Sunteți pe pagina 1din 8
CONSILIUL JUDETEAN DOLJ SNSE APROBA, DIRECTIA TEHNICA, Nr. 441/ 10.01.2019 ION /PRIOTEASA AVIZAT, VI ‘SEDINTE DORINOSMIN VASILE is cy Co TEMA DE PROIECTARE pentru elaborare documentafie tehnico — economic’ pentru obiectivul de investiti "Modernizare drum judefean DJ 643F, Limita jud, Olt-Ungureni-Ghercesti-DN65C(Craiova), km 5+720-21+480, tronsonul km 5+720-19+424" z a obiectivului de investitii: "Modernicare drum judefean DJ 643F, Limita jud. Olt-Ungureni-Ghercesti-DN65C(Craiova), km 5+720-21+480, tronsonul km 5+720-19+424" 1.2. Ordonator principal de credite/investitor: Presedintele Consiliului Judetean Dolj /Consiliul Judetean Dolj 1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar): nu este eazul 1.4, Beneficiarul investitiei: Judetul Dolj 1.5. Elaboratorul temei de proiectare: Consiliul Judetean Dc i, Directia Tehnica 2. Date de identificare a obiectivului de investifii 2.1, Informatii privind regimuul juridic, economic si tehnic al terenului si/sau al constructiei existente, documentafie cadastral: Drumul judefean , se aflt in proprietatea judefului Dolj, $i in administrarea CJ Dolj. DJ 643F, Limita jud. Olt-Ungureni-Ghercesti-DN65C(Craiova), kin 5+720-21+480, figureazi in Refeaua de drumuri judetene din judetul Dolj (la poz.42), in Anexa 2.17 in HG 782/2014 pentru. modificarea anexelor la HG540/2000 privind aprobarea incadrarii in categorii funcjionale a drumurilor publice gi a drumurilor de utilitate privata deschise circulafiei publice. Prin HCJ Dolj nr. 42/2005 si nr. 174/2014, CJ Dolj a aprobaté darea in administrare a drumurilor judefene aparfinind domeniului public al judetului Dolj catre SP LDP Dolj SA, in baza contractului de delegare de gestiune nr. 99/2005, a serviciului public de administrare, construire, modemizare, intretinere, exploatare si reparare a drumurilor, podurilor si podefelor apartinand domeniului public al judefului Dol}. Drumul judefean DJ 643F, Limita jud, Olt-Ungureni-Ghercesti-DN65C(Craiova), kin $+720- 21+48, pe tronsonul km 5+720-19+424, este inscris in cartea funciara cu numerele CF 225676, 32989, 32988, 33346, 33331. 2.2, Particularitifi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru realizarea obiectivului de investifii, dupit caz: a) deserierea suceinia a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare, suprafata terenului, dimensiuni in plan); Suprafafa ocupati de proiectul propus (de drumul existent i de poduri), rezultati din extrasele de carte funciara, este 198.039 mp si este in domeniul public al judeyului Dolj Tronsonul de drum care se propune a fi modemizat este situat in partea de nord-est a judefului si face legitura intre limita jud. Olt si DN 65F (Centura Craiova) si o lungime de 13,26km. in localitatea Ghercesti, intre km 13+906 si km 14+350 , exista o suprapunere de traseu cu. DJG41 pe o Iungime de 0,444km, lungimea totala fiind de 13,704 km. Suprapunerea de traseu aparjine DJ 641 si nu va fi modernizati intrucat este intabulata ca fiind DJ641 Drumul judefean DJ 643F strabate teritoriu! comunei Ghercesti si se continua in judeyul Olt, eu DC 4, prin satul Baleasa(comuna Gavainesti), asigurand astfel accesul locuitorilor acestor localitati catre municipiul Craiova —jud. Dolj si catre orasul Bals-judetul Olt. Pe tronsonul de drum propus se afla doua podi 1) Pod km 94039, peste Valea Langa © Caracteristi = construit in anul 2005 din grinzi din beton armat; - are 1 deschidere de 7,6 m; - lungimea totala - 21 m; - — latimea totala — 8,5 m; = latimea partii carosabile - 7m ; 2) Pod km 13+459,, peste pérdul Teslui © Caracteristi = construit in anul 1994 din grinzi din beton armat; - are2 deschideri de 15 m; = lungimea totala- 47 m; - latimea totala ~ 8,5 m; - latimea partii carosabile - 7m ; b) relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cai de acces posibile; Accesul inamplasament este asigurat dinspre Craiova prin DN6SC, cate localitatile Ungureni, Ghercesti (jud. Dolj) , Baleasa, Bals ( jud. Olt) prin DJ643A. Pe traseul sau drumul judetean DJ643F intersecteaza urmatoarele cai de comunicatii: = Drumuri nationale: DN6SC, km 21+480, in municipiul Craiova, DN 65F km 19+424, ( Centura de Nord), - Drumuri judetene: DJ641 in localitatea Ghercesti suprapunere de traseu intre km 134906 si