Sunteți pe pagina 1din 25

Ghidul utilizatorului

pentru Contribuabil

Sistemul Informaţional Automatizat „Contul Curent al Contribuabilului”

DAAC System Integrator

Cuprins:

1.

AUTENTIFICAREA ÎN SISTEM

3

2.

GESTIONAREA

RAPOARTELOR OPERATIVE

4

2.1. Raportul «CC-01 Contul Curent Detaliat»

4

2.2. Raportul «CC-01DP Raportul privind determinarea majorării de întîrziere»

8

2.3. Raportul «CC-01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii)»

9

2.4. Raportul «CC-02 Contul Curent Generalizat »

10

2.5. Raportul «CC-03 Soldul/restul istoric »

12

2.6. Raportul «CC-19TP Tranzacţiile pasive »

14

2.7. Raportul «CC-05AE Media zilnică a restanțelor la plăți de bază»

15

3.

SUBSISTEMUL CONTUL UNIC

15

3.1. Afișarea și filtrarea listei notelor de plată

15

3.2. Crearea notelor de plată

17

3.3. Editarea notelor de plată

18

3.4. Semnarea notelor de plată

21

3.5. Tipărirea notei și ordinului de plată

23

3.6. Clonarea notelor de plată

24

1. AUTENTIFICAREA ÎN SISTEM

Serviciul „Contul Curent al Contribuabilului” poate fi accesat de pe pagina https://servicii.fisc.md/, accesîn banerul respectiv sau butonul «Autentificare».

accesîn banerul respectiv sau butonul « Autentificare » . Astfel, se va deschide interfaţa pentru autentificarea

Astfel, se va deschide interfaţa pentru autentificarea în sistem. Selectați una din cele două modalități propuse.

sistem. Selectați una din cele două modalități propuse. În urma autentificării în sistem, se va deschide

În urma autentificării în sistem, se va deschide interfaţa de lucru a utilizatorului.

modalități propuse. În urma autentificării în sistem, se va deschide interfaţa de lucru a utilizatorului. Pag.

2. GESTIONAREA

RAPOARTELOR OPERATIVE

Pentru a afişată lista de rapoarte Operative, accesați în meniul principal opțiunea Rapoarte. Pentru a vizualiza destinaţia raportului necesar, apropiaţi mouse-ul de pictograma sau accesaţi această pictogramă. Pentru a deschide interfaţa de generare a raportului necesar, faceţi clik pe rîndul respectiv din tabelul de rapoarte. Pentru a ne reîntoarce la lista de rapoarte, accesaţi opţiunea Operative.

la lista de rapoarte, accesaţi opţiunea Operative . 2.1. Raportul «CC -01 Contul Curent Detaliat »
la lista de rapoarte, accesaţi opţiunea Operative . 2.1. Raportul «CC -01 Contul Curent Detaliat »

2.1. Raportul «CC-01 Contul Curent Detaliat»

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent Detaliat al Contribuabilului aferent unei clasificaţii economice a contribuabilului. Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal (1) este afişat automat de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale. Indicaţi Perioada de extragere (2) şi selectaţi Clasificaţia economică (3).

(2) şi selectaţi Clasificaţia economică (3). În continuare selectaţi Bugetul , iar în compartimentul

În continuare selectaţi Bugetul, iar în compartimentul Criterii suplimentare (4) indicaţi criteriile necesare.

Setarea bifelor la compartimentul Nivel de detaliere (5) presupune detalierea informației în forma de tipar a raportului, aferente opțiunilor bifate.

forma de tipar a raportului, aferente opțiunilor bifate. În colţul de sus al formei selectaţi Formatul

În colţul de sus al formei selectaţi Formatul de generare a raportului. Pentru generarea raportului accesaţi butonul Generează raportul.

Pe ecran va apărea mesajul de confirmare. Accesați butonul Închide.

mesajul de confirmare. Accesați butonu l Închide . Astfel, sistemul va genera raportul, care va fi

Astfel, sistemul va genera raportul, care va fi stocat în lista Rapoarte generate în partea de jos a

stocat în list a Rapoarte generate în partea de jos a ecranului. Pentru a descărca raportul

ecranului. Pentru a descărca raportul în formatul selectat, accesati butonul Pentru a șterge raportul din lista Rapoartelor generate, accesati butonul

din rîndul respectiv. .

butonul Pentru a șterge raportul din lista Rapoartelor generate, accesati butonul din rîndul respectiv . .

