Sunteți pe pagina 1din 15

Director, Responsabil comisie,

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


Unitatea de învăţământ : Şcoala Gimnazială ”Alecsandru Nicolaid” Mischii
Profesor: Năstase Monica
An şcolar: 2018/ 2019
Disciplina: Religie
Clasa: a VI-a
Nr. ore / săptămână: 1
Nr. total ore / an: 34

DOMENIU DE CONȚINUT: DUMNEZEU SE FACE CUNOSCUT OMULUI


NR. ORE:

Nr. CONȚINUTURI COMPRTENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


crt. SPECIFICE (metode,
mijloace, forme
de organizare)
1. Ţara Sfântă în 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -harta - observarea
vremea Mântuitorului cronologică a precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - povestirea sistematică
(aspecte geografice şi istorice;principalelor evenimente Sfântă, Nazaret, Betleem, Ierusalim, râul Iordan); - lectura
aspecte generale privind viaţa din viața şi activitatea Exerciții de identificare, în diferite contexte de - explicaţia - probă orală
religioasă, socială şi familialăMântuitorului
a Iisus comunicare, a termenilor învățați (de exemplu, - argumentarea
evreilor) Hristos, pe baza textelor subliniere, încercuire, bifare, transcriere, - deprinderile - temă de lucru
biblice; selectare); morale în clasă
1.2. Integrarea unor Participarea la activități tip joc didactic, în - exemplul
concepte specifice în perechi sau în grup, care vizează -manualul -temă pentru
prezentarea de selectarea/prezentarea de informații despre Forma de acasă
evenimente religioase, persoane sau evenimente biblice (de exemplu, organizare:

1
istorice şi culturale; rebus, „Plan de călătorie” – marcarea unei rute pe individuală/grupe/
1.3. Selectarea de hartă, „Cine? Ce? Unde? Când?”, „Recunoaşte perechi
informații adecvate din personajul”, „Jurnal de călătorie în Țara Sfântă”.
surse şi cu mijloace
variate, pe teme cu
relevanță
moralreligioasă.
2. Naşterea şi copilăria lui Iisus
1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
Hristos cronologică a precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
(Bunavestire; Naşterea şi principalelor evenimente Sfântă, Nazaret, Betleem, Ierusalim, râul Iordan); reprezentative
copilăria lui Iisus Hristos; din viața şi activitatea Realizarea de tabele cronologice/hărți - harta - probă orală
Sfânta Fecioară Maria – Mântuitorului Iisus conceptuale/scheme pentru sistematizarea - povestirea
Născătoarea de Dumnezeu) Hristos, pe baza textelor informațiilor referitoare la viața şi activitatea - lectura - temă de lucru
biblice; Domnului Iisus Hristos; -cântarea în clasă
1.2. Integrarea unor Prezentarea textelor unor cântări din Sfânta religioasă
concepte specifice în Liturghie, în paralel cu prezentarea momentelor - explicaţia -temă pentru
prezentarea de importante din viața Mântuitorului (Ex.: Antifonul -exercițiul acasă
evenimente religioase, al II-lea ce se cântă la începutul Sfintei - argumentarea
istorice şi culturale; Liturghii); - deprinderile
1.3. Selectarea de Exerciții de identificare, în diferite contexte de morale
informații adecvate din comunicare, a termenilor învățați (de exemplu, - exemplul
surse şi cu mijloace subliniere, încercuire, bifare, transcriere, -manualul
variate, pe teme cu selectare); -CD/casetă
relevanță Exerciții de analiză comparativă a unor texte audio/internet
moralreligioasă. biblice cu texte literare privind modul în care sunt Forma de
prezentate evenimente din viața Mântuitorului, organizare:
utilizând tehnici variate (de exemplu, tabele, individuală/grupe/
diagrame, glosare, fişe de lucru); perechi
Observarea unor icoane/fresce/creații plastice
care prezintă evenimente din viața Maicii
Domnului şi a Domnului Iisus Hristos, cu scopul
identificării unor elemente de specificitate în
reprezentarea plastică (de exemplu, chipuri,
lumină, umbre, culori, simboluri).
3. Botezul Domnului 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
(Viaţa şi predica Sfântului Ioan cronologică a precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică

