Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR:
DATA:
CLASA: a VI - a
DISCIPLINA: Limba și literatura română
SUBIECTUL LECȚIEI: Parabola- „Parabola grăuntelui care crește fără știrea omului”,
Marcu, cap. IV, versetele 26-29.
TIPUL LECŢIEI: Dobândire de noi cunoştinţe

Competențe generale:

1. Receptarea mesajului oral în diferite situații de comunicare.


2. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de
comunicare monologată și dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare și nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă și adecvată în producerea de mesaje scrise în diferite contexte de realizare
cu scopuri diverse.

Competenţe specifice:

1.2 sesizarea sensului unităţilor lexicale noi în funcţie de context;


2.1 înlănţuirea clară şi corectă a ideilor într-un monolog (narativ, descriptiv, informativ);
3.1 diferenţierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit;
3.3 sesizarea valorii expresive a unităţilor lexicale în textele citite;
4.2 utilizarea unui lexic diversificat, recurgând la categoriile semantic studiate şi la mijloacele
de îmbogăţire a vocabularului, pentru exprimarea nuanţată;
4.4. alcătuirea rezumatului unui text literar sau nonliterar

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:

O1-să definească parabola;

O2- să ştie cărui gen literar aparține;

O3-să cunoască trăsăturile specifice parabolei;

O4- să înţeleagă sensurile parabolei biblice;

O5- să rezume textul unei parabole, explicând semnificațiile;

O6-să ştie cine a fost creatorul parabolei biblice şi cu ce scop a creat-o.


STRATEGIA DIDACTICĂ:

1. Metode şi procedee: se vor folosi, alternativ sau combinat, metode și mijloace precum:
lectura expresivă, conversația euristică, învățarea prin descoperire, explicarea şi demonstrarea
materialului intuitiv, lucrul cu manualul.

2. Forme de organizare a învăţării: activitatea frontală, alternativ cu activitatea


independentă individuală.

3. Mijloace de învăţământ: manualul,caietele elevilor, fișe de lucru, prezentarea ppt cu


textul parabolei, tabla, testul formativ.

4. Forme de evaluare a activității:- inițială: la începutul orei;

- continuă: pe tot parcursul orei prin analiza răspunsurilor și prin stimularea creativă a
elevilor;

- finală: prin aprecieri asupra realizării obiectivelor propuse.

5. Bibliografie:

 Biblia sau Sfânta Scriptură, Noul Testament-Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetele
26-29, Ed. Institutului Biblic si de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1995.
 Mazilu-Ionescu Elena, Jercea Valentina,”Limba română”- manual pentru clasa a VI-a,
E.D.P., București, 2008.

Timp de lucru: 50 de minute


SCENARIUL DIDACTIC
Activitatea de învățare Strategii didactice Evaluare
Etapele lecției Ob. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de
Op. organizare
Conversația frontală
Se pregătesc materialele Elevii își pregătesc manualele
1. Moment necesare orei de limba și și caietele necesare orei de
organizatoric literatura română și se notează limba și literatura română.
absenții. Elevul de serviciu anunță
1 minut Se asigură liniștea și disciplina absenții.
clasei pentru o bună desfășurare
a activității didactice.
2.Verificarea Este verificată tema pentru Elevii urmăresc verificarea Conversația Caietele frontală Evaluarea
cunoștințelor acasă a elevilor și se fac temei și corectează elevilor temei se face
predate aprecieri asupra modului în eventualele greșeli. prin
anterior care aceștia au realizat-o. aprecieri
verbale
4 minute
3. Captarea Se distribuie elevilor Fișa de Elevii rezolvă rebusul și Conversația Fișe de frontală Aprecierea
atenției O4 lucru 1 (Anexa 1) care conține descoperă cuvântul lucru verbal a
un rebus și se anunță că în PARABOLA. Explicația răspunsurilor
5 minute corecte
urma rezolvării corecte va
rezulta pe verticala A-B Observarea
cuvântul lecției noi. sistematică
Profesorul anunţă că parabola
trebuie „decodată”, ea neputând
fi înţeleasă la primul nivel de
lectură, deoarece sensul ei este
încifrat. Se discuta despre Elevii răspund la întrebările
parabolele studiate la orele de profesorului, enumerând
parabolele studiate.
religie sau cunoscute din
propriile lecturi.

