Sunteți pe pagina 1din 6

COMISIA METODICĂ

Grădiniţa cu Program Normal Nr.6 , IASI

ANUL SCOLAR 2010- 2011

“STRATEGII MODERNE DE PREDARE – INVĂŢARE


ÎN VEDEREA ASIGURĂRII CALITĂŢII
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREŞCOLAR”

COMISIA METODICĂ
Grădiniţa cu Program Normal Nr.6, IASI
PLAN MANAGERIAL
AN ŞCOLAR 2010 – 2011
Semestrul I

NR. TEMA PROPUSĂ OBIECTIVE MODALITĂŢI DE DATA ŞI LOCUL RESPONSABILI


CRT. REALIZARE DESFASURARII
1. Evaluarea rezultatelor şi • susţinerea şi • Prezentarea 15.02.2007 Director unitate.
competenţelor obţinute motivarea fişelor de evaluare individuală a fişelor de Ora 12,30 Responsabil
cu copiii în activitatea finală pe categorii de activitate evaluare Gradinita cu P.N. metodic.
instructiv-educativă din • interpretarea rezultatelor • Dezbateri nr.15, sediul din Diaconescu
semestrul I. şi propunerea de măsuri de str.Iancu de Mariana
îmbunătăţire a activităţii cu Hunedoara, Toate cadrele
copiii Alba Iulia didactice

2. Copiii şi diversitatea • educarea copiilor în • Referate 22.03.2007 Director unitate.


spiritul valorilor europene • Proiecte Ora 12,30 Responsabil
• modalităti active, educaţionale G.P.N.Nr.15 metodic.
originale, de educare a copiilor • Dezbateri Sediul din Str. Comănici Ana
în spiritul interculturalităţii • Propuneri Stefan cel Mare Cadrele didactice
europene
3. Asigurarea calităţii • aplicarea metodelor • Metode: 19.04.2007 Director unitate.
predării prin abordări active la activitătile de “Ciorchinele” Ora 12,30 Responsabil
activ-participative cunoaştere a mediului, educarea “Creioanele la mijloc”, G.P.N.Nr.15 metodic.
limbajului şi activitatea “Brainstorming » Sediul din str. Geogean Viorica
matematică • Aplicaţii Alexandru cel Bun Toate cadrele
practice didactice
• Dezbateri

4. Găndirea critică • dezvoltarea gândirii • Metoda “Ştiu/ 17.05.2007 Director unitate.


critice prin metode interactive Vreau să ştiu/Am Ora 12,30 Dan Dorina
• familiarizarea cu învăţat” G.P.N.Nr.15 Toate cadrele
managementul lucrului în • Comunicări sediul din str. didactice
echipă folosind metodele active ştiinţifice Stefan cel Mare
• Referate
• Dezbateri

5. Evaluarea finală • aplicarea tehnicilor de • Seturi de fişe 14.06.2007 Director unitate.


evaluare finală pe categorii de aplicate pe categorii de Ora 13. Responsabil
activităţi activităţi şi vârstă Grădiniţa Miceşti metodic.
• importanţa evaluării • Modalităti de Cadrele didactice
finale la ridicarea calităţii actului evaluare orală din grădiniţa
educaţional • Dezbateri Miceşti
• Propuneri
Notă : Activitatea metodică se realizează şi săptămânal, în cadrul “Zilei metodice”, unde se dezbat aspecte practice, metodologice, ale temelor
planificate lunar la Comisia metodică !
Responsabil metodic Educatoare Dorina Dan
Gradinita cu P.N.nr.15.Alba Iulia
e-mail : dandorina53@yahoo.com
COMISIA METODICĂ EDUCATOARE
GRĂDINIŢA:
RESPONSABIL:
FIŞA DE MONITORIZARE
a prezenţei şi a contribuţiei individuale la activităţi de formare prin Comisie metodică

Numele şi Datele Modalităţi de participare


prenumele prezenţei la
comisie Activ
Pasiv Lecţie deschisă Referate; Fişa de evaluare Intervenţii Prezentare Propuneri
Comunicări periodică mijloace de
ştiinţifice; aplicată copiilor invăţământ
proprii
Comisia metodică
Grădiniţa:
e-mail:
Evaluarea activităţii în cadrul Comisiei metodice

Se confirmă că d-na educatoare ………………………………. de la Grădiniţa ....................... .....a prezentat în cadrul Comisiei metodice:
1.Referate/Comunicări ştiinţifice/Lecţii deschise:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
2.A prezentat probe de evaluare
periodică: ....................................................................................................................................................................................................................
...................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
3.A participat la dezbateri ……………

propuneri ……………

prezentare de mijloace de învăţământ proprii ……………

Se eliberează prezenta evaluare pentru întocmirea dosarului în vederea obţinerii …………………………………………………………..


Data Director unitate Responsabil metodic