2
Botezătorul; principalelor evenimente Sfântă, râul Iordan); reprezentative
Botezul Domnului) din viața şi activitatea Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de - harta - probă orală
Mântuitorului Iisus exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, - povestirea
Hristos, pe baza textelor post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, - lectura - temă de lucru
biblice; minune) în diferite contexte de comunicare şi cu -cântarea în clasă
1.2. Integrarea unor diferite sensuri (de exemplu, completarea de text religioasă
concepte specifice în lacunar, alcătuire de enunțuri); - explicaţia -temă pentru
prezentarea de Stabilirea de asocieri/corespondențe între -exercițiul acasă
evenimente religioase, proverbe/zicători şi expresii biblice; - argumentarea
istorice şi culturale; Redactarea unei scrisori către un prieten cu titlul: - deprinderile
1.3. Selectarea de ”Importanța sărbătorii Botezului Domnului”; morale
informații adecvate din Realizarea de caracterizări ale unor persoane - exemplul
surse şi cu mijloace biblice sau din texte literare, din perspectiva unor -manualul
variate, pe teme cu virtuți/valori reprezentative (de exemplu, Sfântul -CD/casetă
relevanță Ioan Botezătorul). audio/internet
moralreligioasă; Forma de
2.1. Prezentarea unor organizare:
modele spirituale, pe individuală/grupe/
baza textelor biblice, perechi
religioase, literare
studiate.
4. Iisus Hristos, Învăţătorul 1.1. Prezentarea Realizarea de tabele cronologice/hărți -Biblia - observarea
lumii cronologică a conceptuale/scheme pentru sistematizarea - icoane sistematică
(Alegerea Apostolilor; învăţarea principalelor evenimente informațiilor referitoare la viața şi activitatea reprezentative
directă prin pilde şi prin minuni; din viața şi activitatea Domnului Iisus Hristos; - harta - probă orală
marea poruncă a iubirii; iubirea Mântuitorului Iisus Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de - povestirea
faţă de toţi semenii) Hristos, pe baza textelor exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, - lectura - temă de lucru
biblice; post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, -cântarea în clasă
1.2. Integrarea unor minune) în diferite contexte de comunicare şi cu religioasă
concepte specifice în diferite sensuri (de exemplu, completarea de text - explicaţia -temă pentru
prezentarea de lacunar, alcătuire de enunțuri); -exercițiul acasă
evenimente religioase, Exerciții de identificare a ordinii logice şi - argumentarea
istorice şi culturale; cronologice a evenimentelor din viața lui Iisus - deprinderile
2.1. Prezentarea unor Hristos, prin tehnici variate (de exemplu, morale
modele spirituale, pe ordonare, numerotare, eliminare, grupare); - exemplul
baza textelor biblice, Analizarea mesajului moral-religios din pildele -manualul

3
religioase, literare Domnului Iisus Hristos, din perspectiva -CD/casetă
studiate. modelelor spirituale (de exemplu, Pilda audio/internet
2.2. Relaționarea vameşului şi a fariseului, Pilda celor doi Forma de
pozitivă cu colegii, în datornici); organizare:
activități, sarcini de Participarea la discuții de grup despre individuală/grupe/
învățare, situații- modalitățile în care se poate aplica porunca iubirii perechi
problemă, utilizând în relația cu colegii sau alți copii aflați în situații
reguli de comportament speciale (de exemplu, copii cu dizabilități, copii
moral-religios. care au părinții în străinătate, copii fără părinți,
copii aflați în situația de abandon şcolar)
5. Iisus Hristos, Mântuitorul lumii 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare a ordinii logice şi -Biblia
(Pătimirile, Jertfa pe Cruce, cronologică a cronologice a evenimentelor din viața lui Iisus - icoane - observarea
moartea şi Învierea Domnului; principalelor evenimente Hristos, prin tehnici variate (de exemplu, reprezentative sistematică
deschiderea raiului pentru din viața şi activitatea ordonare, numerotare, eliminare, grupare); - harta
toţi oamenii) Mântuitorului Iisus Prezentarea textelor unor cântări din Sfânta - povestirea - probă orală
Hristos, pe baza textelor Liturghie, în paralel cu prezentarea momentelor - lectura
biblice; importante din viața Mântuitorului (cântarea -cântarea - temă de lucru
1.3. Selectarea de bisericească Paharul mântuirii religioasă în clasă
informații adecvate din https://psaltiicatedraleipatriarhale.wordpress.com/2011/02/16 - explicaţia
surse şi cu mijloace /paharul-mantuirii/ -exercițiul -temă pentru
variate, pe teme cu Observarea unor icoane/fresce/creații plastice - argumentarea acasă
relevanță care prezintă evenimente din viața Maicii - deprinderile
moralreligioasă; Domnului şi a Domnului Iisus Hristos, cu scopul morale
2.1. Prezentarea unor identificării unor elemente de specificitate în - exemplul
modele spirituale, pe reprezentarea plastică (de exemplu, chipuri, -manualul
baza textelor biblice, lumină, umbre, culori, simboluri); -CD/casetă
religioase, literare Activitate practică: Știu, vreau să știu, am aflat. audio/internet
studiate. Lecturarea unor texte biblice referitoare la iubirea Forma de
3.1. Analizarea unor Domnului Iisus Hristos față de toți oamenii, organizare:
moduri de manifestare a indiferent de religie sau de naționalitate (de individuală/grupe/
diversității religioase în exemplu, vindecarea slugii sutaşului din perechi
viața personală, a Capernaum)
grupurilor de
apartenență, a
comunității.

