Sunteți pe pagina 1din 8

A trecut la cele Interviu cu deputatul PSD Arad Florin Tripa DJST Arad

Direct Arad
veșnice „Dacă la Felnac în doi ani contribuie
www.livearad.ro
renumitul s-au asfaltat străzi, se la
pictor reabilitează școli, s-a ajutorarea
Iosif Petrean, modernizat iluminatul, sinistraţilor
din Zădăreni la Secusigiu am constatat
P.2 că nu se mișcă nimic” P.4 P.7

www.livearad.ro
Anul 5 | Nr. 99 | iulie 2018
Se distribuie gratuit

Actualitate
Falcă s-a îmbogățit
anul trecut cu trei
firme noi și sute
RETIM nu va ridica materialele
rezultate din demolarea
garajelor P.2 de mii de lei
P.3

Adrian Todor: „Administraţia


Falcă a devenit specialistă
în falimente” P.6
Sport

Programul turului Ligii 1,


ediţia 2018-2019 P.8
2 iulie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

A trecut la cele veșnice renumitul pictor


www.livearad.ro

Iosif Petrean, din Zădăreni


De la mijlocul lunii iulie, comuna Nicolae şi Elena Ceauşescu. Tot din
Zădăreni este mult mai săracă. A trecut ordinul lui Ceauşescu, a fost obligat să
la cele veșnice renumitul pictor Iosif lucreze într-un atelier de pictură pentru
Petrean, cel mai apreciat artist pe care regimul comunist. Aici trebuia să facă
l-a avut vreodată comuna Zădăreni, care reproduceri după celebrele tablouri:
până deunîzi a deținut și funcția de con- „Carul cu boi”, „Luminişul”, „Ciobă-
silier local al comunei. naşul cu oile” şi multe altele. Chipul lui
Pictorul Iosif Petrean a devenit Vlad Ţepeş a trebuit să-l reproducă de
cunoscut și apreciat în întreaga țară încă cel puţin 200 de ori, pentru că era foarte
dinainte de 1989. De cele mai multe ori, căutat de străini. A mai pictat de aseme-
comuniştii ştiau cum să scoată bani din nea şi tablouri înfăţişându-i pe cei doi
orice, fiind nişte oportunişti de seamă. conducători. „Picturile pe care le făceam
Uneori chiar căutau şi talente pentru a eu erau vândute la preţuri astronomice în
se folosi de creativitatea acestora în folo- shop-urile din Bucureşti şi Neptun.
sul propriu. Este şi cazul pictorului Iosif Produceam în jur de zece mii de mărci
Petrean, care a fost obligat să lucreze pentru regim. Dar nici eu nu pot spune că
doar pentru regimul ceauşist timp de 12 am dus-o rău”, spunea Petrean, care avea
ani. El trebuia să facă reproduceri după un salar exorbitant pentru acele vre-
lucrări celebre de Grigorescu, Luchian, muri: peste zece mii de lei pe lună. În
Tonitza, Andeescu, Aman, sau alte plus, a avut ocazia să viziteze aproape
lucrări la comandă, care erau apoi puse toate ţările Europei, America şi Rusia. În
spre vânzare în shop-urile comuniste. legătură cu vizitarea Ermitajului, artis-
Acestea erau vândute pe bani grei în tul ne povestea: „Pentru mine, ca artist, a
străinătate sau se ofereau drept cadouri fost cea mai importantă şi bogată expe-
înalţilor oaspeţi pe care-i avea familia rienţă. Am stat 21 de zile în Muzeu, dar ai
Ceauşescu. nevoie de 11 ani pentru a putea să-l vizi-
Iosif Petrean a învăţat tainele picturii tezi tot. În America nu am văzut artă, dar
încă de mic, la vârsta de nouă ani fiind în Rusia am găsit din plin”.
deja ucenic în atelierul unui bătrân pic- După Revoluţie a continuat să picte-
tor de biserică, în urma decesului tatălui ze, fiind un om liber. Picturile sale se
său. A învăţat de la el să picteze icoane găsesc astăzi aproape pe toate continen-
pe sticlă. Petrean îşi amintea de acele tele. A fost pensionar, iar din 2000 a fost
vremuri: „Cu totul altfel erau condiţiile consilier în comuna Zădăreni „pentru că
atunci. Lucram la lampă de petrol, pensu- mi-a plăcut să fac tot timpul ceva pentru
lele erau din păr de bursuci iar culorile se oamenii lângă care trăiesc”. O lucrare
obţineau natural: ocru - din pământ ars, Iosif Petrean ar putea fi declarat, post mortem, cetățean de onoare al comunei Zădăreni de-a pictorului se poate observa pe
verdele - din muşchi de copaci”, spunea Biserica Ortodoxă din Zădăreni, înfă-
Iosif Petrean, într-un articol publicat de instrucţie în armată. Special pentru el, s- puteam să merg ori de câte ori voiam la ţişându-i pe Sfinţii Constantin şi Elena,
Glasul Aradului, în urmă cu 10 ani. a amenajat primul atelier de pictură din Muzeu”, spunea Petrean. pictură care a donat-o Bisericii.
La 14 ani merge singur în Arad şi se armată, în 1966 la Bucureşti. Trebuia să Marea schimbare în viaţa artistului În data de 19 iulie, Iosif Petrean a
înscrie la Liceul de Prelucrare a reproducă istoria armatei în imagini. avea să survină la vârsta de 30 de ani, încetat din viață, lăsând un gol imens în
Lemnului. După trei ani se angajează la „Curtea armatei era pur şi simplu pavată când şeful Gospodăriei de Partid - inimile celor care l-au cunoscut.
fabrica de mobilă, unde este apreciat ca cu tablouri. Acestea ajungeau şi până la Ţâşcă, a venit la el să-i împrumute câte- Consilierii locali PSD Zădăreni transmit
fiind cel mai bun proiectant. „În tot acest patru metri. M-am inspirat cel mai mult va tablouri. Voia să le expună în Hotelul pe această cale sincere condoleanțe
timp, de la nouă ani, nu a trecut o zi fără din «Atacul de la Smârdan» al lui Partidului pentru a impresiona nişte familiei îndoliate. Totodată, consilierii
să pictez, tablourile mele erau peste tot, Grigorescu, pe care l-am putut admira în oaspeţi importanţi. Când să-şi ceară cele PSD vor propune într-o ședință viitoare,
prin holurile fabricii, pe la prieteni, în original la Muzeul de Artă al Republicii. 12 tablouri înapoi, aflase că atât de mult ca Iosif Petrean să fie declarat, post mor-
birouri”, se lăuda pictorul. Datorită De fapt asta a fost şi cea mai mare bucu- au fost impresionaţi înalţii oaspeţi, încât tem, cetățean de onoare al comunei

RETIM nu va ridica materialele rezultate


talentului său, a reuşit să scape şi de rie a mea din timpul armatei: faptul că le-au reţinut pentru ei. Acei oaspeţi erau Zădăreni.

