Sunteți pe pagina 1din 13

FISĂ CU DATE DE SECURITATE

conform Regulamentului CE 1907/2006 și


Regulamentului CE 1272/2008

MULTI-SEPT dezinfectant pentru suprafețe

Data întocmirii: 2008-09-17


Data revizuirii: 2015-04-28
Versiunea*: 3.

SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII / ÎNTREPRINDERII

1.1. Elemente de identificare a produsului


Denumirea comercială: MULTI -SEPT dezinfectant pentru suprafețe

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate
Utilizări relevante: soluție alcoolică pentru dezinfecția suprafețelor rezistente la alcooli;
dezinfecția suprafețelor și în locuri unde după uscarea soluției nu este
necesară clătirea
Utilizări contraindicate: a nu se amesteca cu alte produse, interzis a se folosi în spații fără
aerisire corespunzătoare sau în apropierea surselor de foc
Categoria de utilizatori: utilizatori profesionali.

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate


Denumirea: societății producătoare INNOVENG 1 Kft.
Adresa: 1114 Budapest, Szabolcska utca 5.
Telefon, fax: Tel: +36-23/80-17-80, +36-23/80-17-81
Fax: +36-23/421-933
Pagina de web: www.innoveng1.hu

Distribuitor/ importator: SC.REXIMPEX SRL. Cluj-Napoca,


Str. Harletului 10.
tel/fax: 0264 540 024
mobil: 0727 889 718, 0770 263 728

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență


Biroul pentru Regulamentul Sanitar Internațional si
Informare Toxicologică
Institutul National de Sănătate Publică
Str. Dr. Leonte , nr. 1-3 sect. 5, București
Tel. +40 21 318 36 06

SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului


Clasificarea s-a făcut conform regulamentelor referitoare la aceasta, ţinînd cont şi de modificările ce au
avut loc: Directiva 67/548, Directiva 1999/45, Regulamentul (CE) nr.1907/2006, Regulamentul (CE) nr.
1272/2008. Clasificarea corespunde listei valabile CE, dar este completată cu date din literatura de
specialitate precum şi date furnizate de alte firme.

Clasificarea produsului conform Regulamentului. 1272/2008

Lichid inflamabil 2 (Flam.liq.2) H225


Iritarea ochilor 2 (Eye Irrit.) 2 H319
Toxicitate asupra unui organ țintă- o singură
expunere (STOT SE 3.) H336

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 1/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
Pentru textul integral al frazelor H și R a se vedea secţiunea 2 și 16.

Informații referitoare la pericolele amestecului asupra sănătății umane si mediului înconjurător

Efect asupra sănătății umane:


Iritant pentru ochi
Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență sau amețeală
Asupra mediului:
Nu există date referitoare la ecotoxicitate. Datele referitoare la componenţi se
găsesc la pct.12. Amestecul este ușor biodegradabil, biodegradabilitate >60%, care
corespunde cerințelor Regulamentului 648/2004.
Efecte fizico-chimice:
Foarte inflamabil
Vaporii produsului în amestec cu aerul pot forma amestecuri explozive.
Grad de inflamabilitate: II
Alte efecte:
Nu se cunosc în cazul folosirii corespunzătoare conform instrucțiunilor de utilizare.

2.2. Elemente pentru etichetă


Pictograme de pericol:

Cuvânt de avertizare: Pericol

Fraze de pericol (H):


H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.
H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

Fraze de precauție(P)- Prevenire


P102 – A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P210 – A se păstra departe de surse de căldură/scântei/flăcări deschise/suprafețe încinse. –
Fumatul interzis.
P261 – Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceața/vaporii/spray-ul.

Fraze de precauție(P)- Intervenție


P303 + P361 + P353 – ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau părul): scoateți imediat
toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă/faceți duș.
P304 + P340 – ÎN CAZ DE INHALARE: transportați victima la aer liber și mențineți-o în
stare de repaus, într-o poziție confortabilă pentru respirație.
P305 + P351 + P338 – ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de
mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face
cu ușurință. Continuați să clătiți.
P370 + P378 – În caz de incendiu: utilizați -praf, apă pulverizată, dioxid de carbon, spumă
rezistentă la alcooli-pentru stingere.

