Sunteți pe pagina 1din 2

FORMULAR 6

Operator economic,

________________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE OFERTĂ

LOT …………..

Către: Direcția Națională de Probațiune, str. Apolodor, nr. 17, et. 6, camera 7 – secretariatul Direcției
Naționale de Probațiune, sector 5, București

Telefon: 0371.05.06.06

Doamnelor/Domnilor,

1. Examinând Invitația de participare, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului


__________________________________, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile

(denumirea/numele ofertantului)

şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestez servicii


………………………………………………………… pentru implementarea anumitor activități din cadrul proiectului
pre-definit „Consolidarea capacității sistemului românesc de probațiune de a furniza servicii eficiente
alternative închisorii” programul RO 23 „Servicii corecționale, inclusive sancțiuni non-private de
libertate”, finanțat prin Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, pentru suma de […………………….]
lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de [………………………………] lei.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile conform
solicitării Autorităţii Contractante.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 zile


(__________________________), respectiv până la data de ___________________, şi

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

4. Până la semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de


dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant
între noi.
5. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care
o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

______________________, în calitate de _______________, legal autorizat să semnez

(nume şi semnătură)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumirea/numele ofertantului)

NOTĂ: SE COMPLETEAZĂ PENTRU FIECARE LOT OFERTAT