Serviciile pentru
din demolarea garajelor permise
și pașapoarte
s-au mutat
RETIM Ecologic Service SA anunţă per-
soanele fizice din Arad că materialele rezul-

în Galleria Mall
tate din demolarea garajelor nu fac obiectul
contractului de salubrizare în baza căruia
societatea operează în municipiu.
În plus, multe din acoperişurile vechilor Instituția Prefectului –
garaje (plăcile de azbociment) se încadrează Județul Arad informează cetățe-
nii interesați de eliberarea pașa-
în categoria deşeurilor periculoase care tre- poartelor că sediul SERVICIU-
buie colectate în condiţii speciale, cu impli- LUI PUBLIC COMUNITAR
carea autorităţilor locale. PENTRU ELIBERAREA ŞI EVI-
De asemenea, RETIM nu colectează în DENŢA PAŞAPOARTELOR
municipiul Arad deșeuri voluminoase pre- SIMPLE ARAD s-a mutat, înce-
cum mobilier, covoare, saltele și nici deșeuri pând cu data de 16 iulie a.c., în
din echipamente electrice și electronice pre- incinta Complexului Comercial
Galleria Mall Arad, la etajul al
cum mașini de spălat, frigidere, cuptoare, doilea. De asemenea, și SERVI-
șamd. CIUL REGIM PERMISE AUTO
Prin urmare, este interzisă depozitarea ȘI ÎNMATRICULĂRI VEHICU-
acestor tipuri de deșeuri (din construcții, LE ARAD s-a mutat, din 16 iulie
voluminoase și DEEE) în recipientele pen- 2018, la Complexul Comercial
tru deșeuri menajere sau la platformele de Galleria Mall Arad, urmând să-și
colectare din oraș. Acestea nu vor fi ridicate desfășoare activitatea la parterul
clădirii.
de către echipele RETIM. RETIM nu va ridica materialele rezultate din demolarea garajelor
3 iulie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Falcă s-a îmbogățit anul trecut


www.livearad.ro

cu trei firme noi și sute de mii de lei


Primarului Gheorghe Falcă îi merge,
an de an, tot mai bine. De la datoriile la
întreținere, pe care le avea în 2004, atunci
când a ajuns primar, Gheorghe Falcă a
reușit să acumuleze o avere imensă, o vilă
pe malul Mureșului, estimată de unii de la
sute de mii de euro, de alții chiar la un
milion de euro, și-a deschis firme prospe-
re, care cumpără an de an imobile prin
centrul Aradului, dar îi aduc și sume
imense din dividende, ce mai, bogăție
curată. Cine spunea că nu te poți îmbogăți
cinstit din funcția de primar nu știa ce vor-
bește.
Și în 2017, conform declarației de avere
depuse în iunie 2018, Gheorghe Falcă a
dus-o bine. Bini di tăt, vorba cântecului. În
primul rând, la nivel salarial, de la 55 de
mii de lei pe an, a sărit la 86 de mii de lei
pe an, în urma creșterii salariilor din
administrație, măsură luată de PSD -
ALDE în iulie anul trecut, care vedem că i-
a priit liberalului. Alți 38.000 de lei i-au
intrat în buzunar primarului de la
Comitetul regiunilor, iar 35.000 de lei de la
Autoritatea Electorală Permanentă. 18.000
de lei a mai încasat Gheorghe Falcă de la
UVVG, în condițiile în care universitatea
respectivă beneficiază de niște spații pro-
prietate a Primăriei Arad, pe care le folo-
sește în mod gratuit. Am putea vorbi aici
de un conflict de interese, dar asta va face Falcă a evoluat de la un biet politician cu datorii la întreținere, la un primar bogat, cu vilă pe malul Mureșului
subiectul unui alt articol.
Falcă a ajuns să închirieze imobile, domnul primar ce înseamnă numele fir- anul financiar anterior. E posibil ca doam- de avere, și nici nu știm să fi câștigat la
după ce acum 16 ani cerea apartament de mei, dar e bine că o are. na Ela Falcă să fi luat firma cu contul plin, loto. Ar fi oportun ca domnul Falcă să
serviciu de la Primărie, fiindcă nu avea În fine, a treia firmă nouă care apare în să fi avut noroc cu carul, cum se spune în explice public cum a reușit să achizițione-
unde să stea. Din închirieri, familia Falcă a declarația de avere este SC Atodis Serv popor. Numai că în declarația de avere a ze acea firmă.
obținut alți 58 de mii de lei. Soția sa a avut SRL, unde Ela Falcă este acționar 100 la domnului Falcă nu apare niciunde valoa- Sunt multe întrebări legate de averea
un salariu anual de 24 de mii de lei, la sută. Firma respectivă funcționează încă rea acestei tranzacții. Să știm și noi câți primarului, așa cum au fost în ultimii 14
firma Pro Arhitectura, deținută de familia din 2009, iar în 2015, avea o cifră de afaceri bani a dat familia Falcă, dacă a dat, pentru ani. An de an apar tranzacții dubioase,
Falcă. de peste 600 de mii de lei și un profit de o firmă care i-a adus imediat dividende în bani din vânzări anterioare, deși la înce-
Și acum începe distracția. În 2017, pri- aproape 20.000 de lei. Din păcate nu avem valoare de 130.000 de lei. Ne îndoim că putul carierei de primar nu avea nimic,
marului i-au mai „răsărit” în declarație date pe anii următori, dar probabil că acti- există vreun om de afaceri atât de prost dividende, acțiuni noi, firme noi și așa mai
trei firme noi, pe lângă binecunoscuta vitatea a mers din bine în mai bine, din încât să dea gratis o firmă care produce departe. Din păcate, toate aceste afaceri
Pro Arhitectura, care produce mai ceva moment ce în 2017, i-a și adus noului pro- atât de bine. Măcar valoarea dividendelor ale primarului au fost tratate cu indiferen-
ca CET-ul din Arad, la capitolul profit, și prietar, Ela Falcă, dividende în valoare de pe doi-trei ani să fi cerut omul, ca să ță de autoritățile competente, care zi de zi
SC Guinot Center. Din 2017, Gheorghe 130.000 de lei. Acum, cei care mai au câte renunțe la o firmă atât de profitabilă. clamează lupta împotriva corupției.
Falcă deține 70 la sută din firma F & G In- o firmă, care se mai pricep la afaceri, știu Problema e că în declarația anterioară, Vedem, în continuare, cum Aradul e un
telligent Company SRL Arad. Soția sa, că e cam greu să cumperi sau să deschizi o familia Falcă nu are vreun cont în care să loc interzis pentru anticorupți, primarul
Ela Falcă, deține, tot de anul trecut, 50 la firmă, iar în același an să și obții dividen- dețină vreo sumă care să justifice această Falcă o duce în continuare, bine merci, iar
sută din firma L'Architecture d'Au- de, mai ales de peste 100.000 de lei. Când achiziție importantă. Nici bani nu a averea îi crește an de an, cum nu le crește
jourd'hui SRL. Nu suntem siguri că știe de obicei, dividendele se acordă pentru împrumutat primarul, conform declarației altora într-o viață.

Drumul Măderat - Agrișu Mare, pericol Oradea ne mai dă o lecţie!


public pentru arădeni Parcare subterană
Drumurile județului Arad sunt
printre cele mai proaste din țară. Nu
pe fonduri europene
o spunem noi, ci majoritatea celor Primăria Oradea ne dă o nouă lecție despre ceea ce
care traversează județul nostru. înseamnă administrație performantă. Primarul Ilie Bolojan a
Poate în capătul Moldovei sau anunțat în cadrul conferinței de presă de joi, că Primăria
Olteniei să mai găsești drumuri atât Municipiului Oradea derulează proiectul de realizare a unei
de pline de gropi, unele chiar de parcări subterane de tip Park & Ride în Piața Emanuil Gojdu,
pământ, cum sunt drumurile aflate zona Cetății Oradea, cu fonduri europene. Studiul de fezabili-
în administrarea Consiliului tate este în curs de realizare, fiind efectuate măsurătorile topo-
grafice, forajele pentru studiul geotehnic și corelarea cu deți-
Județean Arad. Un astfel de drum nătorii de utilități din zonă.
este și Măderat-Agrişu Mare- „Avem 25.000 de navetiști care vin zilnic în Oradea, din
Arăneag, pe care circulă zilnic mulți care 10.000 vin cu mașinile personale și trebuie să par-
arădeni, dar care nu pare a fi în aten- cheze în oraș, iar acest flux de navetiști este dublat în
ția CJA, instituția care îl administrea- perioada de sezon primăvară-toamnă de un aflux de
ză. Ba mai mult, anul trecut, admi- turiști, care în cea mai mare parte vin cu mașinile perso-
nistrația liberală a județului a vrut să nale din județele Cluj, Arad, Timiș etc.”, a declarat primarul
scape de acest drum și să-l treacă la Ilie Bolojan.
Consiliul Local Târnova, de parcă o Spre deosebire de Oradea, primăria lui Falcă vrea să dea
primărie are mai mulți bani decât Drumul Măderat - Agrișu Mare este un pericol pentru arădeni Piața Avram Iancu pentru 50 de ani (!?) unei firme private, care
CJA, care aruncă milioane de lei an să încaseze banii pe parcare și să plătească o sumă mizeră la
de an pe petreceri câmpenești, sume „Așa arată drumul judeţean petreceri câmpenești de milioane de lei bugetul local. Vedem din nou diferența dintre administrația
mai mari decât are Târnova bugetul. Măderat-Agrişu Mare-Arăneag, un sau aruncă alte sute de mii de lei pe performantă din Oradea și cea arădeană, preocupată doar de
Pentru că nu le-a ieșit acea mișcarea drum pe care îți trebuie mare curaj să te studii de fezabilitate fără finalitate. căpătuirea unor firme de casă, care probabil din profitul uriaș
prin care să scape de răspundere, aventurezi. CJA se plânge că nu are Este încă o confirmare a faptului că vor cotiza acolo unde trebuie, pentru ca toată lumea să fie
șefii CJA s-au supărat rău de tot și bani pentru reparații, dar vedem cum județul Arad are cel mai slab președinte mulțumită. Între timp, Oradea continuă să se dezvolte în ritm
nici n-au mai binevoit să plombeze șefii instituției se plimbă de-a lungul și din istoria CJA”, scrie deputatul Florin alert, iar administrația Falcă îngroapă puțin câte puțin Aradul
măcar acel drum. de-a latul Europei pe bani publici, fac Tripa, pe pagina sa de Facebook. în mediocritate, în fiecare zi.
4 iulie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

