Sunteți pe pagina 1din 5

PRACTICA MEDICALÅ

REFERATE GENERALE 5
Tratamentul complica¡iilor la bolnavii
dializa¡i cronic
Treatment of chronicle dialysed patients' complications
1
Dr. DAVID CRISTIANA, 2Dr. PAULA POPESCU, 2Dr. GEORGETA LIGA,
2
Dr. RÅZVAN ION FLORIN DRAGOMIRESCU
1
ªef Lucråri UMF Carol Davila, Bucure¿ti
2
Spitalul Clinic de Urgen¡å „Sfântul Ioan“, Bucure¿ti

REZUMAT
Cre¿terea numårului de bolnavi afla¡i în tratament de supleere renalå impune tot mai multor specialitå¡i
medicale så se familiarizeze cu particularitå¡ile terapiei pacientului dializat. Hipertensiunea arterialå ¿i anemia
reprezintå complica¡iile cu impact major asupra duratei ¿i calitå¡ii vie¡ii pacientului renal cronic. Pentru
men¡inerea valorilor optime ale presiunii arteriale este esen¡ialå men¡inerea greutå¡ii uscate prin ultrafiltrare
corectå; 20% dintre hipertensivi necesitå administrare de antihipertensive – clasa de primå inten¡ie fiind cea a
blocantelor de calciu. Anemia renalå beneficiazå de tratament de substitu¡ie cu stimulatori ai eritropoiezei ¿i
suplimentare de fier.

Cuvinte cheie: hipertensiunea arterialå, anemia renalå.

ABSTRACT
The increasing number of patients under renal suppletion treatment forces more and more medical specialties
to become familiarized with the dialysed patients’ treatment particularities. Hypertension and anemia are
complications with major impact on the length and quality of these patients’ lives. To maintain optimal values
of blood pressure it is essential to keep the dry weight through correct ultrafiltration; 20% percent of the
hypertensive persons need antihypertensive medication – first class election being calcium beta-blockers. Renal
anemia benefits of substitution treatment with erytropoiesis stimulators and iron supplements.

Key words: hypertension, renal anemia.

Î
n România sunt înregistra¡i peste 6000 de renalå – terapie care, odatå instituitå, este mai
pacien¡i care supravie¡uiesc datoritå terapiei mult sau mai pu¡in standardizatå ¿i este respon-
de supleere renalå. Cre¿terea continuå a sabilitatea medicului nefrolog din centrul de dia-
numårului acestora ¿i a speran¡ei lor de via¡å lizå – ¿i de optimizarea tratamentului celor mai
impune tot mai multor specialitå¡i medicale importante complica¡ii: hipertensiunea arterialå
så se familiarizeze cu problemele ¿i particularitå¡ile ¿i anemia renalå, ambele cu råsunet cardio-
pacientului dializat. Calitatea vie¡ii bolnavului renal vascular major. Pentru tratarea acestor complica¡ii,
cronic este dependentå de terapia de supleere rolul medicului de familie este deosebit de