Remarcă 1: Rapoartele stocate în lista Rapoarte generate sunt disponibile 24 de ore, după care ele dispar automat. Remarcă 2: Nu este posibil de generat două rapoarte operative cu acelaș set de parametri setați.

Exemplul unui raport generat.

set de parametri setați. Exemplul unui raport generat. Remarcă : În toate formele de tipar ale

Remarcă: În toate formele de tipar ale rapoartelor generate în cîmpul ”Utilizator emitent” este afișat ”Codul utilizatorului emitent.

Parametrii

din filtrul de extragere a Contului Curent Detaliat şi regulile de selectare şi afişare

parametrilor din filtru sunt prezentate în următorul tabel:

a

Parametrul

Regula de setare

Codul fiscal al contribuabilului

Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” este afişata automat de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

Perioada de extragere

Data de la care se extrage Contul Curent Data până la care se extrage Contul Curent

 

Poate fi selectată o singura valoare din clasificaţia economică.

Clasificaţia economică (codul şi denumirea)

Sunt afişate clasificaţiile economice, pentru care sunt înregistrate tranzacţiile contribuabilului sau subdiviziunilor acestuia.

 

Poate fi selectată o singura valoare a bugetului

Bugetul (codul şi denumirea)

Parametrul este subordonat parametrului Clasificaţia economică în sensul, ca pot fi selectate numai bugetele clasificaţiei economice selectate.

Organul fiscal

Sunt afişate Inspectoratele Fiscale de stat, în care sunt înregistrate soldurile contribuabilului sau subdiviziunilor acestuia.

 

In caz daca contribuabilul poseda solduri aferente subdiviziunilor, atunci se afişează lista subdiviziunilor contribuabilului.

Subdiviziunea

Pot fi selectate una sau mai multe valori (inclusiv opţiunea “Toate”).

In caz daca contribuabilul NU poseda solduri aferente subdiviziunilor, atunci opţiunea nu este activa.

Notă: În rapoartele ce urmează, regulile de setare ale parametrilor din filtru și generarea rapoartelor sunt analogice.

Remarcă: Toate datele extrase în raport (sold la Data de la care se extrage Contul Curent, sold la Data până la care se extrage Contul Curent, soldurile anuale variabile, tranzacţiile care participă la modificarea soldului) pentru contribuabilii care posedă subdiviziuni sunt grupate şi afişate după Inspectorat fiscal, Subdiviziune.

Nr.

d/o

Codul

formei

Denumirea

raportului

Destinaţia

1

CC 01

Contul curent

detaliat

Raportul CC-01 Contul curent detaliat reprezintă informația cu privire la situaţia fiscală a contribuabilului pe o anumită clasificaţie economică. Raportul CC-01 conţine informaţii la nivel de fiecare tranzacţie efectuată de către contribuabil, inclusiv soldurile la începutul şi la finele perioadei de calcul. Raportul in cauză poate fi generat atât pe fiecare subdiviziune in parte, cât şi în total pe contribuabil (pe toate subdiviziunile acestuia). Sumele poziţionate pe DEBIT în tranzacţii, reprezintă naşterea şi(sau) modificarea obligaţiilor, respectiv în sold - restanţa. Tranzacţiile pe CREDIT reprezintă stingerea obligaţiilor, respectiv în sold – supraplata. Capitolele principale ale raportului sunt:

- “SO” partea cu restul istoric la începutul perioadei;

- “S1” partea cu restul istoric la finele perioadei,

- “TA” Informaţia privind tranzacţiile pentru perioada

solicitată (tranzacţii active); - “PB” informaţia la plaţi de bază (soldul si tranzacţii) pe

un segment structural al contribuabilului; - “MΔ Calculul Majorării de întârziere. Apare ca o tranzacţie pentru fiecare perioadă închisă (lunar). Acest raport este vizualizat în formă de link, oferind informaţii suplimentare aferent modului de calcul al majorării de întârziere.