„Dacă la Felnac în doi ani s-au asfaltat


www.livearad.ro

străzi, se reabilitează școli,


s-a modernizat iluminatul, la Secusigiu
am constatat că nu se mișcă nimic”
Interviu cu deputatul PSD Arad Florin Tripa
- Domnule deputat Florin Tripa, de guvernamentale blocate, fără proiecte
câteva zile s-a intrat în vacanța parla- pe fonduri europene. M-a frapat dife-
mentară, după ce ați avut parte și de o rența dintre cele două comune vecine
sesiune extraordinară. Cu toate că e pe care le-am vizitat: dacă la Felnac în
vacanță, vedem în fiecare zi, pe pagina doi ani s-au asfaltat străzi, se reabili-
dumneavoastră de Facebook, că bateți tează școli, s-a modernizat iluminatul
județul în lung și în lat. Care este scopul pe toate străzile din comună, se face o
acestor deplasări în localitățile din capelă, se modernizează trotuarele, la
județ? Secusigiu am constatat că nu se mișcă
- Faptul că am intrat în vacanță par- nimic, deși există proiecte guverna-
lamentară îmi oferă oportunitatea de a mentale aprobate în aceeași perioadă
avea mai mult timp pentru munca de cu cele din Felnac, iar acest lucru nu
teren, care trebuie să recunosc că îmi este în regulă. O spun cu părere de
place mai mult decât cea de birou, rău, repet, fără intenția de a trage pe
pentru că tot timpul am fost un om de cineva la răspundere, dar cred că
acțiune. Profit de aceste săptămâni lucrururile ar trebui să se schimbe cât
libere, pentru a lua pulsul administra- mai repede, pentru ca această comună
țiilor locale din județ, indiferent de să țină pasul cu cele din jur, care se
culoarea politică a primarilor. Vreau să dezvoltă.
văd ce proiecte au, care este stadiul
investițiilor cu fonduri de la buget, - Ați spus la începutul acestui inter-
guvernamentale sau europene, să viu că ați încercat să aflați problemele
identificăm problemele cu care se con- cu care se confruntă administrația loca-
fruntă primarii și să-i ajut, atât cât o Deputatul Florin Tripa a participat la ședința Consiliului local Secusigiu lă din Secusigiu. Care sunt aceste proble-
pot face din poziția de parlamentar. me?
Repet, indiferent de culoarea politică masiv procesul de licitație, se reduc care se află în diferite faze, fie proiec- - Cred că aceste probleme sunt evi-
și pot să vă spun că am fost în ultima termenele și, cel mai important, se tare, fie propuse spre finanțare, fie dente și le-am expus mai sus.
săptămână atât la primari PNL, cât și descurajează contestațiile abuzive scoase la licitație. Și am să vă dau doar Administrația locală nu reușește, pe
la primari PSD, ALDE etc. Deși am prin introducerea cauțiunii, pentru câteva exemple: introducerea gazului deoparte, să elaboreze proiecte prin care
fost ales de simpatizanții PSD, am depunerea contestațiilor la CNSC, și (stadiul de proiectare), rețeaua de să atragă prea multe fonduri extrabuge-
considerat întotdeauna că reprezint introducerea unei taxe, pentru depu- canalizare (lucrare scoasă la licitație), tare, în special fonduri europene, iar
Aradul în Parlamentul României și m- nerea plângerii la Curtea de Apel. De reabilitarea și extinderea primăriei atunci când o face, aceste proiecte nu
am străduit, cât am putut, să sprijin asemenea, vor fi eliminate notificările (finanțare aprobată pe PNDL, se sunt duse la bun sfârșit. Cauzele care au
județul Arad ori de câte ori mi s-a prealabile, vom avea reguli clare pen- lucrează la proiect), asfaltarea drumu- dus la această situație mi-e greu să le
cerut ajutorul de către administrațiile tru emiterea deciziilor CNSC, iar ter- rilor din zona industrială (licitație). înțeleg și nici nu am reușit să aflu deta-
locale, indiferent de partidul din care menele de soluționare a plângerilor la După aceste ore de discuții, am lii cu privire la acest aspect în întâlnirea
provenea primarul. Curtea de Apel vor fi mult mai scurte. ajuns la Secusigiu, unde, de asemenea, cu primarul și consilierii locali. Pot să vă
Sunt doar câteva dintre modificările am dorit să aflu în principal stadiul spun că am transmis în acea ședință,
- Printre aceste vizite, ați ajuns și în aduse legislației din domeniul achizi- proiectelor cu finanțare guvernamen- faptul că ușa mea este deschisă pentru
comuna Secusigiu, ba chiar ați partici- țiilor publice, modificări care ne vor tală, dar și cele cu finanțare europea- orice problemă a administrației comu-
pat la ședința Consiliului Local. Ce ajuta să deblocăm o serie de proiecte, nă. Am constatat cu mâhnire că totul e nei Secusigiu. Am accentuat foarte clar
anume ați discutat cu reprezentanții inclusiv europene, ceea ce automat va blocat. Avem finanțări aprobate de faptul că nu mă interesează culoare
administrației locale? duce și la un grad mai ridicat de absor- guvern pentru reabilitarea a două politică a primarului și sunt deschis la
- Așa cum am făcut în fiecare loca- bție a fondurilor europene, dar și la școli și două grădinițe, dar în timp ce orice problemă și mă voi implica cu tot
litate, am încercat să aflu mai întâi mult mai multe proiecte de infrastruc- la Felnac sunt în execuție, la Secusigiu ce pot pentru a remedia situația deloc
problemele cu care se confruntă admi- tură, de la drumuri, la rețele de apă și nici nu s-a demarat licitația. Avem o bună de la Secusigiu. Din păcate, am
nistrația locală. Apoi, am vrut să dis- canalizare, de la școli și grădinițe, la finanțare guvernamentală de peste 10 rămas cu invitația adresată domnului
cut neapărat despre ultimele modifi- spitale sau dispensare în zona rurală. milioane de lei pentru introducerea primar și cam atât. Au trecut vreo zece
cări legislative, așa că am avut ocazia rețelei de apă, aflu că acest proiect este zile de la acea întâlnire și nu am fost
să prezint în fața primarului Ilie Cheșa - Ce ați aflat despre proiectele blocat, din nu știu ce cauze. Mai aflu sesizat cu vreo problemă legată de
și a consilierilor locali modificările Primăriei Secusigiu? că la capitolul fonduri europene, la administrarea comunei, de proiectele
aduse Legii achizițiilor publice, dar și - Din păcate, aici ați atins un punct Secusigiu nu sunt proiecte. Am ieșit pe blocate, de investițiile guvernamentale.
noul Cod administrativ. Sunt unul sensibil, mai ales că am venit la străzi, alături de consilieri locali din Poate e și acesta un semn că nu există
dintre parlamentarii PSD care în vara Secusigiu, după câteva ore petrecute comună și am constatat că în anul de interes sau poate unii gândesc din punct
anului trecut au inițiat un proiect de la Felnac, împreună cu primarul Ioan grație 2018, într-o comună importantă de vedere politic și nu văd cu ochi buni
lege, pentru modificarea actualelor Malița. Și vreau să vă spun că acolo, a județului Arad, cu oameni gospo- faptul că ar putea colabora cu un depu-
reglementări în domeniul achizițiilor câteva ore am discutat efectiv doar dari, renumiți pentru hărnicia lor, nu tat din alt partid. Ceea ce mi se pare o
publice, reglementări care nu fac altce- despre proiectele Primăriei Felnac, există nici măcar un metru de asfalt. chestiune copilărească, atâta timp cât și
va decât să bage bețe-n roate primării- despre milioanele de euro atrase din Nu vreau să critic pe nimeni, nu am noi, parlamentarii, ca și primarii, consi-
lor, consiliilor județene, întârziind ast- fonduri guvernamentale sau europe- mers la Secusigiu să trag pe cineva de lierii locali suntem aleși pentru a munci
fel mii de proiecte de infrastructură, la ne. Am văzut în teren străzile asfalta- urechi, ba din contră, doresc să ajut pe în folosul cetățenilor, nu al partidelor pe
nivel național. Majoritatea modificări- te, am văzut iluminatul public com- cât posibil, iar prin alocările de fon- care le reprezentăm. Îi transmit încă o
lor propuse de noi se regăsesc în ordo- plet reabilitat, am văzut casa mortuară duri din ultimii doi ani cred că am ară- dată primarului Cheșa, de data aceasta
nanța de urgență adoptată de guvern, care se construiește în curtea Bisericii tat că această comună este pe lista în mod public, toată disponibilitatea
care cu siguranță va ajuta administra- Ortodoxe Române din Felnac, am noastră de priorități. Dar nu pot să nu mea pentru a căuta soluții la probleme-
țiile locale să realizeze mult mai rapid văzut lucrările de reabilitare a celor constat situația gravă în care se află le cu care se confruntă Primăria
investițiile pe care și le-au propus. În două școli, iar primarul Ioan Malița această comună, fără străzi asfaltate, Secusigiu și sper să existe interes și din
noua formulă se debirocratizează mi-a prezentat o serie de alte proiecte fără apă și canalizare, cu proiectele partea administrației locale.
5 iulie 2018 Direct Arad SECUSIGIU