Fraze de precauție (P)- Depozitare


P403 + P233 – A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș.

Fraze de precauție (P)- Eliminarea deșeurilor


P501 – Aruncați conținutul/recipientul la deșeuri periculoase.

Etichetarea componenților:
100 g produs biocid conține ca substanțe active: 38,1g etanol, 26,4 g izopropanol
(44,5 % etanol v/v; 27,8% izopropanol v/v)

2.3. Alte pericole: nu se cunosc in cazul utilizării corespunzătoare


PBT: nu se aplică
vPvP: nu se aplică

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 2/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII

3.2. Amestecuri
Descriere amestecului: soluția apoasă formată din următorii componenți: etanol, izopropanol

Componenți periculoși:

Clasificare conform Clasificare conform Conc.


Denumire / nr.reg. REACH Nr. CAS Nr. EU Directiva 67/548 CEE Regulament CE in % de
Directiva 1999/45/CE 1272/2008 greutate

Etanol
64-17-5 200-578-6 F Foarte inflamabil, R 11 Flam.Liq. 2 H225 <40 %
01-2119457610-43-0000

F Foarte inflamabil, R 11 Flam.Liq. 2 H225


Izopropanol Xi iritant, R 36 Eye Irrit. 2 H319
67-63-0 200-661-7 <30 %
01-2119457558-25-0000 R 67 STOT SE 3 H336

textul complet al frazelor R şi H se găseşte la pct.16

Ceilalți componenți ai amestecului nu sunt considerați periculoși conform reglementărilor în vigoare, sau
concentrația lor nu atinge limita necesară pentru a fi luați în calcul.

Valorile limită de expunere profesionala, dacă sunt disponibile, sunt trecute la secțiunea 8.

SECȚIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

Indicații generale:
Se întrerupe expunerea. Accidentatul trebuie dus imediat la aer curat, dacă apare stare de rău sau orice
alt simptom se va solicita medicul. Se va arăta Fișa cu date de securitate. Nu se administrează nimic pe
cale orală accidentatului în stare de inconștiență.

În caz de inhalare:
Dacă apare stare de rău accidentatul va fi dus la aer curat, se asigură repaus și se solicită asistență
medicală.

În cazul contactului cu pielea:


Se îndepărtează îmbrăcămintea contaminată se spală locul afectat cu apă. În cazul persistenței iritației
pielii este necesar consult medical.

În cazul contactului cu ochii:


Dacă accidentatul poartă lentile de contact acestea se vor îndepărta, apoi se spală ochii cu apă timp de
cel puţin 15 minute, ţinînd pleoapele complet deschise, şi mişcând globii oculari. Se solicită consult
medical.

În cazul ingestiei:
Trebuie clătită bine gura cu apă, iar dacă produsul a pătruns în tubul digestiv se dă accidentatului să bea
cât mai multă apă sau lapte. ESTE INTERZISĂ inducerea vomei! Se cheamă imediat medicul.

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate
Nu există date disponibile.

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare
În cazul înghițirii sau a contactului cu ochii este necesar consult medical imediat.

SECȚIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor:


Mijloace de stingere corespunzătoare: dioxid de carbon, praf pentru stingere, pulverizare cu apă,
spumă rezistentă la alcooli
Mijloace de stingere necorespunzătoare: jet de apă

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 3/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză
În caz de incendiu se pot degaja gaze periculoase sau vapori inflamabili.

5.3. Recomandări destinate pompierilor


Echipament de protecție,
Nu este necesar echipament special de protecție. În caz de nevoie se va utiliza aparat de respirat
autonom. A nu se inhala gazele degajate.
Alte informații:
Apa folosită la stingerea incendiului se va trata si evacua conform prevederilor legale în vigoare
Containerele și recipienţii închiși pot fi răciți prin pulverizare cu apă.
.

SECȚIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență


În cazul dispersiei accidentale, îndepărtarea produsului și curățarea suprafeţei afectate va fi coordonată
de persoane cu pregătire corespunzătoare pentru astfel de situații și care vor purta obligatoriu echipament
de protecție (vezi secțiunea 8). A se utiliza numai în spații bine ventilate. A se păstra departe de orice
flacără sau sursă de scântei. Fumatul interzis.
În cazul formări de aerosoli/fum/vapori se va utiliza echipament de protecție a respirației corespunzător.
Se va evita contactul cu pielea, ochii, precum și pătrunderea produsului în organism, pentru aceasta se
vor folosi mijloace de protecție individuale corespunzătoare.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător:


În cazul vărsării accidentale se va preveni infiltrarea produsului în sol, în ape de suprafață sau ape
subterane, precum și în rețeaua de canalizare prin realizarea unei bariere din material inert.
Deșeurile rezultate se elimină în conformitate cu reglementările de protecție a mediului.

În cazul vărsării accidentale pe pardoseală: se delimitează locul afectat cu material inert (de ex.
nisip, pământ, absorbant universal) se îndepărtează materialul prin absorbire, apoi se colectează şi se
transportă în recipienţi închiși. Suprafața contaminată se spală cu multă apă.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie


În cazul vărsării unei cantităţi mici de produs, acesta se îndepărtează prin absorbire cu un
material absorbant inert. Materialele colectate contaminate vor fi tratate ca deșeuri periculoase.
Pardoseala se spală cu multă apă.
În cazul vărsării unei cantităţi mai mari de produs, se va preveni infiltrarea produsului în sol, în ape de
suprafață sau ape subterane, precum și în rețeaua de canalizare prin realizarea unei bariere din material
inert. Se îndepărtează amestecul prin absorbire, apoi se colectează, materialele colectate contaminate vor
fi tratate ca deșeuri periculoase.

6.4.Trimiteri către alte secțiuni:


Pentru manipularea în siguranţă a se vedea secţiunea 7.
Pentru echipamentul de protecţie individuală a se vedea secţiunea 8.
Referitor la informaţii privid îndepărtarea, eliminarea, a se vedea secţiunea 13.

SECȚIUNEA 7: MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Trebuie respectate normele generale de protecția muncii și igienă referitoare la manipularea substanţelor
chimice și inflamabile. Se va ține departe de materiale care pot provoca reacții violente (vezi secțiunea
10.). Se vor purta echipamentele de protecție individuală. Se va evita vărsarea sau dispersarea
produsului. Trebuie îndepărtată orice sursă de foc din apropiere. Recipienţii aflați în folosire curentă se vor
ține închiși. Se asigură o ventilație corespunzătoare, se va preveni încărcarea electrostatică.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități


Produsul se va păstra departe de alimente, băuturi, acizi, sau alte produse chimice, în depozite acoperite
și cu ventilație corespunzătoare. A se proteja de razele solare și surse de căldură. Recipienţii se țin
închiși. A se ține departe de surse de foc.
SE VA EVITA: depozitarea necorespunzătoare
Ambalaj: se recomandă flacoane sau canistre de PE sau PP.
Este interzisă reambalarea în ambalaje al căror material poate intra în reacție cu produsul.

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 4/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)
Soluție alcoolică pentru dezinfecția suprafețelor rezistente la alcooli, după uscare nu este necesară
clătirea.

SECȚIUNE 8: CONTROALE ALE EXPUNERII /PROTECŢIA PERSONALĂ

8.1.Parametrii de control:

Valori limită de expunere profesională


-Uniunea Europeana (2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

Valoare limită maximă


Denumire Nr. CAS 8 ore (1) termen scurt (1)
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

Etanol 67-14-5 1900 1000 9500 5000

Izopropanol 67-63-0 200 81 500 203

(1) Măsurate sau calculate în funcție de o perioadă de referință medie ponderată timp de opt ore.
(2) Valoare-limită dincolo de care nu poate exista expunere și care, dacă nu se indică altfel, se raportează la o perioadă de 15
minute

Valorile limită biologice: nu sunt date disponibile


Procedurile de monitorizare recomandate: nu sunt date disponibile
Valorile limită de expunere profesională/biologice în condițiile utilizării produsului: nu sunt date disponibile

Valori DNEL/ DMEL și PNEC dacă sunt specificate

Expunere umană:
DNEL expunere pe cale orală –muncitor : nu sunt date disponibile pentru componenții amestecului

DNEL expunere prin contact cu pielea-muncitor


Efecte termen Efecte pe termen Efecte pe termen
Efecte termen
Component / Nr.CAS scurt-efecte lung (cronice)- efecte lung (cronice)-
scurt- efecte locale
generale locale efecte sistematice

