilor perioadelor închise și
tranzacțiile care nu participă la formarea soldului la data curentă

Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate
cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

Pentru crearea raportului este necesar de accesat butonul «Generează raportul».

Exemplul unui raport generat

Nr. Codul Denumirea


Destinaţia
d/o formei raportului
Raportul CC-19TP Tranzacţiile pasive reprezintă un raport
prin care sunt vizualizate tranzacţiile cu termenul de
stingere in perioada ulterioară(care nu influenţează la soldul
CC Tranzacţiile
6 curent). Aceste tranzacţii pot apărea prin semnarea
19TP pasive
contractelor de amânare şi eşalonare a obligaţiilor fiscale,
sau atunci când raportul la Serviciul Fiscal este prezentat
înainte de termen.

Pag. 14
2.7. Raportul «CC-05AE Media zilnică a restanțelor la plăți de bază»

Acest raport este destinat extragerii Mediei zilnice a restanțelor la plăți de bază pe parcursul perioadei
pe contribuabil.
Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate
cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează
raportul».
Exemplul unui raport generat.

3. SUBSISTEMUL “CONTUL UNIC”

Subsistemul de generare a notei de plată ”Contul unic” reprezintă instrumentul de formare


a notei de plată pentru obligațiile fiscale și achitarea ei prin virament la instituțiile financiare,
unde contribuabilul deține contul de decontare.

3.1. Afișarea și filtrarea listei notelor de plată

Pag. 15
Pentru afișarea Listei notelor de plată, accesați în meniul principal opțiunea ”Contul unic”-”Note
de plată” (1).

În compartimentul (2) se găsesc parametrii pentru creare a Notei de plată.


Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate
cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

În compartimentul (3) se găsesc instrumentele de filtrare a listei Notelor de plată pe fiecare coloană
în parte. Introduceți în cîmpul pentru filtrare parametrul necesar și indicați valoarea filtrarării, accesînd
butonașul . Pentru a anula filtrarea pe coloană accesați butonul .

În partea tabelară (4) se gasește lista Notelor de plată.

Pentru desfășurarea și vizualizarea informației, care se conține în Nota de plată, accesați triunghiul
negru în dreptul rîndului respectiv
Pentru editarea datelor Notei de plată, accesați butonul .
Pentru ștergerea Notei de plată din listă, accesați butonul .

Pag. 16
3.2. Crearea notelor de plată

Sistemul dispune de funcționalitate de creare a notelor de plată cu extragerea datelor din CC și fără
extragerea datelor din CC.

Selectați din lista derulantă Codul IBAN și accesați respectiv unul din butoanele:

- Generare conform CC (1), pentru a crea Nota de plată CU extragerea datelor din CC.
- Adaugă nota de plată necompletată (2)., pentru a crea Nota de plată FĂRĂ
extragerea datelor din CC.

La generarea notei de plată conform datelor CC este necesar de indicat ”Data calculului” (implicit
este data curentă).

Nota de plată se va genera conform situației decontărilor cu Bugetul Public Național înregistrate la
această data.
Remarcă: ”Data calculului” poate avea valoare cât din trecut atât și din viitor.

Ca urmare, pe ecran va apărea unul din mesajele pentru confirmare. Accesați butonul OK.

Pag. 17
În urma confirmării va fi afișat mesajul precum că ”Nota de plată cu numărul Nr... este generată.
Reînoiți lista”.

Pentru a reînoi lista, accesați butonul Actualizează din colțul drept de jos.

Astfel, Nota de plată creată va fi vizualizată prima în listă, iar Starea ei va avea valoarea ”Generată”.
Inițial, Nota de plată, creată fără extragerea datelor din CC, nu conține date și nu poate fi semnată pentru
expedierea ulterioară în SI ”Management Financiar aferent notelor de plată și detalierilor”. După
completarea și salvarea ei, în rîndul respectiv va apărea butonul pentru semnare .

Remarcă: Generarea Notei de plată poate dura ceva timp. Dacă generarea nu a fost finisată, atunci
starea ei va avea temporar valoarea ”Generarea”. În acest caz, trebuie în mod repetat de accesat butonul
Actualizează.

3.3. Editarea notelor de plată

Pentru a edita Nota de plată, accesați butonul în dreptul rîndului respectiv.


Se va deschide fereastra pentru Editare.

Pag. 18
Pentru a adăuga un element nou la Nota de plată, accesați butonul Adaugă element nou. În
următoarea fereastră setați informația necesară din clasificatoare și introduceți sumele spre plată necesare.
Pentru a salva datele, accesați butonul Actualizează. Pentru a închide fereastra fără modificări, accesați
butonul Anulează.
Pentru a modifica datele unei înregistrări din Nota de plată, accesați butonul Modifică din
rîndul respectiv. În fereastra care se deschide editați datele și accesați butonul Actualizează. Pentru a
închide fereastra fără modificări, accesați butonul Anulează.
Pentru a șterge o înregistrare din Nota de plată, accesați butonul Șterge .