Unitățile de învățământ din comuna


www.livearad.ro

Secusigiu întâmpină noul an școlar


într-o stare deplorabilă
În numerele trecute ale ziarului nostru,
am prezentat în mai multe rânduri situația
gravă în care se află unitățile de învăță-
mânt din comuna Secusigiu. Am arătat
faptul că, în cadrul PNDL II, comuna
Secusigiu beneficiază de o investiție de
1.176.261,22 lei, pentru proiectul „Reabi-
litare grădiniță cu program normal în
localitatea Sânpetru German şi grădinița
cu program normal în localitatea Satu
Mare”, și de o investiție de 5.335.733,81 de
lei, pentru proiectul „Reabilitare școală
generală clasele I-VIII în localitatea
Sânpetru German și școala generală clase-
le I-VIII în localitatea Secusigiu”. Fonduri
aprobate de Guvernul României, cu spriji-
nul parlamentarilor PSD Arad, semn că Grădinița din Sânpetru arată jalnic Acoperișul grădiniței din Satu Mare e un pericol pentru copii
există toată deschiderea din partea autori-
tăților centrale, pentru a fi sprijinită comu- Aceeași situație ne-o semnalează cetățenii trimis în șomaj tehnic conducerea primă- întrebările sutelor de părinți, copii și cadre
na Secusigiu, mai ales din punct de vede- și la școala din Secusigiu, care așteaptă și riei, care nu mai are timp de astfel de pro- didactice, care sunt nevoiți să suporte con-
re financiar. Din păcate, am văzut că aces- ea ca domnul primar Ilie Cheșa să se pună bleme minore. Acoperișul stă să cadă de dițiile inumane din școlile și grădinițele
te proiecte sunt blocate la Secusigiu, iar în pe treabă și să demareze licitația, pentru pe unele grădinițe, sub privirile disperate comunei și își pun zi de zi sănătatea în
numărul trecut al ziarului nostru, am pre- că Guvernul României a alocat banii de un ale părinților care trec zi de zi pe lângă pericol.
zentat faptul că în multe alte localități se an. acele clădiri și se gândesc cu groază că „Este inadmisibil ce se întâmplă în
reabilitează de zor unitățile de învățământ Am ajuns, așadar, la fața locului, în peste o lună, vor fi nevoiți să-și ducă acolo comuna Secusigiu. Am ridicat această pro-
sau se ridică altele noi. Această situație o urma insistențelor mai multor părinți, copiii. Pereții clădirilor sunt plini de igra- blemă și în numărul trecut, am arătat ce
întâlnim la Felnac, la Zădăreni, la Bârzava, care sunt efectiv disperați, pentru că se sie, iar tencuiala căzută ne arată că feno- se întâmplă în comunele învecinate, în
Beliu, Lipova, Târnova, Pâncota, Semlac, apropie începerea unui nou an școlar și menul e unul de mulți ani și se extinde cu special la Felnac, care a obținut fonduri
Bata, Sântana etc. Numai la Secusigiu se unitățile de învățământ arată la fel de jal- repeziciune, pe zi ce trece. Nici nu e de tot pe PNDL, ca și Secusigiu. Chiar îi rog
bate pasul pe loc. nic, în ciuda promisiunilor primarului Ilie mirare că aceste clădiri nu au primit avi- pe cei care au posibilitatea, să facă o vizi-
tă în comuna vecină, să vadă ce lucrări se
desfășoară la școala mare din Felnac: s-a
schimbat acoperișul, se reface total inte-
riorul, de la geamuri și uși, la instalație de
încălzire, grupuri sanitare, mobilier, abso-
lut tot. Nu înțeleg ce se întâmplă la
Secusigiu, de ce nu se pot reabilita aceste
clădiri, avem 6,5 milioane de lei de la
guvern pentru două școli și două grădini-
țe, avem milioane de lei în bugetul local,
avem bani de la Ministerul Educației pen-
tru o nouă grădiniță la Secusigiu, care nu
se mai finalizează. Efectiv, nu am nicio
explicație, iar zilnic am discuții cu părinți
disperați, care îmi spun că nu se mai
poate, că își mută copiii de la Sânpetru la
Tencuiala a căzut de pe pereți Curtea școlii e plină de bălării Secusigiu sau chiar la Pecica sau Felnac,
pentru că la școlile din sat e dezastru.
În ultimele săptămâni, am primit Cheșa. Într-adevăr, a rămas mai puțin de o zul Direcției de Sănătate Publică, din Discut cu cadrele didactice, care numai ele
nenumărate semnale din partea cetățeni- lună și jumătate până la începerea anului moment ce nici apă potabilă nu există, nici știu cum rezistă la situația din școli și gră-
lor legate de aceste subiecte, fiind chemați școlar, iar la școlile și grădinițele din WC-urile nu pot fi numite grupuri sanita- dinițe. Probabil, în luna august vor avea
în mod insistent să constatăm la fața locu- comună nu se mișcă nimic. Mai multe clă- re, pentru că sunt un pericol pentru sănă- din nou un concediu activ și profesorii,
lui situația unităților de învățământ din diri par părăsite, în ciuda geamurilor ter- tatea copiilor. De ce nu e preocupată educatoarele, învățătoarele vor fi nevoiți
comuna Secusigiu. „Veniți la Sânpetru mopan, montate la mai toate unitățile de administrația locală de problema școlilor să muncească cot la cot cu părinții, ca să
German, să vedeți cum arată o grădiniță învățământ, semn că vreo firmă de casă a și grădinițelor ? De ce nu se fac igienizări, igienizeze sălile de clasă, să schimbe par-
în paragină, despre care primarul Ilie avut un stoc mai mare și trebuia epuizat. reparații, cu o lună înainte de începerea chetul, să zugrăvească unde s-a întins
Cheșa spunea că o să fie ca nouă”, sună La grădinița din Sânpetru German n-a anului școlar? Se așteaptă din nou ca mucegaiul și așa mai departe. Această
unul dintre mesajele primite în ultimele mai ajuns termopanul, astfel că au rămas părinții și cadrele didactice să adune bani administrație e o rușine pentru comuna
săptămâni. Un alt cetățean ne invită să geamurile de pe vremea când nemții încă și să se pună pe treabă, când bugetul noastră, iar modul în care își bate joc de
vedem grădinița din Satu Mare, aflată și erau majoritari în această localitate. comunei e atât de mare? Sunt o serie de viitorul acestei comunități este de con-
ea într-o situație precară, deși s-a vorbit că Curțile școlilor și grădinițelor sunt la fel întrebări la care conducerea Primăriei damnat. Să le fie rușine”, spune consilie-
și această clădire va fi complet renovată. de pline de bălării, de parcă vacanța ar fi Secusigiu ar trebui să răspundă. Sunt rul local Gheorghe Grad.