Etanol / 67-14-5 N.A N.A N.A N.A


Izopropanol / 67-63-0 888 mg/kg
N.A N.A N.A
timp de expunere : 1 zi

DNEL expunere prin inhalare-muncitor

Efecte termen Efecte pe termen Efecte pe termen


Efecte termen
Component / Nr.CAS scurt-efecte lung (cronice)- efecte lung (cronice)-
scurt- efecte locale
generale locale efecte sistematice

Etanol / 67-14-5 N.A N.A N.A N.A


Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A 500 mg/m3/zi N.A

Expunerea mediului:

PNEC-valori limită pentru expunerea mediului


Instalație de Sol Aer
Component / Nr.CAS Periodic (mg/l)
epurarea apei (mg/l) (mg/kg) mg/m3

Etanol / 67-14-5 N.A N.A N.A N.A


Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A 28 mg/kg N.A

8.2. Controlul expunerii:


Produsul este destinat pentru uz profesional. Produsul se va utiliza respectând instrucțiunile de utilizare.
În timpul lucrului se vor respecta măsurile de protecţie muncii referitoare la produsele chimice și normele
de igienă. Produsul va fi folosit doar de către personal calificat, cu cunoştiinţe de sănătate publică,instruit

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 5/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
cu privire la proprietăţile toxicologice, efectele dăunătoare ale produsului asupra organismului, precum şi
în acordarea primului ajutor. În cazul eventualei sensibilizări a pielii este necesar consult medical de
specialitate.
Se va asigura ventilație corespunzătoare, dacă este nevoie se vor efectua măsurători ale parametrilor
aerului din atmosfera de lucru. Se va evita contactul cu ochii, pielea, respectiv inhalarea vaporilor.

Protecția ochilor și a feței: se recomandă ochelari de protecție compacți, care protejează în eventualitatea
stropirii.

Protecția corpului și a pielii: nu este necesară protecție specială.

Protecția mâinilor: în cazul expunerii mai îndelungate a mâinilor, se recomandă mănuși de protecție
impermeabile din neopren sau PVC (cu grosimea > 0,4 mm, timp de pătrundere > 120 minute, conform
EN 374). În cazul utilizării îndelungate se recomandă aplicarea unei creme grase pentru a compensa
efectul degresant al produsului.

Protecția căilor respiratorii: la utilizarea produsului trebuie luate toate măsurile pentru a împiedica
pătrunderea produsului în organism. În cazul unei ventilații necorespunzătoare, miros sau a formării
aerosolilor, se va folosi aparat pentru protecția respirației cu filtre tip A.

Controlul expunerii mediului: se va preveni dispersarea produsului în mediu.

SECȚIUNEA 9: PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE

9.1.Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Aspect:
Starea fizică: lichid omogen
Culoare: incolor, transparent,
Miros: caracteristic de alcool
Pragul de acceptare a mirosului: nu există date
pH (sol.1%), la 20°C : 6-7,5
Punctul de topire/punctul de înghețare: nu există date
Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere: nu există date
Punctul de aprindere nu există date
Viteza de evaporare: nu există date
Punct de inflamabilitate
(vas închis MSZ EN 456:1993) 20°C
Limita superioară/inferioară de inflamabilitate sau de explozie: nu se aplică
Presiune de vapori: nu există date
Densitatea vaporilor: nu există date
Densitate relativă la 20°C (g/cm3) : 0,84-0,86
Solubilitate : miscibil cu apa în orice proporție.
Coeficientul de partiție n-octanol/apă: nu există date
Densitatea de vapori: nu există date
Temperatura de autoaprindere: nu există date
Temperatura de descompunere: nu există date
Vâscozitatea: nu există date
Proprietăți explozive: nu este exploziv
Proprietăți oxidante: nu se aplică

9.2. Alte informații nu există date

SECȚIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate:
Este stabil în timpul utilizării respectând instrucțiunile de utilizare, vaporii în amestec cu aerul pot forma
amestecuri explozive.

10.2. Stabilitate chimică:


Este stabil în timpul utilizării conform instrucțiunilor.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase:

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 6/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
Nu se cunosc în cazul utilizării respectând instrucțiunile de utilizare. Vaporii în amestec cu aerul pot forma
amestecuri explozive

10.4. Condiții de evitat:


Temperaturi ridicate, încărcări electrostatice, scântei, foc deschis, materiale inflamabile.