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 1(13), AN 2009 35


TRATAMENTUL COMPLICAºIILOR LA BOLNAVII DIALIZAºI CRONIC

important, acesta fiind cel care urmåre¿te Principiul de tratament general acceptat este
tratamentul, semnaleazå schimbårile în starea de a începe cu monoterapie, având de ales – în
pacientului ¿i necesitatea modificårilor tera- func¡ie valoarea TA, a prezen¡ei diurezei restante
peutice. ‰ ¿i a comorbiditå¡ilor – între câteva clase de anti-
hipertensive: calciu-blocante, beta-blocante,
inhibitori ai enzimei de conversie, antihipertensive
HIPERTENSIUNEA ARTERIALÅ A
centrale, alfa-1-antagoni¿ti ¿i vasodilatatoare (8,9).
PACIENTULUI DIALIZAT CRONIC.
Blocantele canalelor de calciu sunt cele mai
PARTICULARITźI DE TERAPIE
utilizate antihipertensive la bolnavii dializa¡i. O
Prevalen¡a HTA la bolnavii cu insuficien¡å serie de avantaje le recomandå ca droguri de
renalå cronicå este de aproximativ 80%. Dupå primå inten¡ie: sunt metabolizate hepatic, timpul
ini¡ierea dializei, propor¡ia de bolnavi care råmân lor de înjumåtå¡ire nu este influen¡at de insufi-
hipertensivi scade la 20-35%; totu¿i, complica¡iile cien¡a renalå, nu sunt eliminate prin dializå ¿i nu
cardiovasculare – datorate în principal HTA – re- necesitå ajustarea dozelor (8). Calciu-blocantele
prezintå cauza principalå de deces în rândul dihidropiridinice, vasodilatatoare periferice cu
acestora (1, 2). efecte cardiace minime, sunt dovedite a prezenta
Sunt douå mecanisme principale care deter- eficien¡å antihipertensivå în cazul pacien¡ilor
minå cre¿terea persitentå a presiunii arteriale la hiperhidrata¡i ¿i amelioreazå rigiditatea peretelui
pacientul renal cronic: reten¡ia hidrosalinå (HTA arterial în cazul prezen¡ei calcificårilor vasculare.
(10)
volum-dependentå, în 80% dintre cazuri) – ¿i hi-
Beta-blocantele sunt utilizate la bolnavii renali
persecre¡ia de reninå (HTA renin-dependentå,
cronici hipertensivi la care se urmåre¿te controlul
la 20% dintre pacien¡i) (3,4).
frecven¡ei cardiace, prevenirea unor tulburåri de
Scopul terapiei antihipertensive este acela de
ritm sau/¿i efectul coronaroprotector. Poten¡a
a asigura men¡inerea unor valori ale TA care så
antihipertensivå este relative reduså; este necesarå
previnå sau så amelioreze afectarea organelor
ajustarea dozelor (tabel 1).
¡intå – prin aterosclerozå ¿i hipertrofie ventricularå
Inhibitori ai Enzimei de Conversie a Angio-
stângå. De¿i principalul obiectiv îl reprezintå tensinei (IEC)
scåderea valorilor TA prin orice mijloace, nu toate Sunt antihipertensive eficiente ¿i au efecte