La școala din Felnac s-a schimbat acoperișul Școala din Felnac va avea are instalație nouă de încălzire
6 iulie 2018 Direct Arad ACTUALITATE

Florin Tripa: „Marinel Cionca are ZERO


www.livearad.ro

rezultate, în doi ani de când e șef al CJA”


Marinel Cionca a ajuns la jumătatea mandatului de pe cele trei drumuri nu se lucrează, asta ca să nu spunem
președinte al Consiliului Județean Arad, dar rezultatele că nici măcar nu s-au lansat licitațiile. Aceeași situație e și
sunt ZERO în ceea ce privește investițiile în infrastructu- în cazul drumurilor finanțate prin Programul Operațional
ră. În ciuda promisiunilor din ultimii doi ani, toate mari- Regional, coordonat tot de Ministerul Dezvoltării, unde
le proiecte ale Consiliului Județean Arad au rămas pe s-au semnat de mai bine de un an contractele de finanțare
hârtie, în condițiile în care existau finanțări atât din fon- pentru drumurile Arad - Șiria – Pâncota, Pâncota – Buteni
duri guvernamentale, cât și din fonduri europene. și Sânpetru German – limită județul Timiș. Nici în acest
„Marinel Cionca a reușit să convingă pe toată lumea, caz, conducerea Consiliului Județean Arad nu a fost în
în cei doi ani de mandat, că e cel mai slab președinte din stare, în mai bine de un an, să dea drumul la licitații.
istoria Consiliului Județean Arad. Starea drumurilor jude- Despre lucrări nici nu poate fi vorba.
țene este oglinda perfectă a administrației liberale con- În acest ritm, Marinel Cionca va ajunge la final de
duse de Marinel Cionca, cel care a avut la dispoziție în mandat cu ZERO kilometri executați din aceste proiecte
această perioadă sute de milioane de lei, din fonduri finanțate cu fonduri guvernamentale sau europene.
europene și guvernamentale, pe care nu a fost în stare să Arădenii care-și rup zilnic mașinile pe drumurile admi-
le cheltuie. nistrate de Cionca vor trebui să se mulțumească până în
A trecut mai bine de un an de când s-a aprobat finan- 2020 cu lecțiile pe care le predau la hartă, de câte ori au
țarea, din partea Ministerului Dezvoltării, prin Programul ocazia, reprezentanții PNL Arad, care încearcă să ne con-
Național de Dezvoltare Locală, pentru drumurile Bârsa- vingă cât de modernă e rețeaua de drumuri a județului
Moneasa-limită judeţ Bihor, pentru Sânmartin-Olari- Arad, de când sunt ei la conducere”, declară deputatul

Adrian Todor: „Administrația Falcă


Caporal Alexa, respectiv Nădab-Seleuş. Nici la această oră, PSD Florin Tripa. Florin Tripa, deputat PSD

Păstorul Falcă predică


a devenit specialistă în falimente”
la Biserica Măslinul.
Tema favorită: „Să nu furi!”
Mare eveniment, mare, timp de trei zile, la Expo În 14 ani, Administrația munală, din care n-a mai
Arad, unde Biserica Măslinul Arad vă invită la Falcă a distrus aproape rămas aproape nimic.
Evanghelizare. Mai mulți pastori cunoscuți vor predica la toate societățile subordo- Ultima pe listă este CET
acest eveniment, printre care și cel mai mare păstor din- nate Consiliului Local Mu- Arad, o societate mulsă ani
tre politicienii din Arad, „doftorul” în comunicare nicipal Arad. Ultima pe listă de zile de camarila porto-
Gheorghe Falcă. De la aflarea veștii, multă lume se întrea- este CET Arad, o societate calie, de yesmenii lui Falcă,
bă oare ce le-ar putea spune Gheorghe Falcă enoriașilor care sub bagheta primaru- de firmele de partid. După
de la Biserica Măslinul, în cazul în care nu alege să bată lui Gheorghe Falcă a reușit un jaf de 14 ani, CET a ajuns
câmpii despre cât de bine conduce el Aradul de 14 ani. performanța de a acumula la datorii de peste 100 de
Unii zic că ar trebui să le spună despre a șaptea datorii de peste 100 de mi- milioane de lei, așa că pri-
poruncă, „Să nu fii desfrânat”, având în vedere ultime- lioane de lei, fapt care a dus marul și conducerea socie-
le dezvăluiri ale presei din Capitală, care a publicat la intrarea în insolvență. tății s-au gândit s-o bage-n
fotografii cu Falcă și amanta, ținându-se de mână prin „Administrația Falcă a insolvență, urmând proba-
București. Majoritatea însă e de părere că primarul ar devenit, în ultimii 14 ani, bil falimentul. În timp ce la
trebui să vorbească despre a opta poruncă, „Să nu furi”, specialistă în falimente. Oradea, de exemplu, s-a ri-
o temă favorită a arădenilor, când e vorba de Falcă. Sau Domnul Falcă sunt convins dicat o centrală cu fonduri
despre „a furat, dar a și făcut”, sloganul preferat al sus- că ar avea mare succes dacă europene, iar societatea res-
ținătorilor lui Falcă, atunci când e să scuze toate nele- și-ar deschide o firmă de in- pectivă nu are datorii și
giurile administrației PDL/PNL din Arad. O a treia solvență, după câte socie- funcționează extrem de
variantă vehiculată în mediul online e „Să nu poftești tăți subordonate CLM a reu- bine.
nimic din ce este al aproapelui tău”, iar aici probabil că șit să ducă la faliment. În urma primarului
Gheorghe Falcă ar putea să le povestească enoriașilor o Situația societăților su- Falcă, după 14 ani de man-
seară întreagă. De la cum să nu poftești la nevasta prie- bordonate Consiliului Local dat, rămân doar societăți
tenului cu care îți faci concediile, până la cum să nu pof- Municipal Arad spune totul Adrian Todor, deputat PSD Arad falimentate, stadioane dis-
tești la banii arădenilor, la bugetul local. despre cât de bun adminis- truse, împrumuturi de zeci
Va fi, oricum, o evanghelizare interesantă, în care trator este Gheorghe Falcă. bucăți, în epoca Falcă. Ace- a falimentat-o ca să facă de milioane pe care le vor
enoriașii Bisericii Măslinul din Arad vor avea ce învăța Regia de Drumuri Munici- lași lucru s-a întâmplat cu loc firmelor de casă. Re- plăti și cei care azi nu sunt
de la Gheorghe Falcă. Asta, cu condiția să respecte vechea pale a fost pusă pe butuci, societatea Salubritate SA, cons-ul trage și el să moară, născuți”, declară deputatul
zicală românească, „Să faci ce zice popa, nu ce face popa”! falimentată și vândută pe pe care administrația Falcă la fel și Gospodărirea Co- PSD Arad Adrian Todor.

