Sunteți pe pagina 1din 11

RUGĂCIUNE PENTRU SPORUL CASEI

Atunci când vraja sau farmecele sunt făcute pe sporul casei se


citeşte rugăciunea pentru spor.

„ Prea Sfântă Treime, ceea ce eşti în Cer şi pe Pământ şi


vezi toate ce sunt aici, pe Pământ, ajută-mă, te rog, pentru că nu
mă pot odihni în casa mea şi în sălaşul meu, de răul vrăjmaşilor
şi al pizmaşilor mei care s-au sculat cu multă răutate asupra mea
şi asupra casei mele! Pe Tine te rog, Putere Dumnezeiască, să
iei farmecele şi urâtul din casa mea, din toate lucrurile mele, din
sufletul meu, din gândurile mele, din trupul meu,din mădularele
mele, din tot sporul meu şi din faţa mea( N).

Aşa, Prea Sfântă Treime, te rog să iei acum, toată vraja, toate
făcăturile şi toate legăturile diavoleşti, din casa mea, din sporul
meu şi din sălaşul meu, din toate animalele mele, din grădina
mea şi din livada mea, din toate lucrurile mele, din toate
drumurile mele şi din împrejurul casei mele!
Amin! ”

RUGĂCIUNE DE ÎNDEPĂRTARE A
FARMECELOR GENERALIZATE PE
FAMILIE, CASĂ, SPOR!

Atunci când vrăjile sunt generalizate pe familie, fericire, casă,


spor, se zice rugăciunea de îndepărtare şi dezlegare a farmecelor
şi vrăjilor:
„ Să se nimicească vraja cu lut, vraja cu creier de broască, vraja
cu păr de femeie, vraja cu ou de pui sugrumat, vraja cu cârtiţă,
vraja cu rac, vraja cu talpă de şobolan mort, vraja cu piei de
şerpi, vraja cu sânge şi maţe de arici, vraja cu aşchii de sfedel,
vraja cu ştreang de om spânzurat, vraja cu liliac, vraja cu ţărână
de la cai, vraja cu seu de vacă crăpată, vraja cu sarea vitelor,
vraja cu culcuş de iepure, vraja cu mână de om mort, vraja cu
ţărână de mormânt, vraja cu vine şi gâtlej de lup, vraja cu
zgură de la cuptor părăsit, vraja cu scârnă de lup, vraja cu
piedică de la mort, vraja cu păr de la mort, vraja cu cercei de
coţofană, vraja cu clocitură de la raţe, vraja cu apa de la lac,
vraja cu apă din fântână părăsită, vraja cu răspântii din
drum, vraja cu cărbuni, vraja cu luatul anilor vacilor şi oilor
împrejurul Sărbătorilor Sfântului Gheorghe, vraja cu luatul
manei, grâului şi al păşunilor şi a toate semănăturilor din
grădină, a sporului din gospodărie, vraja cu usturoi descântat la
ziua Sfântului Andrei, vraja cu streche, vraja cu vărsături de la
câini, vraja cu praf de la găină, vraja cu cioc de cioară, vraja cu
mătură lepădată, vraja cu pantaloni lepădaţi, vraja cu
arsură, cu marmură, cu cremene, cu hârtie, vraja cu broască
cusută la gură, vraja cu făină măcinată în zăr, vraja cu turtă de
grâu şi piept de femeie, vraja cu legatul cununiilor femeii şi a
bărbatului, vraja de adus prin farmece pe cel care ţi-e drag,
vraja cu mătrăgună de a trai rău în casă şi de pagubă şi de
urât şi de nebuneală şi de despărţire de omul iubit, vraja cu
aruncat spurcat în faţa casei şi în spatele casei, vraja cu
lucru spurcat aruncat în mâncare şi băutură, ori aruncat
prin casă, vraja cu lucru spurcat şi aruncat în aşternut.
Să vii, Dumnezeule, să iei vraja şi blestemul şi descântecele şi
toate farmecele şi încercarea şi răul de orice fel, ştiut ori neştiut,
numit şi nenumit, văzut şi nevăzut, din casa mea, din lucrurile
mele, din sufletul meu, din gândurile mele, din drumurile mele,
de la masa mea şi din sălaşul meu şi din pământul meu şi din
grădina mea şi din livada mea şi din toată viaţa mea, din ziua în
care m-am născut şi până acum, din meşteşugul meu şi din
negustoria mea, din tot sporul meu, de sănătate, de fericire şi din
toate cele de trebuinţă, din neputinţa mea, din punga mea cu
sare, din hainele mele şi din toate lucrurile mele şi din zidurile
casei şi din pragurile ei şi să-l treci din vad în vad şi să-l duci
prin munţi şi codri pustii nelocuiţi de nici o fiinţă omenească, iar
pe mine şi pe toţi cei dragi sufletului meu, de acum înainte, să ne
laşi curaţi, Luminaţi ca Soarele senin ce luminează în Cer şi să
ne laşi după cum ne-a lăsat Domnul Iisus Hristos pe Pământ,
după Venirea Sa în lume, cu Lumină, cu Învăţătută, cu
Mântuire şi cu Izbăvire!
Amin!”.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Care din multă