antihipertensivele prezintå aceea¿i eficien¡å în pre- benefice demonstrate în ceea ce prive¿te încetinirea
venirea dezvoltårii hipertrofiei de perete ventri- progresiei hipertrofiei ventricolului stâng. Cu toate
cular (5). acestea, sunt situate pe locul trei în ordinea pre-
Primul pas în terapie este reprezentat de con- ferin¡ei de prescriere la pacientul dializat. Scåderea
trolul adecvat al greutå¡ii uscate a pacientului – diurezei restante ¿i posibilitatea de apari¡ie a reac-
men¡inerea unei volemii optime. Este esen¡ialå ¡iilor anafilactoide sunt motive care limiteazå pres-
limitarea ingestiei de sare ¿i lichide, completatå crierea IEC la cazurile cu HTA refractarå la trata-
de ultrafiltrarea corectå în cursul ¿edin¡elor de ment ¿i la pacien¡i cu insuficien¡å cardiacå ma-
dializå (6). Diureticele pot fi utilizate ca adjuvant nifestå clinic. Dozele utilizate în dializå sunt reco-
al terapiei numai în situa¡ii de urgen¡å, atunci mandate a fi 10-25% dintre cele uzuale. (11)
când cre¿terea valorilor tensionale nu poate be- Antihipertensive cu ac¡iune centralå
neficia imediat de ultrafiltrare prin dializå; sunt Clonidina ¿i alfa-metildopa au poten¡å antihi-
utilizate numai diureticele de anså, fiind necesare pertensivå mare, dar ¿i risc de hipotensiune intra-
doze mari, cu risc de ototoxicitate. Men¡inerea dialiticå. Sunt prescrise în cazul rezisten¡ei la
greutå¡ii uscate este sufientå pentru a trata HTA terapia de primå linie ¿i în cazuri de intoleran¡å
la 80% dintre pacien¡ii dializa¡i (7). sau contraindica¡ii la calciu-blocante. Necesitå
20% dintre renalii cronici dializa¡i necesitå dozå compensatorie postdializå.
medica¡ie antihipertensivå pentru a putea men- Alfa-blocantele – prazosinul – pot fi asociate
¡ine valorile TA sub limita de 140/90 mmHg. în tratamentul HTA cu valori mari; nu este nece-
Factorul major implicat în persisten¡a hiper- sarå ajustarea dozelor ¿i nu au fost semnalate
tensiunii este hipereninemia HTA renin-depen- efecte adverse importante.
dentå. Au fost implica¡i în geneza HTA la bolnavii Vasodilatatoare
uremici ¿i al¡i factori: scåderea produc¡iei de sub- Hidralazina, minoxidilul ¿i nitroprusiatul au
stan¡e depresoare medulare (medulipina), inhi- efecte simpatomimetice secundare ¿i necesitå
bi¡ia sintezei de oxid nitric, prezen¡a în ser a unui asocierea unui simpatolitic în tratament. Minoxi-
inhibitor de Na-K ATP-azå ouabain-like, cre¿terea dilul cre¿te frecven¡a pericarditelor la pacien¡ii
secre¡iei de endotelinå (8). dializa¡i, hidralazina poate determina sindrom