Un primar din județul Arad, declarat incompatibil de ANI


Agenția Națională de Integritate primar al comunei Gurahonț la acea
a constatat starea de incompatibilita- dată, a exercitat simultan funcția de
te și conflict de interese de natură primar și pe cea de membru în
administrativă în cazul a zece foști și Consiliul de Administrație al
actuali aleși locali din țară. Liceului „Ioan Buteanu” Gurahonț,
Printre aceștia se află și MOȚICA Județul Arad, încălcând astfel dispo-
ANA LENUȚA, Primar al comunei zițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din
Gurahonț, Județul Arad – în stare de Legea nr. 161/2003 aplicabile în
INCOMPATIBILITATE. perioada supusă evaluării și ale dis-
În perioada 04 septembrie 2012 – pozițiilor art. 91, alin. (3), teza 1 din
09 aprilie 2014, Moțica Ana Lenuța, același act normativ. ANI a declarat-o incompatibilă
pe Moțica Ana Lenuța

Falcă va predica la Expo Arad


7 iulie 2018 Direct Arad SPORT

DJST Arad contribuie la ajutorarea


www.livearad.ro

sinistraţilor
La Centrul de colectare de bunuri înfi- turat şi noi cu ce am putut, pentru a le veni
ințat de Instituția Prefectului - județul în sprijin sinistraţilor din judeţul nostru”,
Arad, la inițiativa Ministerului Afacerilor ne-a declarat directorul Direcţiei Judeţene
Interne și cu sprijinul Direcției Județene pentru Sport şi Tineret Arad, Cristian Gavra.
pentru Sport Arad, s-au preluat, în ultimele
două săptămâni, câteva tone de ajutoare Se închide bazinul!
destinate persoanelor sinistrate. Transpor- Altfel, bazinul acoperit de înot
turi cu ajutoare constând în îmbrăcăminte, „Delfinul” intră în remont de luni, 30 iulie,
încălțăminte și alimente au ajuns la Lala- urmând ca pe toată perioada lunii august
șinț, unul dintre satele grav afectate de vii-să se efectueze reparaţii şi igienizări, pen-
turi în ultima perioadă. tru ca în septembrie, la redeschidere, totul
DJST Arad a contribuit la această acţiune să fie pregătit pentru arădeni. Şi la
de sprijinire a sinistraţilor, punând la dis- Polivalentă se efectuează, în această
poziţie o incintă din cadrul bazinului perioadă, lucrări de mentenanţă, cum ar fi
„Delfinul”, unde s-au putut depozita astfel schimbarea plaselor şi vopsirea porţilor,

UTA scârţâie înaintea debutului


de bunuri. „Este o acţiune lăudabilă a celor dar şi alte reparaţii ce ţin de buna funcţio-
de la Prefectură şi a MAI, la care ne-am ală- nare a bazei sportive. Bazinul „Delfinul” a fost centrul de ajutor

Lipova şi-a conturat

de campionat
lotul pentru Liga
a III-a
Şoimii Lipova a început devreme
pregătirea de vară, primul ciclu - cel UTA a pierdut amicalul din Ungaria
al reacomodării cu efortul - fiind deja disputat împotriva echipei de Liga a III-a,
încheiat. În paralel, conducerea clu- Szeged 2011. Gazdele şi-au luat revanşa
bului şi antrenorul Flavius Sabău au după înfrângerea la limită de la Arad,
definitivat în mare măsură lotul pen- când au pierdut cu 1-0, şi s-au impus cu 2-
tru stagiunea viitoare a Ligii a III-a. La 1, în Ungaria. Echipa lui Ionuţ Popa a înce-
capitolul plecări îi bifăm pe put în formula: Bodea – R. Iuga, Manea,
Himcinschi, Duţă, Ţurai, Dulap şi Benga, Copaci – Oprea, Enescu – Cuble-
portarul Iliescu, iar la veniri avem șan, Matei, Petra - S. Pavel. Maghiarii au
multe nume noi: portarii David Filip, condus cu 2-0 la pauză (n.n. s-a jucat 40 de
sosit de la Lugoj, şi Gabriel Buta (năs- minute), prin două goluri reuşite în minu-
cut 2003), venit de la Salonta, atacan- tele 14 şi 32. La UTA au intrat, în partea a
tul Andrei Sulea, ex-Cermei, Mădălin doua, Janos, Orlic, Stahl, David Popa,
Popa, de la Cugir, fostul utist Bogdan Vădrariu, Suslak, R. Iuga, Dan și Pop.
Burlă, fundaşul central Abel Popa, „Roş-albii” nu arată bine, în pregătiri
Savin (UTA, ‘99), Bercu, revenit după Ionuţ Popa e nemulţumit
împrumutul de la Pecica, dar şi doi Roş-albii au înscris golul de onoare cu va fi omologat pentru Liga a II-a, deşi se august, ora 13, în cadrul primei runde din
juniori, Ionuţ Paşcu, mijlocaş central un sfert de oră înainte de final, atunci când dau asigurări că arena din Aradul Nou va Liga 2, pe terenul celor de la Daco-Getica
(‘99), şi Raul Buta (2002). De aseme- Vădrariu a prins un şut plasat din 14 metri. fi gata pentru a găzdui UTA, în al doilea București (fostă Juventus).
nea, se încearcă aducerea încă unui Ionuţ Popa se declară destul de eşalon fotbalistic. Partida va fi transmisă pe una dintre
portar născut în 2000. nemulţumit de lot, mai ales că s-a renunţat televiziunile ce au câștigat licitația pentru
la majoritatea jucătorilor sosiţi în probe, La TV, în prima etapă! drepturile TV a Ligii a 2-a, respectiv Look
„Şoimii”, tot în Podgorie dar şi de terenul de joc, unul cu gazon sin- Altfel, Federația Română de Fotbal i-a TV, Digisport şi Telekom Sport.

Crişul şi-a trecut în cont Supercupa judeţeană


„Lotul este aproape definitivat, tetic. Totuşi, încă nu se ştie dacă „Motorul” informat pe utiști că vor juca duminică, 5
cam aşa vom arăta în sezonul viitor,
sau cel puţin până în iarnă. Pregătirea
decurge bine, am încheiat etapa rea-
comodării cu efortul. Ne antrenăm la
Mândruloc, urmând ca în campionat La mai bine de o lună după finala fazei Modan a fost aproape de gol, dar a trimis Formaţii:
să jucăm la fel ca în sezonul trecut, la judeţene a Cupei României la fotbal, peste poartă, din fața careului mic. În par- Crișul: Mucha – Ciornei (Maghici),
Pâncota”, ne-a declarat antrenorul Crișul Chișineu Criș și Victoria Zăbrani s- tea a doua, activul Modan a reușit o foar- Ianc, A. Pavel, Siminic – Piț, Lezeu, Gâlcă,
Flavius Sabău. Noua ediție de cam- au înfruntat de această dată în Supercupă. fecă de efect în minutul 64, dar mingea a Pirtea (Clej) – A. Mihai, Modan.
pionat în Liga a III-a debutează pe 24- Nou promovata în Liga a III-a, antrenată lovita bara din dreapta lui Șoltez. Băd a Zăbrani: Șoltez – Topai, Bier (Hodan),
25 august, țintarul urmând a se stabili de Adrian Abrudean, şi-a luat revanşa, nimerit și el bara, lângă vinclu, peste doar Edu, Tomuț – Francescu, Simion (Mă-
cu 10 zile mai devreme. Modernul reuşind să fie mai bună decât adversara sa. câteva minute, ratând astfel cea mai mare gulean), Fl. Pavel, Gherghel – Zele, Băd.
stadion din Lipova este aproape fina- Unicul gol al partidei a venit în minutul şansă de egalare a Zăbraniului. Până la Au arbitrat: S. Saladea – la centru, A.
lizat, dar cel mai probabil termen de 15, atunci când Modan a marcat din careul final, Crişul şi-a păstrat avantajul minim şi Mihoc și S. Pantea – asistenți.
revenire a „şoimilor” acasă e primă- mic, după o centrare perfectă a lui Alin s-a impus la limită, 1-0, adăugându-şi în
vara anului viitor. Mihai. Zece minute mai târziu, același vitrină încă un trofeu. Pagină realizată de Sorin Haut