10.5. Materiale incompatibile


Nu se cunosc în cazul utilizării respectând instrucțiunile de utilizare. Alte materiale: metale alcaline, metale
alcalino- pământoase, substanțe oxidante

10.6. Produși de descompunere periculoși:


Nu sunt în condițiile utilizării corecte a produsului. În cazul utilizării necorespunzătoare se pot forma gaze
periculoase.

SECȚIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGICE

11.1. Informații privind efectele toxicologice


Amestecuri
Produsul nu a fost testat ci a fost clasificat din punct de vedere toxicologic în baza Regulamentului CE
1272/2008 și a Directivei 1999/45 CE (nota producătorului)

Toxicitate acută: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare în baza


Regulamentului CE 1272/2008 nu sunt îndeplinite
Corodarea/iritarea pielii: Irită ochii (Eye Irrit.2)
Sensibilizare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare în baza nu sunt
îndeplinite.
Efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere:
din datele aflate la dispoziție criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Toxicitate asupra unui organ țintă specific: o singură expunere -STOT SE 3
Pericol prin aspirare: Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare baza Regulamentului
CE 1272/2008 nu sunt îndeplinite.

Informații toxicologice referitoare la componenți

Toxicitate acută

Toxicitate acută- administrare orală


Testare: Valoare
Component / Nr.CAS Populație testată Metodă Mențiuni
LD50

Izopropanol / 67-63-0 >2000 mg/kg șobolan N.A MSDS


Etanol / 67-14-5 7060 mg/kg șobolan N.A MSDS

Toxicitate acută- administrare cutanată


Component / Nr.CAS Testare: Valoare LD50 Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 >2000 mg/kg iepure N.A MSDS


Etanol / 67-14-5 N.A N.A N.A --------

Toxicitate acută- prin inhalare-


Component / Nr.CAS Testare: Valoare LD50 Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------


Etanol / 67-14-5 95,6 mg/1/4 ore șobolan N.A MSDS

Iritație/corozivitate
Corodarea/iritarea pielii
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 neiritant iepure N.A MSDS


Etanol / 67-14-5 neiritant N.A N.A MSDS

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 7/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
Lezarea gravă/iritarea ochilor
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 iritant iepure N.A MSDS


Etanol / 67-14-5 ușor iritant N.A N.A MSDS

Corodarea / iritarea căilor respiratorii - nu sunt date disponibile referitoare la componenții produsului

Sensibilizarea

Sensibilizarea pielii
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

nu produce Test Buehler


Izopropanol / 67-63-0 cobai MSDS
sensibilizare OECD 406
nu produce Test Buehler
Etanol / 67-14-5 cobai MSDS
sensibilizare OECD 406

Prin inhalare
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------


nu produce Test Buehler
Etanol / 67-14-5 cobai MSDS
sensibilizare OECD 406

Toxicitate la doze repetate- nu sunt date referitoare la componenții produsului

Efecte cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere:

Cancerogeneză
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------


nu sunt date
tumorigen
disponibile Criterii RTECS MSDS
Etanol / 67-14-5
nu sunt date IARC MSDS
necancerigen
disponibile

Mutagenitate
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 negativ Salmonella typhimurium test Ames in vitro OECD 471 MSDS

Etanol / 67-14-5 negativ N.A teste in vivo MSDS

Toxicitate pentru reproducere


Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------

Etanol / 67-14-5 negativ teste pe animale N.A MSDS

Pericol de aspirare
Component / Nr.CAS Efect Populație testată Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------


prin inhalare poate
Etanol / 67-14-5 provoca iritarea N.A N.A MSDS
mucoaselor

Toxicitate asupra unui organ țintă specific


O singură expunere Expunere repetată
Component / Nr.CAS Organ specific Mențiuni
(STOT SE) (STOT RE)

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A -------


prin inhalare poate
Etanol / 67-14-5 provoca iritarea nu este clasificat dăunător organismului MSDS
mucoaselor