iubire de oameni pentru Mântuirea neamului omenesc te-ai
pogorât din cer şi ai binevoit a Te întrupa din Sfânta de
Dumnezeu Născătoare Maria şi ai pătimit bătăi, scuipări şi
chiar Răstignire pe Cruce şi Ai Înviat a treia zi din morţi
spunându-ne a crede în Tine şi a păzi poruncile Tale ca să
dobândim viaţa de veci şi drept semn credinţei ai dat putere
adevăraţilor credincioşi a călca pe şerpi şi peste scorpii şi
peste toată puterea diavolului vrăjmaş fără a-i vătăma întru
nimic pe ei, primeşte umila mea rugăciune, pe care o aduc acum,
precum femeia păcătoasă şi precum vameşul, închinându-mă la
aşternutul picioarelor Tale şi mărturisindu-te ca adevărat Fiul
Lui Dumnezeu.
Acum, vino degrabă în ajutorul meu, de viaţă făcătoare Cruce,
şi goneşte vraja şi urâtul din casa mea, din toate lucrurile mele,
din sufletul meu, din gândurile mele, din drumurile mele şi din
tot sporul meu de sănătate şi de fericire, din belşugul meu şi din
toate cele ce voiesc a le împlini aici, pe Pământ, bune, drepte şi
binecuvântate, de Lumina cunoştinţei, a iubirii şi credinţei!
Pentru acestea mă rog Ţie, din adâncul sufletului meu!
Şi Te mai rog, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Lui Dumnezeu,
să-i ierţi pe toţi aceia care mi-au făcut rău, fiindcă nu au ştiut ce
fac, fiind doar uneltele supuse ale întunericului, oarbe şi lipsite
de iubire şi credinţă şi îi îndreaptă pe aceştia, pe calea pocăinţei
spre mântuirea sufletelor lor.
Amin!

Pentru Preacuratei, Preabinecuvântatei


rugăciunile
Stăpânei noastre, Născătoarei de Dumnezeu şi
pururea Fecioarei Maria, cu puterea cinstitei şi de viaţă
făcătoarei Cruci, cu folosinţele cinstitelor, Cereştilor şi celor
fără de trup Puteri, pentru rugăciunile cinstitului şi măritului
Prorocului, Înaintemergătorului şi Botezătorului Ioan, ale
sfinţilor, măriţilor şi întru tot lăudaţilor Apostoli, ale celor între
sfinţi părinţii noştri, mari dascăli ai lumii şi ierarhi: Vasile cel
Mare, Grigorie de Dumnezeu cuvântătorul şi Ioan Gură de
Aur, ale celor între sfinţi părinţii noştri: Nicolae, Arhiepiscopul
Mirelor Lichiei şi Spiridon al Trimitundei, ale sfinţilor
măriţilor şi marilor mucenici: Gheorghe purtătorul de
biruinţă, Dimitrie Izvorâtorul de mir, Teodor Tiron, Teodor
Stratilat, ale sfinţilor măriţilor şi făcătorilor de minuni fără de
arginţi: Cosma şi Damian, Chir şi Ioan, Pantelimon şi
Ermolae, Samson şi Dionid, Talaleu şi Trifon, ale sfinţilor şi
drepţilor şi dumnezeieştilor părinţi Ioachim şi Ana şi ale
tuturor sfinţilor Tăi, rugaţi-vă Mântuitorului nostru Iisus
Hristos pentru iertarea tuturor păcatelor mele/noastre, făcute cu
voie şi fără de voie, cu ştiinţă şi fără de ştiinţă, şi să mă/ne
mântuiască de toată vraja, de tot blestemul, de toată făcătura şi
descântătura, ducând până la ziuă toate farmecele şi
spurcăciunile diavoleşti, prin munţi şi codrii nelocuiţi de fiinţă
omenească!