4
6. Înălţarea Domunui Iisus Hristos:1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
(Înălţarea Domnului la cer şi cronologică a precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
trimiterea Duhului Sfânt; misiuneaprincipalelor evenimente Sfântă-Ierusalim, Iudeea, Samaria, etc. reprezentative
Apostolilor şi a urmaşilor acestora;din viața şi activitatea Realizarea de tabele cronologice/hărți - harta - probă orală
prezenţa Mântuitorului în Sfânta Mântuitorului Iisus conceptuale/scheme pentru sistematizarea - povestirea
Lirturghie) Hristos, pe baza textelor informațiilor referitoare la viața şi activitatea - lectura - temă de lucru
biblice; Domnului Iisus Hristos, Apostolilor; -cântarea în clasă
1.3. Selectarea de Prezentarea textelor unor cântări, în paralel cu religioasă/laică
informații adecvate din prezentarea momentelor importante din viața - explicaţia -temă pentru
surse şi cu mijloace Mântuitorului: „Imnul Eroilor” -exercițiul acasă
variate, pe teme cu https://www.youtube.com/watch?v=dkyqpzNpR8 - argumentarea
relevanță E - deprinderile
moralreligioasă; Realizarea în echipe a unor miniproiecte pe teme morale
2.1. Prezentarea unor variate (de exemplu, „Pelerin în Țara Sfântă”, - exemplul
modele spirituale, pe valorificând informații din domenii variate -manualul
baza textelor biblice, (religie, arte, istorie, geografie) învățate la şcoală -CD/casetă
religioase, literare sau identificate în atlase, enciclopedii, reviste, audio/internet
studiate media, Internet; Forma de
- realizarea de caracterizări ale unor persoane organizare:
biblice sau din texte literare, din perspectiva unor individuală/grupe/
virtuți/valori reprezentative (de exemplu perechi
Apostolii – credința);

7. RECAPITULARE. EVALUARE test de evaluare verificare scrisă

5
DOMENIU DE CONȚINUT: IUBIREA LUI DUMNEZEU ŞI RĂSPUNSUL OMULUI
NR. ORE:

Nr. CONȚINUTURI COMPRTENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


crt. SPECIFICE (metode,
mijloace, forme
de organizare)
1. Mărturii despre ajutorul 1.1. Prezentarea Participarea la activități tip joc didactic, în -Biblia - observarea
primit de la Dumnezeu: cronologică a principalelor perechi sau în grup, care vizează - icoane sistematică
(ajutorul primit în diferite situaţii evenimente din viața şi selectarea/prezentarea de informații despre reprezentative
ale vieţii; importanţa mărturisirii activitatea Mântuitorului persoane sau evenimente biblice; - harta - probă orală
ajutorului primit; exemple biblice- Iisus Hristos, pe baza Exerciții de analiză comparativă a unor texte - povestirea
vindecarea celor doi orbi textelor biblice; biblice cu texte literare privind modul în care - lectura - temă de lucru
/vindecarea slăbănogului de la 1.3. Selectarea de sunt prezentate evenimente din viața - explicaţia în clasă
Vitezda) informații adecvate din Mântuitorului, utilizând tehnici variate (de -exercițiul
surse şi cu mijloace exemplu, tabele, diagrame, glosare, fişe de - argumentarea -temă pentru
variate, pe teme cu lucru); - deprinderile acasă
relevanță moral-religioasă; Lecturarea unor texte biblice referitoare la morale
3.1. Analizarea unor iubirea Domnului Iisus Hristos față de toți - exemplul
moduri de manifestare a oamenii, indiferent de religie sau de naționalitate -manualul
diversității religioase în (Matei 10, 32; Matei 14,14; Matei 8, 27-30). -CD/casetă
viața personală, a Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de audio/internet
grupurilor de apartenență, exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, Forma de
a comunității. post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, organizare:
minune) în diferite contexte de comunicare şi cu individuală/grupe/
diferite sensuri (de exemplu, completarea de text perechi
lacunar, alcătuire de enunțuri);
Activitate practică: Mini-cercetare
2. Recunoştinţa pentru binele primit1.1. Prezentarea Prezentarea textelor unor cântări din Sfânta -Biblia - observarea
(recunoştinţa faţă de părinţi, cronologică a principalelor Liturghie, în paralel cu prezentarea momentelor - icoane sistematică
faţă de colegi şi semeni; exemple evenimente din viața şi importante din viața Mântuitorului („Că toată reprezentative
biblice-mulţumirea adusă de activitatea Mântuitorului darea cea bună și tot darul desăvârșit de Sus este, - harta - probă orală