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 8/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
Efecte asupra sănătății
Efect
Component /
Nr.CAS Contact cu
Inhalare Contact cu pielea Înghițire
ochii
poate fi absorbit și prin sistemul
digestiv, poate apărea amețeală
irită căile respiratorii, după poate provoca iritarea
Izopropanol / 67-63-0 dureri de cap, pierderea
absorbție poate apărea pielii, se poate absorbi și iritație
cunoștinței. În cantități mai mari
somnolență prin piele
poate provoca paralizare
respiratorie, comă
efect degresant, amețeală, vomă, după absorbție
iritarea mucoaselor, iritație
Etanol / 67-14-5 piele aspră, pot apărea vertij, beție, stare confuză,
somnolență, absorbție ușoară
crăpături pe piele paralizare respiratorie

SECȚIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE

Date referitoare la produs:


Nu avem la dispoziție date despre ecotoxicitate.
Produsul nu a fost testat ci a fost clasificat din punct de vedere toxicologic pe baza Regulamentului CE
1272/2008 (nota producătorului).Produsul este ușor biodegradabil
Trebuie evitată răspândirea produsului în ape freatice, ape de suprafaţă, şi sol.

Date referitoare la componenți:


12.1.Toxicitate

Toxicitate acvatică (termen scurt)

pești
Timp de
Component / Nr.CAS Rezultat Valoare Specie Metodă Mențiuni
acțiune

Izopropanol / 67-63-0 LC50 48 ore >100 mg/l Leucicus idus melanotus ---------- MSDS
Etanol / 67-14-5 LC50 48 ore 8140 mg/l Leucicus idus ---------- MSDS

nevertebrate- crustacee
Timp de
Component / Nr.CAS Rezultat Valoare Specie Metodă Mențiuni
acțiune

Izopropanol / 67-63-0 EC50 48 ore >100 mg/l Daphnia magna --------- MSDS
Etanol / 67-14-5 EC50 72 ore 65 mg/l E. sulcatum --------- MSDS

alge
Timp de
Component / Nr.CAS Rezultat Valoare Specie Metodă Mențiuni
acțiune

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A N.A N.A -------------


Scenedesmus
Etanol / 67-14-5 IC50 7 zile 5000 mg/l N.A MSDS
qadricauda

Specii marine- nu sunt date referitoare la componenți

microorganisme
Timp de
Component / Nr.CAS Rezultat Valoare Specie Metodă Mențiuni
acțiune

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A N.A N.A N.A -------------


Etanol / 67-14-5 EC50 16 ore 6500mg/l Pseudomonas putida N.A MSDS

microorganisme din sol- nu sunt date referitoare la componenți

Toxicitate acvatică (termen lung)

Pești, crustacei, alge, specii marine, microorganisme, microorganisme din sol - nu sunt date referitoare la
componenți

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 9/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
12.2. Persistență și degradabilitate
Biodegradabilitatea-oxidare
Timp de
Component / Nr.CAS Test Rezultat Evaluare Metodă Mențiuni
acțiune

Izopropanol / 67-63-0 N.A >70 % ușor biodegadabil 10 zile N.A MSDS


Etanol / 67-14-5 N.A N.A ușor biodegadabil N.A N.A MSDS

Degradabilitate abiotică-hidroliză: nu sunt date referitoare la componenți

12.3. Potențial de bioacumulare

Coeficientul de partiție n-octanol/apă (log Pow):


Component / Nr.CAS Valoare Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A N.A -----------


log Pow < 1
Etanol / 67-14-5 nu se estimează bioacumulare N.A MSDS

Factorul de bioconcentrare (BCF): nu sunt date disponibile

12.4. Mobilitate în sol


Apă, aer, sol
Component / Nr.CAS Zonă testată Evaluare Metodă Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 N.A nu sunt date disponibile N.A ---------


nu se acumulează în
Etanol / 67-14-5 sol N.A MSDS
mediu

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB


Lista substanțelor PBT și vPvB, dacă există se găsește la secţiunea 3.

12.6. Alte efecte adverse:

Informații ecologice suplimentare


Component / Nr.CAS Informații Mențiuni

Izopropanol / 67-63-0 nu se cunosc ---------


în concentrații mari este dăunător
Etanol / 67-14-5 MSDS
pentru organismele acvatice

Deoarece produsul ca orice alt detergent, este un material activ biologic, soluțiile de detergent rezultate
după utilizare trebuie tratate corespunzător, ținând cont și de efectele impurităților ajunse în soluție. În
urma utilizării parametrii de calitate ai apei rezultate, tratate și evacuate în urma utilizării produsului trebuie
să corespundă valorilor admise de normativele în vigoare.

SECȚIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Eliminarea resturilor produsului și a ambalajului se face conform reglementarilor in vigoare.


Se vor asigura condițiile corespunzătoare pentru a se va evita răspîndirea produsului în mediul
înconjurător.

Deșeurile produsului sunt considerate deșeuri periculoase cod EWC: 20 01 13* (solvenți).Codul EWC
final este stabilit de către utilizator.

Recipienţii goliți mai mici de 20 litri după spălare vor fi ca tratați ca deșeuri comunale.
Containerele de plastic golite de 500 și 1000 litri firma producătoare le colectează și le refolosește.
(Containerele de 500 și 1000 litri spălate, dar deteriorate nu pot fi tratate ca deșeuri comunale.

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 10/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
SECȚIUNEA 14: INFORMAŢII PRIVIND TRANSPORTUL

14.1. Nr. ONU : 1987


14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție: alcooli (cu conținut de izopropanol și etanol)
14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport: 3
14.4. Grupul de ambalare: II
14.5. Pericole pentru mediul înconjurător: nu sunt informații
14.6. Precauții speciale pentru utilizatori: nu sunt informații
14.7. Transport în vrac, în conformitate cu
anexa II la MARPOL 73/78 și Codul IBC: nu sunt informații

Categoria de transport: 2
Cod pentru limitare prin tunel: D/E

SECȚIUNEA 15: INFORMAŢII PRIVIND REGLEMENTĂRI LEGISLATIVE

Produs biocid.

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică)


pentru substanța sau amestecul în cauză

Următoarele reglementări au fost luate în considerare:

-Regulamentul (CE) Nr.1907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind


înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanţelor chimice (REACH) și
modificările ulterioare
-Regulamentul (CE) Nr.1272/2008 al Parlamentului European si al Consiliului privind clasificarea,
etichetarea si ambalarea substanţelor si a amestecurilor cu și modificările ulterioare
-Directiva Consiliului 67/548/CEE privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor
administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea substanțelor periculoase
- Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea,
ambalarea și etichetarea preparatelor periculoase
- Regulamentul European nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului nr. 1907/2006 privind
înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanţelor chimice (REACH), Anexa I
- Ordin 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
- ADR/RID/ IMDG – ediții in vigoare
- Legea nr 211/2011 privind regimul deșeurilor;
- HG 1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate si sănătate in munca pentru
asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici, care
transpune Directiva Europeana 98/24/CE, Directiva Europeana 2000/39/CE cu modificări si
completări

15.2.Evaluarea securității chimice – nu a fost efectuată

SECȚIUNEA 16 : ALTE INFORMAŢII

Produs biocid. Soluție alcoolică pentru dezinfecția suprafețelor.

Pentru utilizarea corectă a produsului vă rugăm să citiţi cu atenţie prospectul detaliat.

Fraze de risc R şi H relevante: textul frazelor de risc de la secţiunea.3, şi care nu se regăsesc la


secţiunea 2.

R11 – Foarte inflamabil.


R36 – Iritant pentru ochi.
R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolenţă şi ameţeală.

H319 – Provoacă o iritare gravă a ochilor.


H225 – Lichid și vapori foarte inflamabili.
H336 – Poate provoca somnolență sau amețeală.

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 11/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
Clasificarea conform Directivei 1999/45/CE
Xi- Iritant R 36, R 67
F foarte inflanabil R 11
Elemente pentru etichetă conform Directivei 1999/45 CE
Simbol de periculozitate:
Xi F

Iritant Foarte inflamabil

Fraze R:
R36 – Iritant pentru ochi.
R67 – Inhalarea vaporilor poate provoca somnolență și amețeală.
R11 – Foarte inflamabil.

Fraze S
S1/2 –A se ține sub cheie și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
S7 – A se păstra recipientul închis ermetic.
S16 – A se păstra departe de orice flacără sau sursă de scântei – Fumatul interzis
S23 – A nu inspira vaporii
S24/25 – A se evita contactul cu pielea și cu ochii.
S26 – La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul.
S28 – La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă
S46 – În caz de înghiţire, a se consulta imediat medicul şi a i se arăta ambalajul (recipientul)
sau eticheta.
S51 – A se utiliza numai în spații bine ventilate.