Împărăteasa noastră cea preabună, Nădejdea noastră,


prietena sărmanilor, folositoarea celor neputincioşi şi
ocrotitoarea celor obijduiţi, Preasfântă Fecioară
Maria, de Dumnezeu Născătoare, vezi-mă acum, în ziua
necazului meu şi alungă de la mine toate lucrările satanei, toate
făcăturile, descântăturile, vrăjile, blestemele, toate legăturile
diavoleşti, toate necazurile şi nevoile pricinuite de vrăjmaşi, prin
atotputernica ta mijlocire şi nu mă lipsi de bucuria vieţii celei
trăită în Lumina Lui Hristos, Iisus, Mântuitorul sufletului
omenesc şi nici de veşnica şi nesfârşita bucurie, de a ajunge
după această viaţă, întru Împărăţia Fiului Tău şi Dumnezeului
nostru!
Amin!

O Prealuminată Maică a Lui Dumnezeu, Preasfântă


Fecioară Maria, pe cei ce se luptă cu noi surpă-i cu dreapta ta
cea stăpânitoare şi a tot puternică şi celor ce sunt în farmece îi
ajută, pe cei asupriţi îi mântuieşte şi dezleagă de păcate pe cei ce
se roagă ţie că toate le poţi când voieşti!
Prea Curată, Stăpână, Născătoare de Dumnezeu Fecioară
Maria, care poţi face tot binele, primeşte rugăciunile mele, de
la mine, nevrednicul robul Lui Dumnezeu, (N)!
Ceea Ce Eşti aleasă dintre toate neamurile şi te-a arătat mai
înaltă decât toate făpturile Cereşti şi Pământeşti, fiindcă prin tine
a fost cu noi Domnul Puterilor şi prin tine am cunoscut pe
Fiul lui Dumnezeu, pe Iisus Hristos, Binecuvântată eşti
între toate neamurile neamurilor, de Dumnezeu fericită, mai
Luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii.

Şi acum Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară


Maria, întru tot cântată, nu înceta a te ruga pentru mine ca să
mă eliberez, să mă mântuiesc de tot sfatul celui înşelător şi de
toată primejdia şi să fiu păzită nevătămată de lovirea cea
înveninată a diavolului, iar până la sfârşitul vieţii mele, cu
rugăciunile tale mă păzeşte, te rog, neosândită, ca, cu paza şi
ajutorul tău fiind mântuită, eliberată, dezlegată de tot răul, văzut
şi nevăzut, ştiut şi neştiut, numit şi nenumit, mărire, laudă,
mulţumire şi închinăciune, pentru toate să aduc Lui Dumnezeu
Unuia în Treime Sfântă şi Ziditorului tuturor, acum şi pururea
şi în vecii vecilor!
Amin!

RUGĂCIUNEA CINSTITEI CRUCI

Să vină Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui şi să fugă de


la faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dumnezeu!
Să piară cum piere fumul, cum se topeşte ceara de la faţa
focului, aşa să piară diavolii de la faţa celor ce-L iubesc pe
Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Sfintei Cruci şi zic cu
veselie: Bucură-te, Preacinstită şi de Viaţă Făcătoare Cruce a
Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce s-a
răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, Care S-a
pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă pe
Tine, cinstită Crucea Sa, spre alungarea a tot pizmaşul. O,
Preacinstită şi de Viaţă făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu
Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu, şi cu toţi
Sfinţii în veci.
Amin!

RUGĂCIUNE DE ELIBERARE

O, Doamne, Dumnezeule, Tată, Fiule Iisus Hristos şi Duhule


Sfânt, Preasfântă Treime, o Neprihănită Fecioară, o Îngerilor
şi Arhanghelilor şi voi sfinţi ai Paradisului, coborâţi asupra mea!

Revarsă-Te, Doamne, asupra mea!