6
leprosul vindecat) Iisus Hristos, pe baza pogorând de la Tine, Părintele luminilor” , din - povestirea
textelor biblice; slujba Sfintei Liturghii); - lectura - temă de lucru
1.2. Integrarea unor Exerciții de identificare, în diferite contexte de -cântarea în clasă
concepte specifice în comunicare, a termenilor învățați (de exemplu, religioasă
prezentarea de evenimente subliniere, încercuire, bifare, transcriere, - explicaţia -temă pentru
religioase, istorice şi selectare); -exercițiul acasă
culturale Stabilirea de asocieri/corespondențe între - argumentarea
1.3. Selectarea de proverbe/zicători şi expresii biblice; - deprinderile
informații adecvate din Participarea la discuții de grup despre morale
surse şi cu mijloace modalitățile în care se poate aplica porunca - exemplul
variate, pe teme cu iubirii în relația cu colegii sau alți copii aflați în -manualul
relevanță moral-religioasă; situații speciale (de exemplu, copii cu -CD/casetă
2.1. Prezentarea unor dizabilități, copii care au părinții în străinătate, audio/internet
modele spirituale, pe baza copii fără părinți, copii aflați în situația de Forma de
textelor biblice, religioase, abandon şcolar); organizare:
literare studiate; Lecturarea unor texte biblice referitoare la individuală/grupe/
2.2. Relaționarea pozitivă iubirea Domnului Iisus Hristos față de toți perechi
cu colegii, în activități, oamenii, indiferent de religie sau de naționalitate
sarcini de învățare, (de exemplu, vindecarea leprosului, Sfântul
situații-problemă, utilizând Evanghelist Luca);
reguli de comportament Realizarea unor interviuri cu proprii părinți pe
moral-religios; tema rolului familiei în creşterea şi dezvoltarea
3.1. Analizarea unor copiilor.
moduri de manifestare a
diversității religioase în
viața personală, a
grupurilor de apartenență,
a comunității.
3.2. Asumarea unor
responsabilități față de
sine şi față de ceilalți, prin
raportarea la valorile
moralreligioase.
3. Efortul pentru schimbarea 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
vieţii (importanţa cronologică a principalelor precizate în temele studiate (ex.: Ierihon); - icoane sistematică
autocunoaştere şi nevoia de evenimente din viața şi Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de reprezentative

