Sunteți pe pagina 1din 4

Grupul Școlar Energetic Nr.

1, Tg-Jiu
TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ
Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a XII-a

Numele şi prenumele elevului:


Data susţinerii:
 Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi Partea a II-a se
acordă 90 de puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (60 de puncte)


Citeşte textul:
Dar nu avem totuşi curajul să trecem prin focul de baraj. Dacă artileria inamică ar fi
bătând o zonă fixă, nevăzută de cei care conduc focul, calculată doar pe hârtie, parcă hotărârea ar
fi mai uşoară... ar fi ca un fel de loterie, la care chiar dacă nu ai decât o şansă infimă, trebuie să
încerci. Dar barajul acesta e condus de oameni care ne urmăresc ca pe nişte gângănii. Gândul nu
ezită, mâna nu le tremură, ochiul alege liniştit ţinta, căci sunt netulburaţi de artileria noastră, ca
nişte mecanici de cale ferată obişnuiţi cu rotiţele şi manivelele lor.
Totuşi în loc nu mai putem sta... un nou salt, o nouă dezlănţuire de trăsnete (căci acum nu
mai trag, cât timp nu se vede nimeni, ci tunul aşteaptă ochit gata, până când suntem în fugă).
Ajungem în sat, după ce mai întâlnim pe drum alţi câţiva oameni, din pluton. Poate să fie
acum cam pe la prânz. Stăm deci aproape de trei ore sub focul dezlănţuit al artileriei.
În sat e ca o arătare de stafii militare.
Sunt încremenit de nedumerire. Când e o fugă generală, Todor Popescu aşteaptă sub
traiectoria artileriei şi a morţii.
(Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război)
A.Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:
1. Sinonimele cuvintelor: „ezit㔺i „trăsnete” sunt: 8 puncte
a. greşeşte, zgomote. b.evită, împuşcături. c.şovăie, bubuituri
2. Tema textului este: a. războiul. b. timpul. c.satul. 8 puncte
3. Transcrie două motive literare din text. 8 puncte
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Ilustrează, prin câte un enunţ, sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului
„drum”. 8 puncte
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
5. Comentează, în 3-5 rânduri (30-50 de cuvinte), o figură de stil care apare în textul dat.
8 puncte
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
B. 1. Rescrie enunţurile următoare, corectând greşelile de orice natură: 10 puncte
Din punct de vedere al dificultăţii, acest test iniţial, domnule elev nu este de loc greu. Nu
fii îngrijorat. Să fii atent să nu faci vreo greşală.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Grupul Școlar Energetic Nr.1, Tg-Jiu

2. Subliniază forma corectă a următoarelor cuvinte: 10 puncte


Nu zace! – nu zăcea! , campania succede alegerile – campania succedă alegerile, să
împreune – să împreuneze, dragele mele – dragile mele, ultimile ştiri – ultimele ştiri

PARTEA a II-a (30 de puncte)


Citeşte textul:
Poezia nu va reuşi niciodată, ea singură, să aducă nici pace şi nici mai multă prosperitate
în lumea contemporană. Ea nu va rezolva niciuna din problemele politice sau economice ale lumii
noastre[...]. Singurul loc în care poezia poate semnifica ceva este lumea contemporană
individuală. Acolo, în firea fiecăruia, poezia mai poate modela ceva şi din aceste mici şlefuiri ale
crudităţilor noastre intime se mai poate aprinde o undă de comunicare normală între indivizi
având creiere identice, dar viziuni diferite.
Poezia poate umaniza, dar nu în marşuri şi nu în misiuni de umanizare. Le citesc uneori,
câte o poezie, elevilor mei. Îi văd dintr-o dată atenţi; chiar dacă nu înţeleg, devin atenţi. Ascultă
mai degrabă din bucuria de a ieşi din rutina zilnică. Această minimă atenţie este o mare victorie a
poeziei asupra firii lor. Să fii atent la comunicarea unui mesaj, chiar dacă nu-l înţelegi în
totalitate, mi se pare copleşitor pentru o lume normală.
(Matei Vişniec, Despre rolul poeziei în lumea contemporană)

Redactează un eseu de 75-100 de cuvinte (15-20 de rânduri), în care să-ţi exprimi opinia
despre menirea poeziei, valorificând informaţii sau idei din textul dat.
Grupul Școlar Energetic Nr.1, Tg-Jiu

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


Anul şcolar 2011-2012
Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a XII-a

BAREM DE EVALUARE ŞI NOTARE


 Se punctează oricare alte formulări/modalităţi de rezolvare corectă a
cerinţelor.
 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin
barem. Nu se acordă fracţiuni de punct.
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I (60 de puncte)


A.
1.c. 8 puncte
2.a 8 puncte
3. câte 4 puncte pentru transcrierea oricăror două motive literare din text (de exemplu,
focul, fuga,) 2x4p= 8 puncte
4. câte 4 puncte pentru ilustrarea prin enunţuri corecte a sensului denotativ şi a sensului
conotativ ale cuvântului indicat. 2x4p= 8 puncte
5. comentarea nuanţată a fiecărei figuri de stil din text – 8p/ comentare superficială sau
lipsa de siguranţă în identificarea unei figuri de stil – 2 puncte 8 puncte

B.
1.câte 2 puncte pentru corectarea prin rescriere a fiecăreia dintre greşeli 5x2p= 10 puncte
2.câte 2 puncte pentru sublinierea formei corecte a cuvintelor date 5x2p= 10 puncte

PARTEA a II-a (30 de puncte)

Pentru conţinutul eseului: 20 de puncte


- formularea unei opinii despre importanţa poeziei 4 puncte
- susţinerea pertinentă a opiniei formulate – 8 p/ susţinere inadecvată, cu
argumente irelevante – 2p 8 puncte
- valorificarea oricăror informaţii/ idei din textul dat 4 puncte
- formularea unei concluzii adecvate 4 puncte

Pentru redactarea textului: 10 puncte


- respectarea structurii textului argumentativ 2 puncte
- respectarea normelor de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie 6 puncte
(0-1 greşeli – 6p; 2-3 greşeli – 4p; 4-5 greşeli – 2 p, peste 6 greşeli – 0p)
- respectarea limitei de spaţiu indicate 2 puncte

Matricea de specificaţii
Grupul Școlar Energetic Nr.1, Tg-Jiu
Competenţe 1.1 1.3. 2.6. 3.3. 1.5.
Utilizarea Exprimarea în Aplicarea Argumentarea Utilizarea
adecvată a scris conceptelor unui punct de corectă şi
achiziţiilor a propriilor de specialitate vedere privind adecvată a
lingvistice reacţii şi în analiza şi textele formelor
în receptarea opinii privind discutarea studiate exprimării
diverselor textele textelor orale şi
texte receptate literare scrise în
diverse
situaţii de
Conţinuturi comunicare
Genuri x x x
literare/
autor,
narator, eu
liric
Texte x x x x
nonliterare
Temă, x x x
motiv,
viziune
despre lume
Componente x x x
structurale
şi expresive
Normele x x x x
limbii
române la
toate
nivelurile
Tehnica x x x x
argumentării