Sunteți pe pagina 1din 4

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA A TREIA:

POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII - TITLUL VII: NORME COMUNE PRIVIND
CONCURENŢA, IMPOZITAREA ŞI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ - Capitolul 1: Regulile de
concurenţă - Secţiunea 1: Reguli aplicabile întreprinderilor - Articolul 102 (ex-articolul 82 TCE)

Articolul 101
(ex-articolul 81 TCE)

(1) Sunt incompatibile cu piaţa internă şi interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale
asocierilor de întreprinderi şi orice practici concertate care pot afecta comerţul dintre statele membre
şi care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenţei în cadrul pieţei
comune şi, în special, cele care:

(a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiţii de
tranzacţionare;

(b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;
(c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;
(d) aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creând astfel
acestora un dezavantaj concurenţial;
(e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii
suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu
obiectul acestor contracte.
(2) Acordurile sau deciziile interzise în temeiul prezentului articol sunt nule de drept.

(3) Cu toate acestea, prevederile alineatului (1) pot fi declarate inaplicabile în cazul:

- oricăror acorduri sau categorii de acorduri între întreprinderi;


- oricăror decizii sau categorii de decizii ale asocierilor de întreprinderi;

- oricăror practici concertate sau categorii de practici concertate


care contribuie la îmbunătăţirea producţiei sau distribuţiei de produse ori la promovarea progresului
tehnic sau economic, asigurând totodată consumatorilor o parte echitabilă din beneficiul obţinut şi
care:

(a) nu impun întreprinderilor în cauză restricţii care nu sunt indispensabile pentru atingerea acestor
obiective;
(b) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa în ceea ce priveşte o parte
semnificativă a produselor în cauză.

-----------------------------------------

Articolul 102

(ex-articolul 82 TCE)
Este incompatibilă cu piaţa internă şi interzisă, în măsura în care poate afecta comerţul dintre statele
membre, folosirea în mod abuziv de către una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii dominante
deţinute pe piaţa internă sau pe o parte semnificativă a acesteia.
Aceste practici abuzive pot consta în special în:
(a) impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vânzare sau de cumpărare sau a altor condiţii de
tranzacţionare inechitabile;

1
(b) limitează producţia, comercializarea sau dezvoltarea tehnică în dezavantajul consumatorilor;

(c) aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente,
creând astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

(d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestaţii suplimentare
care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor
contracte.
--------------------------------------------------

Versiune consolidată a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene - PARTEA A TREIA:


POLITICILE ŞI ACŢIUNILE INTERNE ALE UNIUNII - TITLUL VII: NORME COMUNE PRIVIND
CONCURENŢA, IMPOZITAREA ŞI ARMONIZAREA LEGISLATIVĂ - Capitolul 1: Regulile de
concurenţă - Secţiunea 1: Reguli aplicabile întreprinderilor - Articolul 102 (ex-articolul 82 TCE)

CAPITOLUL II: Practici anticoncurenţiale


Art. 5
(1)Sunt interzise orice înţelegeri între întreprinderi, decizii ale asociaţiilor de întreprinderi ş i
practici concertate, care au ca obiect sau au ca efect împiedicarea, restrâ ngerea ori denaturarea
concurenţei pe piaţa româ nească sau pe o parte a acesteia, în special cele care:

a) stabilesc, direct sau indirect, preţuri de cumpă rare sau de vâ nzare sau orice alte condiţii de
tranzacţionare;

b) limitează sau controlează producţia, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau investiţiile;


c) împart pieţele sau sursele de aprovizionare;

d)aplică , în raporturile cu partenerii comerciali, condiţii inegale la prestaţii echivalente, creâ nd
astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

e) condiţionează încheierea contractelor de acceptarea de că tre parteneri a unor prestaţii


suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legă tură cu
obiectul acestor contracte.

(2) Interdicţia prevă zută la alin. (1) nu se aplică înţelegerilor sau categoriilor de înţelegeri între
întreprinderi, deciziilor sau categoriilor de decizii ale asociaţiilor de întreprinderi, practicilor
concertate sau categoriilor de practici concertate, atunci câ nd acestea îndeplinesc cumulativ
urmă toarele condiţii:

a)contribuie la îmbună tă ţirea producţiei sau distribuţiei de mă rfuri ori la promovarea progresului
tehnic sau economic, asigurâ nd, în acelaş i timp, consumatorilor un avantaj corespunză tor celui
realizat de pă rţile la respectiva înţelegere, decizie ori practică concertată ;
b) impun întreprinderilor în cauză doar acele restricţii care sunt indispensabile pentru atingerea
acestor obiective;

2
c) nu oferă întreprinderilor posibilitatea de a elimina concurenţa de pe o parte substanţială a pieţei
produselor în cauză .

(3) Categoriile de înţelegeri, decizii ş i practici concertate, exceptate prin aplicarea prevederilor alin.
(2), precum ş i condiţiile ş i criteriile de încadrare pe categorii sunt cele stabilite în regulamentele
Consiliului Uniunii Europene sau ale Comisiei Europene cu privire la aplicarea prevederilor art. 101
alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de înţelegeri, decizii
ale asociaţiilor de întreprinderi sau practici concertate, denumite regulamente de exceptare pe
categorii, care se aplică în mod corespunză tor.
(4)Înţelegerile, deciziile ş i practicile concertate prevă zute la alin. (1), care îndeplinesc condiţiile
prevă zute la alin. (2) sau se încadrează în categoriile prevă zute la alin. (3), sunt considerate legale,
fă ră a fi necesară notificarea acestora de că tre pă rţi ş i emiterea unei decizii de că tre Consiliul
Concurenţei. (5)Sarcina probei unei încă lcă ri a prevederilor alin. (1) revine Consiliului Concurenţei.
Întreprinderii sau asociaţiei de întreprinderi care invocă beneficiul prevederilor alin. (2) sau (3) îi
revine sarcina de a dovedi că sunt îndeplinite condiţiile prevă zute de aceste alineate.
(6) Ori de câ te ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1) înţelegerilor, deciziilor sau
practicilor concertate, în mă sura în care acestea pot afecta comerţul între statele membre, acesta
aplică , de asemenea, prevederile art. 101 din

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


Art. 6
(1) Este interzisă folosirea în mod abuziv de că tre una sau mai multe întreprinderi a unei poziţii
dominante deţinute pe piaţa româ nească sau pe o parte substanţială a acesteia. Aceste practici
abuzive pot consta în special în:

a) impunerea, direct sau indirect, a preţurilor de vâ nzare sau de cumpă rare sau a altor condiţii de
tranzacţionare inechitabile;

b)limitarea producţiei, comercializă rii sau dezvoltă rii tehnice în dezavantajul consumatorilor;

c)aplicarea în raporturile cu partenerii comerciali a unor condiţii inegale la prestaţii echivalente,
creâ nd astfel acestora un dezavantaj concurenţial;

d) condiţionarea încheierii contractelor de acceptarea de că tre parteneri a unor prestaţii


suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanţele comerciale, nu au legă tură cu
obiectul acestor contracte.

(2) Ori de câ te ori Consiliul Concurenţei aplică prevederile alin. (1), în mă sura în care folosirea în
mod abuziv a poziţiei dominante poate afecta comerţul dintre statele membre, acesta aplică , de
asemenea, prevederile art. 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
(3) Se prezumă , pâ nă la proba contrară , că una sau mai multe întreprinderi se află în poziţie
dominantă , în situaţia în care cota ori cotele cumulate pe piaţa relevantă , înregistrate în perioada
supusă analizei, depă ş esc 40%

3
4