7
îndrumare duhovnivească; rolul activitatea Mântuitorului exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, - harta - probă orală
rugăciunii şi al spovedaniei; Iisus Hristos, pe baza post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, - povestirea
exemple biblice- Sf. Ap. textelor biblice; minune) în diferite contexte de comunicare şi cu - lectura - temă de lucru
Matei/Zacheu) 1.2. Integrarea unor diferite sensuri (de exemplu, completarea de text -cântarea în clasă
concepte specifice în lacunar, alcătuire de enunțuri); religioasă
prezentarea de evenimente Stabilirea de asocieri/corespondențe între - explicaţia -temă pentru
religioase, istorice şi proverbe/zicători şi expresii biblice; -exercițiul acasă
culturale Analizarea mesajului moral-religios exprimat în - argumentarea
1.3. Selectarea de diferite forme şi izvoare istorice (de exemplu, - deprinderile
informații adecvate din documente, pisanii, cronici, scrisori, inscripții morale
surse şi cu mijloace funerare), identificate în mediul virtual sau prin - exemplul
variate, pe teme cu vizitarea de ctitorii ale unor domnitori români -manualul
relevanță moral-religioasă; referitoare la relația dintre credincios și -CD/casetă
2.1. Prezentarea unor duhovnic: (EX.: cronica lui Neculce, pisania de audio/internet
modele spirituale, pe baza la Voroneț); Forma de
textelor biblice, religioase, Realizarea unor activități cu rol de reflecție organizare:
literare studiate; asupra modului de implicare personală în individuală/grupe/
2.2. Relaționarea pozitivă practicarea valorilor moral-religioase (crearea de perechi
cu colegii, în activități, mesaje pe tema „Schimbare prin iertare”);
sarcini de învățare, Lecturarea unor texte biblice referitoare la
situații-problemă, utilizând iubirea Domnului Iisus Hristos față de toți
reguli de comportament oamenii, indiferent de religie sau de naționalitate
moral-religios; (ex.: Luca 19, 8-10, despre Sfântul Apostol și
3.1. Analizarea unor Evanghelist Matei);
moduri de manifestare a
diversității religioase în
viața personală, a
grupurilor de apartenență,
a comunității.

4. Mărturisirea credinţei în Iisus 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
Hristos: (Apostolii modele de cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
mărturisire a credinţei; exemple evenimente din viața şi Sfântă, Betsaida, Marea Tiberiadei); reprezentative
biblice: potolirea furtunii pe activitatea Mântuitorului Participarea la activități tip joc didactic, în - harta - probă orală
mare/pescuirea minunată/mărturisirea Iisus Hristos, pe baza perechi sau în grup, care vizează - povestirea
lui Petru şi cea a lui Toma, înainte şi
textelor biblice; selectarea/prezentarea de informații despre - lectura - temă de lucru

8
după 1.2. Integrarea unor persoane sau evenimente biblice (de exemplu, -cântarea în clasă
Înviere;exprimarea credinţei în viaţa
concepte specifice în rebus, „Cine? Ce? Unde? Când?”, „Recunoaşte religioasă
de zi cu zi) prezentarea de evenimente personajul”); - explicaţia -temă pentru
religioase, istorice şi Exerciții de utilizare a termenilor specifici în -exercițiul acasă
culturale diferite contexte de comunicare şi cu diferite - argumentarea
1.3. Selectarea de sensuri (de exemplu, completarea de text lacunar, - deprinderile
informații adecvate din alcătuire de enunțuri); morale
surse şi cu mijloace Stabilirea de asocieri/corespondențe între - exemplul
variate, pe teme cu proverbe/zicători şi expresii biblice; -manualul
relevanță moral-religioasă; Realizarea de caracterizări ale unor persoane -foarfecă, hărtie
2.1. Prezentarea unor biblice sau din texte literare, din perspectiva unor albă/colorată/creio
modele spirituale, pe baza virtuți/valori reprezentative (Sfântul Apostol ane colorate
textelor biblice, religioase, Petru, Sfântul Apostol Toma); -imprimantă
literare studiate; Lecturarea unor texte biblice referitoare la -calculator
2.2. Relaționarea pozitivă iubirea Domnului Iisus Hristos față de toți
cu colegii, în activități, oamenii, indiferent de religie sau de naționalitate Forma de
sarcini de învățare, (de exemplu: Matei 14, 33). organizare:
situații-problemă, utilizând Realizarea de colaje, postere, pliante, mesaje- individuală/grupe/
reguli de comportament cheie cu rol de exemplificare a unor valori perechi
moral-religios; moralreligioase (de exemplu, iubirea şi purtarea
3.1. Analizarea unor de grijă a lui Dumnezeu față de toți oamenii,
moduri de manifestare a respectarea diversității), utilizând tehnici variate
diversității religioase în (de exemplu, texte biblice, imagini, reproduceri
viața personală, a după icoane sau tablouri, desene)
grupurilor de apartenență,
a comunității.

