Sunteți pe pagina 1din 6

EDIŢIA A IX-A

A. PREZENTAREA PROIECTULUI
Argument justificare, context
Mediul înconjurator ne asigură condițiile necesare vieții , însa depinde de noi dacă dorim să
folosim aceste elemente esențiale în mod util sau dacă vrem să ocolim acest aspect al vieții noastre.
Poluarea planetei se agravează pe zi ce trece și se pare că populația nu acordă interes acestui proces
nociv.Ocrotirea planetei este o problemă mondială și de aceea fiecare om trebuie să-și asume această
responsabilitate.
In contextul impactului din ce în ce mai vizibil și mai puternic al schimbărilor climatice asupra
umanității și asupra mediului , considerăm că generațiile tinere trebuie să conștientizeze că au rolul
foarte important de a se asigura că dezvoltarea durabilă nu este doar o teorie. Sunt esențiale implicarea
elevilor în activități de protecția mediului și totodată conștientizarea lor privind posibilitatea ca
umanitatea să adopte un stil de viață care sa îi asigure accesul la resurse și bunăstare cel puțin în
aceeași masură ca în prezent.
Tematica proiectului oferă posibilități pentru lărgirea cunoștintelor elevilor legate de mediul
înconjurator. Elevii au șansa învățării prin descoperire ,desfășurând activități în natură ,exploră
realitatea și percep efectele nocive ale poluarii asupra mediului înconjurator.
Justificare
Educaţia se întemeiază pe un univers de valori ce dau sens conduitei umane. În şcoală trebuie
să domnească viaţa şi, mai ales, pregătirea pentru viaţă.
Învăţându-i pe copii să apere natura, îi învăţăm să apere viaţa.
Degradarea continuă a mediului ,care se petrece sub ochii noştrii ,este un element major al unei
crize de civilizaţie şi se datorează intervenţiei omului în natură.Un gând devine constant pentru orice
fiinţă raţională ce trăieşte pe acest pământ :pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii,începând de la vârsta
copilăriei.Dată fiind deschiderea şi receptivitatea de care dau dovadă copiii,acum este momentul să-i
sensibilizăm şi să-i facem să privească atent la tot ceea ce îi înconjoară.

Scopul proiectului:
Ocrotirea mediului înconjurator pentru menținerea echilibrului ecologic

Obiectivele specifice ale proiectului;


 Modelarea unei atitudini ecologice active și responsabile pentru cei 150 de elevi,150 de
părinți, 25 de cadrelor didactice care să permită manifestarea unei conduite adecvate în relația
cu mediul , prin acțiuni concrete de refolosire a deșeurilor colectate în cele 8 luni de derulare a
proiectului.
 Dezvoltarea abilităților artistico-plastice și tehnologice a 150 de elevi, necesare identificarii și
investigării problemelor de mediu în scopul participării lor la rezolvarea acestora pe o perioadă
de 8 luni.
 Promovarea educatiei ecologice în 21 de unităţi de învăţământ din judeţ şi din ţară , pe tot
parcursul proiectului (8 luni)
 Implicarea a 150 de părinților și a comunității locale în crearea unui mediu sănătos și sigur
pentru elev pe parcursul celor 8 luni ale proiectului.
 Diseminarea rezultatelor proiectului în 21 de unităi de învăţamânt din judeţ şi din ţară, pe
parcursul celor 8 luni de zile ale proiectului.

Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul: 150 de elevi ai claselor pregătitoare-VIII,
150 preşcolari, 25 de cadre didactice.

Beneficiarii direcți și indirecți;


Beneficiari direcți -150 preșcolari ; 120 elevi ;25 cadre didactice ;21 de școli participante la proiecct
din judeţ şi din ţară.
Beneficiari indirecți- cadre didactice din școală ; comunitatea locală ; părinți, parteneri.

Durata proiectului : 1 octombrie 2018-30 iunie 2019 ( 9 luni)


PROIECT,, DE LA MUNTE LA MARE,,
CONCURS , EDIȚIA A IX-A, 2019
REGULAMENT

1) Secțiunea PREZENTĂRI POWER POINT-participare directă


Tema: Atracții turistice din zona mea
 Pot participa elevi din clasele V-VIII;
 Fiecare școală participă cu maxim 2 prezentări Power Point, care va dura cel mult 15 minute;
 Criterii de evaluare: in prezentare vor fi fotografii referitoare la tema ,, Atractii turistice din
judetul nostru,,originalitatea temelor , a continutului, modul de organizare si de prezentare a
proiectului PPt.

2) Secțiunea PICTURA-Expoziție concurs


Tema: ,, Plante și animale din România ,,
 Pot participa elevi din clasele pregatitoare-IV;
 Fiecare cadru didactic participă cu maxim 5 lucrări A4.
 Criterii de evaluare: respectarea tematicii, originalitatea.

3). Secțiunea –FOTOGRAFIE- element de noutate al proiectului


Pot participa elevii cu cerinţe educaţionale speciale, din clasele pregatitoare-VIII;
 Criterii de evaluare:fotografiile vor avea dimensiunea A5:148X210 (jumătate din A4). În
fotografii vor fi prezentate imagini cu flora şi fauna României, artă populară, obiective
turistice, etc . Tema secţiunii ,, România, ţară de poveste!”

4)Sectiunea PICTURĂ-Expoziție concurs


Tema:”Prietenul meu necuvântător”
 Pot participa preșcolarii.

