Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR 4

OFERTANTUL

________________________________

(denumirea/numele)

EXPERIENŢA SIMILARĂ

Subsemnatul/a, reprezentant împuternicit al ____________________________

(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic)

declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate
în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul/a, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că
autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor,
situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor
din prezenta declaraţie.

Subsemnatul/a, autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane
juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Direcției Naționale de Probațiune cu privire
la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră.

(denumirea si adresa autoritaţii contractante)

LISTA CONTRACTELOR

Nr. Ctr. Denumirea și numărul contractului Obiectul contractului/serviciului prestat


Denumirea/numele beneficiarului

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Anexez documentele suport cu privire la contractul/contractele menționate mai sus pentru îndeplinirea
cerinței minime obligatorii.

Data completarii :[ZZ.LLLL.AAAA]

Operator economic,__________________________________

(nume, semnatura autorizata si ștampila)