2.2. Raportul «CC-01DP Raportul privind determinarea majorării de întîrziere»

Acest raport este destinat informației detaliate de calculare a majorării de întârziere în baza plaților de bază atât a celor din sistem cât și din afara sistemului, aferente unei clasificaţii economice a contribuabilului

aferente unei clasificaţii economice a contribuabilului Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile

Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează raportul». Raportul afișează datele NUMAI cu divizarea pe Organe Fiscale, Subdiviziuni și Localități, fără rest istoric, fără defalcări și fără datele nule.

. Unui rînd

din tabel îi corespunde informația unei Tranzacții suplimentare. Cu font roșu sunt indicate cîmpurile obligatori pentru completare.

Pentru a completa compartimentul 5 Tranzacții suplimentare, bifați opțiunea

5 Tranzacții suplimentare , bifați opțiunea Pentru a adăuga un rînd nou în tabel, accesaţi butonul

Pentru a adăuga un rînd nou în tabel, accesaţi butonul

Pentru a elimina un rînd, accesaţi butonul

butonul Pentru a elimina un rînd, accesaţi butonul . în dreptul acestui rînd. Exemplul unui raport

. în dreptul acestui rînd.

butonul Pentru a elimina un rînd, accesaţi butonul . în dreptul acestui rînd. Exemplul unui raport

Exemplul unui raport generat.

Nr. Codul Denumirea Destinaţia d/o formei raportului     Raportul privind Raportul

Nr.

Codul

Denumirea

Destinaţia

d/o

formei

raportului

   

Raportul privind

Raportul privind determinarea majorării de întârziere (penalității) CC 01DP este destinat contribuabilului si organului fiscal pentru descifrarea sursei de calculare/recalculare a majorării de întîrziere de sistem(M401) precum și un instrument de calcularea/recalcularea majorării de întîrziere in cazurile lipsei obligației de achitare și/sau faptului de stingere obligațiilor care la momentul extragerii raportului lipsesc in Sistemul informațional.

CC

determinarea

2

01DP

majorării de

întârziere

2.3. Raportul «CC-01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii)»

Acest raport este destinat afişării Calculului majorării de întîrziere (penalităţii) de sistemul CC conform tranzacţiei necesare.

de sistemul CC conform tranzacţiei necesare. Pentru crearea raportului, este necesar de introdus

Pentru crearea raportului, este necesar de introdus Numărul de identificare în cîmpul 1 Date despre tranzacţie şi de accesat butonul «Generează raportul».

Remarcă : Generarea raportului CC-01MI poate fi efectuată direct din raportul CC - 01, accesînd

Remarcă: Generarea raportului CC-01MI poate fi efectuată direct din raportul CC-01, accesînd link- ul Numărului de identificare(1), aferent tranzacţiei M401 (2).

de identificare (1) , aferent tranzacţiei M401 (2) . Nr. d/o Codul formei Denumirea raportului

Nr.

d/o

Codul

formei

Denumirea

raportului

Destinaţia

3

CC

01MI

Calculul

majorării de

întârziere

(penalităţii)

Raportul CC-01MI Calculul majorării de întârziere (penalităţii) poate fi utilizat pentru descifrează tranzacţiilor de calculare al majorării de întârzie la soldul obligaţiei fiscale. Raportul privind calculul majorării de întârziere reprezintă o detaliere a datelor rubricii aferente (majorare de întârziere) din raportul CC-01 Tranzacţii.

2.4. Raportul «CC-02 Contul Curent Generalizat »

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent Generalizat aferent tuturor clasificaţiilor economice ale contribuabilului.

Pentru crearea raportului, este necesar de completat cîmpurile necesare şi de accesat butonul « Generează

Pentru crearea raportului, este necesar de completat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează raportul».

Exemplul unui raport generat

« Generează raportul ». Exemplul unui raport generat Forma de tipar a raportului dispune de hiperlink

Forma de tipar a raportului dispune de hiperlink (amplasat într-o coloana separată după coloana ”Clasificația economică) pentru rândurile CE (OF, Localitate, Subdiviziune). La accesarea hiperlink-ului (în dependență de locul accesării) sistemul generează automat forma CC 01 (în formatul care corespund formatului formei CC 02) cu opțiunile respective. Notă: Raportul conţine rînd totalizatoriu pe bugete (iar la selectarea identificatorului de divizare pe bugete şi pentru fiecare buget în parte), care este afişat la sfârşitul părţii tabelare a raportului.

