Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea HOTARAREA SENATULUI

IIRII Transilvania
din Brasov
,
Nr. 31/13 martie 2019

I. Senatul a validat Raportul anual privind starea Universitatii


, Transilvania din Brasov.
,
II. Senatul a aprobat acordurile date de Pre~edintele Senatului cu privire la:
11.1 Prorogarea numirii pe post pana la data de 30.09.2019, in urma solicitarilor candidatilor dr. Barna Barabas
(post sef de lucrari - poz. 36 la Departamentul Discipline fundamentale, profilactice ~i clinice), dr. Luigi Geo
Marceanu (post sef de lucrari - poz. 32 la Departamentul Specialitati medicale si chirurgicale). dr. Calin Pavel
Cobelschi (post sef de lucrarl - poz. 341a Departamentul Specialitati medicale ~i chirurgicale). pentru care Senatul
a aprobat In sedinta din data de 14.02.2019 rapoartele comisiilor de concurs.
11.2 Redistribuirea a 2 locuri finantate de la buget pentru Facultatea de ~tiinte economice ~i administrarea
afacerilor, astfel:
- ciclul de studii - licenta, programul de studii - Informatica econornka - 1 loc;
- ciclul de studii - master, programul de studii - Sisteme informatice integrate pentru afaceri - 1 10(,
III. Senatul a aprobat hotararile Consiliului de Administratie cu privire la:
111.1 Solicitarea prirnita din partea Ministerului Cornunicatiilor ~i Socletatii lnforrnationale de a gazdui in cadrul
Uruversitatii Transilvania din Brasov, Centrul de Excelenta pentru "Smart Cities", tn cadrullCDT.
111.2 Numirea In functia de coordonator al Centrului de cercetare Tehnologii ~i materiale avansate metal ice,
ceramice ~i compozite MMC (C08) din cadrul Departamentului de Stiinta materialelor - Facultatea de Stiinta ~i
ingineria materialelor, a doamnei sef lucr. dr. ing. Camelia Gabor.
111.3 Cuantumul de 150 lei al taxei de Tnscriere la examenul de simulare organizat la Facultatea de Medicina.
Candidatii scutiti de taxa de Tnscriere (vor trebui sa prezinte actele doveditoare corespunzatoare):
candidatii orfani cu varsta sub 26 ani - certificat de deces (copie);
candidatii proveniti din casele de copii - adeverinta:
candidatu ai carer parinti sunt angaiati ai untversitatii sau ai MEN (in activitate sau pensionati) -
adeverinta,
111.4 Mentinerea calitatii de titular, pana la sfar~itul anului universitar 2018-2019, a domnului conf. dr. Paltanea
Eugen de la Facultatea de Matematica ~i informatica.
111.5 ReTnnoirea contractului de comodat, In condltiile specificate de Consiliul de Adrnmistratie, pentru 0 perioada
de 4 ani, cu privire la sal a JI14 a corpului J al universitatii, alocat sediului Asociatiei Inginerilor de lnstalatii din
Romania - Filiala Transilvania - Brasov.
111.6 Solicitarea Scolii doctorale interdisciplinare privind reducerea/scutirea de taxe de scolarizare doctorat pentru
anul universitar 2018-2019 urrnatorilor studsnti doctoranzi:
Dominguez Gaibor Norma Isabel - student doctorand non-UE (Ecuador) - scutire taxa de admitere ~i
taxa de scolarizare - 100%;
lonescu Anca Maria - reducere 50% (octombrie 2018-februarie 2019) ~i scutire taxa de scolarizare
(martie 2019 - septembrie 2019).
III. 7 Solicitarea Scolii doctorale interdisciplinare privind prelungirea studiilor universitare de doctorat urrnatorilor
studenti doctoranzi:
Sbanca P. Madalin Petru - prelungire cu 6 luni, tncepand cu 1.04.2019;
Kocsis G. Mihai - prelungire cu 6 luni, incepand cu 1.04.2019.

1/2
a
-----------------------.

Universitatea
HOTARAREA SENATULUI

IIRII Transilvania
din Brasov
,
Nr. 31 /13 martie 2019

111.8 Solicitarea Scolii doctorale interdisciplinare privind intreruperea studiilor universitare doctorale pentru 0
perioada de 12 luni, lncepand cu data de 1,02,2019, studentei doctorande Mioc M, Ana Aliana (cas, Fodor),
111.9 Solicitarea Scolii doctorale interdisciplinare privind intreruperea studiilor universitare doctorale pentru 0

perioada de 2 ani, lncepand cu data de 1,10,2018, studentului doctorand Chen Zongchen,


111.10 Solicitarea domnului cont. dr, ing. Grigorescu Sorin Mihai de la Facultatea de Inginerie electrica !?i stiinta
calculatoarelor cu privire la inscrierea la scoala doctorala "Constantin Belea" din cadrul Universitatii din Craiova,
in domeniul de studii universitare de doctorat Mecatronica !?i Robotics.
IV. Senatul a aprobat propunerea Consiliului de Adrninistratle cu privire la:
IV,1 Metodotogie privind mentineree ca/ita,tii de titular fn fnvatamantu/ universitar sau In cercetare dupa
fmp/inireavarstei de pensionere.
V.1 Senatul a aprobat Metodotogi« de organizare~i desfa~urarea a/eged/or din Universitatea Transi/vaniadin
8ra~ov.
V.2 Senatul a aprobat data de 17 aprilie 2019 pentru desfasurarea Referendumului privind modalitatea de
desemnare a Rectorului Universitatii Transilvania din Brasov,
tocatla pentru desfasurarea Referendumului este Aula "Sergiu T. Chiriacescu", str. luliu Maniu nr. 41 A.
V.3 Senatul a aprobat cornponenta Biroului Electoral.al Unlversitatll:
- Lector dr. Craciun Nlcusor - Facultatea de Drept;
- Sef lucr. dr. ing. Machedon-Pisu Mihai - Facultatea de Inginerie electrica ~i stiinta calculatoarelor;
- Conf. dr. ing. ~ova Daniela - Facultatea de Inginerie rnecanica:
- Lector dr. Diaconu loana - Facultatea de Litere;
- Prof. dr. ing. Lunguleasa Aurel - Facultatea de Ingineria lemnului;
- Student Coman Madalina - Facultatea de Litere;
- Student Mihaescu Teodor - Facultatea de Maternatica ~i informatica.
V.4 Senatul nu a aprobat solicitarea cu nr. 2156 din 26.02.2019 a domnului Decan prof. dr. Moga Marius de la
Facultatea de Mediclna.
VI.1 Senatul a aprobat decernarea titlului de Doctor Honoris .Causa domnului Professor JOSEPH
KOST, Department of Chemical Engineering, Ben-Gurion University of the Negev, Beer-Sheva,
Israel.

Prof, dr. ing. Mircea Horia '[ierean.


Presedintele Senatului Universitatil Transilvania din Brasov

2/2