km 14+350; - Drumuri comunale: DC86 — km 40+419, in localitatea Ungureni, jud. Dolj DC4- km 5+720, in localitatea Baleasa jud. Olt ) surse de poluare existente in zondt; = Nu este cazul 4) particularitai de relief; Localitatea Ghercesti este amplasat in partea de nord a orasului Craiova, pe valea péréului Teslui si este intinsa pe o suprafafa de 15 000 mp.Comuna Ghercesti a fost inflinjata prin legea administrativa din 31 martie 1864. Relieful comunei este unul colinar. Aflandu-se la marginea de sud a Platformei Oltetului, gaisim aici si intinderi ale Cémpici Caracalului prin lunca crestaté de apa Tesluiului. De la desprinderea de DN 65F km 19+-424, ( Centura de Nord), drumul judetean se continua traversand localititile Ghercesti si Ungureni, pana la limita cu judetul Olt. Pe acest sector, drumul este la nivel de imbracaminte asfalticd si prezinta un trascu caraeterizat de pante accentuate caracteristice zonelor de deal. @) nivel de echipare tehnico-edilitard a zonei si posibilitiqi de asigurare a utilitayilor; In zona propusa pentru modemizarea drumului judejean exist sursi de apa,canalizare, energie electrica, gaze naturale sitelefonie. Lucrarile care se vor executa nu impun racordari la rejelele de utiitifi din zona, iar in cazul in care prin documentatia tehnica se vor impune demolari sau devieri ale retelelor existente sau racordari, acestea se vor realiza prin obiectivul de investitie propus. f) existenta unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in méisura in care pot fi idemtificate Existenfa unor eventuale refele edilitare in amplasament care ar necesita relocarea/protejarea, vor fi stabilite si se va dispune sau nu relocarea sau protejarea acestora prin avizele pe care Consiliul Judetean Dolj in calitate de beneficiar le va obtine de la furnizorii aferenti. In cazul in care prin documentajia tehnicd se vor impune demolari sau devieri ale refelelor existente sau racordiiri, acestea se vor realiza prin obiectivul de investifie. propus. g) posibile obligarii de servitute; ‘Nu este cazul. hy conditionari constructive determinate de starea tehnict si de sistemul constructiv al unor constructii existente in amplasament, asupra cdrora se vor face lucrari de intervenyii, dup caz; Nueste cazul. i) reglementéiri urbanistice aplicabile zonei conform documentatiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal si regulamentul local de urbanism aferent; Reglementarile urbanistice aplicabile zonei vor fi stabilite prin certificatul de urbanism. j)existenja de monumente istorice/de arhitecturd sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatdi; existenta conditiondrilor specifice in cazul existenfei unor zone protejate. -Nueste cazul 2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investiii propus din punct de vedere tehnic si functional: «@) destinagie si functiuni; © imbunatatire a starii tehnice a drumului judetean DJ 643F, este un plus in asigurarea unui trafic in siguranja si confort pentru pentru localnicii si pentru investitorii din zona. Investifia realizata prin poiectul propus va asigura fluenfa unei circula{ii rutiere in condifii de siguranfa si confort a locuitorilor comunei Ghercesti si Gavanesti (jud. Olt), spre Municipiul Craiova, si cdtre orasul Bals. Prin modemizarea drumului judejean DJ 643F, Limita jud. Olt-Ungureni-Ghereesti-DN65C (Craiova), km 54720-21+480, pe tronsonul km 5+720-19+424, traficul care va fi preluat va beneficia de conditii superioare de circulatie, conditii care se vor coneretiza intr-o serie de avantaje economice, precum: = modemizarea si dezvoltarea retelelor judefene de transport in conformitate cu prineipiile dezvoltarii durabile = dezvoltarea socio-economica a zonelor tranzitate de drumul judejean modemizat, acestea fiind de altfel si obiectivul general al proiectelor finantate din fonduri europene = reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor; = viteza de parcurs sporita, deci o reducere a timpilor de parcurs si a pierderilor aferente avestuia. = crearea unei variante viabile de transport rutier atat pentru traficul local cat si pentru traficul de tranzit, cu beneficu direct asupra agentilor economici locali si la nivel judetean = coneetarea localitatilor traversate la reteaua rutiera nationala si europeana