Nr.

d/o

Codul

formei

Denumirea

raportului

Destinaţia

4

CC 02

Contul curent

generalizat

Raportul CC-02 Contul curent generalizat conţine datele aferente impozitelor, taxelor şi altor plăţi obligatorii fata de buget pe toate clasificațiile economice pentru perioada solicitata de contribuabil. Se deosebeşte de Raportul CC-01 prin faptul că prezintă informaţia totalizată (solduri şi rulaje pe tranzacţii) generată pe clasificaţiile economice. In raport poate fi vizualizată informația cu privire la soldul inițial la începutul perioadei solicitate, rulajul (totalurile) tranzacţiilor pentru perioada selectată şi soldul la finele perioadei - pe clasificații economice în parte. Sumele poziţionate pe DEBIT în totalul pe tranzacții, reprezintă suma tranzacțiilor privind naștere și(sau) modificarea obligațiilor, respectiv în sold - restanța. Totalul tranzacțiilor pe CREDIT reprezintă informația privind stingerea obligațiilor, respectiv în sold supraplata.

2.5. Raportul «CC-03 Soldul/restul istoric »

Acest raport este destinat extragerii Contului Curent al Contribuabilului aferent tuturor clasificaţiilor economice ale contribuabilului cu resturi istorice (cu descifrarea soldurilor pe perioade).

cu resturi istorice (cu descifrarea soldurilor pe perioade). Pentru crearea raportului, este necesar de completat

Pentru crearea raportului, este necesar de completat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează raportul».

Exemplul unui raport generat

Exemplul unui raport generat Nr. d/o Codul formei Denumirea raportului Destinaţia 5 CC 03 Soldul/restul istoric

Nr.

d/o

Codul

formei

Denumirea

raportului

Destinaţia

5

CC 03

Soldul/restul

istoric

Raportul CC-03 Soldul/restul istoric are drept scop vizualizarea informaţiei privind restanţa şi(sau) supraplata la data selectată de utilizator după principiul cronologic (divizate pe anii calendaristice), luînd în consideraţie termenii de prescripţie. Conţine doar soldurile obligaţiilor pe fiecare clasificaţie bugetară în parte. Informaţia se generează pe ani şi se sortează incepînd 31.12.2010. Semnul (-1) reprezenta numărul anului precedent anului solicitat, ex., pentru anul 2012 informaţia cu semnul (-1) aparţine anului 2011. Sold pe DEBIT constitui suma restanţei. Sold pe CREDIT – suma supraplăţii.

2.6. Raportul «CC-19TP Tranzacţiile pasive »

Acest raport este destinat extragerii Listei tranzacţiilor pasive pe contribuabil în bugetul public naţional. În raport se extrag tranzacţiile, care nu au participat la formarea soldurilor perioadelor închise și tranzacțiile care nu participă la formarea soldului la data curentă

care nu participă la formarea soldului la data curentă Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul

Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

Pentru crearea raportului este necesar de accesat butonul «Generează raportul».

Exemplul unui raport generat

« Generează raportul ». Exemplul unui raport generat Nr. Codul Denumirea Destinaţia d/o formei

Nr.

Codul

Denumirea

Destinaţia

d/o

formei

raportului

6

CC

Tranzacţiile

Raportul CC-19TP Tranzacţiile pasive reprezintă un raport prin care sunt vizualizate tranzacţiile cu termenul de stingere in perioada ulterioară(care nu influenţează la soldul curent). Aceste tranzacţii pot apărea prin semnarea contractelor de amânare şi eşalonare a obligaţiilor fiscale, sau atunci când raportul la Serviciul Fiscal este prezentat înainte de termen.

19TP

pasive

2.7.