36 PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 1(13), AN 2009


TRATAMENTUL COMPLICAºIILOR LA BOLNAVII DIALIZAºI CRONIC

Tabelul 1. Ajustarea dozelor de antihipertensive la pacien¡ii dilaliza¡i

lupus-like; nedemonstrând nici efecte protec- paratiroidismul secundar sever produce fibrozå
toare asupra hipertofiei ventricolului stâng, pres- medularå cu diminuarea eritropoiezei (13).
crierea lor este rezervatå urgen¡elor hiper-
tensive.(12) ‰ Tabelul 2. Factori agravan¡i ai anemiei la bolnavul
dializat

ANEMIA PACIENTULUI DIALIZAT. 1. Pierderi de sânge în circuitul de dializå


PRINCIPII DE TRATAMENT 2. Hemoliza:
– factori mecanici;
Etiopatogenia anemei din IRC este multifac- – factori de dializå inadecvatå: hiper/hipo-
torialå. Cauza principalå este reprezentatå de termie, hiper/hipoosmolaritate, toxice.
3. Recoltåri repetate de probe de sânge
deficitul secre¡iei de eritropoetinå; dializa nu
4. Factori alimentari: malnutri¡ie, deficit de fier/
numai cå nu amelioreazå anemia renalului cronic, acid folic, pierderi de aminoacizi, hipofosfa-
dar îi adaugå ¿i al¡i factori agravan¡i. temie
Hemoliza cronicå se accentueazå prin efectul 5. Hiperparatiroidism
traumatic produs direct de circuitul de dializå 6. Medicamente oxidante
asupra hematiilor ¿i prin efectul unor substan¡e 7. Hipersplenism
8. Transfuzii repetate cu inhibi¡ia eritropoiezei
toxice din apa folositå pentru prepararea solu¡iei
¿i a secre¡iei de eritropoetinå.
de dializå. Deficitul de fier este frecvent la dializa¡i,
determinat de: diminuarea absorb¡iei intestinale
a fierului din dietå, hemoragii gastrointestinale,
genitale, renourinare, pierderi de sânge în dializor Administrarea de eritropoetinå sau substan¡e
¿i circuitul de dializå, recoltåri repetate de probe epo-like este terapia de elec¡ie a anemiei în IRC.
de sânge. Pierderile zilnice de fier ale unui hemo- Înaintea ini¡ierii tratamentului de substitu¡ie sunt
dializat cronic sunt de peste 2 mg, motiv pentru necesare diagnosticarea ¿i tratarea deficitelor de
care suplimentarea cu fier se practicå de rutinå materiale necesare eritropoiezei: fier, acid folic,
la pacien¡ii dializa¡i. Scåderea rezervelor de fier vitamina B12. Transfuziile de sânge, frecvent utili-
se apreciazå prin dozarea feritinei serice (valori zate în perioada în care eritropoetina nu era dis-
normale 80-100 µg/l). ponibilå, au numeroase neajunsuri: suprimå fo-
Deficitul de fola¡i poate apårea prin aport carele endrogene de eritropoetinå, produc supra-
deficitar sau din cauza pierderilor prin membrana încarcarea cu fier a diferitelor organe (cord, ficat,
de dializå; suplimentarea cu acid folic se practicå
pancreas etc.), prezintå risc de transmitere a he-
de rutinå la hemodializa¡ii cronici. Transfuziile re-
patitei virale, HIV, citomegalovirus, aduc antigene
petate inhibå eritropoieza ¿i secre¡ia de eritro-
poetinå. Acumularea aluminiului din chelatorii HLA stråine (risc de rejet de transplant renal),
de fosfa¡i utiliza¡i în tratamentul osteodistrofiei accentueazå acidoza ¿i hiperkalemia. Din aceste
determinå anemie microcitarå prin interferarea motive, transfuziile sunt prescrise numai în ur-
cu transportul ¿i/sau utilizarea fierului, inhibi¡ia gen¡e: accidente hemoragice sau hemolitice se-
sintezei hemului, accentuarea hemolizei. Hiper- vere, în insuficien¡a cardiacå etc. (14).