Titluri europene pentru halterofilii arădeni


Halterofila Dorina Tofan, legitimată la CS AMEFA formanţa 103 kilograme, în timp ce la smuls şi la totalul
Arad, a obţinut o performanţă excelentă la Campionatele olimpic, Krupla s-a clasat pe locurile trei, cu perfor-
Europene de cadeţi din Italia. Sportiva pregătită de manţele 82 si 185 kilograme.
Gheorghe Biriș și Gheorghiță Burgoci, considerată o spe-
ranță a halterelor feminine din România și-a (re)confir- CSM şi AMEFA, performere la Milano
mat valoarea la Milano, devenind triplă campioană euro- Arădeanul aduce, astfel, puncte importante necesare
peană. Dorina Tofan a înregistrat următoarele rezultate, pentru obţinerea cotei olimpice de tineret la următoarea
în cadrul categoriei 44 de kilograme: 59 kilograme la sti- ediţie de la Buenos Aires din luna octombrie, anul acesta.
lul smuls, 73 kilograme la procedeul aruncat şi 132 kilo- Un alt halterofil al CSM Arad, Emanuel Danciu, şi-a tre-
grame la total. Secţia de haltere a CS Municipal Arad a cut în cont două medalii preţioase, mărind la cinci numă-
înregistrat şi ea succese notabile la Europene. Chiar în rul total al medaliillor delegaţiei clubului arădean. După
prima zi a competiţiei din Peninsulă, Cosmin Krupla, un concurs fără greşeală, Danciu a obţinut - în cadrul
sportiv pregătit de Adrian Jigău şi Pavel Sebeşan, a cuce- categoriei 62 de kilograme - bronzul la totalul olimpic si
rit trei medalii la U17, în cadrul categoriei 50 de kilogra- argintul la stilul aruncat, cu performanţele 256 şi 144 kilo-
me: aur la aruncat şi bronz la smuls şi total! Sportivul a grame, iar la stilul smuls s-a clasat pe locul 6, cu cele 112
Sportivii noştri au urcat pe podium reuşit să obţină medalia de aur la stilul aruncat, cu per- kilograme.
8 iulie 2018 Direct Arad SPORT

Programul turului Ligii 1, ediţia 2018-2019


www.livearad.ro

Etapa I (21-22 iulie) Etapa X (29-30 septembrie)


Astra - FCSB 1-0 Viitorul - Astra
Craiova 1948 - CSM Poli Iași 0-0 Gaz Metan Mediaș - CSM Poli Iași
AFC Hermannstadt – Sepsi 1-0 Dinamo - Sepsi
CFR Cluj - FC Botoșani 1-1 FC Voluntari - FC Botoșani
Viitorul - Dunărea Călărași 0-1 CFR Cluj - U Craiova 1948
Gaz Metan Mediaș - Chiajna 2-1 Concordia Chiajna - Dunărea Călărași
Dinamo - FC Voluntari 2-1 AFC Hermannstadt - FCSB

Etapa II (28-29 iulie) Etapa XI (6-7 octombrie)


CSM Poli Iași - Astra Astra - CFR Cluj
Sepsi - U Craiova 1948 FCSB - Dinamo se joacă încă din iulie CSM Poli Iași - Viitorul
FC Botoșani - AFC Hermannstadt Sepsi - Gaz Metan Mediaș
Dunărea Călărași - CFR Cluj Etapa V (18-19 august) AFC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș FC Botoșani - Dinamo
Concordia Chiajna - Viitorul Astra - Dunărea Călărași Sepsi - Dunărea Călărași Dunărea Călărași - FC Voluntari
FC Voluntari - Gaz Metan Mediaș U Craiova 1948 - Concordia Chiajna CFR Cluj - Viitorul U Craiova 1948 - AFC Hermannstadt
FCSB - Dinamo AFC Hermannstadt - FC Voluntari FCSB - FC Botoșani FCSB - Concordia Chiajna
CFR Cluj - Dinamo
Etapa III (4-5 august) CSM Poli Iași - FC Botoșani Etapa VIII (15-16 septembrie) Etapa XII (20-21 octombrie)
Astra - Sepsi Viitorul - Gaz Metan Mediaș Dinamo - Astra AFC Hermannstadt - Astra
U Craiova 1948 - FC Botoșani FCSB - Sepsi FC Voluntari - CSM Poli Iași CFR Cluj - CSM Poli Iași
AFC Hermannstadt - Dunărea Călărași Gaz Metan Mediaș - U Craiova 1948 Viitorul - Sepsi
CFR Cluj - Concordia Chiajna Etapa VI (25-26 august) Concordia Chiajna - Sepsi Gaz Metan Mediaș - FC Botoșani
Viitorul - FC Voluntari Concordia Chiajna - Astra Viitorul - AFC Hermannstadt Dinamo - Dunărea Călărași
Gaz Metan Mediaș - Dinamo FC Voluntari - U Craiova 1948 Dunărea Călărași - FC Botoșani FC Voluntari - Concordia Chiajna
FCSB - CSM Poli Iași Dinamo - AFC Hermannstadt CFR Cluj - FCSB U Craiova 1948 - FCSB
Dunărea Călărași - CSM Poli Iași
Etapa IV (11-12 august) Gaz Metan Mediaș - CFR Cluj Etapa IX (22-23 septembrie) Etapa XIII (27-28 octombrie)
FC Botoșani - Astra FC Botoșani - Sepsi Astra - Gaz Metan Mediaș Astra - U Craiova 1948
Dunărea Călărași - U Craiova 1948 Viitorul - FCSB CSM Poli Iași - Dinamo CSM Poli Iași - AFC Hermannstadt
Concordia Chiajna - AFC Hermannstadt Sepsi - FC Voluntari Sepsi - CFR Cluj
FC Voluntari - CFR Cluj Etapa VII (1-2 septembrie) U Craiova 1948 - Viitorul FC Botoșani - Viitorul
Dinamo - Viitorul Astra - FC Voluntari FC Botoșani - Concordia Chiajna Dunărea Călărași - Gaz Metan Mediaș
Sepsi - CSM Poli Iași U Craiova 1948 - Dinamo AFC Hermannstadt - CFR Cluj Concordia Chiajna - Dinamo
Gaz Metan Mediaș - FCSB FCSB - FC Voluntari.