Raportul «CC-05AE Media zilnică a restanțelor la plăți de bază»

Acest raport este destinat extragerii Mediei zilnice a restanțelor la plăți de bază pe parcursul perioadei pe contribuabil. Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

l a autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale. Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile

Pentru crearea raportului, trebuie de setat cîmpurile necesare şi de accesat butonul «Generează raportul». Exemplul unui raport generat.

« Genereaz ă raportul ». Exemplul unui raport generat. 3. SUBSISTEMUL “ CONTUL UNIC ” Subsistemul

3. SUBSISTEMUL CONTUL UNIC

Subsistemul de generare a notei de plată ”Contul unic” reprezintă instrumentul de formare a notei de plată pentru obligațiile fiscale și achitarea ei prin virament la instituțiile financiare, unde contribuabilul deține contul de decontare.

3.1. Afișarea și filtrarea listei notelor de plată

Pentru afișarea Listei notelor de plată, accesați în meniul principal opțiunea ”Contul unic-Note de plată(1).

” Contul unic ” - ” Note de plată ” ( 1 ). În compartimentul (

În compartimentul (2) se găsesc parametrii pentru creare a Notei de plată. Pentru utilizatorul cu rolul “Contribuabil” Codul fiscal este afişat automat de Sistem în conformitate cu informaţia recepţionată la autentificare din Portalul Serviciilor Fiscale.

În compartimentul (3) se găsesc instrumentele de filtrare a listei Notelor de plată pe fiecare coloană în parte. Introduceți în cîmpul pentru filtrare parametrul necesar și indicați valoarea filtrarării, accesînd

butonașul

și indicați valoarea filtrarării, accesînd butonașul . . Pentru a anula filtrarea pe coloană accesați butonul
.
.

. Pentru a anula filtrarea pe coloană accesați butonul

În partea tabelară (4) se gasește lista Notelor de plată.

Pentru desfășurarea și vizualizarea informației, care se conține în Nota de plată, accesați triunghiul negru în dreptul rîndului respectiv Pentru editarea datelor Notei de plată, accesați butonul Pentru ștergerea Notei de plată din listă, accesați butonul

. .
.
.
Notei de plată, accesați butonul Pentru ș tergerea Notei de plată din listă, accesați butonul .

3.2. Crearea notelor de plată

Sistemul dispune de funcționalitate de creare a notelor de plată cu extragerea datelor din CC și fără extragerea datelor din CC.

datelor din CC și fără extragerea datelor din CC . Selectați din lista derulantă Codul IBAN

Selectați din lista derulantă Codul IBAN și accesați respectiv unul din butoanele:

- Generare conform CC (1), pentru a crea Nota de plată CU extragerea datelor din CC. - Adaugă nota de plată necompletată (2)., pentru a crea Nota de plată FĂRĂ extragerea datelor din CC.

La generarea notei de plată conform datelor CC este necesar de indicat ”Data calculului” (implicit este data curentă).

indicat ”Data calculului” (implicit este data curentă). Nota de plată se va genera conform situației decontărilor

Nota de plată se va genera conform situației decontărilor cu Bugetul Public Național înregistrate la această data. Remarcă: ”Data calculului” poate avea valoare cât din trecut atât și din viitor.

Ca urmare, pe ecran va apărea unul din mesajele pentru confirmare. Accesați butonul OK.

și din viitor. Ca urmare, pe ecran va apărea unul din mesajele pentru confirmare. Accesați butonul
și din viitor. Ca urmare, pe ecran va apărea unul din mesajele pentru confirmare. Accesați butonul

În urma confirmării va fi afișat mesajul precum că ”Nota de plată cu numărul Nr

este generată.

Reînoiți lista”.

plată cu numărul Nr este generată. Reînoiți lista ”. Pentru a reînoi lista, accesați butonul Actualizează

Pentru a reînoi lista, accesați butonul Actualizează din colțul drept de jos.

accesați butonul Actualizează din colțul drept de jos. Astfel, Nota de plată creată va fi vizualizată

Astfel, Nota de plată creată va fi vizualizată prima în listă, iar Starea ei va avea valoarea ”Generată. Inițial, Nota de plată, creată fără extragerea datelor din CC, nu conține date și nu poate fi semnată pentru

După

expedierea ulterioară în SI ”Management Financiar aferent notelor de plată completarea și salvarea ei, în rîndul respectiv va apărea butonul pentru semnare

și detalierilor”.