5. RECAPITULARE. EVALUARE test de evaluare verificare scrisă

9
DOMENIU DE CONȚINUT: VIAŢA CREŞTINULUI ÎMPREUNĂ CU SEMENII
NR. ORE:

Nr. CONȚINUTURI COMPRTENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


crt. SPECIFICE (metode,
mijloace, forme
de organizare)
1. Rugăciunea, temei şi puterea 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
vieţii creştine: (rolul rugăciunii; cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
rugăciunea în familie; exemple evenimente din viața şi Sfântă, Ierusalim, Capernaum, Canaan); reprezentative
de rugăciuni pentru sine, activitatea Mântuitorului Exerciții de identificare a ordinii logice şi - harta - probă orală
pentru membrii familiei şi pentru Iisus Hristos, pe baza cronologice a evenimentelor din viața lui Iisus - povestirea
semeni; pilde despre puterea textelor biblice; Hristos, prin tehnici variate (de exemplu, - lectura - temă de
rugăciunii – Pilda vameşului şi a 1.2. Integrarea unor ordonare, numerotare, eliminare, grupare); -cântarea lucru în clasă
fariseului/Iair/femeia concepte specifice în Prezentarea textelor unor cântări din Sfânta religioasă
canaaneancă) prezentarea de evenimente Liturghie, în paralel cu prezentarea momentelor - explicaţia -temă pentru
religioase, istorice şi importante din viața Mântuitorului (ex.: Pe Tine -exercițiul acasă
culturale. Te lăudăm); - argumentarea
2.1. Prezentarea unor Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de - deprinderile
modele spirituale, pe baza exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, morale
textelor biblice, religioase, post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, - exemplul
literare studiate; minune) în diferite contexte de comunicare şi cu -manualul
3.1. Analizarea unor diferite sensuri (de exemplu, completarea de text -CD/casetă
moduri de manifestare a lacunar, alcătuire de enunțuri); audio/internet
diversității religioase în Realizarea de caracterizări ale unor persoane Forma de
viața personală, a biblice sau din texte literare, din perspectiva unor organizare:
grupurilor de apartenență, virtuți/valori reprezentative (Iair, femeia individuală/grup
a comunității. canaaneancă, vameșul și fariseul); e/perechi
Lecturarea unor texte biblice referitoare la iubirea
Domnului Iisus Hristos față de toți oamenii,
indiferent de religie sau de naționalitate (Iair,
femeia canaaneacă)
Participarea la jocuri de rol pe tema respectării
diferitelor norme moral-religioase, cu scopul

10
exersării diferitelor tipuri de atitudini şi
comportamente;
Exerciții de argumentare a unei opinii personale
referitoare la teme de morală religioasă abordate
în activitatea din clasă, utilizând metode şi tehnici
diverse (de exemplu, alegere duală/multiplă;
tehnici interactive – „Blazonul personal”
(activitate practică: Blazonul personal. )
2. Rugăciunea „Tatăl nostru” 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
(semnificație, explicare, contexte cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu: Țara - icoane sistematică
de rostire) evenimente din viața şi Sfântă, Muntele Măslinilor) reprezentative
activitatea Mântuitorului Analizarea semnificației cererilor din rugăciunea - harta - probă orală
Iisus Hristos, pe baza „Tatăl nostru”; - povestirea
textelor biblice; Prezentarea textelor unor cântări din Sfânta - lectura - temă de
1.2. Integrarea unor Liturghie, în paralel cu prezentarea momentelor -cântarea lucru în clasă
concepte specifice în importante din viața Mântuitorului: ”Rugăciunea religioasă
prezentarea de evenimente Tatăl nostru” - explicaţia -temă pentru
religioase, istorice şi https://www.youtube.com/watch?v=0xKL1dOZT -exercițiul acasă
culturale. bk - argumentarea
2.1. Prezentarea unor Exerciții de identificare, în diferite contexte de - deprinderile
modele spirituale, pe baza comunicare, a termenilor învățați (de exemplu, morale
textelor biblice, religioase, subliniere, încercuire, bifare, transcriere, - exemplul
literare studiate; selectare); -manualul
1.3. Selectarea de Exerciții de utilizare a termenilor specifici (de -CD/casetă
informații adecvate din exemplu, pildă, templu, învățătură, rugăciune, audio/internet
surse şi cu mijloace post, milostenie, iubire, credință, fapte bune, Forma de
variate, pe teme cu minune) în diferite contexte de comunicare şi cu organizare:
relevanță moralreligioasă; diferite sensuri (de exemplu, completarea de text individuală/grup
3.1. Analizarea unor lacunar, alcătuire de enunțuri); e/perechi
moduri de manifestare a Analizarea unor studii de caz pe tema diferitelor
diversității religioase în confesiuni care există la nivelul comunității, prin
viața personală, a evidențierea similitudinilor sau specificității de
grupurilor de apartenență, ordin cultic, ritualic;
a comunității. Realizarea în echipe a unor miniproiecte pe teme
variate (de exemplu rugăciunea ”Tatăl nostru”
într-o limbă străină), valorificând informații din

