Sunteți pe pagina 1din 2

Eliberare din funcţie ca urmare a reorganizării instituţiei.

Nelegalitate. Daune morale
Cod citare: 6862

Publicat în: RDS 4/2014

Autori: Cosmin CERNAT

Cuvinte cheie: • daune morale
• funcţionar public
• eliberare din funcţie
• post vacant
• legea nr. 188/1999

Jurisprudenţă

     Reclamantul DHC a chemat în judecată MADR ­ Dosar nr. (…)/2011, înregistrat pe rolul Curţii de
Apel Bucureşti solicitând următoarele:
     1.anularea Ordinului nr. (…)/2010 emis de MADR prin care reclamantul a fost eliberat din funcţia de
director al Direcţiei pentru Organizări Comune de Piaţă şi Politici pentru Culturi de Câmp şi Culturi
Horticole şi a adresei nr. 165684/04.10.2010;
     2. anularea Ordinului nr. (…)/2010 emis de MADR prin care a fost numit temopar pe funcţia de
Director al Inspecţiei de stat pentru controlul tehnic vitivinicol, producerea şi valorificarea legumelor şi
fructelor, agricultură Ecologică, OMG, fertilizaţii, industrie alimentară, zootehnie, clasificare casare,
licenţiere şi autorizare depozite şi inspecţia naţională pentru calitatea seminţelor şi încă două structuri
organizate la nivel de serviciu;
     3. obligarea MADR la emiterea unui ordin de numire a acestuia pe postul de Director al Inspecţiei de
stat în temiul art.100 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din Legea nr. 188/1999, sau în subsidiar obligarea
pârâtului să pună la dispoziţiea acestuia toate posturile vacante rezultate în urma reorganizării, inclusiv
postul de Director în cadrul inspecţiei de stat;
     4. plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi recalculate, respectiv cu celelalte
drepturi de care ar fi beneficiat în funcţia de Director al Inspecţiei de stat;
     5. Daune morale în cuantum de 50000 euro;
     6. Plata cheltuielilor de judecată.
     MADR a formulat întâmpinare pe care a depus­o prin registratură la data de 15.06.2012, la care a
anexat documente în susţinere, respectiv Ordinul nr. (…)/2010 emis de MADR prin care reclamantul a
fost eliberat din funcţia de director al Direcţiei pentru Organizări Comune de Piaţă şi Politici pentru
Culturi de Câmp şi Culturi Horticole, adresa nr. (…)/2010, Ordinul nr. (…)/2010, Fişa postului nr.
(…)/2010.
     Prin sentinţa civilă nr. 2048 pronunţată la data de 21.03.2012 Curtea de Apel Bucureşti a dispus
următoarele:
     „Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere având ca obiect anularea Ordinului nr.
(…)/2010 emis de MADR. Admite în parte acţiunea completată. Anulează Ordinului nr. (…)/2010 şi
adresa nr. (…)/2010 emise de MADR. Obligă pârâtul la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu
salariile indexate, majorate şi recalculate, respectiv cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în funcţia
de Director al Inspecţiei de Stat, începând cu data eliberării din funcţia publică şi până la data intrării în
vigoare a Ordinului MADR nr. 372/07.02.2011. Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de
10.000 lei cu titlu de daune morale. Respinge în rest acţiunea completată, ca neîntemeiată. Cu recurs
în termen de 15 zile de la comunicare.”
     Pentru a se pronunţa în acest sens curtea a constatat următoarele:
     – din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reclamantul a avut responsabilitatea organizării şi
funcţionării întregii activităţi de inspectie din cadrul MADR, pregătirea profesională a acestuia fiind
confirmată de titlul ştiinţific de doctor în domeniul fundamnetal „Ştiinţe Agricole şi Silvice”, domeniu
„Horticultura” cu calificativul „Foarte bine” precum şi de Ordinul „Meritul Agricol” în gradul de
„Comandor” conferit de Preşedintele României.
     – exercitarea efectivă de către reclamant a atribuţiilor aferente funcţiei de director al Inspecţiei de
Stat încă de la înfiinţarea acesteia prin Ordinul nr. (…)/2010 şi până la eliberearea din funcţia publică
respectiv 24.10.2010.
     – în sarcina autorităţii pârâte exista obligaţia legală de numire a reclamantului în funcţia de director
al Inspecţiei de Stat în temeiul art. 100 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 şi nu de emitere a
Ordinului Nr. 912/2010 de eliberare din funcţia publică deţinută.
     – că în mod nelegal insituţia nu i­a pus la dispoziţie reclanatului funcţia de director al Inspecţiei de
Stat urmare a reorganizării instituţiei întrucât acestea era o funcţie publică vacantă corespunzătoarea
celei deţinute de reclamant anterior reorganizării.
     – nelegalitatea Ordinului nr. (…)/2010 şi a adresei nr. (…)/2010 adresă prin care reclamantului nu i­
au fost puse la dispoziţiei toate funcţiile publice vacante corespunzătoare astfel cu prevăd dispoziţiile art.
99 din Legea nr. 188/1999.
     – că reclamantul a depus o solicitare expresă motivată înregistrată la MADR cu nr. (…)/2010 pentru
a fi desemnat în nou funcţia de director înfiinţată ca urmare a reorganizări.
     – MADR nu a luat în considerare solictarea reclamantului şi a procedat la desemnarea altei persoane
în funcţia vacantă de director nou înfiinţată.
     În urma celor constatate Curtea de Apel Bucurueşti în temiul 106 din Legea nr. 188/1999 a admis
în parte acţiunea şi a anulat acţele administrative cu obligarea pârâtului la plata către reclamant a unei
despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi recalculate.
     În soluţionarea cauzei instanţa în temiul art. 18 din legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
şi conform prevederilor art. 199 Cod civil a dispus obligarea pârâtului la plata sumei de 10000 lei cu titlu
de despăgubiri pentru daunele morale ce i­au fost cauzate prin emiterea nelegală a Ordinului de
eliberare din funcţia publică deţinută.
     Instanţa a apreciat faptul că reclamantul a suferit un prejudiciu moral incontestabil care nu poate fi
remediat prin simpla constatare a nelegalităţii actelor administrative contestate şi că atitudinea nelegală
a MADR a adus consecinţe grave stării de sănătate a reclamantului, acesta fiind diagnosticat cu diabet
zaharat potrivit documentelor de puse la dosarul cauzei.