Lucrările se vor trimite pe adresa : str. Calea Bucuresti ,nr.19 , localitatea Poarta Alba , judetul
Constanta,cu mentiunea pe plic: Pentru concursul”De la munte la mare” ,pâna la data de
15.03.2019
Premiile acordate:
 Pentru fiecare secţiune se acordă Premiul I, II, III, Menţiune , pe fiecare ciclu de învăţământ
(prescolar, pregatitoare-II, III-IV, V-VIII), în limita a 30% din numărul total al participanţilor.
 Pentru secţiunea “România, ţară de poveste” pentru fiecare premiu I, II, III se vor oferi şi
cărţile de poveşti donate/primite în campania locală “Cărţile au aripi”, campanie care
promovează o educaţi de calitate pentru elevii care provin din grupuri dezavantajate.
 Toţi concurenţii vor primi diplome de participare.

Coordonator concurs: Prof. Farcaş Laura, 0765/211509, laura.farcas15@yahoo.com

NU SE PERCEPE TAXÃ DE PARTICIPARE !

Inspectoratul Școlar Județean Constanța


Inspector general :prof. Zoia Gabriela Bucovală

Scoala Gimnazială, Nr. 1 CPPE


Poarta Albă P.I.P.Farcaş Laura
Director: Mangri Florentina

Primaria Poarta Albă, ONG.Mare Nostrum


Primar:Delicoti Vasile Director: Cândea Mihaela
PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, ………………….

1. Părţile contractante:

 Şcoala Gimnazială, Nr.1,Poarta Albă,Judeţul Constanţa,Calea Bucureşti ,Nr.19, Localitatea


Poarta Albă,tel. : 0241/853.753 reprezentata prin Director – profesor Mangri Florentina

 Şcoala/Grădiniţa …………………...............…..............................................
Localitatea...............….......………........, Str....................................................,
Nr......................, tel………………………,
Judeţul………………………….,Reprezentată prin Director ............................................
……..........
,în calitate de Partener si ……………………………………………………………………
2. Grup ţintă: prescolarii, şcolarii claselor pregatitoare – VIII.
3. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi partener în
vederea organizării şi desfăşurării activităţilor extraşcolare în instituţia aplicant prin concursul naţional
de desen.
4. Obligaţiile părţilor:
a) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile despre organizarea concursului;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor premiaţi;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să emită şi să distribuie diplomele şcolarilor premianţi;
- să distribuie diplomele de participare elevilor şi cadrelor didactice îndrumătoare.
b) Partenerul se obligă să respecte următoarele condiţii:
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să pregătească elevii pentru concurs;
- să selecteze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
- să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea concursului.
5. Durata acordului:
Acordul s-a incheiat în 3 (trei ) exemplare, intră în vigoare la data semnării acestuia şi este
valabil pe perioada noiembrie –iunie 2019.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul “De la munte la mare” urmăreşte stabilirea de relaţii de colaborare între instituţiile
de învăţământ din ţară.

Aplicant, Partener,
Director
Şcoala Gimnazială ,Nr.1
Poarta Albă, Constanţa
NR /
Director prof.Mangri Florentina
Nr. Inreg…………………………….. nr. Inreg………………………

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Octombrie 2018-iunie 2019

1. Între:

 Şcoala Gimnazială, Nr.1,Poarta Albă,Judeţul Constanţa,Calea Bucureşti ,Nr.19, Localitatea


Poarta Albă,tel. : 0241/853.753 reprezentata prin Director – profesor Mangri Florentina în
calitate de instituţie donatoare şi coordonator proiect P.Î.P Farcaş Laura.

şi
 Şcoala/ …………………...............…..............................................
Localitatea...............….......………........, Str....................................................,
Nr......................, tel……………………… ,Judeţul…………………………., Reprezentată prin
Director ............................................…….......... ,în calitate de instituţie beneficiară şi coordonator al
proiectului prof............................................................

2. Grup ţintă: elevi claselor pregătitoare-VIII, proveniţi din medii dezavantajate, elevi cu CES.

Parteneriatul educaţional s-a realizat în urma desfăşurării concursului “De la munte la mare”, ediţia
a IX-a şi a campaniei “Cărţile au aripi”, campanie locală cu strângere de fonduri de carte.
Instituţia organizatoare a facilitat strângerea şi donarea de cărţi, către instituţia beneficiară.
Instituţia beneficiară a primit materialele, cărţile şi s-a îngrijit ca acestea să intre în posesia
elevilor proveniţi din medii dezavantajate premiaţi la concursul naţional “De la munte la mare”, ediţia
a IX-a, 2019.
Parteneriatul instituţional încheiat în 3 exemplare s-a realizat în conformitate cu nevoile
comunităţii şcolare beneficiare şi a avut ca scop sprijinirea elevilor proveniţi din medii dezavantajate,
precum şi încurajarea cititului/lecturii în rândul acestor elevi.

Aplicant, Partener,
Director
Şcoala Gimnazială ,Nr.1
Poarta Albă, Constanţa
Director prof.Mangri Florentina
„DE LA MUNTE LA MARE”
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

Numele cadrului didactic coordonator: ...........................................................................


Specialitatea: ....................................................................................................................
Şcoala: ..............................................................................................................................
Adresa: …..………..………………………………………….........................................
Telefon fix/mobil: .......................................... E-mail: ....................................................

Nr. Numele şi prenumele elevului Clasa Secţiunea Cadrul didactic îndrumător


crt.
1.
2.
3.
4.
5.