Programul turului Ligii a II-a, ediţia 2018-2019


CSM Poli Iași - Concordia Chiajna FCSB - Dunărea Călărași

Etapa I (4-5 august) Ripensia Timişoara-Academica Clinceni ACS Energeticianul-Dacia Unirea Brăila Dacia Unirea Brăila-Petrolul Ploieşti
Energeticianul – Luceafărul ACS Poli Timişoara-UTA Arad ASU Poli. Timişoara-SSC Farul Constanţa Ripensia Timişoara-FC Argeş
ASU Poli – Chindia Universitatea Cluj-Daco-Getica Bucureşti ACS Poli Timişoara-Aerostar Bacău
U. Cluj – Metaloglobus Etapa VI (8-9 septembrie) Aerostar Bacău-CS Mioveni UTA Arad-Universitatea Cluj
Aerostar Bacău – Pandurii Luceafărul Oradea-UTA Arad FC Argeş-Petrolul Ploieşti Academica Clinceni-ASU Poli. Timişoara
FC Argeș – Balotești Academica Clinceni-ACS Poli Timişoara Sportul Snagov-ACS Energeticianul
Pertrolul – Snagov Sportul Snagov-Ripensia Timişoara Etapa XI (10 octombrie) CS Baloteşti-Chindia Târgovişte
Mioveni – Clinceni CS Baloteşti-Dacia Unirea Brăila Petrolul Ploieşti-Luceafărul Oradea Pandurii Târgu Jiu-Metaloglobus
Daco Getica – UTA Pandurii Târgu Jiu-SSC Farul Constanţa CS Mioveni-FC Argeş
Farul – ACS Poli Metaloglobus-Daco-Getica Bucureşti Daco-Getica Bucureşti-Aerostar Bacău Etapa XVI (10-11 noiembrie)
Brăila – Ripensia Chindia Târgovişte-CS Mioveni SSC Farul Constanţa-Universitatea Cluj Luceafărul Oradea-Metaloglobus
ACS Energeticianul-Petrolul Ploieşti Dacia Unirea Brăila-ASU Politehnica Chindia Târgovişte-Pandurii Târgu Jiu
Etapa II (11-12 august) ASU Politehnica Timişoara-FC Argeş Timişoara ACS Energeticianul-CS Baloteşti
Luceafărul Oradea-Ripensia Timişoara Universitatea Cluj-Aerostar Bacău Ripensia Timişoara-ACS Energeticianul ASU Politehnica Timişoara-Sportul Snagov
ACS Poli Timişoara-Dacia Unirea Brăila ACS Poli Timişoara-Chindia Târgovişte Universitatea Cluj-Academica Clinceni
UTA Arad-SSC Farul Constanţa Etapa VII (15-16 septembrie) UTA Arad-Metaloglobus Aerostar Bacău-UTA Arad
Academica Clinceni-Daco-Getica Bucureşti Aerostar Bacău-Luceafărul Oradea Academica Clinceni-Pandurii Târgu Jiu FC Argeş-ACS Poli Timişoara
Sportul Snagov-CS Mioveni FC Argeş-Universitatea Cluj Sportul Snagov-CS Baloteşti Petrolul Ploieşti-Ripensia Timişoara
CS Baloteşti-Petrolul Ploieşti Petrolul Ploieşti-ASU Politehnica Timişoara CS Mioveni-Dacia Unirea Brăila
Pandurii Târgu Jiu-FC Argeş CS Mioveni-ACS Energeticianul Etapa XII (13-14 octombrie) Daco-Getica Bucureşti-SSC Farul Constanţa
Metaloglobus-Aerostar Bacău Daco-Getica Bucureşti-Chindia Târgovişte Luceafărul Oradea-CS Baloteşti
Chindia Târgovişte-Universitatea Cluj SSC Farul Constanţa-Metaloglobus Pandurii Târgu Jiu-Sportul Snagov Etapa XVII (17-18 noiembrie)
ACS Energeticianul-ASU Poli. Timişoara Dacia Unirea Brăila-Pandurii Târgu Jiu Metaloglobus-Academica Clinceni SSC Farul Constanţa-Luceafărul Oradea
Ripensia Timişoara-CS Baloteşti Chindia Târgovişte-UTA Arad Dacia Unirea Brăila-Daco-Getica Bucureşti
Etapa III (18-19 august) ACS Poli Timişoara-Sportul Snagov ACS Energeticianul-ACS Poli Timişoara Ripensia Timişoara-CS Mioveni
ASU Poli. Timişoara-Luceafărul Oradea UTA Arad-Academica Clinceni ASU Poli. Timişoara-Ripensia Timişoara ACS Poli Timişoara-Petrolul Ploieşti
Universitatea Cluj-ACS Energeticianul Universitatea Cluj-Dacia Unirea Brăila UTA Arad-FC Argeş
Aerostar Bacău-Chindia Târgovişte Etapa VIII (22-23 septembrie) Aerostar Bacău-SSC Farul Constanţa Academica Clinceni-Aerostar Bacău
FC Argeş-Metaloglobus Luceafărul Oradea-Academica Clinceni FC Argeş-Daco-Getica Bucureşti Sportul Snagov-Universitatea Cluj
Petrolul Ploieşti-Pandurii Târgu Jiu Sportul Snagov-UTA Arad Petrolul Ploieşti-CS Mioveni CS Baloteşti-ASU Politehnica Timişoara
CS Mioveni-CS Baloteşti CS Baloteşti-ACS Poli Timişoara Pandurii Târgu Jiu-ACS Energeticianul
Daco-Getica Bucureşti-Sportul Snagov Pandurii Târgu Jiu-Ripensia Timişoara Etapa XIII (20-21 octombrie) Metaloglobus-Chindia Târgovişte
SSC Farul Constanţa-Academica Clinceni Metaloglobus-Dacia Unirea Brăila CS Mioveni-Luceafărul Oradea
Dacia Unirea Brăila-UTA Arad Chindia Târgovişte-SSC Farul Constanţa Daco-Getica Bucureşti-Petrolul Ploieşti Etapa XVIII (24-25 noiembrie)
Ripensia Timişoara-ACS Poli Timişoara ACS Energeticianul-Daco-Getica Bucureşti SSC Farul Constanţa-FC Argeş Luceafărul Oradea-Chindia Târgovişte
ASU Politehnica Timişoara-CS Mioveni Dacia Unirea Brăila-Aerostar Bacău ACS Energeticianul-Metaloglobus
Etapa IV (25-26 august) Universitatea Cluj-Petrolul Ploieşti Ripensia Timişoara-Universitatea Cluj ASU Politehnica Timişoara-Pandurii Târgu
Luceafărul Oradea-ACS Poli Timişoara Aerostar Bacău-FC Argeş ACS Poli Timişoara-ASU Poli. Timişoara Jiu
UTA Arad-Ripensia Timişoara UTA Arad-ACS Energeticianul Universitatea Cluj-CS Baloteşti
Academica Clinceni-Dacia Unirea Brăila Etapa IX (29-30 septembrie) Academica Clinceni-Chindia Târgovişte Aerostar Bacău-Sportul Snagov
Sportul Snagov-SSC Farul Constanţa FC Argeş-Luceafărul Oradea Sportul Snagov-Metaloglobus FC Argeş-Academica Clinceni
CS Baloteşti-Daco-Getica Bucureşti Petrolul Ploieşti-Aerostar Bacău CS Baloteşti-Pandurii Târgu Jiu Petrolul Ploieşti-UTA Arad
Pandurii Târgu Jiu-CS Mioveni CS Mioveni-Universitatea Cluj Etapa XIV (27-28 octombrie) CS Mioveni-ACS Poli Timişoara
Metaloglobus-Petrolul Ploieşti Daco-Getica Bucureşti-ASU Poli. Timişoara Luceafărul Oradea-Pandurii Târgu Jiu Daco-Getica Bucureşti-Ripensia Timişoara
Chindia Târgovişte-FC Argeş SSC Farul Constanţa-ACS Energeticianul Metaloglobus-CS Baloteşti SSC Farul Constanţa-Dacia Unirea Brăila
ACS Energeticianul-Aerostar Bacău Dacia Unirea Brăila-Chindia Târgovişte Chindia Târgovişte-Sportul Snagov
ASU Politehnica Timişoara-Universitatea Cluj Ripensia Timişoara-Metaloglobus ACS Energeticianul-Academica Clinceni Etapa XIX (28 noiembrie)
ACS Poli Timişoara-Pandurii Târgu Jiu ASU Politehnica Timişoara-UTA Arad Dacia Unirea Brăila-Luceafărul Oradea
Etapa V (1-2 septembrie) UTA Arad-CS Baloteşti Universitatea Cluj-ACS Poli Timişoara Ripensia Timişoara-SSC Farul Constanţa
Universitatea Cluj-Luceafărul Oradea Academica Clinceni-Sportul Snagov Aerostar Bacău-Ripensia Timişoara ACS Poli Timişoara-Daco-Getica Bucureşti
Aerostar Bacău-ASU Politehnica Timişoara FC Argeş-Dacia Unirea Brăila UTA Arad-CS Mioveni
FC Argeş-ACS Energeticianul Etapa X (6-7 octombrie) Petrolul Ploieşti-SSC Farul Constanţa Academica Clinceni-Petrolul Ploieşti
Petrolul Ploieşti-Chindia Târgovişte Luceafărul Oradea-Sportul Snagov CS Mioveni-Daco-Getica Bucureşti Sportul Snagov-FC Argeş
CS Mioveni-Metaloglobus CS Baloteşti-Academica Clinceni CS Baloteşti-Aerostar Bacău
Daco-Getica Bucureşti-Pandurii Târgu Jiu Pandurii Târgu Jiu-UTA Arad Etapa XV (3-4 noiembrie) Pandurii Târgu Jiu-Universitatea Cluj
SSC Farul Constanţa-CS Baloteşti Metaloglobus-ACS Poli Timişoara Daco-Getica Bucureşti-Luceafărul Oradea Metaloglobus-ASU Politehnica Timişoara
Dacia Unirea Brăila-Sportul Snagov Chindia Târgovişte-Ripensia Timişoara SSC Farul Constanţa-CS Mioveni Chindia Târgovişte-ACS Energeticianul.