11
domenii variate (religie, arte, istorie, geografie,
limbi moderne).
3. Iertarea, semn al bunătății 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
sufleteşti (rolul împăcării şi al cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
iertării în relațiile cu Dumnezeu, evenimente din viața şi Sfântă, Galileea-Pansada); reprezentative
cu sine şi cu semenii; cuvintele activitatea Mântuitorului Lecturarea unor texte biblice referitoare la iubirea - harta - probă orală
Mântuitorului despre iertare; Iisus Hristos, pe baza Domnului Iisus Hristos față de toți oamenii, - povestirea
Pilda celor doi datornici; textelor biblice; indiferent de religie sau de naționalitate; - lectura - temă de
dragostea, respectul şi iertarea 2.1. Prezentarea unor Analizarea mesajului moral-religios din pildele -cântarea lucru în clasă
în familie) modele spirituale, pe baza Domnului Iisus Hristos, din perspectiva modelelor religioasă
textelor biblice, religioase, spirituale, de exemplu, Pilda celor doi datornici - explicaţia -temă pentru
literare studiate; (Matei 18, 23-33) -exercițiul acasă
3.1. Analizarea unor https://doxologia.ro/evanghelie/ev-matei-18-23-35 - argumentarea
moduri de manifestare a Realizarea de caracterizări ale unor persoane - deprinderile
diversității religioase în biblice sau din texte literare, din perspectiva unor morale
viața personală, a virtuți/valori reprezentative (de exemplu: - exemplul
grupurilor de apartenență, Apostolii – credința); -manualul
a comunității. Exerciții de argumentare a unei opinii personale -CD/casetă
referitoare la teme de morală religioasă abordate audio/internet
în activitatea din clasă, utilizând metode şi tehnici Forma de
diverse (de exemplu, alegere duală/multiplă; organizare:
tehnici interactive); individuală/grup
e/perechi
4. Milostenia, manifestare a 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
iubirii față de semeni cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
(semnificație, rol, modalități de evenimente din viața şi Sfântă, Marea Galileii, Cana Galileii sau Kafr reprezentative
împlinire; înmulțirea pâinilor şi activitatea Mântuitorului Kanna , Ierusalim); - harta - probă orală
a peştilor, darul oferit de un Iisus Hristos, pe baza https://www.crestinortodox.ro/biserica- - povestirea
copil/ transformarea apei în vin textelor biblice; lume/biserica-cana-galileii-123707.html - lectura - temă de
la nunta din Cana, prin 2.1. Prezentarea unor Realizarea de caracterizări ale unor persoane -cântarea lucru în clasă
mijlocirea Maicii Domnului) modele spirituale, pe baza biblice sau din texte literare, din perspectiva unor religioasă
textelor biblice, religioase, virtuți/valori reprezentative (de exemplu: Maica - explicaţia -temă pentru
literare studiate; Domnului); -exercițiul acasă
3.1. Analizarea unor Implicarea în rezolvarea unor situații problemă - argumentarea
moduri de manifestare a care apar în clasă sau în şcoală, cu respectarea - deprinderile
diversității religioase în regulilor de comportament religios-moral, însoțită morale

12
viața personală, a de reflecția asupra acestora (de exemplu, „Ce ai - exemplul
grupurilor de apartenență,
face dacă…” -manualul
a comunității. Lecturarea unor texte biblice referitoare la iubirea -CD/casetă
Domnului Iisus Hristos față de toți oamenii, audio/internet
indiferent de religie sau de naționalitate (de Forma de
exemplu: Minunea din Cana Galileii organizare:
https://doxologia.ro/evanghelie/ev-ioan-2-1-11 individuală/grup
Înmulțirea pâinilor și a peștilor e/perechi
https://doxologia.ro/imagine/inmultirea-painilor-
pestilor
5. RECAPITULARE. EVALUARE test de evaluare verificare scrisă