.

va apărea butonul pentru semnare și detalierilor”. . Remarcă : Generarea Note i de plată poate

Remarcă: Generarea Notei de plată poate dura ceva timp. Dacă generarea nu a fost finisată, atunci starea ei va avea temporar valoarea ”Generarea”. În acest caz, trebuie în mod repetat de accesat butonul Actualizează.

trebuie în mod repetat de accesat butonul Actualizează . 3.3. Editarea notelor de plată Pentru a

3.3. Editarea notelor de plată

Pentru a edita Nota de plată, accesați butonul Se va deschide fereastra pentru Editare.

Nota de plată, accesați butonul Se va deschide fereastra pentru Editare. în dreptul rîndului respectiv. Pag.

în dreptul rîndului respectiv.

Pentru a adăuga un element nou la Nota de plată, accesați butonul Adaugă element nou

Pentru a adăuga un element nou la Nota de plată, accesați butonul Adaugă element nou. În următoarea fereastră setați informația necesară din clasificatoare și introduceți sumele spre plată necesare. Pentru a salva datele, accesați butonul Actualizează. Pentru a închide fereastra fără modificări, accesați butonul Anulează.

din

rîndul respectiv. În fereastra care se deschide editați datele și accesați butonul Actualizează. Pentru a închide fereastra fără modificări, accesați butonul Anulează.

Pentru a modifica datele unei înregistrări din Nota de plată, accesați butonul Modifică

din Nota de plată, accesați butonul Modifică Pentru a șterge o înregistrare din Nota de plată,

Pentru a șterge o înregistrare din Nota de plată, accesați butonul Șterge

.
.
din Nota de plată, accesați butonul Ș terge . Remarcă: Pentru a facilita căutarea informației în

Remarcă: Pentru a facilita căutarea informației în clasificatoare, utilizați opțiunea de căutare rapidă. Introduceți în cîmpul de căutare cîteva caractere. Astfel sistemul va afișa informația din clasificator conform caracterelor setate.

După introducerea sau modificarea datelor Notei de plată, este necesar de salvat informația. Pentru a

După introducerea sau modificarea datelor Notei de plată, este necesar de salvat informația.

datelor Notei de plată, este necesar de salvat informația. Pentru a salva datele, accesați butonul Salvează

Pentru a salva datele, accesați butonul Salvează modificările (1). Pentru a salva datele și a închide fereastra, accesați butonul Salvează modificările/Închide (2). Pentru a închide fereastra fără a salva, accesați butonul Închide (3).

Pentru a iniția procedura de semnare a Notei de plată, accesați butonul Semnează (4). Pentru a tipări Nota de plată, accesați butonul Tipărirea notei de plată (5).

3.4. Semnarea notelor de plată

Notele de plată, create și completate, urmează a fi semnate. Pentru a semna Nota de plată, accesați în

sau selectați rîndul și accesați butonul Semnează din partea de jos a listei.

Semnarea Notei de plată poate fi efectuată, de asemenea, și din fereastra pentru editare, expusă în paragraful anterior.

rîndul respectiv butonașul

în paragraful anterior. rîndul respectiv butonașul La următoarea etapă se va deschide pagina M-Sign, unde
în paragraful anterior. rîndul respectiv butonașul La următoarea etapă se va deschide pagina M-Sign, unde

La următoarea etapă se va deschide pagina M-Sign, unde este necesar de selectat tipul de semnătură:

În cazul semnării prin intermediul telefonului mobil, selectați domeniul corespunzător (din stînga) Semnătura mobilă. Introduceţi în cîmpul respectiv numărul de telefon, prin intermediul căruia va fi efectuată procedura de semnare și accesați butonul Expediază.

de telefon, prin intermediul căruia va fi efectuată procedura de semnare și accesați butonul Expediază .

