Sunteți pe pagina 1din 1

......

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE ROMANIA

NESECRET
BUCURETI
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI DE FRONTIERA Exemplar UNIC
Nr. Sv.S.IP.D.ICR-1 1353
Din. 04 O, .2018
Cod operator: 8881
Se transmite prin e-mail

Cãtre,
JITARU RARES DIMITRIE
raresj itaru@yahoo.com

Referitor Ia petiia adresatä instituiei noastre i Inregistratà Cu nr. CR —

11353 din 29.05.2018, Va comunicäm faptul Ca problematica supusa


atentiei
excede competeneIor institutiei noastre, stabilite prin O.U.G. nr. 104/2001
privind organizarea i functionarea Politiel de Frontierã Române, Cu modificãrile
i completàrile ulterioare, aprobatä pun Legea nr. 81/2002.

In acest context, in conformitate cu prevederile art. 6”1 din Ordonanta nt


27 din 30 lanuarie 2002 privind reglementarea activitãfii de soIuionare a
petiiiIor, aprobatã prin Legea 233/2002, petiia dumneavoastrã a fost
redirectionata, spre competentã solutionare, Directiei Generale a Vämilor din
cadrul Ageniei Nationale de Administrare Fiscalä.

Cu stimã,

INSPECT

EF SERVICIU SECRETARIAT
Comisar de po1iie

IVAN TATIANA

Bucureti, Bd. Geniului nr.42 C, sector 6, TeI.021.316.25.98, Fax. 021.312.11.89.


E-mail: pfrmai.gov.ro, igpt(mai.gov.ro.