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 1(13), AN 2009 37


TRATAMENTUL COMPLICAºIILOR LA BOLNAVII DIALIZAºI CRONIC

Eritropoetina recombinatå umanå (EPO) – hematocrit (2 fiole venofer/såptåmânå), apoi


produså prin inginerie genticå – se administreazå lunar, cu control la 3 luni (15).
numai parenteral, fiind inactivatå de sucurile Al¡i factori care pot diminua råspunsul la EPO:
gastrice. Administrarea i.v. se face în trei prize pe infec¡iile sau inflama¡iile cronice, neoplaziile,
såptåmânå, în timp ce administrarea subcutanatå malnutri¡ia, deficien¡ele vitaminice (B6, B12, C), de
(cu biodisponibilitate mai micå, dar cu timp mai fola¡i, hiperparatiroidismul secundar, medicamente
mare de înjumåtå¡ire) se poate face în una-douå (IEC), toxine uremice (dialize ineficiente) (16).
prize såptåmânal. Administrarea subcutanatå este Corectarea anemiei prin tratament cu EPO este
preferatå la uremicii în predializå, la pacien¡ii înso¡itå de o serie de efecte favorabile care cresc
dializa¡i peritoneal sau la cei care fac hemodializå calitatea vie¡ii uremicului cronic. Cele mai impor-
la domiciliu; administrarea intravenoaså se face tante consecin¡e: scåderea debitului cardiac, a con-
de obicei hemodializa¡ilor în spital (14). sumului de oxigen al miocardului, a hipertrofiei
Ini¡ierea terapiei cu EPO este indicatå la ventriculare stângi, având ca urmare scåderea
pacien¡ii cu hematocrit sub 30%. Doza de atac morbiditå¡ii ¿i mortalitå¡ii prin boli cardiovasculare
este de 50 UI/Kg (2.000-4.000 UI) x 3/ såptå- ¿i cre¿terea capacitå¡ii de efort a pacientului (17).
mânå la administrare i.v. sau de 25 UI/Kg (1.000- Terapia cu EPO nu este lipsitå de reac¡ii
2.000 UI) x 37/såptåmânå, subcutan. Råspunsul adverse. Cea mai frecventå complica¡ie este
este evaluat la 2 såptåmâni; este dependent de reprezentatå de instalarea HTA sau agravarea
dozå cu o mare variabilitate individualå. În func¡ie unei HTA preexistente. În etiopatogenia HTA sunt
de nivelul hematocritului dozele se modificå în implica¡i mai multi factori: cre¿terea rezisten¡ei
trepte de 12,5-25 UI/Kg såptåmânal. Nivelul ¡intå periferice prin înlåturarea vasodilata¡iei compen-
al hematocritului sub tratament este un subiect satorii, cre¿terea vâscozitå¡ii sanguine, lipsa de
de controverså în ultimii ani; studiile recente au corec¡ie a debitului cardiac la corectarea anemiei,
demonstrat cre¿terea riscului de accidente cardio- cre¿terea produc¡iei de endotelinå, efectul presor
vasculare ¿i moarte subitå la depå¿irea valorii Hb direct al EPO. Pot surveni crize hipertensive cu
de 12 g/dl (15). Dupå atingerea nivelului ¡intå al encefalopatie ¿i convulsii generalizate tonico-
hematocritului monitorizarea terapiei se face la clonice. Bolnavii trata¡i cu EPO necesitå frecvent
intervale de 4 såptåmâni. cre¿terea dozelor de antihipertensive. Tromboza
Råspunsul optim la terapia cu EPO necesitå abordului vascular (prin cre¿terea vâscozitå¡ii,
depozite integre de fier. Se impune diagnosticarea scåderea timpului de sângerare, cre¿terea nive-
¿i tratarea deficien¡ei absolute de fier (feritina lului de antitrombina III) este notatå mai rar ca
sericå sub 100mg/l) ¿i a deficien¡ei relative, reac¡ie adverså ¿i impune cre¿terea dozei de
func¡ionale de fier (feritina sericå normalå sau heparinå. Sindromul pseudogripal apare rar, mai
scåzutå, dar satura¡ia transferinei sub 20%, ales la debutul tratamentului. Alergia la EPO, HTA
numår de eritrocite hipocrome pe frotiu peste rezistentå la terapie, efectuarea transplantului
10%, volum mediu eritrocitar sub 80m). Nu re- renal sunt situa¡ii în care tratamentul cu EPO tre-
comandåm suplimentarea oralå cu fier – absorb¡ie buie întrerupt. Oprirea temporarå este indicatå
deficitarå, irita¡ie gastricå; administrarea intra- în cazul unui infarct miocardic acut ¿i al unui
venoaså de preparate de fier se efectueazå accident vascular cerebral, din cauza efectelor
intensiv pânå la atingerea valorilor optime de vasculare nedorite ale EPO (18). ‰

BIBLIOGRAFIE
1. Raine AEG, Brunner FP, Valderrabano 4. Brady HR, Wilcox CS – Theraphy in Hypertension – Lippincott, Williams and
F – Report of management of renal failure Nephrology and Hypertension – WB Wilkins, 2001
in Europe – Nephrol, Dial, Transplant 7, Saunders, 2003 7. Massry S.G. Glassock RJ – Textbook of
1992 5. Koren MJ, Devereux MV – Mechanisms, Nephrology, fourth edition, Lippincott,
2. Acosta JH – Hypertension in chonic renal effects and reversal of left ventricular Williams and Wilkins, 2000
disease – Kidney Int, 2002 hypertrophy in hypertension – Curent 8. Ciocâlteu Al – Tratat de Nefrologie, cap. 7
3. London GM, Fabiani F – Left ventricular opinion in nephrology and Hypertension 2, – Editura Infomedica, 2002
dysfunction in end stage renal disease, 87, 2004 9. Ruilope LM, Hansson L – Renal aspects
Cardiac Dysfunction in Chronic uremia, 6. Schrier RW – Diseases of the Kidney and of Hypertension Optimal Tratment (HOT)
Kluwer Academic Publishers, 1992 Urinary Tract, Vol II, Section VIII. Study – Jof Nephrol, 1996