Transformă-mă, umple-mă de Tine, primişte-mă slujitor Ţie,
îndepărtează de la mine toate forţele răului, nimiceşte-le, pentru
ca eu să mă vindec şi să săvârşesc doar binele!
Îndepartează de la mine vrăjiile, farmecele, magia de orice fel,
liturghiile negre, legăturile întunecate, blestemele, deochiul,
riturile şi cultul satanic, consacrările la diavol şi la cele ale
morţii!
Rupe orice legătură cu Satana şi cu toţi demonii şi slujitorii lui,
cu magii şi cu toate persoanele diabolice: vii sau moarte, ştiute şi
neştiute, prezente sau trecute!
Îndepărtează de la mine orice infestare, influenţă, chinuire,
posedare, orice spaimă şi îngrozire, pierzare, furie, obsesia
diabolică, toate împiedicările afective şi spirituale, orice formă
de fermecare care îmi zădărniceşte munca, studiul, sănătatea,
iubirea, bunele prietenii, rugăciunea, înţelegerea şi pacea în
familie!

Alungă tot răul, toate legăturile diavoleşti, păcatul, mândria,


trufia, gelozia, viclenia, răzbunarea, perfidia şi înrăirea, din
sufletul meu, din gândurile mele, din trupul meu, din casa mea şi
din toate lucrurile mele!
Scapă-mă de boala fizică, de cea sufletească, de cea morală şi
spirituală, de stăpânirea diavolească!
Alungă în focul Iadului, sau unde vrei Tu, Doamne,
Dumnezeule şi Iisuse Hristoase, toate relele acestea, acum şi
pentru totdeauna, în vecii vecilor!
Amin!

Prin Atotputernicia Dumnezeu, în Numele


lui
Mântuitorului nostru Iisus Hristos, prin mijlocirea
Neprihănitei Fecioare Maria, Maica noastră a tuturor şi cu
ajutorul Sfântului Benedict poruncesc să fugă de la mine toate
duhurile necurate şi toţi cei care mă chinuiesc!
În Numele Lui Iisus Hristos, îndepărtaţi-vă de la mine!
Lăsaţi-mă îndată şi pentru totdeauna şi duceţi-vă în Iadul cel
veşnic, sau acolo unde vrea Bunul Dumnezeu, puşi fiind, în
lanţuri, de Sfântul Arhanghel Mihail, de Sfântul Arhanghel
Gabriel, de Sfântul Arhanghel Rafael, de Sfinţii noştrii Îngeri
Păzitori!
Îndepărtaţi fiţi pentru totdeauna şi în chip desăvârşit de
Preasfânta şi Neprihănita Fecioară Maria, Maica Domnului
şi Mântuitorului nostru, Iisus Hristos!

Amin!
Aleluia!

RUGĂCIUNE DE DEZLEGARE DE BLESTEM

Îndurate, Doamne, Bunule şi Iubitorule de oameni, Care pentru


îndurările Tale ai trimis pe Unul Născut Fiul Tău în lume, pe
Iisus Hristos, ca să rupă zapisul greşelilor celor asupra noastră
şi să dezlege legăturile celor legaţi de păcate şi să
propovăduiască celor robiţi iertare, Tu, Stăpîne, şi pe
roaba/robul Tău (N) eliberează-l cu bunătatea Ta, de legătura ce
este pusă asupra lui, şi-i dăruieşte lui să se apropie fără de păcat,
în toată vremea şi în tot locul, cu îndrăznire, către Slava Ta şi cu
cuget curat să ceară de la Tine mila cea bogată.
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeule Eşti şi Ţie Slavă
înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea
şi în vecii vecilor!
Amin!

RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCAREA CELOR ÎNVRĂJBIŢI


Mulţumim Ţie, Stăpâne, Iubitorule de oameni, Împăratul
veacurilor şi dătătorul bunătăţilor, Care ai stricat peretele cel din
mijloc al vrajbei şi ai dat pace neamului omenesc, Cel ce şi
acum ai dăruit pace robilor Tăi (N)!
Înrădăcinează în ei iubirea de Tine, Pacea şi dragostea unuia
spre altul o întăreşte, stinge toată vrajba, îndepărtează dintre ei
toate îndemnurile spre dezbinare, că Tu eşti Pacea noastră şi Ţie
Slavă înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi
pururea şi în vecii vecilor!
Amin!

RUGĂCIUNE DE PROTECŢIE

Iubirea Domnului mă învăluie,


Puterea Domnului mă protejează,
Prezenţa Domnului veghează asupra mea,
Oriunde mă aflu, Domnul este cu mine!

Amin!
Aleluia!

NĂDEJDEA MEA ESTE TATĂL,


SCĂPAREA MEA ESTE FIUL,
ACOPERĂMÂNTUL MEU ESTE SFÂNTUL DUH!

TREIME SFÂNTĂ,
SLAVĂ ŢIE!

S-ar putea să vă placă și