Astfel, pe ecran va apărea o fereastră cu afişarea unui Cod. Totodată, pe telefonul indicat va fi expediat un mesaj cu indicarea codului. Remarcă: La semnarea documentului prin intermediul semnăturii mobile, PIN codul este cel atribuit de una din companiile mobile, cu care agentul economic a încheiat contractul.

mobile, cu care agentul economic a încheiat contractul. Verificaţi, dacă codul de pe ecran coincide cu

Verificaţi, dacă codul de pe ecran coincide cu cel de pe telefonul mobil, apoi introduceţi codul PIN pentru confirmare. În urma aplicării cu succes a semnăturii digitale, Nota de plată va obține statutul ”Semnată” și poate fi vizualizată în listă, filtrînd colonița Starea notei de plată după valoarea Semnată.

colonița Starea notei de plată după valoarea Semnată. După aplicarea semnăturii digitale, Nota de plată este

După aplicarea semnăturii digitale, Nota de plată este expediată automat în SI ”Management Financiar aferent notelor de plată și detalierilor”.

Ca rezultat, după recepționarea informației are loc modificarea Stării Notei de plată, primind una din valorile

- Transmisă

- Achitată

- Anulată

3.5. Tipărirea notei și ordinului de plată

Tipărirea formelor PDF a Notei sau Ordinului de plată este accesibilă începînd cu statutul ”Semnată. Selectați înregistrarea respectivă din listă.

” . Selectați înregistrarea respectivă din listă. ( 3 ) în dreptul rîndului respectiv. De asemenea
” . Selectați înregistrarea respectivă din listă. ( 3 ) în dreptul rîndului respectiv. De asemenea

(3) în

dreptul rîndului respectiv. De asemenea tipărirea Notei de plată poate fi efectuată din fereastra de editare a

Note de plată.

Pentru a tipări Nota de plată accesați butonul Tipărirea Notei de plată (1) sau pictograma

i butonul Tipărirea Notei de plată ( 1 ) sau pictograma Pentru a tipări Ordinul de

Pentru a tipări Ordinul de plată accesați butonul Tipărirea Ordinului de plată (2) sau pictograma (4) în dreptul rîndului respectiv. În următoarea formă trebuie de indicaț Data ordinului de plată butonul Ok. Contribuabilul decide cu ce dată se perfectează ordinul de plată.

decide cu ce dată se perfectează ordinul de plată. Notă : Data ordinului de plată nu

Notă: Data ordinului de plată nu poate fi mai mică decît data curentă, sau mai mare ca data curentă + numărul de zile setat în valoarea implicită a sistemului (implicit setat 7 zile).

Exemplul formei de tipar:

(implicit setat 7 zile). Exemplul formei de tipar: Nota de plată și Ordinul de plată dispun

Nota de plată și Ordinul de plată dispun de posibilitatea exportării datelor în fișier extern de formatul XML. Pentru aceasta selectați rîndul necesar din listă și accesați unul din butoanele respective Descarcă nota de plată XML (1) sau Descarcă ordinul de plată XML (2), sau accesați una din pictogramele (3) în dreptul rîndului respectiv .

Descarcă ordinul de plată XML (2), sau accesați una din pictogramele (3) în dreptul rîndului respectiv
3.6. Clonarea notelor de plată Sistemul dispune de funcționalitatea de Clonare (copiere) a datelor din

3.6. Clonarea notelor de plată

Sistemul dispune de funcționalitatea de Clonare (copiere) a datelor din Notele de plată create. Clonearea Notei de plată este accesibilă începînd cu statutul ”Semnată”.

Selectați rîndul respectiv în listă și accesați butonul Clonează sau pictograma

în listă și accesați butonul Clonează sau pictograma în dreptul rîndului . Astfel, va fi creată

în dreptul rîndului.

butonul Clonează sau pictograma în dreptul rîndului . Astfel, va fi creată o Notă de plată

Astfel, va fi creată o Notă de plată nouă, avînd Starea ”Generată”, cu informația identică din Nota de plată clonată. În continuare datele pot fi perfectate.

1.

Sistemul va șterge în regim automat notele de plată care nu au fost semnate conform valorii implicite setate în sistem.

2. Sistemul va recepționa prin intermediul clientului serviciul Web ”Codurile IBAN aferent contribuabilului” lista codurilor IBAN și prestatorilor plătitori active pe contribuabil la momentul accesării subsistemului ”Contul Unic”.