Remarcă: Pentru a facilita căutarea informației în clasificatoare, utilizați opțiunea de căutare rapidă.
Introduceți în cîmpul de căutare cîteva caractere. Astfel sistemul va afișa informația din clasificator
conform caracterelor setate.

Pag. 19
După introducerea sau modificarea datelor Notei de plată, este necesar de salvat informația.

Pentru a salva datele, accesați butonul Salvează modificările (1).


Pentru a salva datele și a închide fereastra, accesați butonul Salvează modificările/Închide (2).
Pentru a închide fereastra fără a salva, accesați butonul Închide (3).

Pentru a iniția procedura de semnare a Notei de plată, accesați butonul Semnează (4).
Pentru a tipări Nota de plată, accesați butonul Tipărirea notei de plată (5).

Pag. 20
3.4. Semnarea notelor de plată

Notele de plată, create și completate, urmează a fi semnate. Pentru a semna Nota de plată, accesați în
rîndul respectiv butonașul sau selectați rîndul și accesați butonul Semnează din partea de jos a listei.
Semnarea Notei de plată poate fi efectuată, de asemenea, și din fereastra pentru editare, expusă în paragraful
anterior.

La următoarea etapă se va deschide pagina M-Sign, unde este necesar de selectat tipul de semnătură:

În cazul semnării prin intermediul telefonului mobil, selectați domeniul corespunzător (din stînga)
Semnătura mobilă. Introduceţi în cîmpul respectiv numărul de telefon, prin intermediul căruia va fi
efectuată procedura de semnare și accesați butonul Expediază.

Pag. 21
Astfel, pe ecran va apărea o fereastră cu afişarea unui Cod. Totodată, pe telefonul indicat va fi
expediat un mesaj cu indicarea codului.
Remarcă: La semnarea documentului prin intermediul semnăturii mobile, PIN codul este cel atribuit
de una din companiile mobile, cu care agentul economic a încheiat contractul.

Verificaţi, dacă codul de pe ecran coincide cu cel de pe telefonul mobil, apoi introduceţi codul PIN
pentru confirmare.
În urma aplicării cu succes a semnăturii digitale, Nota de plată va obține statutul ”Semnată” și poate
fi vizualizată în listă, filtrînd colonița Starea notei de plată după valoarea Semnată.

După aplicarea semnăturii digitale, Nota de plată este expediată automat în SI ”Management
Financiar aferent notelor de plată și detalierilor”.
Ca rezultat, după recepționarea informației are loc modificarea Stării Notei de plată, primind una din
valorile
- Transmisă
- Achitată
- Anulată

Pag. 22
3.5. Tipărirea notei și ordinului de plată

Tipărirea formelor PDF a Notei sau Ordinului de plată este accesibilă începînd cu statutul ”Semnată”.
Selectați înregistrarea respectivă din listă.

Pentru a tipări Nota de plată accesați butonul Tipărirea Notei de plată (1) sau pictograma (3) în
dreptul rîndului respectiv. De asemenea tipărirea Notei de plată poate fi efectuată din fereastra de editare a
Note de plată.

Pentru a tipări Ordinul de plată accesați butonul Tipărirea Ordinului de plată (2) sau pictograma
(4) în dreptul rîndului respectiv. În următoarea formă trebuie de indicaț Data ordinului de plată  butonul
Ok. Contribuabilul decide cu ce dată se perfectează ordinul de plată.

Notă: Data ordinului de plată nu poate fi mai mică decît data curentă, sau mai mare ca data curentă +
numărul de zile setat în valoarea implicită a sistemului (implicit setat 7 zile).

Exemplul formei de tipar:

Nota de plată și Ordinul de plată dispun de posibilitatea exportării datelor în fișier extern de formatul
XML. Pentru aceasta selectați rîndul necesar din listă și accesați unul din butoanele respective Descarcă
nota de plată XML (1) sau Descarcă ordinul de plată XML (2), sau accesați una din pictogramele
(3) în dreptul rîndului respectiv .

Pag. 23
3.6. Clonarea notelor de plată

Sistemul dispune de funcționalitatea de Clonare (copiere) a datelor din Notele de plată create.
Clonearea Notei de plată este accesibilă începînd cu statutul ”Semnată”.
Selectați rîndul respectiv în listă și accesați butonul Clonează sau pictograma în dreptul rîndului.

Astfel, va fi creată o Notă de plată nouă, avînd Starea ”Generată”, cu informația identică din Nota
de plată clonată. În continuare datele pot fi perfectate.

Pag. 24
1. Sistemul va șterge în regim automat notele de plată care nu au fost semnate conform valorii implicite
setate în sistem.
2. Sistemul va recepționa prin intermediul clientului serviciul Web ”Codurile IBAN aferent
contribuabilului” lista codurilor IBAN și prestatorilor plătitori active pe contribuabil la momentul
accesării subsistemului ”Contul Unic”.

Pag. 25