38 PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 1(13), AN 2009


TRATAMENTUL COMPLICAºIILOR LA BOLNAVII DIALIZAºI CRONIC

10. Epstein M – Calcium antagonists and renal Function by Dialysis, Section VII – Kluwer 16. Danielson B – R-HU EPO
disease – Kidney Int, 1998 Academic Publishers, 1996 Hzporesponsiveness – Nephrol, Dial Transpl,
11. Kshirsagar AV et al – Effect of ACE 13. Ciocâlteu Al – Tratat de Nefrologie, cap 10 (suplim 2), 1995
Inhibitors in diabetic and nondiabetic chronic XVI – Editura Na¡ional, 2006 17. Valderrabano F – Quality of life benefits of
renal disease: a systematic overview of 14. European Best practice Guidelines for the early anaemia treatment – Nephrol Dial
Management of Anemia in Patients with Transpl, vol 15, 23, 2000
randomized controlled trials – Am J Kidney
Chronic Renal Failure, 1999 18. Brenner & Rector – The Kidney, Seventh
Dis, 2000
15. Singh AK, Fishbanet S – The Optimal Edition, cap. XII – WB Saunders, 2004
12. Jacobs C, Kjellstrand CM, Koch KM, Hemoglobin in Dialysis Patient, A critical
Winchester JF – Replacement of Renal Review – Seminars in Dialysis, vol 21, 2007

Revista presei medicale


Antipsychotics for Alzheimer’s up death risk-study

Antipsychotic drugs prescribed to the most common form of dementia, and Johnson & Johnson’s (JNJ.N)
treat aggression in older Alzheimer’s affecting 26 million people globally, Risperdal, or risperidone.
patients appear to significantly raise according to the Alzheimer’s associa- No one at Johnson & Johnson was
their risk of dying prematurely, British tion. immediately available for comment.
researchers said on Friday. Antipsychotic drugs have increa- After one year, slightly more people
The results from the first long-term singly been used to treat the persona- in the antipsychotic group had died
study on the effect of the medicines lity changes and aggression often but after 36 months, survival in the
on people with Alzheimer’s highlights associated with the disease, but the placebo group was 59 percent com-
the need to seek less harmful treatments new findings suggest for many they pared to 30 percent among the people
for many of these patients, Clive may not be worth the risk. on the drugs.
Ballard of King’s College London and “Our opinion is that there is still Other researchers noted that,
colleagues said. an important but limited place for aty- because antipyschotic drugs are also
During their three-year study, pical antipsychotics in the treatment linked to higher risk of stroke and a
men and women given a placebo were of severe (symptoms), particularly decline in brain function, the latest
42 percent less likely to die than people aggression,” the researchers wrote. findings underscore the need to find
who remained on their antipsychotic “However, the accumulating other ways to help such patients.
medication, the study published in the safety concerns ... emphasise the ur- “This work highlights the pressing
journal Lancet Neurology found. gent need to end unnecessary and pro- need to develop and evaluate alter-
“Our data add further serious longed prescribing.” native pharmacological and non-
safety concerns about the long-term In the study carried out between pharmacological treatments for beha-
use of antipsychotics in this popula- 2001 and 2004, 128 patients aged vioural symptoms in dementia,”
tion, and clinicians should certainly from 67 to 100 years were assigned to Richard Perry, a neurologist at Im-
try to replace antipsychotics with safer continue their antipyschotic treatment perial College Healthcare in London,
management approaches,” the resear- for 12 months or switched to a placebo. said in a statement. (Reporting by
chers wrote. The drugs included the generic Michael Kahn; Editing by John Stone-
Alzheimer’s is an incurable brain treatments thioridazine, chlorpro- street).
disease that worsens over time and is mazine, haloperidol, trifluorperazine
Source: REUTERS HEALTH – London, Jan 9

Dr. David Cristiana, ªos. Vitan Bârze¿ti, Nr. 13, sector 4, Bucure¿ti

PRACTICA MEDICALÅ – VOL. 4, NR. 1(13), AN 2009 39

S-ar putea să vă placă și