4.Anunţarea Este anunțat și notat pe tablă Elevii ascultă și notează titlul Conversația Tabla
subiectului şi titlul lecției: „Parabola lecției în caiete.
a obiectivelor grăuntelui care crește fără Explicația caietele Frontală
operaţionale știrea omului”, precizându-se
că face parte din Evanghelia lui
2 minute Marcu, cap. IV, versetele 26-
29.
Sunt communicate obiectivele
operaționale ale lecției într-o
manieră accesibilă elevilor.
5.Dirijarea Se proiectează prezentarea Lectura Prezentarea Frontală Aprecieri
învățării O1 powerpoint „Parabola Elevii ascultă și citesc selectiv expresivă ppt verbale
grăuntelui care crește fără textul. Prin discuții frontale, Individuală
25 minute știrea omului”. Profesorul indică mesajul aparent și Manualul Observarea
O2 citeşte expresiv textul și semnificația parabolei. sistematică
antrenează elevii într-o lectură Elevii notează în caiete Conversația
selectivă, pentru a identifica definiția parabolei și Explicația
înțelesurile parabolei, folosind caracteristicile acesteia.
O3 în acest sens Fișa didactică din Descoperă și notează
ppt și întrebările din manual. învățătura desprinsă.
Se enunță definiția parabolei și
caracteristicile acesteia: a)
narațiune independentă, b)
exprimă un adevăr
supranatural, ascuns înțelegerii
obișnuite, c) pentru a dezvălui
O4 adevărul, pornește de la o
întâmplare obișnuită, din viața
de zi cu zi, d) sensul parabolei
este strâns legat de această
întâmplare.
Se discută învățătura desprinsă.
6.Evaluarea O3 Se distribuie Fișa de evaluare Elevii citesc parabola și Lectura Fișa de Individuală Aprecieri
formativă formativă (Anexa 2) care răspund la întrebări. expresivă lucru 2 verbale
O4 conține Parabola despre pomul Conversația Observarea
10 minute bun și pomul rău din Sfânta Explicația sistematică
Evanghelie după Matei, VII,
O6 15-20 . Se citește textul și se
răspunde la întrebări.

7.Asigurarea O1 Prin întrebări, profesorul reia Elevii redau definiția, Conversația Frontală Aprecieri
feed-back-ului trăsăturile parabolei și trăsăturile parabolei și Individuală verbale
O3 învățăturile desprinse din cele învățăturile desprinse din cele Observarea
2 minute două texte studiate. două texte studiate. sistematică
O4 La finalul lecției, profesorul
notează elevii în funcție de
răspunsurile date de aceștia în
timpul orei.
8.Asigurarea O5 Este anunțată tema pentru Elevii își notează tema. Conversația Caiete Frontală
retenției și a acasă: Explicația Manual
transferului Citiți, rezumați și interpretați
Parabola despre alegerea
1 minut locurilor. (Luca, XVI, 7-11)
Anexa 1
Fișă de lucru

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
B

1. Antonimul cuvântului ”aproape”.


2. Partea de vorbire flexibilă care arată însușirea unui obiect.
3. Un capitol biblic este alcătuit din mai multe....................................
4. Partea de vorbire neflexibilă care arată caracteristica unei acțiuni, stări sau însușiri.
5. Ca parte de vorbire cuvântul ”copil” este .............................. comun.
6. Cazul care cuprinde întrebările ”cine? ce?” este cazul..................................
7. Diminutivul cuvântului floare este.............................
8. Sinonimul cuvântului minciună, format cu ajutorul unui prefix negativ.
Anexa 2

Fișă de lucru
Parabola despre pomul bun și pomul rău
din Sfânta Evanghelie după Matei, VII, 15-20

Citește textul:
15.Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi
răpitori.
16.După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine
din mărăcini?
17.Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18.Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
19.Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20.De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.

Răspunde la următoarele cerințe:


1. Cine crezi că adresează aceste cuvinte și cui?
......................................................................................................................................................
2. Extrage înțelesul fiecărui verset:
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
 ..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3. Ce simbolizează cuvintele subliniate în text?
 Struguri.............................................................................................................................
 Spini..................................................................................................................................
 Smochine..........................................................................................................................
 Mărăcini............................................................................................................................
4. În ce constă aspectul moralizator, educativ, al parabolei?
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

5. Găsește un proverb care conține același înțeles cu al parabolei!


......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................