Sunteți pe pagina 1din 2

Test

I. A. Întărim credincioaselor Stări ale Ungariei, precum şi tuturor Stărilor Transilvaniei, toate daniile,
privilegiile, diplomele, titlurile, slujbele, demnităţile, dijmele şi, în sfârşit, orice binefaceri şi daruri, fie
persoanelor, fie cetăţilor, obştilor şi grupurilor, fie unei biserici închinate oricăreia dintre religiile libere,
unei parohii sau şcoli, atât în Transilvania, cât şi în părţile Ungariei, în secuime şi la Debreţin. În toate
cele trebuincioase, fie într-ale politicii, fie ale justiţiei, fie într-ale economiei, ne vom folosi de localnici
transilvăneni, adică unguri, secui sau saşi fără nicio legătură cu religia lor. (Diploma Leopoldină, 1691)

B. Comitatele, scaunele, districtele şi comunităţile orăşeneşti, în care valachii întrec în număr celelalte
naţiuni să-şi aibă numirea şi de la valachi; acele însă în care celelalte naţiuni covârşesc cu numărul să şi-o
aibă de la acestea sau să poarte nume mixt, unguresc-valachic, săsesc-valachic şi să se declare că toţi
locuitorii Principatului, fără vreo deosebire de naţiune sau religie, trebuie să se folosească şi să se
bucure, după starea şi condiţia fiecăruia, de aceleaşi libertăţi şi beneficii şi să se poarte aceleaşi sarcini
pe măsura puterii lor. (Supplex Libellus Valachorum, 1791)

1. Cum erau românii transilvăneni considerați conform Diplomei leopoldine? Încercuiți răspunsul corect
(2 puncte).

a) națiune privilegiată (printre națiunile menționate care aveau drepturi politice, economice sau juridice)

b) națiune tolerată (fără a avea drepturi politice, economice sau juridice)

2. Enumeră două revendicări cerute de românii transilvăneni (numiți valachi) în primul program politic
modern al românilor din Transilvania, Supplex Libellus Valachorum (2 puncte).

II. Sultanul, stăpânul nostru, cunoscându-ţi credinţa şi cinstea, s-a milostivit asupra ta şi ţi-a dat domnia
Moldovei. Deci, şi de acum încolo să arăţi credinţă şi să slujeşti cu dreptate, să dai ascultare poruncilor
sale sfinte, căci toată lumea trebuie să i se supună şi să-i fie plecat. (Numirea unui domn fanariot grec de
către sultan)

Menționează, pe baza textului II, două elementele care indică statutul domnului fanariot faţă de
Imperiul Otoman (1 puncte).
III. Cauzele Revoluției lui Tudor Vladimirescu sunt de mai multe feluri:

o economie de tip feudal


o slabă dotare tehnică, fiscalitate excesivă
o situaţia grea a ţăranilor clăcaşi
o lipsa acută de pământ pentru majoritatea ţăranilor
o îndepărtarea de la conducere a boierilor pământeni şi promovarea celor greci
o abuzurile domnilor fanarioţi
o sistemul de vânzare şi de cumpărare a funcţiilor în stat de la turci
o tributul impus de turci

Alege din cauzele de mai sus o cauză socială și una națională și scrie-le mai jos (2 puncte).

Socială:

Națională:

IV. Principalele prevederi ale Regulamentelor Organice erau:

o organizarea ţărilor pe baza principiului separării puterilor în stat (legislativă, executivă,


judecătorească);
o constituirea bugetului statului;
o refacerea armatei;
o reorganizarea sistemului fiscal;
o reformarea justiţiei;
o păstrarea privilegiilor boiereşti.

Care dintre prevederile Regulamentelor Organice este cea mai importantă pentru modernizarea
Principatelor Române și aducerea lor în rând cu celelalte state europene moderne? Bifați din lista de
mai sus. (2 puncte)