13
DOMENIU DE CONȚINUT: VIAŢA COMUNITĂŢII ŞI SĂRBĂTORILE CREŞTINE
NR. ORE:

Nr. CONȚINUTURI COMPRTENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE


crt. SPECIFICE (metode,
mijloace, forme
de organizare)
1. Tradiţii de Crăciun. 3.1. Analizarea unor Realizarea de colaje, postere, pliante, mesaje- -Biblia - observarea
moduri de manifestare a cheie cu rol de exemplificare a unor valori - icoane sistematică
Tradiţii de Paşti, diversității religioase în moralreligioase (de exemplu, iubirea şi purtarea reprezentative
Înălțare și Rusalii viața personală, a de grijă a lui Dumnezeu față de toți oamenii, - harta - probă orală
grupurilor de apartenență, respectarea diversității), utilizând tehnici variate - povestirea
a comunității; (de exemplu, texte biblice, imagini, reproduceri - lectura - temă de
3.2. Asumarea unor după icoane sau tablouri, desene); -cântarea lucru în clasă
responsabilități față de Analizarea unor studii de caz pe tema diferitelor religioasă
sine şi față de ceilalți, prin confesiuni care există la nivelul comunității, prin - explicaţia -temă pentru
raportarea la valorile evidențierea similitudinilor sau specificității de -exercițiul acasă
moralreligioase; ordin cultic, ritualic; - argumentarea
3.3. Analizarea rolului Povestirea unor întâmplări din viața proprie sau a - deprinderile
diferitelor sărbători şi semenilor, în care s-au aplicat învățăturile morale
tradiții religioase în viața dobândite la ora de Religie (de exemplu, credința, - exemplul
personală şi a comunității, iertarea, rugăciunea, recunoştința, milostenia, -manualul
cu identificarea de păstrarea sănătății); -foarfecă, hărtie
elemente de specificitate Realizarea unor activități cu caracter social- albă/colorată/cre
pentru diferite comunități. filantropic pentru membrii comunități; ioane
Exerciții de utilizare a calendarului creştin- colorate/pensulă
ortodox pentru identificarea diferitelor sărbători -imprimantă
religioase; -calculator
Identificarea elementelor de specificitate ale
tradițiilor creştine comparativ cu alte tradiții şi Forma de
obiceiuri, prin activități de tip joc (de exemplu, organizare:
„Oul de cuc”, „Taie ce nu se potriveşte”; individuală/grup
Organizarea de miniproiecte pe teme referitoare la e/perechi
modul de celebrare a diferitelor sărbători
religioase, folosind metode şi tehnici diverse (de

14
exemplu, „Agenția de turism”, „Amintiri de la
sărbătoarea...”, „Târgul de Crăciun”, „Buletinul de
ştiri”;
Redactarea unui mesaj scris (de exemplu,
scrisoare, e-mail) către un prieten real sau
imaginar, care să prezinte aspecte privind modul
de celebrare a unei sărbători religioase în familie
sau comunitate.

2. Pelerinaje şi procesiuni 1.1. Prezentarea Exerciții de identificare pe hartă a locurilor sfinte -Biblia - observarea
cronologică a principalelor precizate în temele studiate (de exemplu, Țara - icoane sistematică
creştine evenimente din viața şi Sfântă, Nazaret, Betleem, Ierusalim, râul Iordan, reprezentative
activitatea Mântuitorului Marea Galileii, Ierihon și Hozeva); - harta - probă orală
Iisus Hristos, pe baza https://www.sfaturiortodoxe.ro/tara-sfanta/ - povestirea
textelor biblice; Analizarea de fotografii din arhiva personală sau - lectura - temă de
3.1. Analizarea unor de pe rețeaua Internet (de exemplu, site-ul -cântarea lucru în clasă
moduri de manifestare a parohiei/episcopiei/patriarhiei), care prezintă religioasă
diversității religioase în aspecte religioase din viața personală sau a - explicaţia -temă pentru
viața personală, a comunității; -exercițiul acasă
grupurilor de apartenență, Exerciții de utilizare a calendarului creştin- - argumentarea
a comunității; ortodox pentru identificarea diferitelor sărbători - deprinderile
3.2. Asumarea unor religioase; morale
responsabilități față de Organizarea unor discuții referitoare la - exemplul
sine şi față de ceilalți, prin semnificația şi rolul procesiunilor şi pelerinajelor -manualul
raportarea la valorile creştine, care să valorifice experiențele personale; -CD/casetă
moralreligioase; audio/internet
3.3. Analizarea rolului Forma de
diferitelor sărbători şi organizare:
tradiții religioase în viața individuală/grup
personală şi a comunității, e/perechi
cu identificarea de
elemente de specificitate
pentru diferite comunități.
3. RECAPITULARE, SISTEMATIZARE ŞI EVALUARE FINALĂ test de evaluare verificare scrisă

15