Lista abrevierilor folosite în Fișa cu date de securitate

Acute Tox. -Toxicitate acută


Skin Corr -Corodarea pielii
Cor.piele -Corodarea pielii
Skin Irrit, -Iritarea pielii
Irit. Piele -Iritarea pielii
Irit. oc. -Iritarea ochilor
Eye Dam. -Lezarea gravă a ochilor
Lez.oc -Lezarea gravă a ochilor
Met. Corr. -Substanță sau amestec corosiv pentru metale
Aquatic Acute -Periculos pentru mediul acvatic
Acvatic acut -Periculos pentru mediul acvatic
Aquatic Chronic -Periculos pentru mediul acvatic
ADR -Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase
RID -Regulamentul privind transportul internațional feroviar al marfurilor periculoase,
ATE -Toxicitate acută estimată
Nr.CAS: -Serviciul de catalogare a substanţelor chimice
CLP -Clasificare, Etichetare și Ambalare; se referă la Regulamentul UE1272/2008 modificat
CMR -Cancerigen, Mutagen sau Toxic pentru reproducere
CESIO -Comité Européen des Agents de Surface et de leurs Intermédiares Organiques-
Comitetul European pentru Surfactanţi și derivații lor
DMEL -Nivel Derivat Cu Efect Minim
DNEL -Nivel Derivat Fără Efect
EC50 -Concentrația cu efect de înjumătățire
EWC -Catalogul European al deșeurilor
EPA-FIFRA - Environmental Protection Agency – Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act-
Agenția pentru Protecția Mediului a SUA- Legea referitoare la Insecticide, Fungicide, și
Rodenticide
celule CHO -celule Chinese Hamster (hârciog chinezesc(
IUCLID -Bază de date internațională cu informații chimice
IUPAC -Uniunea internațională de chimie pură și aplicată (UICPA)

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 12/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.
LC50 -Concentrația Letală de Înjumătățire
LD50 -Doza Letală de Înjumătățire
LOAEL -Nivel minim de efecte observate
NOAEL -Nivel fără efecte adverse
EC -Comunitatea Europeană (CE)
MSDS -Fisă tehnică de securitate
NOEC -Concentrație fără efecte adverse
N.A. -nu sunt date disponibile
OECD -Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)
P -Fraze de precauție
H -Fraze de pericol
PBT -Persistent, Bioacumulativ, Toxic
PE -polietilenă
mg/m3 -miligrame pe metru cub
ppm -părți pe milion ș
ml/m3 -mililitri pe metru cub
PNEC -Concentrație predictibilă fără efect
PVC -clorură de polivinil
REACH -Înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricționarea substanţelor chimice
R -Fraze de risc
S -Fraze de securitate
RTECS -Registry of Toxic Effects of Chemical Substance- Registrul efectelor toxice ale
substanțelor chimice
vPvB -foarte Persistent, foarte Bioacumulativ
STOT -Toxicitate asupra unui organ țintă specific
STOT RE -Toxicitate asupra unui organ țintă specific o singură expunere
STOT SE -Toxicitate asupra unui organ țintă specific expunere repetată
MARPOL -Setul de reglementări al Organizației Maritime Internaționale (IMO) pentru prevenția
poluării
IBC -Codul International pentru Substanțele Chimice transportate În vrac
US-EPA -United States Environmental Protection Agency- Agenția pentru Protecția Mediului a
SUA

Versiunea 2 *- înlocuiește versiunea 1 datorită clasificării CLP

Informaţiile prezentate în fişa tehnică de securitate se bazează pe cunostiinţele noastre actuale. Acestea
nu reprezintă garanţii pentru caracteristicile produsului si nu motivează nici un raport juridic contractual.
În cazul în care aţi găsi inadvertenţe în fişă,vă rugăm să ni le aduceţi imediat la cunoştinţă.

MULTI-SEPT
Data întocmirii: 2008-09-17 Pagina: 13/13
Data revizuirii: 2015-04-28 Versiunea: 3.

S-ar putea să vă placă și