Sunteți pe pagina 1din 2

„Creativitatea, inovaţia şi calitatea în educaţie"

Bobu Mădălina ,Şcoala Gimnazială Nr.1 Băcani, Judeţul Vaslui

Creativitatea este deseori privită ca un proces misterios, ce caracterizează un număr


restrâns de artiști si inventatori geniali în marile momente de inspiraţie. In fapt noi toţi suntem
prezumtivi creativi. Ori de câte ori rezolvăm o problema într-o maniera inedită sau
descoperim o noua utilitate a unui obiect banal este solicitată într-un grad mai mare sau mai
mic capacitatea noastră creativă.

Fiind o rezultantă a funcţionării optime a întregii personalităţi, creativitatea sintetizează


factori multipli de natură: intelectuală, motivaţională, emoţională şi atitudinală.

Creativitatea reprezintă capacitatea individului de-a concepe şi realiza produse cât mai diferite
de cele existente.

Unul din motivele de bază ale explorării creativităţii în cadrul orelor de consiliere îl constituie
identificarea unor modalităţi diverse de stimulare şi recompensare a comportamentului creativ
al elevilor în şcoală. Anticipăm că finalitatea unor astfel de metode se va concretiza în
transferul acestui stil de abordare al realităţii şi în domenii care presupun rezolvarea de sarcini
extraşcolare (de pildă cele profesionale).

Inovaţia în învăţământ este o activitate deliberată, care urmăreşte introducerea unei noutăţi
într-un context dat şi este pedagogică pentru că îşi propune ameliorarea substanţială a
pregătirii elevilor/ studenţilor printr-o situaţie de interacţiune şi interactivitate. Calitatea
educaţiei reprezintă ansamblul caracteristicilor unui furnizor şi ale programului acestuia prin
care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate.

În linii generale se consideră că inovaţia apare ca urmare a unei crize (aşa cum am amintit
deja, criza financiară care a afectat şi sistemul de învăţământ a creat condiţiile pentru apariţie
inovaţiei în acest sistem), însă pentru a evolua, a se dezvolta, a ajunge la rezultate durabile
inovaţia este condiţionată de existenţa şi acţiunea unor factori, de preferat favorabili inovaţiei.
Calitatea educaţiei aratã nivelul de dezvoltare a unei comunitãţi, a unei naţiuni, ceea ce
înseamnã că are la bazã cultura, tradiţiile şi valorile unei naţiuni, pe care urmãreşte sǎ le
promoveze prin politicile şi strategiile dezvoltǎrii sociale şi economice durabile.

Educaţia este importantǎ atât pentru elevi (beneficiarii direcţi), cât şi pentru comunitate,
societate etc.; elevilor trebuie sǎ li se asigure o educaţie de calitate, într-un învãţãmânt cu
instituţii performante, dotate corespunzãtor cu bazã materialã modernã, adaptatã noilor
tendinţe şi cerinţe ale societãţii, cu cadre didactice bine pregãtite etc. pentru cã elevii de azi
vor deveni adulţii responsabili de mâine care vor dezvolta şi perpetua cultura şi valorile
societãţii lor.

Pentru a obţine o educaţie de calitate, toţi factorii principali implicaţi (ministerul educaţiei,
managerii instituţiilor de învãţãmânt, cadrele didactice, elevii, pãrinţii) trebuie sã fie
permanent activi, sã colaboreze, sã se susţinã reciproc. Astfel,-ministerul educaţiei trebuie sã
asigure o reformã de calitate care sã rãspundã exigenţelor societãţii din toate punctele de
vedere; -managerii instituţiilor de învãţãmânt trebuie sã asigure resursele, baza logisticã,
condiţiile pentru o educaţie de calitate, sã realizeze comunicarea internã şi externã la nivelul
şcolii etc.; cadrele didactice sã asigure o activitate didacticǎ centratǎ pe elev şi adecvatã noilor
cerinţe ale societãţii, sã se perfecţioneze continuu; -elevii sã se pregǎteascã continuu, sã se
implice activ şi responsabil în propria educaţie, sã participe la viaţa şcolii, şi nu în ultimul
rând, pǎrinţii care trebuie sã comunice permanent cu copilul şi cu cadrele didactice, sã implice
în viaţa şcolii.